Normaal ging weer als vanouds tekeer Koninginnedag in Holten: variatie op bekend thema Holtens Nieuwsblad WEEK Hartelijk dank DEZE Aula weer Vrijwel alle vereniginen werken mee als nieuw Kopij op flopp ïes A.C.M. b.v. ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Concert in Bathmen Politieke avond WD Vergadering Rabobank Grote actie HMV met toiletpapier Zegels Spelletjesclub voor kinderen Holten A.S.M.t A.C.M. b.v. 42e zat. 1 mei a.s. Start en finish in Rijssen Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 2 2, APRIL 199,'i Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Prestaties De toekomst van het agrari sche deel van de Holtense be volking staat onder druk, dat is bekend. Daarom is het goed dat we tenminste eenmaal per jaar aandacht kunnen besteden aan de prestaties, die de melkvee houders telkenjare weer leve ren om een zo goed mogelijk (melk) product te leveren. Prestaties 2 De afdeling voetbal van sv Hol ten verkeert af en toe in een 'vorm'crisis, maar over enkele jaren moet dat toch beter gaan, als de jeugd de wijze lessen van de gebroeders Mühren in de praktijk gaan brengen. Is het anders, of is het Normaal, stond er in het wervende stukje, dat Wim Toorneman ons een paar weken geleden had doen toeko men als aankondiging van het op treden van Normaal in Espelo. Zo iets vraagt natuurlijk om een gede gen onderzoek. Wetende dat het altijd een behoorlijke natte bedoe ning wordt door de niet uit te roei en folklore de helft van het bier niet naar binnen te gieten maar als vreugde-uiting in het hossende pu bliek te gooien, hadden we de kle ding aangepast: oude spijker broek, een al evenoud t-shirt en een paar stevige schoenen. Vooral dat laatste bleek van belang, want in hun enthousiasme hosten de 'heukers' over alles heen wat voor hun klompen kwam. Door op tijd te bukken en af en toe niet al te vriendelijk te kijken in de richting van een potentiële biergooier bleef het bij een enkel onverwacht buit je. Kortom: was het anders?, Nee. Na de pauze van twee jaar, gingen Normaal en haar fans vanouds te keer. De echte liefhebbers hadden er een flinke gehoorstoring voor over en boorden zich als het ware door het publiek heen om maaar zo dicht mogelijk bij hun idolen te geraken. Ze lieten zich zelf niet wegjagen door het oorverdovende gedreun dat uit de enorme geluids installaties de 80 meter lange tent werd ingestuurd. Door de jaren heen wijs geworden, had de organi satie nu gezorgd voor een slot gracht, die verhinderde, dat de heukers massaal op het podium zouden springen. Nu konden ze al leen maar zwaaien. Anders was ook nauwelijks mogelijk, want de ruimte was vooraan zo krap beme ten, dat een pilsje vasthouden zeifis onmogelijk was. Het middenge deelte van de tent bood een heel andere aanblik. Aan de zijkant van de tent stond achter dranghekken de batterij tappunten opgesteld, van waaruit leden van de Fienrpeu- vers middels tuinslangen de plas tic bierglaasjes vulden, die over de hoofden heen werden doorgegeven aan de dorstigen. In totaal gingen er ongeveer veertigduizend pilsjes door die avond. Als men dat deelt op de 2000 betalende bezoekers, dan kan rustig gezegd worden, dat men het in Splo die avond niet Afgescheiden door een soort slotgracht tegen al te opdringerige fans was Normaal weer ouderwets op dreef met veel 'oehs en aahs'. droog heeft gehouden. Buiten, on der een miezerig regentje, rook het dan ook van verre naar bier, terwijl aan de randen van het weiland rijen heukers met de blik op onein dig aan het 'aftappen' waren. Bin nen ging het muzikale geweld on verminderd door, met veel oehs, en aahs. Nieuwe en oude nummers wisselden zich af, maar door de grote lengte van de tent, was het voor de voorzichtigen achterin nauwelij ks te volgen, maar dat hin derde niemand. Normaal in Splo: dat is een bad nemen in bier en nostalgie en daar kon men nar har telust van gemeten. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de renovatie van het uitvaartcentrum van Monuta/Ar- cada aan de Reilinksweg in Hol ten. De buitenkant is opnieuw ge schilderd. Intern is de aula ver groot en een nieuwe keuken geïn stalleerd, de verlichting aangepast evenals het binnenschilderwerk. Op vrijdag 23 april worden de in woners van Holten in de gelegen heid gesteld het gerenoveerde uit vaartcentrum te komen bezichti gen. Van 14.00 tot 20.00 uur is er open dag, waarop de medewerkers van het uitvaartcentrum belang stellenden graag zullen rondlei den. De ontwikkeling dat steeds meer verenigingen en particu lieren hun kopij op een floppy disk aanleveren, juichen wij als redactie