'Mooie landschappen door boeren gemaakt' Uit buiten Holten Woensdag 21 april: bloedafname avond Goede resultaten ZPC Twenhaarsveld Langste trekbeurt voor 640-team Okia Flashback gaat terug in de tijd Start zomerseizoen HSV De Rietvoorn Espelo weer in teken Trekkersiep HOLTENS NIEUWSBLAD Voorjaars- kledingbeurs Koken voor kinderen Kaartlezen li Resultaten sv Holten Johannes Passion Verkoopdag Tesselschade DONDERDAG 1 APRIL 1993 (Ingezonden) De schrijver van het artikel in het Holtens Nieuwsblad van 11 maart 1993 woont wellicht riant in een moderne woning. Schrijver geniet van de mooie landschappen en te recht, maar vergeet wellicht dat die mooie landschappen door de plattelanders, dat wil zeggen, de boeren zijn gemaakt in een tijd dat er nog geen of nauwelijks be moeiing mee was door anderen (overheden en welstands- of schoonheidscommissies en in sprekende oerdeskundigen, die net of niet zijn afgestudeerd) dan de eigenaren. Dat die moderne boerderijwonin gen er zo uitzien komt niet door het laten liggen van verantwoordelijk heden door de welstandscommis sie, maar zijn juist gebouwd naar de eisen van die commissies. Bouwplannen worden nu o.a. be oordeeld op tekeningen die voor zien zijn van naam etc. van de ontwerper (architect); beter zou zijn als alle bouwtekeningen ano niem moeten worden ingediend. Dan is men in elk geval onbevoor oordeeld. Nog beter zou zijn de hele, veel te dure bureaucratie af te schaffen, vooral in een tijd van voortdurende bezuinigingswoede. Boerderijen zijn thans economi sche productiebedrijven, die he laas door overheidstoedoen (subsi dies) enigszins te veel zijn gaan produceren. Inderdaad enigszins, want er mag dan in een gedeelte van Europa een overschot zijn aan voedsel. Elders is er honger. Over een poos, als er nog meer boeren mee moeten ophouden, wegens ne gatief inkomen of gebrek aan op volgers, dan ontstaat er al heel gauw een tekort. Boeren die uiteraard hebben leren nadenken over alle regels en voor schriften die over hen zijn uitge strooid, zullen zich nog wel eens bedenken alvorens bomen te plan ten voor de schoonheid, want mochten die bomen op een be paald moment ter plaatse i.v.m. de bedrijfsvoering niet langer geduld kunnen worden, dan krijg je ze niet meer weg. Wat zou ons land, zowel in de ste den, als in de dorpen en op het platteland er veel mooier hebben uitgezien - afwisselender vooral - als de strcutuurplannen, streek plannen, bouwverordeningen niet zo extreem gedetailleerd en be voogdend zouden zijn geweest. Als ik zou mogen adviseren dan zou ik zeggen: begin met de overheidsbe moeiingen te beperken tot het hoogstnoodzakelijke: dus alleen letten op deugdelijke constructies bij bouwwerken en machines en laat de productie zich beperken door vraag en aanbod, zonder dat ambtenaren beslissen wie, wat, waar en hoeveel mag produceren. Maar er eten er te veel uit de ruif die door anderen wordt gevuld, dus dit advies zal helaas wel ijdele hoop blijken. Brinks Deventer Schouwburg Rijssens Museum Donderdag 1 april: Jules Deelder in 'Deelder denkt'. Vrijdag 2 april: Moortje, blijspel van Brederode door het Nationale Toneel (19.30 uur). Zaterdag 3: Sean Cannon, Ierse folkmuziek (21.00 uur) Zondag 4 april: Koffieconcert door Hummel Trio (12.00 uur). Kaartverkoop: 05700-83500. Culturele raad Deventer In de maand april staat Deventer in het teken van Afrika, het doel is een genuanceerd beeld te geven van dit eenzijdig belichte conti nent. Het programma omvat een Afrikaanse markt, aansluitend aan de Goede Vrijdagmarkt, expo sities, kinderactiviteiten, lezingen, muziekoptredens, dance-nights, wordshops en filmvoorstellingen. Lochemse Schouwburg Geen voorstellingen