Veel lege tafeltjes op Postzegelbeurs De beslissing was moeilijk, maar het was alles of niets Holtens Nieuwsblad ra HONDA A.S.M. b.v. Jo Arfman kwart eeuw bij gemeente Dokter J.F Sijtsema na 27 jaar op non-actief OPEN HUIS Eerlijke koffie in Wereldwinkel jeugddienst B.A.S. Hester Plus Mode Lentezonnejte houdt filatelisten weg 33 33 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON 'Wel bedankt dr. Sijtsema' leasing Markelo tel. 05476-16 19 Holten In oktober beurs HHV Boomplantdag in Dijkerhoek Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 18, MAART 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Gedrukte oplage 3075 Concert Keurig in het pak, en stijf van de zenuwen traden de eindexa menkandidaten met 'muziek' in het eindexamenpakket afge lopen maandag voor het kriti sche publiek, op in de aula van de Scholengemeenschap. In het Holtens Nieuwsblad een im pressie van dit evenement, dat een traditie moet worden bin nen de SGH. 18,19 en 20 maart a.s. voor dames met een grotere maat. Kom kijken naar onze uitgebreide voorjaarskollektie vanaf maat 48 Een kop koffie staat altijd voor u klaar. Geopend ma. 13.00-18.00 uur, di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur, za. 9.00-17.00 uur Donderdag koopavond. U vindt ons in het centrum van Holten, ruim parkeren naast onze zaak. GROTE MATEN DAMESMODE Dorpsstraat 3 - 7451 BR Holten Met ingang van 1 maart jongstle den is de Wereldwinkel in samen werking met de SOS Wereldhandel een actie gestart die als thema heeft: De Wereldwinkel heeft het breedste koffieassortiment het het Max Havelaar keurmerk. Tevens is hier een spaaraktie aan verbon den. Degene die gesteld is op een prima kwaliteit koffie en gelijkertijd de koffieverbouwer een eerlijke prijs gunt, komt naar de Wereldwinkel en maakt een keuze uit het assorti ment. Mensen die nog twijfelen, hebben de mogelijkheid om deze eerlijke koffie te proeven. Op vrij dag 19 maart zal de Wereldwinkel Holten ter ondersteuning van deze actie een gratis kopje koffie schen ken. De Wereldwinkel Holten is zoals iedere vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, te vinden in de hal van Albert Heijn. Met als thema Lente.. Ook in ons geloof? wordt op zondag 21 maart in de Nederlands Hervormde kerk een jeugddienst gehouden. Vor- ganger is ds. S.M. Roozenboom. Muzikale medewerking verleet het kinderkoor Mozaïek. Aanvang van de dienst is tien uur. Voor het eerst in de 22 jarige tradi tie, week dit jaar de Holtense Postzegelclub met haar jaarlijkse Postzegelbeurs af van de gebrui kelijke eerste zaterdag in maart, omdat de jubileumbeurs van AKZO in Hengelo, die eveneens op die zaterdag was gepland, naar verwachting veel bezoekers zou weglokken. Vol optimisme werd uitgeweken naar zaterdag 13 maart, maar laat nu uitgerekend op die dat de lente in alle hevig heid te zijn losgebarsten. Jan en alleman, en dus ook de meeste postzegelverzamelaars, lieten de zaken binnenshuis voor wat ze waren en gingen op pad, de zon tegemoet. Veel lege tafeltjes der halve in de aula van de Scholenge meenschap. De vaste klanten heten zich even wel niet afschrikken door deze plotselinge weersomslag en zorg den ervoor, samen met de uitgeno digde postzegelhandelaren, dat het toch nog een geslaagde dag werd, al was de opbrengst uitende- lijk natuurlijk een stuk minder dan begroot. Verheugend was het aantal jonge ren, dat na de zaterdagmorgenver plichtingen van de 'sport', 's mid dags een kijkje kwam nemen bij de speciaal voor hen ingerichte jeugd- hoek. De nog jonge jeugdafdeling van de HPC begon dit jaar voortva rend met dertig leden. Daarvan hebben een aantal inmiddels weer afgehaakt, maar elke maand ko men er toch zo'n 23 jonge filatelis ten in de kelder van het dorphuis bijeen waar zij door speciaal opge leide leden van de HPC worden ingewijd in de kunst van de filate lie. Om de animo er goed in te houden