Verkeersles ouderen direct al een succes B W kiest definitief voor lokatie Kolschool l Holtens Nieuwsblad WEEK HMV samen met jazzband in concert DEZE Fusie Kolschool en Dorpsschool in afrondende fase A.C.M. b.v. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. 'Geruchten moeten ophouden' Scriptie architect Loggers Promotiedag Paardrijden Gehandicapten Zomertijd BON A.S.M.- A.C.M. b.v. Mens Nieuwsblad DONDERDAG 25, MAART 1993 Abonnementsprijs f61.65 Losse nummers f. 1.35 Gedrukte oplage 3075 Show Sv Bato kan terugkijken op een aantal geslaagde uitvoerin gen. Alle afdelingen van deze veelzijdige vereniging kwa men afgelopen zaterdag in sporthal 't Mossink aan bod in de Lenteshow. DAT Amateurtoneel floreert in Holten. Welke voorstelling dan ook, de zaal zit bomvol, terwijl op het toneel op amateurni veau uitstekende prestaties worden geleverd. Zo ook bij DAT, afgelopen zaterdag in Dijkerhoek, waar met veel ge voel voor detail (er werd zelfs verse koffie gezet op het toneel) de komedie Dat staat in de ster ren ten tonele werd gebracht. Volkswagen Groep. Markelo - Tel. 05476-16 19 „Verkeersdeelnemers zijn we alle maal". Onder dat motto startte vorige week donderdag in dorps huis De Boschkamp een verkeers- cursus voor ouderen. De oproep van de Stichting Welzijn Ouderen bleek niet tegen dovemansoren te zijn gezegd. Cursusleider Welker kon niet minder dan 50 cursisten begroeten, terwijl er een groot aantal kandidaten op een wacht lijst moest worden geplaatst. 'Grijs' Holten had er duidelijk zin in. Vol animo werden de ant woorden ingevuld op de 35 dia's die werden vertoond. Om het span nend te houden, moesten de cursis ten nog een weekje wachten of ze de juiste anwoorden hebben gege ven. Dat komt pas bij de tweede les, die vanmiddag wordt gehou den. Naar aanleiding van de dia's leefden er veel vragen bij de Hol- tense senioren, die in geanimeerde sfeer met elkaar werden bediscus- sieëerd. Rijschoolhouder Welker wist de goede toon te treffen, zodat de opzet: informatief, maar zonder schoolse sfeer, geslaagd was. Uit de reacties van de cursisten bleek duidelijk, dat de recente wij zigingen in de verkeersregels bij lang niet niet iedereen bekend zijn. Zo werd met ongeloof gerageerd op het feit, dat haaks oversteken van de straat niet meer verplicht is. Ook werd ingegaan op meer Hol- tense zaken, zoals oversteken bij de stoplichten. Ook dat is niet meer verplicht. En hoe zit dat nu met de 'snorfiets'? .wilde een oude re dame weten. Mag je daarmee op een recreatief fietspad? Dat mag nu net niet, maar volgens de heer Welker doet de politie een oogje dicht als een oudere met zo'n snor fiets een tochtje wil maken of de fietspad langs de Holterberg. De oudere Holtenaren weten straks alles van de nieuwe verkeersregels. De cursus wordt gegeven voor alle verkeersdeelnemers. Speciaal voor de ouderen die in het bezit zijn van het roze papiertje, wordt op 8 april een rijvaardigheidsproef ge houden. Dat is geen nieuw rijexa men, maar een vrijblijvende test. Wel zal de rij examinator na afloop een advies uitbrengen, dat eventu eel ook negatief kan uitvallen. De Stichting Paardrijden Gehan dicapten houdt op zaterdag 3 april een promotiedag in Manege Snor- rewind in Markelo. Op deze dag, die duurt van 10.00 tot 15.00 uur, komen alle facetten van het paardrijden met gehandicapten aan bod. Naast ouders en familieleden zijn een groot aantal genodigden geïnviteerd om de verrichtingen van de ruiters en amazones te be wonderen, waaronder mevrouw Van Dam van de Forthaarsweg, die een bedrag aan de stichting zal overhandigen, dat zij ter gelegen heid van haar zestigjarige vergade ring heeft ontvangen. Vanaf hald elf zullen de ruiters en amazones diverse rijproeven afleg gen, waarmee een diploma in de wacht gesleept kan worden. Ook zal een demonstratieles verzorgd worden. Tussen de middag is er een huifkar beschikbaar om toch tjes over de Borkeld te maken, 's Middags zullen er demonstraties te zien zijn en ter afsluiting van de dag zal wethouder Dalhuisen de diploma's aan de ruiters en amazo nes uitreiken. In de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 maart gaat de zomertijd weer in. De klok wordt dan een