Telefonisch reserveren vanaf 14.00 uur, tel 05730-51081. Zoals wellicht bij iedereen in Hol ten bekend is, wordt er door het Rode Kruis Holten twee maal per jaar een bloedafname avond geor ganiseerd. Woensdag 21 april tus sen half zeven en negen uur 's avonds in sporthal 't Mossink is de eerstkomende afname avond. Bloed is een onmisbare bron voor tal van geneesmiddelen, die le vensreddend kunnen zijn bij de be handeling van verkeersslachtof fers, bloederziekte patiënten, kan kerpatiënten, maar ook bij hart en vaat operaties. Gelukkig kan het Rode Kruis in Holten altijd reke nen op een grote groep trouwe do noren, die in de loop van de volgen de week, de hun inmiddels beken de oproep in de brievenbus tege moet kunnen zien. Toch hoopt men iedere donora vond op meer nieuwe donoren; im mers iedereen in de leeftijdsgroep tussen de achttien en zeventig jaar, die gezond is, is op de afname avond van harte welkom om zijn of haar halve liter bloed af te staan. Niet alleen het Rode Kruis, maar zeker ook een patiënt zal daar dankbaar voor zijn. ZPC Twenhaarsveld heeft afgelo pen zaterdag tijdens de «vierde zwemwedstrijd van de onderlinge winterzeskamp voor recreatie zwemmers een derde plaats be haald. Bij de tussenstand stonden de Holtenaren al op de derde plaats. Door de goede resultaten op de estafettes werd dit ook de einduitslag. De uitslag was: 1. ACZ/Steende- ren, 109 pnt.; 2. De Duikelaar/La ren, 106 pnt.; 3. Twenhaarsveld- /Holten, 95 pnt.; 4. vorden, 91 pnt.; 5. Brummen, 78 pnt.; 6. ABS/Bath- men, 65 pnt. Twenhaarsveld nam 13 maart deel aan wedstrijden van De Aa uit Al melo/Wierden, ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van deze ver eniging. Er kwamen tien verenigin gen in actie. Voor de beste zwem mers van elke leeftidscategorie wa ren medailles te behalen en voor de verenigingen bekers. Zwemclub Het Ravijn uit Nijverdal behaalde met 647 punten een glansrijke eer ste plaats. Twenhaarsveld kwam met 354 punten op de zevende plaats. Michel de Vries behaalde de eerste plaats op de schoolslag en een derde plaats op de vrije slag. Martin Podt werd eerste op de schoolslag en de vrije slag. Dat men bij Okia van volhouden weet, bleek afgelopen zondag weer eens bij het manegetoemooi van TTV Vechtlust in Almere. Het eer ste 640-team moest in haar poule wedstrijd het spits afbijten tegen het Belgische De Galliërs. Dat werd een gelijkspel, evenals de vol gende partij tegen Vechtlust. Om dat Edwin Beldman ziek werd ging Okia I met zeven man verder, het geen op zich al een aanslag op de conditie was. In de laatste poule wedstrijd tegen Eibergen (in de zo mercompetitie altijd een van de grootste concurrenten) kwam het helemaal op volhouden aan. In een zeer spannende wedstrijd volgde voor veel Okia-trekkers de langste trekbeurt uit hun carrière want de eerste trekbeurt duurde maar liefst 28 minuten(l). Die ging voor Okia verloren, waarna ook de tweede beurt naar Eibergen ging. Daardoor eindigden de Holtena ren gelijk met Vechtlust waardoor ook nog eens een beslissingwed strijd voor een finaleplaats. Toen bleek echter dat Okia de meeste krachten al had verspeeld tegen Eibergen want men slaagde er niet in zich nog eens helemaal op te peppen. Ook Okia II was niet in staat een finaleplaats af te dwingen. Deze ploeg had een zeer zware poule met de kopstukken van Bisons (num mer twee bij het Nederlands kam pioenschap) en Monnikendam. Okia II slaagde er dan ook niet in een punt te pakken en eindigde als laatste in de poule. Zondag 4 april begint de zomer competitie van het Gewest Oost weer en wel om 10.30 uur bij TTV DES in Zieuwent. Okia neemt daar deel met twee 640-teams en twee jeugdteam in