worden de jeugdleden elke maand persoonlijk uitgenodigd en rr~ De vaste bezoekers lieten het ondanks het lenteweer buiten, niet afweten op de postzegelbeurs. wordt er gezorgd voor een aantrek kelijk programma. Zo werden zij vooraf bekend gemaakt met de gang van zaken op een postzegel beurs en konden zij zaterdag het geleerde in praktijk brengen. Naast het ruilen en kopen van ze gels was er ook een loterij met als hoofdprijs een setje fraaie zegels. Door deze jeugdactiveiten hoopt de HPC een doorstroom te krijgen naar de 'echte' club, om zodoende de toekomst van de club veilig te stellen. Toen de jonge Jaap Sijtsma zevenentwintg jaar geleden met zijn echtgenote neerstreek in Holten als toekomstig opvolger van dokter Nagelhout, was Holten juist bezig met de eerste uitbreiding. De bouw van de Kol bijvoorbeeld was in voile gang. Daarna volgde de Haar en de Beuseberg. Er kwamen jonge gezinnen, waarmee de huisarts lief en leed deelde. Zo mocht hij bij achttienhonderd bevallingen de helpende hand bieden. Kinderen, die nu alweer bezig zijn een eigen gezin te stichten. Gezondheidsproblemen zijn er de oorzaak van dat dokter Sijtsema (57) vanaf 1 april de ontwikkelingen nooddwongen vanaf de zijlijn moet gadeslaan. Twee |aar geleden onderging hij een hartoperatie. Reden om vorig jaar al wat gas terug te nemen en een deel van de praktijk over te dragen aan mevrouw Piscaer, om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat huisarts een vak is dat een volledig inzet vraagt. „Het is alles of niets. De beslissing was vreselijk moeilijk. Je beeïndigt niet zomaar een praktijk, maar het is goed dat ik nu een beslissing heb genomen. Dat brengt duidelijkheid". Komende uit een familie van huis artsen (zijn vader was huisarts te Hengelo (O), een praktijk, die later werd overgenomen door zijn broer), was het niet zo vreemd, dat na de middelbare school de jonge Sijtsema zijn keuze het vallen op de studie medicijnen, al zag hij aanvankelijk niets in het vak van huisarts. Zijn voorliefde ging uit naar de interne geneeskunde. Na de militaire dienst liep hij ander half jaar stage in het ziekenhuis Ziekenzorg in Enschede, om tot de conclusie te komen, dat een verde re carrière in het ziekenhuis toch niet de juiste zou zijn. „Ik miste het contact met de mensen". Het jonge echtpaar woonde nog in de studie stad Utrecht, maar zocht toch naar een praktijk de 'goede' kant van de IJssel. „Mijn vrouw is geboren op Celebes, maar ik ben een echte Tukker. Ik had niet graag ergens anders willen werken en wonen", verklaart dokter Sijtsema. Toen dokter Nagelhout te kennen gaf op termijn zijn praktijk te willen be-, eindigen, was de keuze gauw ge maakt. In het eerste jaar assisteer de de jonge Sijtsema dokter Nagel hout en het volgende jaar werden de rollen omgedraaid. Een specia listische huisartsenopleiding was er in die dagen nog niet. Het wer den drukke jaren, vooral in het toeristenseizoen. Aan de praktijk in de Pastoriestraat was zoals dat toen gebruikelijk was, een apo theek verbonden, waarin mevrouw ken. Positief vindt Sijtsema de ont- Sijtsema mee hielp. Zo kwamen de wikkeling van het thuis bevallen patiënten nog persoonlijk de reke- en thuis sterven. „Dat zijn familie ningen betalen. Die konden dan altijd rekenen op een kopje koffie met een sigaar. Vrijwel dag en nacht moest de jonge dokter pa raat zijn, want de huisartsenmaat- aangelegenheden, die horen als het even kan thuis te gebeuren en niet in een onpersoonlijk zieken huis". Daarnaast deden nieuwe operatietechnieken hun intrede, schap, zoals die nu functioneert en werd een beter inzicht verkre- aan de Vrijheidslaan, kwam pas gen in de behandeling bijvoor- nadat de tweede dokter in het beeld van hartpatiënten. Ook het Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Sc:rn: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 dorp, dokter Gerritsma, werd