ten zeerste toe. Maar daarbij is het wel zaak dat u de juiste floppies ge bruikt zodat deze corresponde ren met onze apparatuur. Aan gezien die alweer wat verou derd is, kunnen we niet werken met de meest recente 5,25 inch floppies met 720 Kb schijfruim te en met de 3,5 inch floppies van 1,4 Gb schijfruimte (HD- schijven). Dus wilt u kopij op floppy aanleveren, gebruik dan alleen 'oude' 360 Kb-schijven <5,25 inch) en 720 Kb-schijven (3,5 inch). Zorg er ook voor dat de teksten steeds als ASCII-bestand (DOS- bestand) worden opgeborgen, anders correspondeert uw be stand niet met ons speciale tekstverwerkingsprogramma voor kranten. Aangezien Word Perfect 5.1 het meest is ingebur gerd, volgen hier de stappen om een WP-tekst als ASCII-be- stand op te bergen. Nadat u de tekst hebt ingevoerd, kiest u de functie CTRL-F5 en vervolgens optie 3 ('bewaren als'). Daarna kiest u voor optie 1 ('algemeen') en geeft het bestand een naam. Holten maakt zich weer op voor een uitgebreide viering van Koninginnedag volgende week vrijdag. Daar het Holtens Nieuwsblad op steeds donderdag verschijnt, kiezen we in overleg met de Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenk dagen Holten ervoor om de lezers deze week alvast een uitgebreid overzicht te geven van de feestelijkheden die hen te wachten staan op 30 april. Veel wijzigingen ten opzichte van andere Koninginnedagen zijn niet te verwachten. Het bestuur van de stichting heeft bewust gekozen voor continuïteit in het feestprogramma, zoals dat vorig jaar was opgezet omdat iedereen, publiek en deelnemers, zoals bij de evalualatie achteraf werd vastgesteld, zich daar goed in konden vinden. Daarnaast is er op sportief gebied een nieuw element aan toegevoegd, dat zeker in de smaak zal vallen. Traditiegetrouw begint het Konin- ginnefeest met de aubade op de Smidsbelt. Voorafgegaan door klokgelui zullen de schoolkinde ren, muzikaal ondersteund door de Holtense Muziekvereniging (HMV) om negen uur de feestliederen zin gen. De kinderen hebben op school al geoefend, maar ook de ouders en andere belangstellende kunnen meezingen, want de teksten wor den ter plekke uitgedeeld. Oranjefestijn De aubade loopt vrijwel automa tisch over in het Oranjefestijn op het plein. Hoeveel verenigingen uiteindelijk met een stand of kraam vertegenwoordigd zullen zijn op het plein, was bij het ter Volkswagen Groep. Markelo - Tel. 05476-16 19 A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Adres: Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 perse gaan van deze editie nog niet helemaal bekend, maar volgens Hans Wissink van het gemeente huis, wordt gerekend op een grote deelname. Zeker is de stand van Amnesty International, Unicef, die de hieuwste collecte kaarten en cadeau's meebrengt, de Wereld winkel met een verkoopstand, de Hervormde Vrouwengroep Dijker- hoek, de afdelingen van de Neder landse Bond van Plattelandsvrou wen, Blauw Wit en de afdeling handbal van sv Holten. Alle vereni gingen hebben wel een of ander spel of een grabbelton meege bracht, speciaal voor de jeugd. Daarnaast wordt er een zoekwed- strijd voor de schooljeugd uitgezet. De kinderen zelf kunnen rond het gemeentehuis en de kerk natuur lijk weer terecht met hun overtolli ge spulletjes op de gezellige rom melmarkt. Op de Smidsbelt zelf staat voor de kleintjes de draaimo len uit Espelo en het dweilorkest de Braandheultjes zorgt verder voor een goede stemming. Naast de hapjes en drankjes die de plaat selijke verenigingen aan de man zullen brengen, kan men terecht bij een heuse poffertjeskraam. De warenmarkt wordt volgende week niet op vrijdag, maar op donder dag gehouden. Oude motoren zorgen op Koninginnedag voor het nodige kijkplezier nabij het Stuurhuus. torsport Vereniging van MAC de Holterberg. Er komen zo'n zeven tig motoren aan de start in ver schillende klassen. Het evenement duurt tot ongeveer half vijf. Als enig evenement moet wegens de hoge kosten hier een entree wor den geheven van vijf gulden, kin deren betalen de helft. Traditioneel wordt door de Wie lervereniging Holten weer een fietspuzzeltocht georganiseerd, die telkenjare een trouwe schare deelnemers trekt. Gestart wordt Oude motoren Om half een start bij het Stuur huus aan de Beusebergerweg een behendigheidswedstrijd voor oude motoren. De motoren zijn allemaal van voor 1960. De wedstrijd is het initiatief van de Historische Mo- In de Hervormde kerk in Bathmen concerteert op zondag 25 april het Zefier Trio. Het concert is georga niseerd door de Concertcommissie Bathmen en begint om 19.30 uur. Het Zefier Trio bestaande uit