de 420- en de 450- klasse. Tot en met zaterdag 1 mei is de wisseltentoonstelling Graven in Rijssens verleden te zien. Naast historische documenten worden diverse bodemvondsten getoond, onder andere van de eind vorig jaar opgegraven restanten van de wa termolen en van kasteel De Grim berg. Voorts wordt aandacht ge schonken aan bekende Rijssense families. Zaterdag 17 april is er van 10-17 uur een demonstratie van oude am bachten. Openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 10-12 en van 14-17 uur. Het Nijenhuis Tijdens het Nationaal Museum weekend op 17 en 18 april vinden er verschillende evenementen plaats. Het kasteel is op beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur geopend. In het kasteel de Hannema-collectie. In het westelijk bouwhuis de tentoon- stelling Dieren demonen. In de tuin A New Ballgame, een 'field painting' van de kunstenaar Ger Haartman. Ponypark Ponypark Slagharen opent op 2 april weer haar poorten. Het is da gelijks geopend van 10.00 tot 17.30 uur. Nieuw is Kinderland, een overdekt kinderparadijs met at tracties speciaal voor kinderen. Dinsdag 6 april is er weer een kle- dingbeurs voor gedragen kinder en tienerkleding in zaal Vosman. Dit keer is de zomer- en vooijaars- kleding aan de beurt. Winterkle- ding graag bewaren tot de najaars- beurs. De kleding (schoon en heel) kan ingeleverd worden op maandag 5 april. Men kan daarvoor een af spraak maken via telefoonnum mer 05483-61199, na 17.00 uur. Ingeleverd kan worden maximaal twaalf stuks kleding van goede kwaliteit. Per stuk wordt twintig cent bewaarloon gevraagd. Van de verkoopprijs wordt 20 ingehou den ter dekking van de kosten. Ondergoed, dames- en herenkle ding wordt niet aangenomen. Wel kan men inleveren: fïetszitjes, fietsmanden, autostoeltjes, roller skates e.d. De verkoop vindt plaats op dins dagochtend 6 april van 09.30 uur tot 11.30 uur en dinsdagmiddag van 15.30 uur tot 16.30 uur. Niet verkochte kleding kan dinsdag avond tussen 18.30 uur en 20.30 uur worden afgehaald. Kleding die op dinsdagavond niet wordt afge haald gaat naar de Stichting Dor- kas. Kinderen die van koken houden kunnen zich vanaf donderdagmid dag 22 april uitleven in het dorps huis. Dan start de Stichting Soci aal Cultureel Werk weer met de populaire kookcursus voor kinde ren van 8 tot en met 12 jaar. Het thema is ditmaal Oudhollandse re cepten uit grootmoeders tijd, va riërend van poffertjes tot bananen- milkshake en van stamppotten tot kermiswafels. Tijdens de laatste les bereiden de jeugdige koks voor ouders en/of bekenden een soort Twentse tafel. De kookcursus om vat vijf lessen van 16 tot 17.30 uur. De kosten zijn 25 gulden. Wie mee wil doen wordt geadviseerd zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij Socuwe in het dorpshuis, tel. 62755. De Autosportvereniging Hellen- doom houdt op dinsdagavond 6 april weer een kaartleesrit. De rit duurt ongeveer anderhalf uur. In schrijven is mogelijk van 19.30 tot 20.00 uur bij restaurant De Kroon, Dorpsstraat te Hellendoom. Flashback, gaat zondag 4 april voor één keer op herhaling. Zo'n jaar of tien geleden waren ze wereldberoemd in Holten en om streken, maar hoe gaat dat. De een gaat studeren, de ander heeft geen tijd meer vanwege het werk enz. Gevolg was dat de roek-groep Flashback op het hoogtepunt van haar roem uiteenviel. Komende zondag, 4 april, herleven de oude tijden echter weer want dan geeft Flashback een éénmalig reünie concert in bar-dancing De Waag. Dan klinkt weer de muziek van o.a. Herman Brood, The Stones en De Dijk. Flashback bestaat (bestond) uit Arno Keestra (gitaar), Arian Beu- mer (bas), Edwin van Hoevelaak (toetsen), Ron Hulleman, Joke Vruggink