Schooljeugd actief voor natuurbeheer Oudergeleding tegen gefuseerde school op lokatie Kolschool 'Dat verdienen leerlingen niet' HOLTENS NIEUWSBLAD Toch plateau in Larensweg Clubavond HPC 5 april Commissie voor woonruimtezaken Openbare commissievergaderingen Tijdelijke verkeersmaatregelen t.b.v. paasvuurroute Verordening identiteitskaart Huis-aan-huis-inzameling klein chemisch afval. DONDERDAG 1 APRIL 1993 Samen met wethouder Westerik planten Hilde Jol DorpsschoolRob Steegink (Bosschool), Pieter Withaar (Kompas), Ton Marissink (Haarschool), Niek Bosman SchakelSuzanne Hoes KolschoolErjan Hollegien (dijkerhoek drie berken ter herinnering aan de boomplantdag 1993. In het kader van de boomplantdag werd door de Holtense jeugd van de basisscholen woensdag 23 maart een dubbelprogramma af gewerkt. De leerlingen van groep zes van de basisscholen in Holten - zo'n honderd kinderen in totaal - waren rond tien uur in Dijkerhoek aanwezig teneinde een groot aan tal struken en enkele bomen te planten. In een toespraakje legde wethou der Westerik - die burgemeester Van Rappard verving - nadruk op het belang van veel groen in de woonomgeving. Wanneer je op jon ge leeftijd door het bezig zijn in en met de natuur het belang van een goed verzorgd milieu leert kennen, ben er er ook voorzichtiger mee. Na de toespraak werd aan elke schoool een herinneringsvaantje uitgereikt, waarna de wethouder met een leerling van elk van de zeven scholen drie berken plantte. Daarna was het de beurt aan de rest van de jeugd. Rond het nieuw aangelegde speelveld in Dijker hoek langs de Maatmansweg wer den de nodige struiken geplant; maar ook aan de Hakkersweg werd tussen een tweetal huizen een tien meter brede groenstrook inge plant. Wegwerpvuil De leerlingen uit groep acht hiel den zich die ochtend druk bezig met de schoonmaak van de buiten gebieden van Holten, een initiatief van de Wildbeheereenheid Holten. Van negen tot half twaalf werden de nodige kilo's wegwerpvuil opge pakt, varieërend van lege blikjes en lege chipszakken tot oud ijzer en zelfs cementkuipen. Gekeken wordt, of deze schoon- maakaktie ook het volgend jaar in het kader van een soort milieudag gekoppeld kan worden aan de akti- viteiten rond de boomplantdag. De oudergeleding in de Medenzeg- genschapsraad (MR) van de Dorpsschool maakt ernstig be zwaar tegen het voornemen van burgemeester en wethouders een gefuseerde Kolschool en Dorps school te vestigen op de lokatie Kolschool. Men heeft dat B en W' reeds laten weten tijdens de verga dering, waarin ouders en leer krachten ingelicht werden over de fusie. De vergadering ging vooraf aan de persconferentie van B en W, waarin het college het fusievoor- stel in de openbaarheid bracht. Het standpunt wordt gedeeld door een deel van de leerkrachten van de Dorpsschool. Niet de fusie als zodanig, maar de lokatie is het grote struikelblok voor de MR. Aan de fusie zijn door de Dorpsschool twee voorwaarden gesteld: het geven van Dalton on derwijs en een maximale continuï teit in de toekomstige toestroom van leerlingen en de daarmee sa menhangende leekrachtformatie. Op basis van deze uitgangspunten heeft de Dorpsschool altijd positief meegewerkt aan het nader onder zoeken van de gevolgen van beoog de fusie. Uit het onderzoek dat in opdracht van B W door APS/E- dukem is gehouden, bleek dat de afstand tot school sterk overheerst in de schoolkeuze. Bij de beoogde fusie gaat 40 tot 60 procent van de leerlingen van de Dorpsschool niet mee naar de nieuwe lokatie en ver klaart 10 procent van de Kolschool leerlingen eveneens een andere schoolkeuze te overwegen. Dat be tekent volgens de MR dat in het meest optimistische scenario er in de gefuseerde school een stijging van 25 ten opzichte van de huidi ge bezetting van de Dorpsschool zal zijn. In het pessimistische sce nario wordt de gefuseerde school niet groter dan de huidige Dorps school. De vermindering van het leerlingenaantal zal echter op de Kol-lokatie