HMV goed op dreef in voorjaarsconcert 1,50 Cola .DE BIESTER' Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag zakelijk BEKEKEN SamSam speciaal voor kinderkleding ©msMmnsi HOLTENS NIEUWSBLAD Jeugdorkest maakt goede vorderingen Uit het politierapport BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Goud voor Oolbekkink WERELDPRIMEUR Creatief met kruiden 733» Gevonden voorwerpen 11/2 liter van 2.25 nu Voorspeelavond Muziekcentrum Nu in onze showroom, maak nu bij ons een testrit. Ms /V\&indu2& DONDERDAG 1 APRIL 1993 Het jeugdorkest onder leiding van Alette Wind maakt goede vorderingen. De Holtense Muziekvereniging (HMV) heeft tijdens het vorige week zaterdag in sporthal 't Mos- sink gehouden voorjaarsconcert bewezen, dat de opgaande lijn die tijdens het najaarsconcert in 1992 zich al manifesteerde, geen toeval was. Ook nu weer was het orkest onder leiding van dirigent Bert Fransen uitstekend op dreef. Fransen heeft in de afgelopen be wezen 'jong' en 'oud' binnen het orkest bijeen te smeden tot een samenhangend geheel. Het zelf verzekerd musiceren, ook als er soms eens een noot net even ver keerd uit het instrument komt, toont het vertrouwen dat de jonge Fransen in de relatief korte tijd heeft weten op te bouwen binnen het orkest. Het programma was evenwichtig opgebouwd. Eenvoudige, makke lijk in het gehoor liggende werken als de Europamars en An Irisch Hymn Tune, werden wisseld met werken van behoorlijk pittige kwa liteit, waar alle aandacht gevraagd werd van de orkestleden. De hu mor ontbrak niet. Letterlijk en fi guurlijk lieten de orkestleden hun dirigent in de steek en gingen al vast op weg naar de koffie in de Werkstaking der Muzikanten van H. Klein, Bert vertwijfeld achterla tend. Een compliment ook voor het jeugdorkest onder leiding van Alette Wind, dat het concert open de. Bedenkend dat verschillende jeugdige muzikanten voor het eerst op het podium zaten, klonk het geheel uitstekend. Opvallend is het grote aantal meisjes, dat in het jeugdorkest vertegenwoordigd is. Bij de drumband is het vrijwel nog alles mannen dat de trommelstok ken roert. Het succesnummer Wa ves, met daarin een hoofdrol voor de jongste zoon van de muzikale familie Fransen, waarmee vorig jaar het Nederlands kampioen schap werd gehaald, was als van ouds een succesnummer, waar het publiek een dankbaar applaus voor over had. Na de pauze allereerst de drie wer ken waarmee HMV ook zal optre den tijdens de taptoe, die 's avonds op Koninginnedag op de Smids belt wordt gehouden. De Miniret- tes onder Jeannet Kieftenbelt oe fenen nu al weer anderhalf jaar samen. Het gaat bij elke uitvoering beter. Met Koninginnedag gaan ze voor het eerst 'de straat op', zo vertelde ladyspeaker Joke Voor des. Een leuk experiment was de gele genheidscombinatie van orkest en Full House Jazzband. Beiden ne- Voeding Heeft u het ook in de kranten gele zen de afgelopen weken, al die arti kelen over het wel of niet schade lijk zijn van allerlei stoffen in ons lichaam? Een mens komt dan al gauw tot de conclusie, dat hij/zij maar gewoon blijft eten zoals hij/zij dat gewend was. Toch zijn er een paar punten waar u op zou moeten letten bij de samenstelling van uw dagelijkse maaltijden. Dat heeft te maken met het voldoende tot u nemen van vocht en essentiële voe dingsstoffen. Dat met het ouder worden allerlei lichaamsfuncties minder worden is algemeen be kend. Veel minder bekend is het gegeven dat ook uw reuk en smaak achteruit gaan en dat uw honger en dorstgevoel afnemen. Nu hoeft u weliswaar niet zoveel te eten als in de periode toen u in de groei was, of toen u een druk arbeidzaam le ven leidde, maar uw lichaam heeft behoefte aan een bepaalde hoe veelheid vocht en voedingsstoffen. Wist u dat het voldoende vocht tot u nemen heel belangrijk is? Doet