en Alice Bruins (allen zang). Voor deze gelegenheid wordt de bezetting uitgebreid met André Dollekamp (drums) en Ben ny in 't Veld (gitaar). Diskjockey deze avond is Anton Bulsink die 'gouwe ouwe' uit de jaren zeventig en tachtig zal draaien. Het voorprogramma wordt ver zorgd door Colors Offside (Top-40). Aanvang 19.00 uur. De toegangs prijs bedraagt f. 5,00. De Christelijke Oratorium Vereni ging Soli Deo Gloria in Nijverdal geeft op dinsdag 6 april in de Her vormde kerk te Nijverdal een uit voering van de Johannes Passion van J.S. Bach. Het koor wordt begeleid door Fo rum Filharmonisch. Solisten zijn Lenie van den Heuvel-sopraan; Heieen Resort-alt; Lodewijk Meeuwsen-Christuspartij; Harry van Berne-evangelist; Hans Tim mermans-tenor-aria's; Hans de Vries-bas aria's; Ton Steintjes-or- gel. De algehele leiding is in han den van dirigente Ingrid van Vel- zen. Het concert-begint om 20.00 uur. De Zweef 7 - Holten 5; Holten voet balde 90 minuten zeer gemoti veerd. In de eerste helft scoorde uitblinker Veneklaas twee maal. Helaas werd deze in de rust gewis seld. B. J. Vincent vatte deze draad echter weer op, maar de voorhoede liet vooral in de tweede helft nog enkel kansjes liggen, waaronder een penalty die door de keeper van De Zweef werd gestopt. In de laat ste minuut wist De Zweef nog een tegentreffer te plaatsen, en de eindstand was 1-2. Holten 9 - RKSV 4; Holten en RKSV hadden zin in een pot voet bal waar menig prof zijn vingers bij kon aflikken. Holten was het eerste kwartier oppermachtig, en F.Haan scoorde 1-0. RKSV kwam voorrust nog op gelijke hoogte, en wist zelfs een 2-1 voorsprong te behalen. De tweede helft wilde Holten de Rijs- senaren even een poepje laten rui ken: Gijs Rensen nam het heft in handen. Het mocht niet baten, het was David tegen Goliath. Holten zag, maar verloor, en wel met 2-5. (Tweede Holten-goal van Gijs Ren sen.) Omhoog -Holten 12; Met goed combineren op het middenveld werd de voorhoede enige malen goed in stelling gebracht, en Gerrit Nikkels zag tot twee keer toe zijn inzet gestopt door de Wierdense keeper. Dat men toch nog niet ge heel wakker was, was te zien aan het grote aantal malen dat er in de eerste helft buiten spel werd ge staan. Door Holten werd er niet gescoord, wel twee keer door de spits van Omhoog, ruststand 2-0. De tweede helft begon aan Holten- zijde vrij rustig, en de stand bleef vrij lang op 2-0. Johan moest vroeg tijdig het veld verlaten toen zijn bril van zijn hoofd werd geschoten. Kansen werden er echter niet meer gecreëerd, en de situatie voor Freek en de overige achterhoede spelers werd steeds nijpender. Toen 3-0 werd gescoord viel al het voetbal van Holten als een kaar tenhuis in elkaar, en na 10 minuten stond het 7-0 voor Omhoog. Bert Steunenberg wist in de laatste 5 minuten nog de eer te redden (7-1). Eindstand 8-1. SOS A1-Holten Al 1-1. A1 begint de vorm van voor de winterstop terug te krijgen. Doordat Holten aanvallend voetbal speel de kwam SOS zeer gelukkig op 1-0. Holten liet zich niet van de wijs brengen, maar kon toch voor de rust niet scoren. Dit gebeurde pas in de tweede helft. Uit een vrije trap zorgde Robert Jansen, met een perfecte kopbal voor de gelijkmaker. Hierna creëer de Holten zich nog een paar goede kansen, maar de keeper van SOS verkeerde deze dag in uitstekende vorm. SOS A2-Holten A24-3. Holten startte voort varend, maar het was SOS dat voor rust één keer scoorde. Direct na de rust maakte Holten de gelijkmaker door Nico Leeftink. Hierna zakte Holten ver terug en dit resul teerde in drie doelpunten van SOS. Een slotoffensief van Holten zorgde nog voor twee doelpunten van Erik Paalman en Mar- tijn Tiekink, maar de tijd