Holten massaal naar de paasevenementen Holterbroek bouwt opnieuw de allermooiste paasboake Holtens Nieuwsblad Leerzame middagen bij natuurclub Socuwe B.A.S. Beuseberg dit jaar winnaar grootste paasvuur Optreden HGK samen met Vocal Devotion II ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. A.S.M. b.v. Aanvulling paaspuzzel Bloeddonors: steeds vaker noodzakelijk leasing Markelo BON Plameco Ingezonden Holten j HOIMPi Open Deur- dienst Puzzelrit Lompenaktie van HMV Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 15, APRIL 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Vaardig Met toch wel een gevoel 'kan ik dit nog wel', hebben een twintigtal oudere Holtenaren zich vorige week onderworpen aan een speciaal voor hen opge zette rijtest. In de eigen auto, samen met een deskundige rij schoolleraar, ging men op pad om uit te vinden, of men nog wel voldoende rijvaardigheid bezat. Ze kunnen dik tevreden zijn. Oudere Holtenaren zijn uitstekende chauffeurs. De kandidaten op hun beurt wa ren enthousiast over de gebo den mogelijkheid hun rijvaar digheid te testen. De meesten willen over twee jaar opnieuw deelnemen. „We voelen ons nu een stuk zekerder", verklaar den de ouderen na afloop. „Ook voor anderen zou zo'n cursus heel nuttig zijn". Filevorming op de buitenwegen en in het centrum van Holten waren in de middag op Paaszondag schering en inslag. De toeristen baanden zich met moeite een weg richting Toeristenweg en de Holte naren gingen massaal op pad om de paasbulten in ogenschouw te nemen en tevens een kijkje te ne men bij de bijbehorende ludieke evenementen. Zo stond langs de Doorlopende Dijk een lange rij 'blik', van waaruit de luie automo bilisten de verrichtingen volgden van de deelnemers aan de zeephel- ling wedstrijd. Gelukkig waren er ook veel milieuvriendelijke kij kers, die op de fiets de 20 kilometer lange route langs de paasbulten aflegden. 'Glij 'm der op' werd door het geniepige bultje boven in de baan voor de meeste deelnemers 'glij 'm der af. Wie geluk had (en sterke armen), kon zich via het touw alsnog naar boven werken. De bewoners van de Beuseberg verzamelden zich aan de voet van de paasbult, waarop hoog tussen de takkebossen vanaf een soort podiumpje getracht werd eieren te gooien naar de vanger op de grond. Zo'n vierhonderd afgekeurde eie ren veranderden in struif. Later op de avond ontvingen zij wethouder Henk Westerik die het winnende paasvuur ontstak. In Espelo was de drukte zo mogelijk nog groter bij de demonstratie vliegeren. La ter op de dag was er vanuit de dorp veel deelname aan de lampionop tocht, die vooraf werd gegaan door de Braandheultjes. Het paasvuur in Splo werd ontstoken door de nestor van de raad, Ep van Schoo- ten, samen met Jan Baltus. Tot laat in de avond bleef het hél gezel lig in de feesttent. En alsof het nog niet genoeg was, werd de feestvreugde zondagmid dag in bescheidener mate voortge zet met het eiergooien op Kalfster- mansweide. De organisatie was in handen van leden van De Schure, die 500 eieren op de kop hadden getikt. In totaal kwamen er 80 teams in het veld, terwijl naar schatting zo'n 175 belangstellen den een kijkje kwamen nemen. 