op gevolgd door dokter Bruins. Sa men zochten zij dokter van Couwe- laar aan, waarna in 1973 het huidi ge 'medisch centrum' werd opge richt, al bleef iedere arts zijn eigen patiëntenbestand houden. „Dat moet ook zo blijven" vindt dokter Sijtsema. „Iedere patiënt moet zijn vaste vertrouwensarts hebben, al zal het door de veranderingen, die ook in de dokterpaktijken plaats vinden, het in de toekomst vaker voorkomen, dat men in sommige gevallen aangewezen is op een an der dan de eigen arts". Als 'Tukker' kostte het dokter Sijt sema weinig moeite het vertrou wen te winnen van de Holtenaren. „Ik hou van dit slag mensen. Het is boeiend om met ze om te gaan. Ze laten niet gauw het achterste van hun tong zien. Zelfs al zijn ze be hoorlijk ziek, laten ze dat - zelfs aan de huisarts - niet zo direct merken. De Holtenaren zijn ons ook echt dierbaar géworden. Die contacten zullen we straks zeker missen". Mondiger In het contact van huisarts en pa tiënten hebben zich in de afgelo pen zevenentwintig jaar de nodige veranderingen voorgedaan. Was vroeger de dokter alleswetend, te genwoordig is de patiënt mondiger geworden en stelt de nodige vra gen. „Dat heb ik wel moeten leren. Daar werd op de universiteit nooit enige aandacht besteed", erkent Sijtsema. Hij benadrukt daarbij, dat de openheid een positieve uit werking heeft op het contact met de patiënt, maar waarschuuwt te vens voor wat bij de medische stu denten de 'kandidatenziekte' wordt genoemd. „Door de stroom van medische informatie die de mensen tegenwoordig krijgen, denkt men al gauw te weten aan welke ziekte men lijdt, zonder daarvoor over de juiste kennis te beschikken. Dat maakt het wel eens moeilijk om iemand uit te leggen dat hij toch ongelijk heeft". Veel veranderd is er ook in de ge neeskunde. Zo kwam in 1966 kwam de eerste anticoncptiepil in de markt, waardoor het aantal abor tussen daalde. Ook het taboe op levensbeëindiging werd doorbro- gebruik van geneesmiddelen ver anderde drastisch. Echt zorgen maakt de scheidend huisarts zich over de kosten van de gezond heidszorg, waar hij evenwel nog een oplossing voor weet aan te dra gen. Betijen Met name de onregelmatige dien sten, die kenmerkend zijn voor het huisartsenberoep, hebben achter af concluderend volgens dokter Sijtsema zijn tol geëist. Nauwelijks tijd hebbend voor hobbys en vrije tijd, werd een stevige wissel ge trokken op de persoonlijke ge zondheid. Ook emotioneel werd er de laatste jaren het nodige 'wegge slikt'. Maar een hartpatiënt eigen, |P „We zullen de contacten met de patiënten in Holten zeker missen". Sijtsema een nieuw leven voor ogen, waarin de schilderkunst een belangrijke plaats zal innemen. Veel heeft hij wat dat betreft te wilde hij er eerst niet aan, dat ook danken aan zijn voorganger Nagel hij een stapje terug moest doen. hout, die hem in kennis bracht met Maar nu het besluit dan ook daad- de schilderkunst. Sinds drie jaar werkelijk genomen is, staat dokter heeft dokter Sijtsema schilderles (olieverf), een hobby die hij verder hoopt uit te bouwen. Het bezoeken van musea in binnen en buiteland, staat ook hoog op het verlanglijst je van het echtpaar Sijtsema. Hun Onze oproep tot de patiënten van dokter Sijtsema, om te za- men van onze erkentelijkheid jegens hem te doen blijken, be hoeft nog een aanvulling. In overleg met onze dokter stel len wij ons voor, om het bedrag dat op de bankrekening no. 328 510 009 is gestort omstreeks 16.15 uur aan dokter Sijtsema te overhandigen tijdens de recep tie, welke op donderdag 8 april van 15.30 tot 18.00 uur wordt gehouden in De Biester. Hiermede wil geenzins gezegd zijn, dat verwacht wordt, dat aie goede gevers als dan aanwe zig zijn, doch zij die zulks wen sen, zijn door dit bericht dan geinformeerd. Voorts delen wij u nog mede, dat bij de vermelding van de namen van de comitéleden, de naam van de heer G. Welink is weggevallen; deze