was te kort om de gelijkmaker te scoren. Holten B2-SWN B2 0-4. Voor de rust be nutte SWN de weinige kansen beter dan Holten en was het twee maal raak: 0-2. Daarna bleef het een gelijk opgaande wed strijd, waarin Holten verzuimde om tegen te scoren. In de eindfase raakte Holten haar beste verdediger kwijt vanwege een bles sure en kon SWN nog twee keer scoren (0- 4). Holten C1-KOSC Cl 3-0. Een matige wed strijd van twee middenmoters. Bij vlagen werd er door Holten uitstekend gespeeld en Jacob en Arjan scoorden voor de rust: 2-0. De tweede helft was Holten duidelijk beter en zorgde men voor aantrekkelijk en aanvallend voetbal. Lee Jung benutte een van de vele Holtense kansen: 3-0. Holten C2-Excelsior C3 0-3. In een span nende wedstrijd waarin hard gewerkt werd, trok Holten aan het kortste eind. In het begin ging het gelijk op en hadden beide partijen een paar leuke kansen, maar deze werden niet benut. De tweede helft was iets minder maar er werd hard ge werkt. Excelsior was gelukkiger in de af werking en won geflatteerd met 3-0. Holten D1-Enter D1 1-4. Een wedstrijd met voor beide ploegen legio kansen. Holten wist hieruit slechts één keer te scoren door een kopbal van Gerben. Enter deed het beter: 1-4. Enter Vooruit D2-Holten D2 1-5. Holten speelde in een andere opstelling dan nor maal, wat ook zijn vruchten afwierp. Dinant wist maar liefst drie keer te scoren en Maarten werkte op aangeven van Dinant fraai af: 0-4. Maar het meest verrassende was dat de keeper, die nu op rechtshalf stond, uit een corner de bal ineens op de slof nam en doel trof 0-5. Enter wist vanuit een counter nog éénmaalxegen te scoren: 1-5. Holten E1-SWN E11-0. Een gelijk opgaan de strijd van twee hard werkende ploegen die tot aan de rust het doel schoon hielden: 0-0. Na de rust in eerste instantie hetzelfde beeld, echter bij een hard schot van Lau rens kreeg de SWN keeper de bal niet onder controle waarna Henk-Jan kon in schieten 1-0. Daarna kreeg SWN nog en kele goede kansen, maar dankzij het goede keeperswerk van Erjan werd er niet meer gescoord SDOL E1-Holten E2 9-3. Ondanks een zeer grote inzet van Holten waren de jongens niet opgewassen tegen een zeer sterk spe lend SDOL. Het was aan goed keeperswerk van Tim te danken dat het geen nog grotere nederlaag is geworden. Holten E3 - Den Ham E4 2-4. Na een over donderende start van Den Ham waardoor Holten met 2-0 kwam achter te staan, pakte Holten het initiatief. Door een goede inzet lukte het via Joris en Jorge op 2-2 te komen. Na de rust was het Den Ham, dat door een betere afwerking en een goede conditie, aan het langste eind trok 2-4. Excelsior E5-Holten E4 2-5. In de eerste helft, waarin Excelsior iets sterker was, wisten beide ploegen één keer te scoren. Na de rust was het binnen twee minuten reeds 1-3. Hierna werd het een echte wedstrijd met kansen aan beide kan ten. Mede door goed keeperswerk van Michiel werd Holten de verdiende winnaar. Holten F2-Hulzense Boys F2 2-1. Wat al weken in de lucht hing, gebeurde dan eindelijk! Holten F2 won! Ondanks een vroege achterstand werd de tweede helft volledig door Holten beheerst. Tot vreugde van alle F2-spelers lukte het Stefan twee keer te doelpunten. Tot ver buiten Meer manskamp waren de vreugdekreten te ho ren. De Zweef F4-Holten F3 6-3. Holten E3 ging op bezoek bij koploper De Zweef E4 en kwam al vlot met 1 -0 achter, maar het was Matthijs die de gelijkmaker scoorde. Hier na kwam Holten voor rust nog tweemaal voor met 1-2 en 2-3, door doelpunten van Maarten en Matthijs. Maar De Zweef kwam telkens weer op gelijke hoogte. Na de rust zakte Holten als een kaartenhuis in. De 'Zweef scoorde nog drie keer en dankzij keeper Wouter