JWEEKJ Mulder Holtens nieuwe Tet voorzitter SoCuWe Handelsvereniging bezorgd over winkelbestand Holten Campanella klaar voor Jesus Christ Superstar DEZE"» Hester Plus Mode Stille Week Aantal middenstanders loopt gestaag terug B.A.S. BI 1ST Bejaaarden sociëteit Dorpsstraat aangepakt Holten leasing Markelo J HOIVTD A A.S.M. b.v. NU TE KOOP De Twentenaren en hun industrie Concert Bomen Dames met een grotere maat Uontvangteen fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. ■jam I Ad,es: Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v.. in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgcerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Maatwerk autoleasing tel. 05476-16 19 Markelo tel. 05476-16 19 Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 1, APRIL 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Gedrukte oplage 3075 De Holtense Muziekvereni ging mag zich verheugen op een trouwe schare supporters. Zo was zaterdagavond de sporthal weer tot bijna de laatste plaats bezet bij het traditionale Voor jaarsconcert. De toehoorders konden weer genieten van een uitstekend verzorgd concert, waarbij de inbreng van diri gent Bert Fransen steeds dui delijker wordt. De traditionele boomplant- dag in Holten zal volgend jaar wellicht opgaan in een 'milieu dag' waarbij niet alleen aan dacht wordt besteed aan het planten van bomen en strui ken, maar ook aan het opscho nen van de natuur. Mevrouw Marsjal uit Hellendoorn komt op dinsdag 6 april naar de Bejaardensociëteit, die gehouden wordt in de Kandelaar, aanvang half drie. Mevrouw Marsjal geeft een lezing met beelden over paleis Het Loo in Apeldoorn. Gasten zijn hartelijk welkom. Kom kijken naar onze uitgebreide voorjaarskollektie vanaf maat 48. Een kopje koffie staat altijd voor u klaar. Geopend ma. 13.00-18.00 uur, di. t/m vrij. 9.00-18.00 uur, za. 9.00-17.00 uur. Donderdag koopavond. U vindt ons in het centrum van Holten, ruim parkeren naast onze zaak. GROTE MATEN DAMESMODE Dorpsstraat 3, 7451 BR Holten. Dat de noodklok wordt geluid door de Holtense Handelsvereni ging, is wat overdreven gesteld, maar het bestuur van de HHV maakt zich zorgen over de teruggang van het aantal winkels in Holten, dat zich op zijn beurt weer vertaald in de terugloop van het aantal leden van de handelsvereniging, Voozitter Albert van de Maat deelde mee tijdens de maandag gehouden algemene ledenvergadering, dat de HHV nu nog 77 leden heeft. Een poging om in Holten gevestigde filialen van landelijk winkelketens lid te maken van de plaatselijke vereniging is mislukt en een flinke uitbreiding van het winkelbestand is in Holten niet te verwachten. Een en ander betekent wel, dat de inkomsten uit contributie dit jaar opnieuw is achtergebleven, terwijl de kosten door minder leden moe ten worden opgebracht. De HHV heeft het boekjaar afgesloten met een tekort van 10.758 gulden. Het tekort Is afgeboekt op het eigen vermogen, dat nu gevaarlijk dicht de ondergrens nadert, waarop overwogen moet worden om de contributie te verhogen. Ook voor het lopende jaar wordt een tekort van zo'n tienduizend gulden ver wacht. De belangstelling voor de half jaarlijkse vergadering was dit keer minimaal. De negen bestuursleden konden slechts vijftien leden ver welkomen. Zij kregen een uitge breide en heldere uiteenzetting van secretaris/penningmeester Hans van Wingerden over het rei len en zeilen van de vereniging in het afgelopen jaar, dat voor veel winkeliers niet altijd even gemak kelijk is geweest. De afsluiting van de Oranjestraat was daarmede de bet aan. Momenteel wordt hard gewerkt aan de reconstructie van de Larenseweg, maar de Holtense middenstand zal het komende jaar nog door een paar 'zure appels' moeten heen bijten. Zo staat nog voor de bouwvakvakantie de re constructie van het gedeelte Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! I 0 Naam: DUIl Woonplaats: Gebruik deze bon voor Geelt op als abonnee voor het het opgeven van een I Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. ohr./mevr.: Inzenden aan: Adres: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummers? 