'Huubje', toepasseüjk vermomd als paashaas, hield de stemming Luid aangemoedigd door het publiek klimt een van de kandidaten omhoog langs de glibberige helling. op z'n paasbest en de prijs voor de winnaars was bepaald niet mis: driehonderd gulden voor het team van de Waag. Uitslagen: Eiergooien De Schure: 1. De Waag, 73.50 m.; 2 Edwin Stegehuis/Kees van Nijverdal, 71.40 m.; 3. De Waag, 70.20 m. Eiergooien Beuseberg: Gewone klasse: Bij de grote paaspuzzel, die het Holtens Nieuwsblad in samenwer king met de Holtense Handelsver eniging in de editie van 8 april heeft gepubliceerd, blijken twee foutjes te zijn geslopen. Zo ont breekt in de advertentie van Twee- wielerhuis Jan Stam de I en Foto ten Velde (nr. 5) staat een I, maar dat moet een J zijn. Met deze infor matie erbij, moet het niet moeilijk zijn om de puzzel juist in te vullen. De sluitingstijd is gesteld op 24 april. Elk jaar wordt de behoefte aan bloed en bloedproducten groter, waardoor er steeds weer nieuwe bloeddonors nodig zijn. Het Rode Kruis, afdeling Holten stelt ieder een, die bloed wil en kan geven in de gelegenheid dit te doen op woensdag 21 april in sporthal 't Mossink tussen half zeven en ne gen uur 's avonds. Iedere volwassene in de leeftijd van 18 tim 70 jaar kan zonder risico makkelijk drie tot vier maal per jaar een halve liter bloed missen. Elk mens heeft ongeveer zes liter bloed en na bloedafgifte maakt het lichaam snel - binnen enkele we ken - weer nieuw bloed aan. Boven dien wordt door middel van keu ring bij elke donor vooraf nage gaan of zijn of haar gezondheid het geven van bloed toelaat. Iedereen zou zich moeten afvragen waarom hij/zij nog geen bloeddo nor is. Immers men kan zelf ook eens plotseling een transfusie of een bloedproduct nodig hebben. Maatwerk, autoleasing tel. 05476-16 19 Van de door Ton Dekker van het P.J. Meertens-Instituut opgete kende zo manhaftig gevoerde ere- strijd tussen bijvoorbeeld de Har- wichianen, de Haarjöden en de bewoners van de Kol is weliswaar geen sprake meer, maar de verkie zing van Holtens grootste paas vuur zorgt telkenjare nog steeds voor deining en ophef. Alleen is dat wel beperkt tot de buurt schappen. zo bleek Paaszaterdag maai' weer eens tijdens de prijs uitreiking in café Kalfsterman. Daar ging de Beuseberg met de hoogste eer strijken voor Espelo, Holterbroek (dat wel voor de der de achtereenvolgende keer de schoonheidsprijs won) en Dijker- hoek. Over cultuur-historische waarde werd bij de prijsuitrei king maar even niet gesproken. De keuze was dit jaar niet echt moeilijk, hoewel het bij monde van juryvoorzitter Bert van Eyck wel om een 'close finish' ging. Maar uiteindelijk bleek de paasbult in de Beuseberg toch zo'n 200 kuub meer hout te bevatten (2626) dan in Espelo (2421 kuub). De Holter broek was derde met 1059 kuub terwijl Dijkerhoek er toch nog in geslaagd was om in amper een maand tijd 616 kuub hout bij el kaar te slepen. Vanwege de nieuwe milieurichtlijnen moesten de Dijk erhoekers uitwijken naar een loka- tie aan de Oude Stationsweg en dat kostte nogal wat tijd. Desondanks lieten de Diekerhoo- kers duchtig van zich spreken tij dens de prijsuitreiking door met een grote delegatie als eerste in het café van Tonnie Brands te ver schijnen en daar meteen voor de nodige stemming te zorgen. Wat dat betreft heten de andere buurt schappen zich echter ook niet on betuigd, zodat het er weer ouder wets hevig aan toe ging. En dat daarbij de eigen buurtschap boven alles gaat past geheel in de studie- A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 bevindingen van Ton Dekker van het P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde die constateert dat 'de paasvuren in Holten sterk geïn tegreerd zijn in het culturele en sociale leven van de verschillende buurtschappen. De paasvuurwed- strijd heeft in de afgelopen decen nia er onbedoeld toe bijgedragen dat het paasvuur voor de buurt schappen steeds meer de functie van sociaal