Ada Klück-sopraan, Elsbeth Nijhuis- fluit en Louis Levet-piano, brengt in afwisselende bezetting werken van Tsaikovski, Raval, Dvorak en Leonard Bernstein. Met ingang van donderdagmiddag 6 mei biedt de Stichting voor Soci aal en Cultureel Werk kinderen tussen 10 en 12 jaar de gelegenheid in dorpshuis De Boschkamp crea tief bezig te zijn op de geheel nieu we spelletjesclub. Onder leiding van Vanessa en Ma- rij e worden allerlei leuke spelletjes gedaan: binnen, buiten en in het donker. Ook zijn er spelletjes waar bij de kinderen zelf de pion zijn. Creatieve ideeën van hun kant zijn zeker welkom. De club telt vijf bij eenkomsten en komt op 6,13 en 27 mei en 3 en 10 juni bijeen tussen half vier en vijf. De kosten bedra gen 12,50 gulden en kunnen naar keuze de eerste keer ineens worden voldaan of per keer een rijksdaal der. Op de spelletjesclub is ruimte voor maximaal vijftien kinderen. Spoedig aanmelden bij Socuwe in het dorpshuis (tel. 62755) wordt derhalve geadviseerd. om twee uur bij restaurant Vos man. Deelname is gratis. Ook de ouderen worden niet vergeten. In gebouw Irene laat OCH 55 plussers genieten van de komedie Schoap'n of drift; een aanradertje. De toe gang is gratis. Taptoe De Smidsbelt wordt 's avonds weer vrijgemaakt voor de taptoe. Vorig jaar organiseerde HMV met succes voor het eerst deze muzika le happening. Naast HMV, onder leiding van Bert Fransen, zullen deelnemen het jachthoomkorps Garde Jagers, die ook vorig jaar van de partij was. Het korps, dat voor een groot deel bestaat uit be roepsmusici, staat onder leiding van maitre de Clairon, de sergeant R. J. Jordens. Uit Emmen tenslotte komt het showorkest Louws Deo. Het orkest telt ongeveer veertig De receptie ter gelegenheid van de beëindiging van mijn prak tijk op donderdag 8 april j.l. is voor mijn gezin en mij een heel bijzondere gebeurtenis gewor den. Dat u in zo groten getale aanwe zig bent geweest bij mijn af scheid van mijn huisartsen praktijk, hadden wij niet ver wacht. Het was overweldigend en hartverwarmend. Uw afscheidsgift willen wij een blijvende bestemming geven. Onze gedachten gaan uit naar een open kast, waarin de au thentieke plattelandsapotheek, van ongeveer honderd jaar oud en gebruikt door Bessinkpas, Nagelhout en mijzelf, geplaatst kan worden. De laatste jaren is dit altijd een grote wens van ons geweest. Ook zouden wij het erg leuk vinden een ruimte in te richten waar ik mij kan bezig houden met olieverf en penseel. Het comité en al diegenen, die op welke wijze dan ook, dit af scheid tot een voor ons zo ge denkwaardig gebeuren hebben gemaakt, willen wij van ganser harte dank zeggen. J.F. Sijtsema. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 leden en heeft niet alleen in eigen land, maar ook in het buitenland opgetreden. De marching show band bestaat uit drummers, mar ching bells, blazers en niet te ver geten showgirls. Als slot van de taptoe zullen de drie orkesten ge zamenlijk optreden. De WD afdelingen Holten en Mar kelo houden op maandag 26 april gezamenlijk een openbare politie ke avond in De Poppe. Als spreek ster is uitgenodigd mevrouw Erica Terpstra, lid van de Tweede Ka mer voor de Wd. Zij zal spreken over actuele politieke zaken. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Occasions-centrum 1700 m2 showroom Tel. 05476-16 19 Notaris Rakhorst te Rijssen zal maandag 3 mei tijdens de leden vergadering van de Rabobank Holten een inleiding houden over enkele praktische gevolgen van het kortgeleden ingevoerde Nieuw Burgelij k Wetboek. Daarnaast zal een toelichting worden gegeven op de gang van zaken bij de bank en op de jaarrekening 1992. Voor de herverkiezing van de leden voor Bestuur een Raad van Toe zicht worden voorgedragen de he ren W. Bouwhuis en D.J. Luggen- horst. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de hal van het bankgebouw aan de Gaar denstraat. De Holtense Muziekvereniging zal komende vrijdag en zaterdag in Holten haar grote huis-aan-huisac- tie houden ten bate van de renova tie van het 'muziekhuis' van HMV. De leden van de supportersvere niging samen met de HMV leden zullen dan deur-aan-deur pakken toiletpapier aan de man/vrouw brengen. Vrijdagavond vanaf 19.00 uur en zaterdag vanaf09.00 uur. De pakken toiletpapier kosten 7,50 per. pak van twaalf rol. Vanaf vandaag zijn de zomerzegels weer te koop. De opbrengst is be stemd voor allerlei projecten voor ouderen. Het Holtens comité van het Fonds Zomerzegels zal dit jaar de bejaardensociëteit Holten steu nen voor een voorlichtingsprojekt. t

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1