bleef het daarbij. De Zweef B2 - Blauw Wit BI; Blauw Wit dacht er voor rust veel te makkelijk over. De gastheren maakten hier dankbaar gebruik van. Hierdoor was de stand bij rust 1-0. Na de rust een onherkenbaar Blauw Wit. De ploeg combineerde en scoorde tweemaal. Na deze voorsprong was het echter gedaan met de Holtense ploeg. De gasthe ren hervonden zich en kwamen te rug. De gelijkmaker was dan ook niet onverdiend. Eindstand 2-2. Blauw Wit Dl - SWN D2; Blauw Wit kon tegen het gelijkwaardige SWN zich goed staande houden. De ploeg kwam voorin echter schotvaardigheid tekort. Het maken van doelpunten is een pro bleem. De verdediging had het deze wedstrijd ook niet makkelijk en moest voor rust twee treffers toestaan. Na rust ging het bij Blauw Wit beter, maar de ploeg kwam niet tot scoren. Arjan en Nima waren een toonbeeld qua in zet voor de anderen. Zij speelden een goede wedstrijd. Eindstand 0- 2. Blauw Wit El - Vesos El; Blauw Wit begon sterk en scoorde 1-0 via Gijs. Vesos kwam sterk terug en scoorde 1 -1Via Jurrian werd het 2- I. Wilbert scoorde fraai 3-1 en op nieuw Jurrian scoorde keurig van afstand 4-1. Na rust ging het veel minder. De uittrappen werden door Vesos opgevangen, waardoor er geen opbouw was. Pas in de slotfase van de tweede helft werd dit rechtgezet en zagen we weer de vlotte combinaties. Jurrian speel de een opvallende wedstrijd en scoorde 5-1. Wilbert kogelde een vrije trap binnen van grote afstand 6-1. Het was opnieuw Jurrian die met zijn vierde treffer Blauw Wit met 7-1 de winst bezorgde. MVV '69 El - Blauw Wit E2; Blauw Wit was veel sterker dan MW. Al snel maakte Gert-Jan 0-1 en 0-2. Jurgen tikte 0-3 binnen en scoorde 0-4 rechtstreeks uit een hoek schop. Gert-Jan was het die voor rust met een schot van afstand 0-5 scoorde. Na rust was het de wed strijd van Frank. Met vijf treffers achter elkaar, waarvan er enkele heel mooi waren, tekende hij voor 0-10. Blauw Wit raakte overmoedig en MW scoorde tegen 1-10. Bror die al veel kansen had gehad maakte hierna ook zijn doelpunt 1- II. De maker van het eerste doel punt was ook verantwoordelijk voor het laatste. Gert-Jan scoorde 1-12. Blauw Wit F2 - Eversberg Fl; De doelpunten in deze wedstrijd vie len allemaal voor rust. Al vroeg in de wedstrijd opende Stefan de sco re. Even laten was het Merijn die met een fraai schot het tweede doelpunt verzorgde. Halverwege de eerste helft scoorde Rutger 3-0. Hierna ontbrak het een beetje aan de juiste richting en geluk. Harald schoot net over, Stefan en Rutger troffen de paal, Jasper schoot net naast het doel. Na rust was Evers- berg beter in de wedstrijd. Maar de verdediging van Blauw Wit hield stand en en liet geen treffer toe. 3-0. Blauw Wit 3 - Hulzense Boys 4; Blauw Wit begon de wedstrijd sterk tegen het sterk geachte Hul zen. De gasten hadden voor de win terstop nog getoond over een goe de ploeg te beschikken en wonnen toen met 3-0. Blauw Wit bleek ech ter, nu veel sterker. De gasten kwa men nauwelijks over de middenlijn en Blauw Wit kreeg vooral in het eerste kwartier veel kansen. Door onnauwkeurig samenspel werden de meeste kansen echter, om zeep geholpen. Rust 0-0. Na rust op nieuw een veel sterker Blauw Wit. Hulzen kwam echter meer voor het Blauw Wit doel. Na een onder schepping op het middenveld, werd direct de rechtsbuiten aan gespeeld, die goed voorzette, waar na verrassend Hulzen op 0-1 kwam. Blauw Wit moest nu nog meer aan vallen en kreeg een kwartier voor tijd de beloning. Na een goede aan val over links gaf Egbert Rietberg de bal voor, die door harry Paal man gelukkig werd verlengd, waarna Henk Oolbekkink fraai scoorde. Hulzen bleef hierna ech ter overeind en nam gezien