u dat niet dan gaat u zich minder fit voelen met alle gevolgen van dien. U zult iedere dag toch ca. 12glazen- /kopjes vocht dienen te drinken. Dat komt overeen met een mini mum van 1 3/4 liter. Voldoende voeding is eveneens belangrijk. Dat voldoende heeft betrekking op het voldoende aanwezig zijn van belangrijke stoffen in het eten. Men kan veel eten en toch onder voed raken, hoe gek het misschien ook klinkt. Juist omdat ouderen relatief minder eten dan jongeren is het belangrijk op de samenstel ling van de maaltijden te letten. Vitaminen, koolhydraten en eiwit ten, het zijn bekende begrippen. Wanneer u wilt weten of ze wel in voldoende mate in uw voeding aanwezig zijn, kunt u zich wenden tot de wijkverpleging. Er is van maandag t/m vrijdag spreekuur van 13.30 - 14.30 uur in het bureau aan de Gaardenstraat, tel. 61436. SWOH De jaarvergadering van de SWOH heeft onlangs plaatsgevonden. Kort daarvoor hebben zich om per soonlijke redenen en op deze ver gadering om statutaire redenen een aantal bestuurswijzigingen voor gedaan. In het dagelijks be stuur van de SWOH hebben nu de secretarissen van de PCOB en de ANBO, de heren C. de Voogd van der Straten en D. van Maurik zit ting. Daarnaast maken mevr. J. Kieboom - Akkerman, en de heren B. Zeehandelaar en J. Groenewe- gen deel uit van ons bestuur. In het algemeen bestuur vertegenwoor digt dhr. J. Schippers nu Tafeltje- Dekje en mevr. E. van der Graaf- Verwaal SoCuWe. De diaconie van de Gereformeerde Kerk en de Zon nebloem zoeken nog iemand die hen in ons bestuur wil vertegen woordigen. Na brons en zilver, was er nu een gouden speld voor good old Henk Oolbekkink. Als bijna twaalf jarig jongentje koos hij uit de voorraad muziekinstru menten, dat zijn vader Hennik als instructeur voor HMV be heerde, een bariton sax. Zestig jaar later speelt hij nog steeds sax in het orkest, al is dat nu een sopraansax. Daarnaast heeft hij jarenlang de contributies opge haald voor HMV, waardoor hij Holten kent. Op z'n 72e is Ool bekkink nog steeds actief voor de vereniging. Er gaat bijna geen dag voorbij, of hij komt even kijken en een handje mee helpen bij de bouw van het repe titielokaal van HMV en elke re petitie is hij present. Wethouder Wim Dalhuisen vond het dan ook een eer, deze verenigings man de gouden speld van de vereniging te mogen opspelden. Namens de vereniging werd de jubilaris door voorzitter Ger hard Voordes verblijd met een tekening van het voormalige Sikkenstraatje, de omgeving van het geboortehuis van Ool bekkink in de Gaardenstraat. Dinsdagavond, 23 maart, werd op de Burg. v.den Borchstraat een au tomobilist staande gehouden die te veel alcohol had gedronken. De hoogte van het alcoholgebruik was zodanig.dat onmiddellijk het rijbe wijs werd ingenomen. In Dijkerhoek werd een granaat aangetroffen uit de Tweede We reldoorlog. Men was zo verstandig het projektiel ter plaatse te laten liggen en de politie te waarschu wen. De Explosieven Opruimings- dient (EOD) zal voor een deskun dig afvoer zorg dragen. In de nacht van zaterdag op zon dag werd in het centrum van Hol ten op diverse plaatsen ingebro ken. Bij garage Schuppert trad het alarm inwerking toen inbrekers een rolluik probeerden open te bre ken. Men koos daarop kennelijk het hazepad. Er wordt niets ver mist. Bij een ander garagehouder - EHAG - drong men de kiosk bin nen. Enige rookartikelen en wat geld was de buit. De wolwinkel in de Dorpsstraat werd ook bezocht. Men forceerde de buitendeur. Enig kleingeld werd hier weggenomen. Ook kapsalon de Passage werd niet vergeten. Ook hier kwam men via de voordeur naar binnen. Voor zover na te gaan werd hier niets vermist. men deel aan een driedaagse be zoek aan Polen rond Hemelvaarts dag. Hoewel men elkaar voor het eerst ontmoette op het toneel in de sporthal, was