uur achteruit gezet. Ook in de kerkdiensten gaat de zomertijd weer in. De diensten in de NH kerk en Gereformeerde kerk beginnen tot nader aankondiging in plaats van om tien uur nu om 09.30 uur. Hoewel de formele beslissing uiteindelijk door de gemeen teraad genomen moet wor den, staat nu vrijwel vast, dat de Dorpsschool en Kolschool gaan fuseren. Op verzoek van burgemeester mr. W.L.F.C. van Rappard publiceren we hierbij integraal de persver klaring, die dinsdagmorgen tijdens een persbijeenkomst is verstrekt aan de plaatselij ke-, en regionale pers, Radio Oost en TV Koerier. „Als het aan het college van burge meester en wethouders van Holten ligt, zullen de Kolschool en de Dorpsschool per augustus 1994 één school zijn, die gehuisvest is in het gebouw van de Kolschool. Het college komt tot dit voorstel na kennisname van de resultaten van het vergelijkende onderzoek, waartoe in semptember 1992 werd besloten. In dit onderzoek zijn de werkgelegenheids- financiële en onderwijskundige gevolgen van wel of niet fuseren met elkaar ver geleken. Tot dit vergelijkende onderzoek werd besloten nadat een extern bureau had berekend dat globaal 60 van de Dorpsschoolleerlingen daadwerkelijk de gefuserde school zal gaan bezoeken. Ondanks het feit dat niet alle Dorpsschoolleerlingen de nieuwe school zullen gaan bezoeken, ziet het college van burgemeester en wethouders toch voldoende plus punten in een fusie. Ook binnen het protestants christelijk onder wijs tussen de Schakel en het Kompas. Als beide fusies in het basis onder wijs een feit zijn, dan is het aantal basisscholen in de kom van Holten teruggebracht van vijf tot drie. De capaciteit van de resterende scho len is dan afgestemd op een jaar lijkse instroom van plm. 80 leerlin gen. In de jaren '70 lag dat aantal voor de vijf scholen ruim twee maal hoger op plm. 180 leerlingen. Bo vendien zijn de drie scholen even wichtig verspreid over de gemeen te: in het noorden en zuiden elk een openbare school en in het midden een protestants christelijk school. De gemeenteraad zal in de verga dering van 26 april een oordeel uitspreken over de vorostellen van burgemeester en wethouders. Een belanrijk onderdeel daarvoor is de werkgelegenheidsgarantie, die burgemeester en wethouders het personeel van de te fuseren scho len willen aanbieden. Op deze wij ze achten zij het mogelijk om de nieuwe school zodanig te stimule ren, dat het leerlingenverlies een tijdelijk verschijnsel zal zijn. Toelichting In de toelichting over de voorgeno men fusie verklaarde burgemees ter Van Rappard, dat in het kader van de fusiestimuleringsregeling voor alle betrokken leerkrachten een werkgelegenheidsgarantie wordt gegeven. Wie directeur van de nieuwe school gaat worden, is nog niet bekend. Dat vraagstuk komt pas aan de orde als de raad het fusiebesluit heeft genomen. Di recteur van de Dorpsschool is Jan Diemer, Reind Brouwer is direc teur van de Kolschool. Hoeveel leerlingen uiteindelijk de nieuwe school gaan bezoeken, is ook nog niet duidelijk. Momenteel telt de Dorpsschool 180 leerlingen, waarvan naar verwachting er zo'n tachtig mee gaan naar de nieuwe school. De Kolschool telt momen teel 96 leerlingen. De nieuwe school zal het Daltononderwijs on derschrijven. In het eerste jaar wordt gerekend op 11,4 formatie plaatsen, voor het tweede jaar op Het leerlingental van de Kolschool, hier op archieffoto tijdens het 25 jarig bestaan, zal na de fusie meer dan verdubbeld worden. 10,6 afhankelijk van het aantal leerlingen dat meegaat naar de nieuwe school. Indien meer leerlin gen kiezen voor de Haarschool, zal het aantal formatieplaatsen wor den aangepast, met dien verstande dat in elk geval de eerste twee jaar de arbeidsplaatas gegarandeerd wordt. Burgemeester Van Rap pard verklaarde desgevraagd, dat Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 Het lot van bezegeld. de nieuwe school door middel van het aanbieden van extra aandacht voor de leerlingen en kleinere klas sen, de gelegenheid wordt geboden 'wervend' op de leerlingenmarkt op te treden in de verwachting dat daardoor een aantal ouders hun voorgenomen beslissing om hun kinderen niet mee te laten gaan naar de nieuwe school op de Kol