1 Woonp/3a's: 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt abonnementsgeld 1 per jaar ad 61,65 Dorpsstraat tussen het kruispunt bij Schuppert en het viaduct op het programma. Na de vakantie zal dan opnieuw gewerkt worden aan de Dorpsstraat. De bewoners/win keliers hebben aangedrongen op een zo spoedig mogelijk asfalteren omdat de geluidsoverlast door de klinkerbestrating het niveau 'on aanvaardbaar' heeft bereikt. Reconstructies Op dringend verzoek van een aantal leden van de HHV zal het dagelijks bestuur zich nadrukkelij ker gaan bemoeien met de voorge stelde reconstructies. Men verwijt het colle van B en W bij de recon structies te weinig rekening te hou den met de wensen van de midden standers. Pas als de reconstructie plannen door de raadscommissies zijn behandeld - en in feite dus al vaststaan - wordt de aanwonenden gelegenheid geboden hun zegje te doen. Uit ervaring konden een aan tal leden dit bevestigend beant woorden. Een slechte zaak, vonden de leden, dat er alleen via onder handelen met de uitvoerders het een en ander geregeld kan worden. Meer regelmatig contact met het gemeentebestuur, eventueel door de instelling van een raadscom missie voor het middden-en klein bedrijf - zou wat meer klaarheid kunnen scheppen, vonden een aantal leden. Akties Voor dit jaar staan weer een groot aantal acties op het pro gramma. Het zomerseizoen wordt geopend met een bloemenmarkt, die op 15 mei wordt gehouden op de Smidsbelt. Op de donderdag voor het Keunefeest is weer de tra ditionele Wijnavond, evenwel zon der vuurwerk. In verband met de aangescherpte voorschriften voor het afsteken van vuurwerk, mocht Het zomerseizoen van de HHV wordt fleurig begonnen met een bloemenmarkt op de Smidsbelt. dat niet meer op het parkeerter rein van AH. Om het publiek nu toch langere tijd in het centrum te houden, wordt nu naar een waardi ge vervanging gezocht. In oktober rekent de HHV weer op een grote deelname van de Holtense bedrij ven bij de najaarsbeurs, die plaats zal vinden op 6, 7, en 8 oktober in de feesttent op Kalfstermanswei- de. Er komt een speciale beurs- krant, die in de gehele regio zal worden verpreid. De professionele modeshow zal wellicht op de laat ste avond van de beurs vervangen worden door een show door eigen leden. Andere beurstrekkers wor den nog nader onderzocht. De decemberactie blijkt bij het Holtense publiek nog steeds uit stekend aan te slaan. Die zal dan ook op de oude voet worden voort gezet. Afgelopen jaar werd voor ruim 25.000 gulden aan bonnen omgezet. Nieuw zullen zogenaam de 'kassa-akties' zijn, waarvoor een speciaal werkgroepje in het leven is geroepen. De leden gingen er mee acoord, dat de sponsoring van de verschillende activiteiten op een laag pitje worden gezet. In mei zal begonnen worden met de reconstructie van de Dorps straat tussen het kruispunt bij Schuppert en het Viaduct. De weg krijgt een asfaltlaag en aan weers zijden een rode fietsstrokk van an derhalve meter breedte. Ter hoog te van Maats komt een wegver smalling, die visueel ondersteund zal worden door een haag. Waar mogelijk wordt het trottoir ver breed en worden nieuwe bomen ingeplant. De werkzaamheden zul len nog voor de bouwvakvakantie worden afgerond. Komende maan dag wordt het voorstel behandeld in de commissie gemeentewerken. Daarna zullen de aanwonenden ge ïnformeerd worden. De werkzaam heden zullen niet eerder beginnen, dan nadat de Larenseweg weer voor het verkeer is opgengesteld. Oecumenische lijdensmeditaties in Hervormde kerk: Maandag 5 april: 19.30 uur, lijdens- medidatie. Dinsdag 6 april: 19.30 uur, lijdens meditatie. Woensdag 7 april: 19.30 uur, lij densmeditatie. Donderdag 8 april (Witte Donder dag): 19.30 uur (viering H.A.) col lecte: diaconie. Vrijdag 9 april (Goede Vrijdag): Dijkerhoek, 10.00 uur: viering H.A.; Holten, 19.30 uur: lijdensme ditatie. Zaterdag 10 april (Stille Zaterdag): 23.00 uur, Paaswake. De Stichting voor Sociaal en Cul tureel Werk heeft weer een voor zitter. Met algemene stemmen is maandagavond gekozen drs. T.J. Mulder. Mevrouw Tet Mulder (43) volgt drs. Piet Bakker op, die eind vorig er de voorkeur aan gaf zijn eerste ambtstermijn niet te ver lengen. Tet Mulder woont sinds twee jaar in Holten en is werkzaam als be leidsmedewerkster bij de dienst Maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Deventer. Na haar opleiding aan de Sociale Academie in