bindmiddel heeft ge kregen.' Saamhorigheid Dekker, die zijn 27 pagina's tellen de artikel 'Paasvuren: een veran derlijke traditie tussen toerisme en lokale identiteit' met verschillen de zelfgemaakte foto's van de Hol tense paasvuren, hun makers en de juryleden heeft verluchtigd, geeft als voorbeelden van die saamho righeid o.a. het eigen paasüed van de Beuseberg, maar ook de succes volle poging van Espelo om het wereldrecord paasvuur bouwen te verbeteren. Dekker sprak voor zijn artikel met verschillende Holtenaren. In Espe lo was Wim Toorneman zijn infor mant, in Dijkerhoek J. Veneklaas terwijl veehouder/chauffeur J. Aanstoot hem heel wat wijzer maakte over het paasvuur in de Beuseberg. Verder stak de Amster damse onderzoeker zijn licht op bij wijlen Jan Wiggers en bij veehan delaar G.J. Aaftink die hem nog veel kon vertellen over de tijd dat bijvoorbeeld ook in het dorp zelf (de Borkeld, de Noordenberg, de Kol, Waterhoek, Van der Schutten, Bargschild en Lichtenberg) nog hun eigen vuren hadden. Uit het artikel blijkt tevens dat met name de oudere garde niets moet hebben van het huidige prijzenstelsel dat volgens hen de rust en gemoede lijkheid niet ten goede komt. Maar aan dat laatste had de jeugd bij Kalfsterman geen boodschap. Door VW-beheerster Astrid Dirk zwager van hun (geld)prijzen voor zien ging het spoorslags weer rich ting thuisbasis waar het gewonnen geld diezelfde avond nog aan Bac chus werd geofferd. Wie geïnteresseerd is in de cultuur historische beschrijving van de Holtense paasvuren, kan het num mer van het Volkskundige Bulle tin bestellen met het uitgebreide artikel van Ton Dekker. Voor 15,00 krijgt men de aflevering thuisgestuurd. Informatie bij het P.J. Meertens-Instituut, Postbus 19888, 1000 GW Amsterdam. Tel. 020-234698. De openingstijden van de nieuwe vestiging van Plameco-Plafond- systeem, Oranjestraat 13 zijn: donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en vrijdag van 13.30 tot 18.00 uur. enthousiasme. s van het pcasvuurbouwen gingen, zoals dat in modern Nederlands heet 'uit hun dak' De Stichting voor Sociaal en Cul tureel Werk organiseert dit voor jaar weer een natuurclub voor kinderen. Er worden verschillen de uitstapjes gemaakt om de kin deren kennis te laten maken met de natuur en wat daarmee verbon- Wandelaar en fietser ten onder in motorgeweld op de Toeristenweg. Wie zich met de Paasdagen te voet of per fiets op de Toeristenweg heeft begeven, zal zich bijzonder onplezierig gevoeld hebben door de levensgevaarlijke capriolen die de motorrijders in grote getalen op deze weg uithalen. Met veel geweld en lawaaipasseert men auto's, snijdt men tegenlig gers en drukt men wandelaars en fietsers in de berm. Het wordt wer kelijk hoog tijd om de Toeristen weg af te sluiten voor motorrijders. Deze weg wordt steeds meer een circuit voor waaghalzen met race- neigingen. Ik hoop dat de gemeenteraad zich hierop eens bezint: het gaat dit keer niet om het sparen van kor hoenders, maar om mensenlevens. M.A. Wille den is. De club staat onder leiding van Alexander de Vries, stagiair bij Socuwe en wordt gehouden op de woensdagmiddagen. Het programma ziet er als volgt uit: Op 21 april gaat men naar het be zoekerscentrum de Noetselerberg met afsluitend een leerzame speur tocht (13.00-plm.16.00 uur). Op woensdag 28 april gaan de kinde ren fossielen zoeken in een zandaf- graving in Sibculo (13.00-17.00 uur). Onder leiding van boswach ter Jan Rosman wordt op 12 mei een spannende en leerzame bos wandeling gehouden. Hij vertelt van alles over de flora en fauna in