omissie zij bij dezen hersteld. Namens het comité 'Wel be dankt dokter Sijtsema'. W.H. Enklaar, G. J. Kraay. te: „Eerst maar eens alles na die zeventwintig jaar rustig laten be tijen". De praktijk weet hij in goede han den. In overleg met de overige le den van de maatschap worden de patiënten van dokter Sijtsma her- verkaveld. De jongere patiënten gaan deel uit maken van de prak tijk van mevrouw F.H. Zweers- Talsma, die met ingang van 1 april op partime basis de maatschap komt versterken. De patiënten aandacht gaat daarbij vooral uit tussen 40 en 60 jaar worden toege- naar Frankrijk en Moravië. Daar naast zal er eindelijk tijd zijn om te lezen, waarbij geschiedenis en bio- grafiën de voorkeur genieten, maar ook een bezoek aan het geboorte land van mevrouw Sijtsema, het voormalige Celebes staat is een wens, die hopeüjk vervuld kan worden. En om de conditie op peil te houden wordt er gewandeld en gefietst vanuit de thuisbasis aan de Enkweg, waar het dokterspaar al weer jaren woont en ook blijft wonen, waarbij de bordercollie Guiness de vaste begeleider is. Mocht zich evenwel een parttime functie voordien op medisch ge bied, dan sluit dokter Sijtsema niets uit, maar, zo zegt hij tenslot- Maatwerk autoleasing voegd aan de praktijk van dokter Bruins. Alle patiënten hebben in middels bericht ontvangen. Holtens Nieuwsblad is een Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7457 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoom tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Markelo tel. 05476-16 19 De Holtense Handelsvereniging organiseert in oktober weer een middenstandsbeurs en wel op woensdag 6, donderdag 7 en vrij dag 8 oktober in de tent op Kalfs- termansweide. Op maandagavond 29 maart zul len de leden van de HHV nader worden ingelicht tijdens de voor jaarsledenvergadering, die gehou den wordt in zaal Vosman, aan vang 20.00 uur. Verder staat op het programma de bestuursverkiezing. De heren J.A.M. Kamphuis en J. Wansink zijn aftrededend, maar herkies baar. Daarnaast worden de leden ingelicht over de voortgang van het Heuvelwachterproject en wor den de verkoopbevorderende acti viteiten voor het komende zomer seizoen besproken. Schoolkinderen zullen ter gelegen heid van de jaarlijkse boomplant dag, die woensdag 24 maart wordt gehouden, een aantal bomen en struiken planten op het uitbrei dingsplan aan de Maatmansweg in Dijkerhoek. Om hoevel struiken en en planten het gaat, kon organisa tor Jan Victor Dorlas niet zeggen. Vorig jaar werd bij gebrek aan plantlokaties boomplantdag in Holten niet gevierd, en ook dit jaar is er maar één lokatie geschikt om met de schoolkinderen boom plantdag daadwerkelijk te vieren. Er wordt dan ook overwogen een andere invulling van dit milieuge- beuren. Gemeenteambtenaar J. Arfman was op 10 maart een kwart eeuw in dienst van de gemeente Holten. Dat feit werd afgelopen dinsdag gevierd tijdens een gezellige bij eenkomst in de kantine van het gemeentehuis. Jo Arfman is be heerder van de gemeentelijke sporthal, de gymzalen en dorps huis De Boschkamp. Hij wordt daarbij geassisteerd door Wim Schooien en Ben IJspeerd. De ge meentelijke carrière van Jo Arf man begon eigenlijk al in 1965 toen hij in dienst kwam van de gemeen te als verantwoordelijk man voor de technische apparatuur van het gemeentelijk slachthuis. Toen het slachthuis aan de firma Udema werd verkocht, kwam Arfman in de wachtgeldregeling terecht. In 1976 werd hij uit 210 sollicitanten geko zen tot beheerder van de toen juist gereed gekomen sporthal 't Mos sin k. Jo Arfman werd toegesproken door burgemeester Van Rappard, die hem het traditionele Makkum- mer wandbord plus een cadeau bon. Namens de afdeling Welzijn werd hij toegesproken door J.A. Wissink. Namens de medebeheer ders en de afdeling werd een ca deaubon overhandigd.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1