er een goede wissel werking tussen het improviseren de jazzcombo en het meer stati sche orkest. Het Muziek Onderwijs Centrum Holten houdt op vrijdag 2 april weer een voorspeelavond in de ontmoetingsruimte van dorps huis De Boschkamp. De voor speelavond begint om half acht, duurt ongeveer een uur en de toe gang is vrij. De voorspeelavonden zijn bedoeld om leerlingen de gelegenheid te geven te laten horen wat ze zoal geleerd hebben. Hierbij gaat het niet alleen om hun vorderingen op het instrument, maar ook om hun muzikale vaardigheid in het sa menspel. Vooral bij deze voor speelavond komt het ensembles- pel ruimschoots aan bod; zo is er de combinatie blokfluit/gitaar; dwarsfluit/orgel; viool/altviool/d warsfluit/orgel. De voorspeelavond is ook een goe de gelegenheid om zelf eens kennis te maken met het MOC voor men sen die er zelf over denken om les te nemen op een instrument. Na af loop van het programma kan men bij de docenten terecht voor de nodige informatie. Zoals de KvK-inschrijving aantoont, bestaat Maats Deco Home dit jaar 90 jaren. De firma zal dit gehele jaar in het teken van het jubileum staan. Het bedrijf kende van de oprichting af aan een brede basis. Men schilderde, fabriceerde zelf de verf - zelfs voor grotere fabrikanten en men beschikte over een meubelzaak. Ook nu nog bestaat de firma uit meerdere takken. Men heeft een schildersbedrijf die de eigen verven maakt. Grote projecten van de laatste jaren zijn ondermeer het Holtense gemeentehuis (als enig Holtens bedrijf) en een opvallend project was Hotel de Holterberg. Verder kent men de winkel met alle verfprodukten, ook voor de DHZ-markt. Daarnaast heeft men een afdeling specifiek voor de interieurafwerking, met behang (van eenvou dig tot zeer luxe en modern) met interieurstoffen, zelfs voor vloerbedekkingen kan men bij Maats Deco Home terecht, evenals voor zonweringen. Doordat de firma is aangesloten bij de Deco Home organisatie heeft men steeds de nieuwste producten en beschikt men over enorm veel vakkennis. Voor de klant gaat de firma de service nooit ver genoeg. Onder de oude bomen aan de Dorpsstraat 49 schuilt een hypermoderne winkel, geheel afgestemd op de wensen en eisen van de moderne consument. Sinds kort kan men voor kinderkleding zeer geod terecht in Laren (Gld), bij SamSam, Deventerweg 2a. De winkel is een initiatief van onze vroegere dorpsgenote mevrouw Zwaan, bekend van weefcursussen etc. SamSam is gespecialiseerd in baby- en kinderkleding. Men kan er terecht voor de maten 56 tot 176. Bekende merken zijn Don Digger en Nijntje, Ini Mini Manima en Jac-Jac. SamSam voert een zeer gevarieerde collec tie en beschikt over een groot aantal leveranciers zodat de kinderen niet als een eenheidsworst over straat hoeven. Elke twee weken wordt de collectie aangevuld met de nieuwste mode. Een andere afdeling van de zaak besteedt aandacht aan een maatje meer. Hier kan met terecht voor maten vanaf 44, onder andere in de collectie van Fay. SamSam is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Kelzersweg 68-70, Postbus 34, 7450 AA Holten, Industrieterrein „De Haar", tel. 05483-6 19 00 Ook voor onderhoud en schadereparatle Voor de Plattelandsvrouwen in Dijkerhoek hield Marie Foekel uit Beekbergen een lezing over het creatief zijn met kruiden. Mevrouw Foekel heeft zelf een bloemen- en kruidenhuis. Allerlei praktische tips werden aan de hand gedaan, zoals onder andere het zelf maken van anti roos shampoo. Na de pau- ze konden er producten gekocht worden die ze uit haar winkel had meegebracht. Geboren: Egbert Johannes Ger- hardus zv G.J. Prins en J. Schreur. Overleden: J.W. Aaftink-Vrug- gink, oud 95 jaar; B. Stukker- Boesveld, oud 90 jaar; D.J. Kreijkes, oud 54 jaar; C. Kleijn Hesselink, oud 68 jaar; A.C. Overkamp-Flipphi, oud 75 jaar; R. Reinink, oud 77 jaar (overle den te Deventer). Gehuwd: G.W. Schoneveld, oud 28 jaar en W.J. Boode, oud 26 jaar; S. Jansen, oud 25 jaar en H.T. Temmink, oud 27 jaar. /Z\ //2>y NED.HERV. KERK 09.30 uur: ds. A.J. Leerink; ne vendiensten. 