onverminderd door gaan, omdat de afstand de belang rijkste factor in de schoolkeuze be paling is. Ondanks herhaald verzoek van de oudergeleding van de Dorpsschool (Ingezonden) Naar aanleiding van de kop: Jeugd offert vrije tijd niet op voor schoon maak natuur en gedeeltelijk van de inhoud van dit artikel in het Holtens Nieuwsblad van 25 maart j.l., waarin de leerlingen van de Holtense Basisscholen tamelijk negatief werden beoordeeld t.a.v. de bereidwilligheid mee te doen aan de schoonmaakactie van de Wildbeheer Eenheid Holten, willen directies en leerkrachten van de Hol tense basisscholen als volgt re ageren: 1. Een actie op zaterdag of andere vrije dagen moet ruim van te voren bekend zijn om de leerlingen de gelegenheid te geven hun verplich tingen t.a.v. verenigingen, clubs e.d. te regelen. 2. Bij de leerlingen was er vanaf het begin een groot enthousiasme om mee te doen aan deze actie, doch konden maar wei nigen op korte termijn hun ver plichtingen op zaterdag afzeggen. Wie lid is van een vereningen, club e.d. heeft ook ten aanzien hiervan zijn verantwoordelijkheid. 3. Het zijn de directies geweest die in goed overleg met de WBE-Holten voorgesteld hebben deze prijzens waardige actie niet af te blazen, maar te verplaatsen naar woens dag 24 maart, zodat deze samen viel met de Nationale Boomplant dag. 4. De leeringen wisten van te voren niet dat zij getracteerd zou den worden op patat, zoals gesug gereerd wordt in het artikel. In ieder geval is hier op de scholen geen aandacht aan geven. 5. Kin deren zijn wel degelijk bereid in hun eigen tijd, dus buiten school tijd, acties de ondersteunen. Denk maar eens aan de Kinderpostzege lactie, het plaatsen van kaarsen op de Canadese Begraafplaats, Ko ninginnedag e.d. Direkties en leer krachten vinden dat de leerlingen een artikel zoals in het H.N. van 25 maart niet verdienen. is de lokatiekeuze nooit serieus door B W ter discussie gesteld. Evenmin zijn alternatieven zoals overplaatsing van Kolschool naar het dit jaar vrijkomende Kompas gebouw of fusie Kol-Dorpsschool op lokatie Dorpsschool (met ge bruikmaking van 1 a 2 lokalen van het Dorpshuis) op serieuze manier financieel en onderwijskundig on derzocht. De Oudergeleding van de MR Dorpsschool dringt er in een brief aan B W dan ook op aan de genoemde alternatieven alsnog te onderzoeken. De Larenseweg wordt nu toch uit gerust met een verkeersplateau. Dit deeelde wethouder Westerik maandagmiddag mee tijdens de vergaering van de raadscommis sie voor Algemene en bestuurlijke zaken. In het eerste ontwerp waren reeds verkeersplateaus opgenomen, maar bij de gemeenteraadsverga dering van februari, bleek dat na overleg met de politie uit verkeer- soverwegingen voorlopig was afge zien van die drempels, dit tegen de zin van de fraktie van de PvdA in Nu in concept de langzaamver- keersroutes gereed zijn en na breed overleg met politie, het steden bouwkundigbureau, gemeente werken en B W, is besloten om bij de kruising Larenseweg, Kerk straat, Haarstraat, de hoofdader van het fietsverkeer in Holten, toch direct bij de reconstructie, die in volle gang is, een verkeerspla teau aan te leggen. Tevens zal de fïetssuggestiestrook niet in grijs worden uitgevoerd, maar in rood, zoals vrijwel in alle gemeenten het geval is. Tevens wordt nu toch ook de voorrangssituatie op de Laren seweg gewijzigd. In verband met de komende Paas dagen wordt de maandelijkse club avond van de Holtense Postzegel Club verplaatst naar maandag 5 april. In de kelder van dorpshuis De Boschakmap kan de jeugd dan terecht van 19.00 uur tot 20.00 uur en de senioren van 20.00 uur tot 21.30 uur. Openbare kennisgeving inzake ingediende aanvragen om vergunningen, ontheffingen of verleende vergunningen e.d. 1. Aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor; - het bouwen van een garage bij Larenseweg 64; - het uitbreiden van de woning Gaardenstraat 51 - het uitbreiden van de woning Schuttersweg 2. 