zullen terugkomen. Over ruimtegebrek heeft de nieu we school niet te klagen. De Kol school telt twaalf klaslokalen. Eens telde de toenmalige school ruim 300 leerlingen. De dit voor jaar geopende peuterspeelzaal Dribbel van SoCuWe hoeft dan ook niet te verhuizen. In tegenstelling tot de fusie in het protestants christelijk onderwijs, dat naar verwachting in augustus de obs voor Dalton onderwijs Dorpsschool lijkt nu definitief De Holtense Muziekvereniging (HMV) organiseert op zaterdag 27 maart haar traditioneel voorjaars concert in sporthal 't Mossink. On der leiding van dirigent Bert Fran sen brengt het orkest onder andere Suite 1600 in een arrangement van Jan de Haan, Grounds van Jacob de Haan en De Zilvervloot van Jef S. Penders. Samen met The Full House Jazz Band, die aan deze avond zijn me dewerking zal verlenen als voorbe reiding van een gezamenlijk optre den tijdens een reis naar Polen in mei van dit jaar, speelt het orkest Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 van dit jaar gerealiseerd gaat wor den, moet de gemeente meer zeker heden inbouwen, daardoor de be sluit tot fusie die jaar genomen wordt en pas volgend schooljaar de fusie daadwerkelijk geëffectueerd kan worden. Sloop Voor het bijna veertig jaar oude gebouw van de Dorpsschool rest straks alleen de slopershamer. Hoewel het college ook hierin geen definitieve uitspraak wilde doen tegenover de pers, staat vrijwel vast, dat het gebouw met de grond gelijk wordt gemaakt. Volgens B W is de lokatie uitstekend geschikt voor bouw in de sociale sector, waarbij in eerste instantie wordt gedacht aan woningen voor één en twee persoons huishoudens. Occasions-centrum 1700 m2 showroom Tel. 05476-16 19 Ingezonden. Hierbij delen wij u mede dat wij op geen enkele wijze betrokken zijn, of zijn geweest bij de reeks van diefstallen in Holtense sportlokali- teiten. Wij hopen dat door middel van dit bericht de geruchten stroom rondom ons wordt ge staakt. Arno en Edwin Knapen". Reeds geruime tijd worden niet alleen de jonge FC Twentespelers Arno en Edwin Knapen geconfron teerd met bovenstaande roddels, maar wordt de gehele bekende sportfamilie Knapen danig gehin derd door deze geruchtenstroom, zo blijkt bij navraag. „Waar de verhalen vandaan ko men weten we niet", vertelt vader Bert Knapen, „maar het wordt steeds erger. Het gaat zelfs nu al zover, dat onze buren maar niet op kraamvisite komen ter gelegen heid van de pasgeboren baby, met als argumentatie: „die mensen hebben al genoeg te stellen met hun jongens. Wij hebben de politie al ingeschakeld maar die kunnen er ook niets aan doen. Wij hopen dat door dit bericht die verdacht makingen tegen onze jongens nu eindelijk eens ophouden. Ze heb ben niets te maken met die dief stallen". Dixieland Jam, gearrangeerd door Bob Lowden. De drumband onder leiding van Hugo Masslink zal wederom haar succesnummer Waves ten gehore brengen. Met dit nummer werd de -band in december van het afgelo pen jaar kampioen op het topcon- cours in Arnhem. De minirettes zullen onder leiding van Jeanette Kieftenbelt hun beste beentje voorzetten met een optreden sa men met het orkest. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Ter voorbereiding van een on derzoek voor een doctoraals criptie Bouwkunst, zoekt me vrouw CJ. de Boer-Loggers, dochter van architect TJ. Log gers, gegevens over werk van haar vader. In de periode 1930 tot 1940 bouwde archtect Loggers ver schillende landhuizen in Hol ten. Volgens mevrouw De Boer zijn er voldoende officiële gege vens in verschillende instellin gen aanwezig. Haar interese gaat vooral uit naar oorspron kelijk materiaal zoals tekenin gen, zowel plattegronden, op standen als omgevings tekenin gen; foto's van oorspronkelijke panden, in het bijzonder inte rieur foto's van bestaande pan den, maar ook foto's van niet meer aanwezige panden als Ho tel De Holterberg voor het bom bardement en het Lósse Hoes voor de brand. Voorts heeft me vrouw Boer interesse in corres pondentie van haar vader met opdrachtgevers, artikelen in kranten en tijdschriften. Het adres van mevrouw De Boer is: C.J. de Boer, Horster- weg 10, 3851 PJ Ermelo.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1