k" Gereformeerden in Holten zijn 'sober en dankbaar' m WEEK De traditionele boerderijvormen Postzegelclub houdt ruilbeurs Afscheid van dokter Sijtsema DEZE dat treedt ta' van terre'nen samenwerking met Hervormden 20 maart op Weer vertrek NH-dominee A.C.M. b.v. OPEN HUIS U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Holten A.S.M.- A.C.M. b.v. Expositie van Nettie Bos in gemeentehuis Bebouwing in Gat van Holten is toegestaan Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 11, MAART 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Gedrukte oplage 3075 Enduro Veel commotie was er afgelo pen week nadat de Vereniging Milieudefensie op het laatste moment probeerde de jaarlijk se endurorit van MAC De Hol- terberg tegen te houden. De Raad van State bleek echter niet gevoelig voor de argumen ten van de bezwaarmakers. Het vele werk dat de MAC-vrijwil- ligers hadden verzet, bleek niet voor niets te zijn geweest. Volkswagen Groep. Markelo - Tel. 05476-16 19 De traditionele boerderijvorm doet meer recht aan het landschap dan moderne bouwvormen. Dat er mensen zijn die geen gevoel heb ben vorwat er zoal aan landschap pelijke schoonheid verloren gaat bij het huidige agressieve beleid, is nu eenmaal een gegeven. Maar het is de vraag of je deze vorm van onderontwikkeling ruim baan moet geven. We laten kinderen ten slotte ook niet alles doen waar ze zin in hebben. Alles kan en het moet dan ook, maar dit laat geen ruimte voor respect voor de mede mens, de natuur en ander leven. Ook in het buitengebied van Hol ten worden we steeds sterker ge confronteerd met storende elemen ten. Grote schuren, stallen e.d. worden zonder enige aanpassing, noch in vorm nog door begroeiing, neergezet. Op veel plaatsen zien we naast een mooie boerderij zo maar een modern woonhuis ge bouwd. Het is wél te begrijpen dat we in deze tijd een moderne woning willen, maar dat is ook heel goed mogelijk in een landschappelijk aangepaste stijl. De hoekige punt- gevels zijn veel agressiever en op dringeriger, ook door de veel hoge re buitenmuren, dan de traditione le boerderijvorm. De stomphoekig- heid van de dakvorm die laag uitloopt, zs vriendelijker en meer verwant met de glooiing. Aan de Bonteweg en de Liezenweg kunnen we heel goed zien hoe schreeuwerig de huizen in het landschap staan. Alleen het huis van Oolbekkink past zich goed aan. Zo ook op bijgaande tekening van het Zandvoortspad. De oude boerderij van Dijkink met ernaast het nieuwe woonhuis. Met de bo men ervoor wordt iets van de zake lijke, onvriendelijke vorm ver- zacht, maar in andere posities valt ze des te meer op. Maar moetje dan altijd zoals vroe ger blijven bouwen, kan men te genwerpen. Er is daarop maar één antwoord: „Kijk naar de omge ving en bouw zodat je het land schap en de omgeving geen geweld aandoet. De welstandscommissies hebben hier hun verantwoordelijkheid la ten liggen. Door ondeskundigheid zijn esthetische normen vervaagd, ook al omdat dit binnen het onder wijs geen duidelijke plaats meer heeft. Over smaak valt niet te twis ten, zegt men nu gemakshalve. Maar over schoonheid wel! Een schilder, een beeldhouwer en een architect hebben allemaal te maken met regels over compositie, materiaalgebruik, binnen- en bui tenruimte en kleurgebruik. Het een dient het ander te ondersteu nen. Het een past zich echter niet automatisch bij het ander aan, zo als we ook op deze tekening (en op veel meer plaatsen in en buiten Holten) kunnen zien. Een schreeuwerige, lelijke vorm is een blijk van onvermogen om tot harmonie te komen met zichzelf en z'n omgeving. Een gebrek aan res pect? Harmonie vraagt nu een maal om een grote mate van zelfbe heersing. Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek houdt op 20 maart in samenwerking met DAT een to neelavond in het Bonte Paard. Voor deze avond heeft DAT de ko medie Dat staat in de sterren inge studeerd. De hoofdpersoon in dit stuk is Albert Ramselaar. Een van de grootste boeren uit de omge ving, ongetrouwd, regisseur, en ie mand die zich voledig laat leiden door de wil der sterren. Als vrijdag de dertiende nadert, blijkt dat de gezondheid en het vee van Albert er niet op vooruitgaan. Hij is dan ook ten einde raad. Ge lukkig kent hij sinds kort Mira Tol- lcman. Zij is sterrewichelaarster, en verklaart de horoscoop van Al- bert. Zij maakt het duidelijk dat hfj de wil der sterren moet volgen om alles weer goed te laten komen. Dit betekent voor Albert dat hij moet trouwen met Rosette, de dochter van Mira. Albert gelooft heilig in de goedheid van de sterren en in Mira. Zijn moeder heeft zo haar twijfels aan de oprechtheid van de familie -Tolleman. Of het tot een huwelijk komt, is op 20 maart vanaf 20.00 uur te zien. Na afloop is er gelegen heid om te dansen. Eenvoudig en dankbaar verliep de viering, het afgelopen weekeinde, van het 150-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk in Holten. Nadat eerst op vrijdagavond een herdenkingsdienst in De Kandelaar