de Espelose bossen. Natuurlijk kunnen de kinderen vragen stellen (14.00-16.30 uur). Op 19 mei wordt een bezoek gebracht aan de brand weer, waar de deelnemers het een en ander wordt verteld hoe de brandweer te werk gaat bij bos branden en milieurampen (13.00- 16.00 uur). Tenslotte wordt op 28 mei een bezoek gebracht aan het Natuurhistorisch museum te En schede. Er is een tentoonstelling, levende dieren, opgezette dieren, alles over walvissen en diavoor stellingen. (13.00-17.00 uur). Kinderen in de leeftijd tussen acht en twaalf jaar kunnen zich aanmel den bij het kantoor van Socuwe in dorpshuis De Boschkamp, tel 62755. De kosten voor deze club bedragen 35 gulden pert deelne mer. 1. Jan Aanstoot/Arnoud Grooteboer; 2. Wim Jansen/Hermien Klein Teeselink; 3. Jan Haan/Gerrit Jansen. Klasse met hulp middel: 1. Erik Jansen/Erik Rietberg. Zeep- helling Holterbroek: 1. Harald Tuitert; 2. Edwin Aaftink; 3. Edwin Beldman. Dames: 1. Diny Wegstapel; 2. Hennie Oolbekkink. Jeugd; 1. Jan Willem Wegstapel; 2. Tim Wiersma. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v„ in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Markelo tel. 05476-16 19 Zondag 18 april wordt in de Ned. Herv. kerk een Open Deurdienst gehouden, aanvang 19.00 uur. Voorganger is ds. H. Lenters uit Apeldoorn. Muzikale medewer king wordt verleend door hpt kooer Toda uit Rijssen. Het thema van de dienst is: Hoe brengt God de mens tot geloof. Vanaf 18.50 uur is er samenzang. Zondagmiddag 18 april houdt MAC De Holterberg weer een puz zelrit door de omgeving van Hol ten. Start is zoals gebruikelijk om twee uur bij clubgebouw 't Stuur- huus, Beusebergersweg 27a. De in schrijving begint een haalf uur te voren. Voor meer informatie kan men bellen met J. Vincent, tel 05483-64200. De Holtense Muziekvereniging, HMV, houdt op vrijdagavond 16 april haar jaarlijkse lompenaktie. In samenwerking met haar sup porters zullen in het dorp de lom pen worden ingezameld. Men kan de ophalers helpen door vanaf 18.00 uur de lompen zichtbaar bui ten te zetten. Het ophalen van lompen in het buitengebied zal op 7 mei geschie den. Het Holtens Gemengd Koor gaat vrijdag 23 april een muziakel con frontatie aan met het ensemble Vocal Devotion. Dit ensemble (met leden uit Hellendoorn, Nij verdal, Wierden, Rijssen en Raal- te) heeft dezelfde dirigent als HGK, namelijk Folgert Zwaving die voor dit concert in de Kande laar een evenwichtig programma heeft samengesteld met muziek uit diverse muzikale periodes. De avond begint om 20.00 uur. Kaar ten zijn a f 7,50 verkrijgbaar aan Tie kassa. Waar het Holtens Gemengd Koor alhier volop bekendheid geniet, behoeft Vocal Devotion misschien nog wat toelichting. Dit ensemble bestaat sinds 1989 en richt zich uitsluitend op Engelse koormu ziek met het accent op kerkmu ziek. Daarbij verleent organist Henk Oosterveen uit Enter regel matig zijn medewerking aan de op tredens. Zo ook in Holten, waar bovendien Corien Oosterveen op fluit voor de begeleiding zorgt. De koren zingen afgewisseld door muzikale intermezzo's hun eigen repertoire met o.a. werken van componisten als Joseph Haydn, Henry Purcell, Horatio Vecchi, Ed ward Elgar, Friedrich Silcher, John Rutter en Johannes Brahms. Inderdaad een programma met muziek door de eeuwen heen. Het concert wordt besloten met een gezamenlijk optreden van HGK en Vocal Devotion die eerst 'All things bright and beautiful' van W.H. Monk (1823-1889) zingen en vervolgens met 'O how amiable' van J.H. Maunder (1858-1920) af sluiten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1