Amsterdam, was zij in tal van fucties op sociaal en educa tief niveau werkzaam. Zo was zij ondermeer elf jaar als vormings werkster werkzaam in Beester- zwaag (Fr). In haar vrije tijd stu deerde zij onderwijs sociologie aan de Rijksuniversiteit van Gronin gen. Bestuurservaring deed me vrouw Mulder bij een sociaal edu- catuef project voor vrouwen in Groningen en als secretaris van een werkervaringsproject, even eens in Groningen. In de relatief korte tijd dat zij in Holten woont, heeft ze zich al een» goed beeld van het dorp en zijn bevolking kunnen vormen. Zo volgde zij bij SoCuWe de cursus Leer me de Holtenaren kennen en bezocht ze de open dagen van het dorpshuis. Haar benoeming was nog al met wat 'giswerk' omringd. In principe stond reeds vorig jaar de kandida tuur van mevrouw Mulder vast, Drs. T(etJ. Mulder aan het roer van SoCuWe. maar wegens een plotselinge vrij ernstige oogaandoening wilde zij zich niet onmiddellijk binden en stelde een pauze van een half jaar voor. Hoewel de oogafwijking niet is genezen, is de toestand nu sta biel, dat zij de functie van voorzit ter kon aanvaarden, mede door- daat haar beide secondanten, se cretaris Frank Helmer en penning meester Teun Jansen uitstekend zijn ingewerkt en haar op voor hand al alle steun hebben toege zegd. Nog twee keer repeteren en afslui tend de generale repetitie op zater dagmiddag, dan is het koor Cam panella klaar voor krachtproef van zondagavond, de opvoering van de rockopera Jesus Christ Superstar in de Hervormde kerk in Holten. Een huzarenstukje dat het Holten se koor niet in zijn eentje opvoert, maar in samenwerking met het R.K jongerenkoor Eigen Wijs uit Goor. Beide koren staan onder lei ding van dezelfde dirigente, Mar jan Laarhuis. „Het initiatief is uitgegaan van het koor uit Goor", weet voorzitter Herman Aaftink te melden. „Eigen Wijs heeft al eens eerder gedeelten van deze rock opera uitgevoerd. Omdat er door onze dirigente over en weer veel contacten zijn ont staan, werd het idee geboren om gezamenlijk in de Paastijd de ope ra uit te voeren". Holten krijgt daarbij op zondag 4 april de pre mière. De avonddienst van zeven uur in de Hervormde kerk zal dan geheel in het teken staan van Jesus Christ Super Star. De dienstdoen de dominee, H.W. Doomweerd zal het lijdensverhaal vertellen, afge wisseld door het koor dat de liede ren zal zingen. Het koor wordt be geleid door een voor deze gelegen heid samengesteld combo met mu sici uit Goor en omgeving. De solisten zijn gekozen uit beide ko ren. Op Goede Vrijdag, de dag waarop het verhaal van de opera zich afspeelt, zullen beide koren dan te horen zijn in de RK kerk in Goor. Voor Campanella is de uitvoering een enorme uitdaging. „Zonder de inbreng van de zangers ut Goor zouden we het denk ik niet aange durfd hebben. Daarvoor is ons koor met 23 leden ook te klein. Samen met Eigen Wijs uit Goor brengen we nu tussen de zestig en zeventig zangers op de bühne. Dat geeft toch meer volume. Persoon lijk vindt ik het ook een grote uit daging, om samen met anderen te musiceren, rekening te moeten houden met anderen. Dat geeft mij veel voldoening". Herman Aaftink rekent zondag avond vooral op de belangstelling van de jongeren in Holten, al zijn ouderen bij de zang/kerkdienst vanzelfsprekend even welkom. „De muziek spreekt de jeugd erg aan, dat merken wij wel bij onze koorleden, en ik denk dat dat en thousiasme ook overgebracht gaat worden op de toehoorders". Hij sluit niet uit, dat een dergelijk ini tiatief in de toekomst een vervolg In de Hervormde kerk werd afgelopen weken druk gerepeteerd door Eigen V/ijs en Campanella. zal krijgen, waarbij in het achter hoofd meespeelt, dat jongeren zich door de eigentijdse muziek aange sproken voelen en lid willen wor den van Campanella. Even is het wat minder geweest met het leden tal van Campanella, omdat enkele zangers door werk, studie of fami lieomstandigheden afvielen. Maar inmiddels is er nu weer een stabiele groep die met veel plezier met el kaar wekelijks zingt. Nieuwe leden zijn altijd welkom en als er ook in Holten of omgeving nog een pia nist is, die wat van zijn vrije tijd wil afstaan voor de vaste begeleiding van het koor, zou dat helemaal mooi zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1