Stijlvolle herdenking oorlogsslachtoffers De Hoolter Daansers zetten hun beste dansbeentje voor Holtens Nieuwsblad W<erkgroep ambulance stapje dichter bij een betere regeling HesterS MOD'E T-SHIRT KAOO! W Holten Sportieve krachtmeting basisscholen Puzzelrit Gastouders gevraagd Pure volksdanskunst staat centraal bij festival Hans Alders toch niet naar Holten Natuurkamp van IVN U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Dorpsstraat opengebroken! Vijftienminutengrens aangescherpt R.A. Bremer vertrekt bij OAD Reizen Jeugddienst Bloemenmarkt Doelschieten met bruid en bruidegom Hitte Nieuwsblad Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Oranje Een dag om in een gouden lijstje in te lijsten was konin ginnedag 1993. Massaal was Holten op pad om de diverse activiteiten mee te vieren. Een fraai verzorgde taptoe sloot de feestelijkheden af. Holterbergtoer Meer dan elfhonderd fielsfa- naten traden zaterdagmorgen vroeg aan voor de traditionele Holterbergtoer. Het was een geslaagd evenement, dat even wel overschaduwd werd door het overlijden van een van de deelnemers. Goud Good old Wim ten Berge staat synoniem voor gezond heidszorg in Holten. Bij tal van vereniging stond hij aan de ba sis, zoals het Rode Kruis, de EHBO en het Ambulancever voer Holten. Zijn inzet werd beloond met een koninklijke onderscheiding. Om niet te vergeten. Doeltreffen der kon voorzitter Gert Jan van 't Holt van de Stichting Viering Na tionale Feestdagen het dinsdag avond aan het begin van de her denkingsdienst in de hervormde kerk niet uitdrukken. Veel van hen, die de oorlog daadwerkelijk aan den lijven hebben ondervon den zijn in de afgelopen jaren afge vallen. Men mist elk jaar meer ver trouwde gezichten. In hun plaats veel jongeren, die de jaarlijkse do denherdenking bijwoonden. Me vrouw Cootje van Iperen vroeg zich in haar toespraak af, denkend aan de situatie in Serajewo en Tu- zla af, waarom de mensheid nu toch zo hardleers is. „Dominee Buskes heeft het in 1950 al Als we vergeten de jeugt te vertel len, zal er een jeugd opgroeien die het allemaal opnieuw moet mee maken". Petra Rijsaardt, die sprak .namens de Holtense jeugd betreur de het, dat het herdenken in de harten van de mensen vaak be perkt blijft bij de 4e mei. In zijn overdenking waarschuuwde domi nee Henk Doornweerd, dat Hitier wel dood is, maar de discriminatie nog lang niet is uitgestorven. Nog dagelijks zijn daarvan de voorbeel den in het alledaagse leven te vin den. De Stille Tocht werd dit keer door minder Holtenaren meegelo pen. Nabij het Herdenkingsmomu- ment aan de Holterbergweg had zich evenwel een grote menigte verzameld, die luisterden naar het welkomstwoord van voorzitter Beldman van de club van Oud Strijders en de declamatie door Erik Zandvliet. Voordien had Wil- co Pinkert The Last Post geblazen en was er een minuut stilte. Burge meester Van Rappard sloot de plechtigheid met een korte toe spraak af. 's Morgens op de Canadese be graafplaats het vertrouwde beeld van schoolkinderen die kransen legden voor het monument en bloemen voor de graven van de gevallenen. Verder waren er kran sen van de Holtense Bond van Traditiegetrouw legden de leerlingen uit de hoogste groepen van de basisschool bloemen op de graven. Oudstrijders, de Bond van Wapen- uit groep acht van de Kolschool broeders Midden Overijssel en vertelde over de bevrijding en me- door de vertegenwoordiger van het vrouw Van Iperen, hield de kinde- Canadese regiment The Seaford ren voor, dat rusie in het klein, uit Highlanders. Anne-Karien Grave kan lopen op oorlog in het groot. Op sportpark Meermanskamp worden maandag 10, woensdag 12 en maandag 17 mei weer de jaar lijkse hand- en voetbaltoernooien voor de basisscholen gehouden. De laatste speelavond vindt tevens de prijsuitreiking plaats rond 20.15 uur. Wanneer het een van deze da gen regent, wordt er ingehaald op 19 of 24 mei. Bij het handbal gaat het tussen de Haarschool, de Schakel, de Kol school, Dorpsschool, Kompas en de voor dit soort wedstrijden ge combineerde basisscholen van Dijkerhoek en Espelo onder de fu- sienaam Dijkerlo. Bij het voetbal komen dezelfde scholen uit op een half veld met ploegen van zeven spelers. MAC de Holterberg houdt op zon dag 16 mei een ongeveer 40 kilome ter lange puzzelrit voor automobi listen en motorrijders. Gestart wordt om 14.00 uur bij 'tStuurhuus aan de Beusebergerweg 27a. De inschrijving staat open vanaf 13 30 uur Het Gast Ouder Bureau (GOB) Holten zoekt dringend nieuwe gastouders. Het bureau heeft twee aanvragen van ouders die een op pas wensen voor hun baby. Hun voorkeur gaat uit voor oppas bij de vraagouders thuis. Aanmeldingen of inlichting bij de Stichting Sociaal Cultureel Werk, tel 62755. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3. tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Al vijftien jaar draagt de Folkloristische Boerendansgroep de Hoolter Daansers haar steentje bij aan het instandhouden van de aloude Holten se folklore. Wekelijks wordt er gerepeteerd in een gemoedelijke sfeer, die zo kenmerkend is voor de groep en regelmatig wordt er opgetreden, tot in het buitenland aan toe. Zo zijn de dansers met de vier eigen accordeonis ten bijvoorbeeld regelmatig te gast in Odense in Denemarken, maar ook in Oosteuropese landen, waar de folklore nog echt deel uitmaakt van de volkscultuur, is men een graag geziene groep, maar ook in Luttenberg in de Ajaxhoeve heeft de Hoolter Daansers een vaste plaats op de agenda veroverd. In Holten treedt zij niet zo op de voorgrond ais de Holtense Boerendansers waar zij oorspronkelijk uit is voortgekomen, maar ver zorgt ondermeer altijd een van de Hoolter Oamd n. Dit jaar evenwel zorgen de 32 leden van de Hoolter Daansers dansgroep ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan op 25,26 en 27 juni voor een folkloristische festival waarop de pure folksdanskunst centraal zal staan. Vier Oosteu- ropse groepen, uit Podlaska in Polen, Nyrivihi in Hongarije, Titovveles in Macedonië en Pardowice uit de nieuwe republiek Tjechie zullen m Holten te gast zijn. De vier groepen bestaan meestentijds uit jonge mensen. Volksdansen is in die oanden nog een onderdeel van het lesprogramma op de middelbare scholen. Natuurlijk zal de eigen groep ook optreden. Het folkloristisch festival wordt gehouden in de feesttent in Dijker- hoek, die nabij Het Bonte Paard zal worden opgebouwd ter gele genheid van het 100 jarig bestaan van het School- en Volksfeest. De Hoolter Daansers hebben sinds het Molenfeest in Dijerhoek een aantal jaren geleden al een uitste kende samenwerking met de Dijk erhoekers opgebouwd. De buitenlandse gasten komen vrijdags aan en logeren in de gym zalen die gratis door het gemeen lebestuui ter beschikking zijn ge steld. Het Trefpunt zai die dagen het vaste ankerpunt vormen, waar ook de maaltijden worden ver zorgd. Zaterdagsmorgen nemen de dansgroepen deel aan de grote op tocht in Dijkerhoek. Onderweg zal regelmatig halt worden gehouden om de dansers de gelegenheid te geven hun kunnen te tonen. Zater dagmiddags zullen de groepen op treden in verschillende bejaarden huizen in de regio. Zondagmorgen gaat het feestprogramma in Dijk erhoek ongemerkt over in het fol kloristisch festival. Afwisselend zullen 's middags de dansgroepen optreden op het grote podium, dat bij mooi weer buiten zal worden opgericht, 's Avonds komt men dan weer gezellig bijeen in het Tref punt, waar de eigen muzikanten van de groepen zorgen voor de mu zikale ondersteuning van dit ver broederingsfeest. Drie groepen vertrekken 's maandags dan weer met uitzondering van de gasten ut Hongarije, die nog een week bij gastgezinnen in Hotlen en omge ving zullen verblijven. Minister Hans Alders zal definitief niet deelnemen aan de Holterberg- (milieu)conferentie, die op vrijdag 21 mei in het gemeentehuis in Hol ten zal worden gehouden. De mi nister, belast met milieuzaken had aanvankelijk toegezegd te komen, maar kan wegens vakantie zijn be lofte niet gestand doen. Wel zijn de aanmeldingen binnen van een dertigtal milieuwethou ders, die zullen discussieren over de stelling Duurzame ontwikke ling, het thema waarover de filo soof prof. dr. Lolle Nauta van de Rijksuniversiteit Groningen een inleiding zal houden. Muzikaal zal de conferentie worden opgeluis terd door de Lincoln Almada uit Paraguay en Gabriel Aguilera uit Chili. Zij laten tijdens hun optre den de mogelijkheden zien van de verschillende Latijsamerikaans snaarinstrumenten. De milieuconferentie is opgezet door de Stichting Pieterpad Milieu Estafette, die donderdag 20 mei de route Hellendoorn-Holten zal lo pen. Hoolter Daansers al vijftien jaar op de bres voor de echte volksdanskunst. A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! r.CC.r; Acrss Woonplaats. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 Om het ongemak van de opengebroken straat enigszins te verlichten, geven wij bij uw aankoop een leuk en bedrukt Dorpsstraat 61, Holten. TH 05483-6 42 27, Commercieel directeur R.A. Bre mer van OAD Reizen zal op korte termijn het bedrijf gaan verlaten. Aan zijn besluit ligt ondermeer ten grondslag, dat hij onvoldoende af finiteit heeft met de cultuur van het busbedrijf, het belangrijkste onderdeel van de OAD Groep. De heer Bremer is sinds 1 mei 1990 in dienst van OAD en was afkom stig uit de vliegvakantiewereld. In zijn vacature zal niet worden voor zien. De taken van commercieel directeur zullen verdeeld worden over de leden van de directie en het managementteam. Uw inzet, om een goede ambulan cevoorziening in Holten te behou den, lijkt - zo als het er nu uitziet - niet voor niets te zijn geweest. In de afgelopen maanden heeft de werkgroep Ambulancevervoer, die uit uw midden is voortgeko men, verschillende gesprekken gevoerd, op gemeentelijk regio naal en provinciaal niveau. Bij al die gesprekken kwam tot uitdruk king de grote saamhorigheid die de Holtense bevolking heeft ge toond om een efficient ambulan cevervoer voor Holten te garande ren, waarbij de vijftien minuten- grens steeds als minimum eis is In de Hervormde kerk wordt op zondag 9 mei om 19.00 uur een jeugddienst gehouden. Thema is: Muziek, Waar stem jij op af? Hoe gaan wij om met muziek? Hoe gaan wij om met onze idolen? Maken wij een afgod van muziek? Voorganger is ds. Dekker. Het jon gerenkoor Between zorgt voor de muziek. gesteld, als het gaat om spoedei sende ritten naar het dichtsbijge- legen ziekenhuis. Zoals u weet, is dat vanuit Holten naar Deventer niet tot nauwelijks te realiseren. Dat heeft de praktijk inmiddels ook uitgewezen. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben naar aanleiding van klachten deze 15 minuten-eis nogmaals als wet telijk vastgelegd. Holten staat in haar strijd om het ambulancevervoer niet alleen. Ook in Lochem en Markelo kan de ambulance niet aan de minimu meis voldoen. En daarin zit nu waarschijnlijk een kansje, dat er een betere regeling uit de bus kan komen. Zelfs burgemeester Van Rappard, die aanvankelijk hele maal niets zag in dit particulier initiatief, omdat het volgens zijn zeggen toch geen kans van slagen zou hebben, toonde zich optimis tisch, dat dankzij de inspanning van het actiecomitié (en dus na mens u allen) er wellicht toch een oplossing in zicht is, al zal de tijd dat ook bij minder spoedeisende gevallen zoals een gebroken been, de ambulance met een Holtense vrijwilliger op de bok binnen vijf minuten voor de deur staat, defini tief verleden tijd zijn. De taken op de ambulance zullen door verple gend personeel moeten worden uitgevoerd. Het woord is nu aan de zorgverzekeraars, die uiteindelijk het in deze voor het zeggen heb ben. De Holtense Handelsvereniging organiseert op zaterdag 15 mei de jaarlijkse voorjaarsbloemen markt op de Smidsbelt. Van tien tot vier uur presenteren zich op de Smidsbelt de Holtense bloemisten en tuincentra. Niet al leen bloemen en planten worden aangeboden, er is ook aandacht voor tuingereedschap. Verder zijn er diverse kraampjes met produc ten van middenstanders uit ande re sectoren. Het geheel wordt opge fleurd met vrolijke deuntjes van een van de bekendste draaiorgels uit de regio, De Turk. Het IVN, de Vereniging voor na tuur en milieueducatie organiseert van 20 tot en met 23 mei een na tuur-werkactiviteit in Rossum (bij Ootmarsum). Bij de biologisch-dy- namische boerderij het Groene Spoor wordt voornamelijk wied en plantwerk rondom de boerderij gedaan en wordt geholpen met het aanleggen van een spoelplaats voor groenten. Buiten de werkuren zal de omgeving worden verkend en wordt informatie gegeven over biologisch-dynamische landbouw. Daarnaast blijft er voldoende tijd over voor ontspanning. De activi teit is bedoeld voor jongeren tus sen de vijftien en dertig jaar. De begeleiding is in handen van IVN- vrijwilligers, allen lid van de Werk groep van kampbegeleiders. Inlichtingen en informatie bij Renske van der Slikke, tel 053- 776164. Aanstaande zondag, 9 mei wordt er aan de Hakkertsweg een doel- schietwedstrijd gehouden. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Wim en Willy Schoneveld naar aanleiding van een contract dat ze op hun trouwdag (18 maart) sloten met hun vrienden. Het doelschieten staat open voor verschillende klassen: jeugd tot twaalf jaar, jeugd tot zestien jaar en vrije klasse. Het inschrijfgeld bedraagt vijftig cent per persoon, jeugd tot twaalf jaar gratis. Be langstellenden kunnen zich tot en 8 mei opgeven voor deze ludieke wedstrijd bij de familie Schone veld. tel 64859. Tijdens de wed strijd zal het kersverse echtpaa] Chinese snacks bereiden. De wed strijd begint onm 14.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1