19.00 uur: ds. H.W. Doomweerd (Opvoering Jezus Christ Super star). Collectes: diaconie/orgelfonds. Oppasdienst: mw. Barvelink- Koopman en Maaike v.d. Spek. Diessenplas: woensdag 4 april: geen wijdingsdienst i.v.m. Stille Week. GEREF.KERK 09.30 uur: ds. Haagsma, Heem stede. 19.15: ds. M. Berg, Barchem. Kindemevendienst groep 3, 4 en 5 o.l.v. A. Beldman-Staman; groep 6,7 en 8 o.l.v. H. Paalman. De eerste collecte is voor de ei gen jeugdwerk, de tweede col lecte is voor rente en aflossing. Oppasdienst 0-3 jaar: Marjan Nijmeijer-Meijerink, Henriette Beldman-Meijerink, Willy Broe- ze-Vrielink; 4-6 jaar: Willy Brinks, Joke Beldman-Nij- kamp, Janny Landeweerd-Dijk- ink. R.K KERK Gebouw Irene: 10.00 uur, H. Mis (Palmzondag). DIJKERHOEK 09.30 uur: ds. H.W. Doomweerd. Collectes, diaconie/orgelfonds. EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; 10.00 uur, Samenkomst; 19.00 uur, Bidstond. OKKENBROEK 10.00 uur: Dhr. J.M. Peschar, school en kerkdienst; uitgangs collecte: Kerkvoogdij. NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur, H. Mis Zondag 08.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). ARTS: Weekenddienst: Huisartsen maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel, 6 .39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 3 en 4 april: J.H. Went, Marcus Samuelstraat 3 Enter. Tel. 05478-1653. Behandeling na te lefonische afspraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Kraamzorg: Diepenveenseweg 6, Deventer, tel. 05700-32095; voor informatie ma t/m vr. 09.00- 12.00 en 14.00-16.00 uur. Wijkverpleging: Gaardenstraat 31, spreekuur en uitleen m t/m vr. 13.30-14.30 uur, tel 05483- 61436; 24-uurs bereikbaarheid noodgevallen: tel 05700-15297. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen Maatschappelijk Werk. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVAKABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Vrijdag 2 april: 19.30 uur, voor speelavond Muziek Onderwijs Centrum in de Boschkamp. Zaterdag 3 april: 10.00-15.30 uur Trekkersiep in Espelo (hk Pasmansweg); 10.30-15.00 uur, promotiedag Stichting Paard rijden Gehandicapten bij mane ge Snorrewind. Zondag 4 april: 19.00 uur, Rock opera Jesus Christ Superstar in NH kerk; Kemperkamtoemooi handbal in sporthal. Maandag 5 april: clubavond Holtense Postzegelclub in kel der De Boschkamp van 19.00 tot 21.30 uur. Dinsdag 6 april: 09.30-11.30 en 15.30-16.30 uur, Kinder- en tie- nerkledingbeurs in zaal Vos man; 10.30-15.00 uur, verkoop dag Tesselschade Arbeid-Adelt in Molenbeltflat; 14.30 uur, Be jaardensociëteit in Kandelaar. Woensdag 7 april: 20.00 uur, af delingsavond NBvP in zaal Vos man. Donderdag 8 april: 15.30-18.00 uur, Afscheidsreceptie dr. Sijt- sema in De Biester. Zaterdag 10 april: Keuring paasvuren. Zondag 11 april: Paasvuren Maandag 12 april: Eiergooien bij de Schure. Vrijdag 16 april: 17.00 uur, De monstratie voetbal gebr. Müh- ren op Meermanskamp. Zaterdag 17 april: Normaal Woensdag 21 april: 18.30-21.00 uur, Bloeddonoravond in sport hal. Vrijdag 23 april: Concert HGK in De Kandelaar. Zondag 25 april: Erwincross. Gevonden: Mechelse herder (reu); een varken (op 3 maart gevonden); een bankbiljet (2 x); huissleutel merk Orbin; een Golden retriever; herenbril met blank montuur; rood/zwarte sjaal; blauwe bodywarmer. Verloren: blauwe 'Drum'porte- monnaie met inhoud; blauwe paraplu merk Knirps; een zwart hondefluitje; zwarte schooltas met inhoud; een pauw (haan); zwart étui met drie sleutels.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 3