2. Bouwvergunning is verleend voor: - het bouwen van een bijgebouw bij Schuttersweg 13; - het bouwen van een werktuigenberging bij Aalpolsweg 7. 3. Toestemming is verleend voor de navolgende meldingplichtige bouwwerken: - het plaatsen van een transformatorruimte Broekweg 3a; Overige verleende vergunningen, ontheffingen e.d. iet houden van trekkerslepwedstrijden op 3 april 1993; - het - het rondgaan met een chemokar met geluidsinstallatie in april 1993; - het houden van een autocross op 15 april 1993; - het gebruik van wegen, het afsluiten van wegen of weggedeelten, het ophangen van luidsprekers, het plaatsen van aankondi gingsborden, het plaatsen van reclame in de vorm van spandoeken, de verkoop van ijs en frisdranken en zwak-alcoholische dran ken, het rondgaan met een geluidswagen en het laten opstijgen van heteluchtballonnen t.b.v./i.v.m. de 9e Holtense Triathlon op 24 juli 1993; - het gebruik van wegen t.b.v. de internationale wielerklassieker voor politie-ambtenaren op 26 mei 1993; - het ontsteken van paasvuren. Voor het Inwinnen van Informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het Indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. De eerstvolgende zitting van de commissie voor woonruimtezaken vindt plaats op maandag 5 april 1993 van 19.30-20.30 uur in het gemeentehuis (ingang Kerkstraat). De commissie gemeentewerken vergadert op maandag 5 april 1993 om 19.00 uur in kamer 9 van het gemeentehuis. De agenda vermeldt o.a.: jaarverslag 1992 in het kader van art. 34 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen WABM; rietsubsidie; verkoop perceel grond in het bestemmingsplan „De Beuseberg"; verkoop perceel grond in het bestemmingsplan „Dijkerhoek"; verkoop strookje grond aan de Beumersteeg (N.V. IJsselmij); herinrichten van de Dorpsstraat-West, tussen het spoorwegviaduct en de aansluiting met de Larensweg. De eerstvolgende vergadering van de Sportcommissle wordt gehouden op maandag 5 april a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan voorstellen inzake: - jeugdsportsubsidie 1993; - subsidieverlening aan Z.P.C. Twenhaarsveld; - aanbrengen van waterbesparende douchekoppen in de sporthal; - aanbrengen van waterbesparende douchekoppen in kleedlokalen van sportcomplex Meermanskamp. De commissie onderwijs vergadert op woensdag 7 april 1993 om 20.00 uur in kamer 9 van het gemeentehuis. De agenda vermeldt o.a.: - voorstel inzake het nemen van een principe-besluit tot fusie tussen de o.s.b. Kolschool en de o.s.b. voor Daltononderwijs Dorpsschool op lokatie Kolschool. De commissie voor ruimtelijke ordening en woningbouwzaken vergadert op donderdag 15 april 1993 om 20.00 uur in kamer 9 van het gemeentehuis. De agenda vermeldt o.a.: concept-bezwaarschrift Ontwerp-streekplan West-Overijssel; ontwerp-verkavelingsplan bestemmingsplan „Lukensveld". Vergadering financiële commissie, woensdag 7 april 1993, aanvang 16.00 uur. Agenda 1. Besluitenlijst van de vergadering van 3 maart 1993 2. Jaarverslag 1992 bijdragenbesluit openbare lichamen WABM 3. Krediet voor de herinrichting gedeelte Dorpsstraat-West 4. Voorlopige vaststelling gemeenterekening 1991 5. herziening subsidiëring Stichting Maaltijdvoorziening Tafeltje Dekje 6. Voorstel inzake fusie Dorpsschool-Kolschool 7. Mededelingen 8. Rondvraag Degenen die van het spreekrecht gebruik wensen te maken, kunnen dit tot uiterlijk 4 uur voor de aanvang van de vergadering opgeven bij de secretaris van de commissie. Burgemeester en wethouders maken bekend dat ten behoeve van de paasvuurroute op zondag 11 april 1993 (1e Paasdag) van 19.00 tot 22.00 uur voor de volgende wegen een eenrichtingverkeer zal gaan gelden: de Evertjesweg, vanaf de Beusebergerweg tot aan de Langstraat; de Doorlopendedijk, vanaf de Larenseweg tot aan de Dorperdijk; de Broekweg, vanaf de Oude Stationsweg tot aan de Doorlopendedijk; de Vijfhuizenweg, vanaf de Weustenweg tot aan de Oude Deventerweg. Daarnaast zal het gedeelte van de Doorlopendedijk, tussen de Dorperdijk en de Broekweg, gesloten zijn voor alle motorvoertuigen. Bovengenoemde tijdelijke verkeersmaatregelen zullen door middel van borden ter plaatse worden aangegeven. Holten, 1 april 1993. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend, dat gedurende drie maanden ter gemeentesecretarie, kamer 6 (leeszaal/bibliotheek), voor een ieder ter inzage zal liggen het besluit van de raad van die gemeente van 21 december 1992 tot vaststelling van een „Verordening identiteitskaart". Deze verordening is ingevolge het bepaalde in artikel 32, lid 2, van de verordening in werking getreden op 1 januari 1993. Tegen betaling der kosten is bovenvermelde verordening ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, algemeen verkrijgbaar. Holten, 1 april 1993. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, J. P. Stegeman de burgemeester, W. L. F. C. van Rappard. Chemokar haalt huls-aan-huls klein chemisch afval op. De gemeente Holten gaat ook dit jaar in samenwerking met het Gewest Midden IJssel huis-aan-huis klein chemisch afval (KCA) inzamelen. De inzamelaktie start op donderdag 8 april in de bebouwde kom van Holten. De huis-aan-huis inzameling in de hele gemeente zal in 6 dagen worden uitgevoerd, met als laatste dag 26 april 1993. Met KCA worden produkten bedoeld als oude batterijen, verfresten, afgewerkte olie, resten foto-chemicaliën, kosmetica of kapotte TL-buizen. Deze produkten zijn zeer schadelijk voor het milieu, als ze worden weggegooid in de mini-container of weggespoeld via wc of gootsteen. De huls-aan-huls-InzamelIng Bij de inzameling wordt gebruik gemaakt van de chemokar, welke stapvoets door de straten zal rijden. Door het gebruik van een geluidsinstallatie kunt u horen wanneer de chemocar bij u in de buurt is. Vooraf worden de inwoners van de gemeente hiervan in kennis gesteld door middel van een huis-aan-huis-brief. Hierin staat wat onder KCA wordt verstaan en op welke data de chemokar in de verschillende wijken zal verschijnen. Zo heeft iedereen de tijd om het chemisch afval vooraf bij elkaar te zoeken en klaar te zetten voor de chemokar. Aparte regeling voor het buitengebied en zomerhuisjesterrein Voor de bewoners van het buitengebied en van het zomerhuisjesterrein de Borkeld geldt een aparte regeling. Ook zij krijgen de huis-aan-huis-brief. Hierin staat onder andere dat men zich voor 9 april telefonisch moet aanmelden bij de gemeente. Deze bewoners ontvangen daarna bericht wanneer de chemokar bij hen langskomt. Door deze aanpak hoeft de chemokar geen onnodige kilometers te rijden. Geen bedrijfsafval De chemokar neemt geen chemisch afval afkomstig van bedrijven aan, zoals bijvoorbeeld drukkerij-inkt, toner of landbouwbestrijdingsmiddelen. Voor dit chemisch afval bestaan aparte regelingen. De gemeente kan hierover meer informatie geven. Elk jaar meer In 1992 heeft 25% van de huishoudens meegedaan aan de huis-aan-huis-inzameling. Per huishouden werd ruim 4,5 kg KCA aangeboden. De verwachting is dat dit jaar meer inwoners KCA zullen afgeven aan de chemokar. In Holten zijn er verschillende mogelijkheden om het KCA gescheiden van het ander huishoudelijke afval af te geven. Dit kan onder andere bij het gemeentedepot aan de Waagweg 4, dit depot is op werkdagen geopend van 13.00-15.30 uur en op zaterdag van 13.00-15.00 uur. Ook bij een aantal winkels kan KCA worden ingeleverd. Meer informatie hierover is te vinden in de afvalwijzer van de gdmeente, welke onder de inwoners is verspreid. Daarnaast wordt het klein chemisch afval in Holten nu voor de tweede keer huis-aan-huis ingezameld. De gemeente hoopt met deze huls-aan-huis-lnzamellng veel KCA op te halen, zodat ons milieu daar niet mee belast wordt en hiermee bovendien diegenen van dienst te zijn die hun KCA niet of moeilijk op een andere wijze kunnen afgeven. Inlichtingen: Gemeente Holten, 05483-6 16 66 of Gewestsecretariaat, 05700-3 77 88.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 5