het beeld van de wedstrijd een geluk kig punt mee naar huis. 1-1. Blauw Wit 4 - SVZW 4; Het spel speelde zich voornamelijk op het middenveld af. Beide ploegen kre gen weinig kansen. Wierden kreeg na 25 minuten een goede kans aan de linkerkant. De ingeschoten bal kwam ongelukkig tegen de hand van een Blauw Wit verdediger, waar de goed opgestelde scheids rechter een strafschop in zag. De strafschop werd benut en Blauw Wit keek tegen een achterstand aan 0-1. Na rust bleef Blauw Wit goed meedoen en pakte een over wicht. Na een pass van Gerrit Huls man scoorde Gert-Jan Harbers fraai over de iets voor zijn doel staande Wierden doelman 1-1. Bei de verdedigingen bleven hierna de situatie meester en dus werd er niet meer gescoord 1-1. Hengelsportvereniging De Riet voorn start zondag 3 april met de zomercompetitie. Om zeven uur gaan de hengels uit in het Overijs sels kanaal bij de Cröddebrug te Schalkhaar. Tijdens deze wed strijd kan men zich ook inschrijven voor de gehele zomercompetitie, die bestaat uit acht wedstrijden. De kosten bedragen dertig gulden. De wedstrijdcommissie hoopt op een grote deelname. Deelnames aan afzonderlijke wedstrijden zijn altijd mogelijk. De wedstrijdagen da hangt zoals gebruikelijk in het 'viskastje' bij dierenspeciaalzaak Dick Zanting op de Smidsbelt. In de Wintercompetitie is F. Men- sink als beste Holtenaar op een vijfde plaats geëindigd. Zesde werd H. Scholten en zevende A. Lichtenberg. De organisatie was in uitstekende handen bij B. Groot Obbink en A. Lichtenberg. Zaterdag 3 april staat Espelo weer helemaal in het teken van de Trek- kerslep-wedstrijden. Dan gaat na melijk het seizoen weer van start op het terrein van Jan van Ap op de hoek van de Pasmansweg en de Okkenbroekseweg. De door de School- en Volksfeestcommissie Espelo samen met het Trekkertrek Team Splo georganiseerde wed strijden beginnen om 10.00 uur en duren tot ongeveer 15.30 uur. De toegang is gratis. De eerste wedstrijd van het seizoen wordt altijd met extra veel span ning tegemoet gezien omdat er in de winterstop veel sleutelwerk is verricht en het de vraag is hoe zich dat in de praktijk vertaalt. Dat Trekkersiep-wedstrijden nog steeds volop in de belangstelling staan, blijkt duidelijk uit het grote aantal inschrijvingen voor het Splose gebeuren. Niet minder dan 85 deelnemers zullen er aan de start verschijnen op het weiland van Jan Meijerink. Daaronder be vinden zich tal van regionale cracks en natuurlijk ook de plaat selijke coryfeeën van het Trekkert rek Team Splo zodat evenals vorig jaar weer op een aantal ereprijzen wordt gerekend. Zoals gewoonlijk tellen de uitsla gen van de wedstrijdën in Espelo mee in de voorcompetitie voor de grote Trekkersiep-wedstrijden tij dens de Stöppelhaene-feesten in Raai te. De vereniging Tesselschade Ar- beid-Adelt, afdeling Deventer en omstreken, houdt op dinsdag 6 april in de Molenbeltflat tegenover de OAD een verkoopdag. Verkocht worden fraaie handwerken, be schilderde voorwerpen, baby- en kinderkleding en vele originele ca deautjes. Tesselschade Arbeid-Adelt stelt zich ten doel Nederlandse vrouwen van alle gezindten behulpzaam te zijn bij haar streven in eigen onder houd te voorzien. Daartoe schenkt zij jonge vrouwen een bijdrage in de studiekosten en stelt haar daar door in staat om tot een vak of berep te worden opgeleid zonder grote schulden te maken. Daar naast geeft zij de mogelijkheid tot bijverdienste in eigen huis door het laten vervaardigen en voor risico van de vereniging verkopen van alle soorten handenarbeid. De verkoopdag op 6 april in de Molenbeltflat is doorlopend ge opend van 10.30 tot 15.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 13