was 'gehouden, werden op zaterdag de kinderen met een poppenkastvoor stelling bedacht en verder werd zondag door oud-predikant ds. M. Berg de speciale herdenkingsdienst geleid. Al met al kon worden terugzien op een sfeervolle herdenking. Dankbaarheid, maar ook droef- 1838 afgewezen, maar een tweede heid waren de trefwoorden die Js. werd door de minister van Ere- Beldman.lid vandejubileumcom- dienst gehonoreerd. Het aantal missie en mede-auteur van de spe- Gereformeerden groeide gestaag ciale herdenkingsuitgave, in zijn en de huiskamer werd te klein voor toespraak vrijdagavond verwerk- de bijeenkomsten. De eerste kerk te. Dankbaarheid vanwege het feit en pastorie aan de Larenseweg zou 18, 19 en 20 maart a.s. voor dames met een grotere maat. Kom kijken naar onze uitgebreide voorjaarskollektie vanaf mt. 48 Een kop koffie staat altijd voor u klaar. U vindt ons In het centrum van Holten Ruim parkeren naast onze zaak. Hester Plus Mode GROTE MATEN DAMESMODE Dorpsstraat 3 - 7451 BR Holter^ dat Gereformeerd Holten al 150 jaar zelfstandig functioneert. Maar droefheid vanwege de aanleiding daartoe, de uittreding uit de Her vormde Kerk, die volgens de eerste Gereformeerden niet zuiver ge noeg meer in de leer zou zijn. „De vrijzinnigheid vierde hoogtij. De Doop werd niet meer bediend in meerden in Holten te vinden. In in 1843 gerealiseerd worden, ge volgd door de intrede van de eerste dominee in een reeks van vijftien predikanten tot nu toe, ds. J.J. Schuurman uit Dalfsen. naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er-werden andere formuleringen gebruikt", blikte Beldman terug. Hij memoreerde de huisbij eenkomsten van de eer ste Gereformeerden, in de illegali teit. Deze bijeenkomsten werden soms door politie-optreden ver stoord en de aanwezigen beboet. Tekenen Maar de tegenwerking mocht niet baten. Vier jaar tenslotte na de afscheiding van de Gereformeer den van de Hervormden, die lande lijk in gang werd gezet door ds. de Cock uit het Groningse Ulrum in 1838, kwamen er ook in het Holten- se tekenen van afscheiding. Onder leiding van ds. Brummelkamp kwamen zo rond de jaren veertig van de vorige eeuw al afgescheide nen in spé bij elkaar in de huiska mer van Teunis Schuppert. Een eerste aanvraag voor een vergun ning voor een eigen kerk werd in In 1869 waren er al 242 Gerefor 1877 werd een nieuwe kerk aan de Dorpsstraat gebouwd, na een reeks aanpassingen in 1979 ge volgd door de bouw van De Kande- Zowéljong als oud werden betrokken bij de viering van het 150 jarig bestaaan van de Gereformeerde kerk Holten. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 'Si n- - Woonplaats Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 laar. De dominee die het kortste bleef was ds. Vogel, die het een jaar uithield (1892-1893), de predikant die het langste bleef was ds. G. Bax (1901-1936). Een schoondochter van hem was vrijdagavond in Hol ten aanwezig. De jubileumcom- Ds. A. J. Leerink sprak van 'Godde lijke humor' in verband met de uitnodiging van de Gereformeer den, als Hervormd predikant in De Kandelaar aanwezig te zijn. „Als zulke dingen gebeuren, is er nog hoop, dan zijn de wonderen de we reld nog niet uit. Maar u kimt niet van mij verwachten dat ik u felici teer vanwege het feit dat u 150 jaar geleden bent uitgetreden. Dat zou hypocriet zijn." Hoopvol toonde Leerink zich over de vorderingen in het Samen op Weg-proces. „Op tal van terreinen is er al samenwer- missie kreeg veel oud fotowerk van dat dat met Meine 5tappen hoor Hof eomcn mnr onrtarmoTcri. Poppenkast Zaterdagmiddag was er voor de jeugd een poppenkast en een pop penspel door Aad Peters, gevolgd door een feest, 's avonds, voor alle Gereformeerde groepen en vereni gingen. Jan en Renate Stam ver zorgden een deel van deze avond, waarop tevens spelletjes werden gedaan. De herdenkingsdienst werd zondag opgeluisterd door de klanken van de HMV. Tijdens de drie feestdagen kon dus ook de jubileumexpositie worden beke ken. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Occasions-centrum 1700 m2 showroom Tel. 05476-16 19 haar, dat samen met ander materi aal te zien was op de jubileumex positie in de kerk. Ook oud-predi kant ds. M. Berg was aanwezig. Zaterdag 13 maart houdt de Hol- tense Postzegelclub weer de jaar lijkse ruilbeurs. Dat gebeurt in de aula van de Scholengemeenschap aan de Haarstraat. De beurs is ge opend van 10.00 uur tot 16.00 uur en is voor iedereen gratis toegan- kelijk. De Holtense Postzegelclub (HPC) bestaat al 27 jaar en heeft inmid dels een goede naam bij de verza melaars uit de verre regio wanneer het gaat om de jaarlijkse beurs. Het is dan ook al voor de 22e keer dat de ruilbeurs wordt gehouden. Ook van de jeugd wordt veel be langstelling verwacht. Afgelopen jaar startte de HPC met een eigen jeugdafdeling. Op maandelijkse bijeenkomsten wordt de jongeren het plezier en de techniek van het postzegelverzamelen bijgebracht. Op de beurs van zaterdag is dan ook een speciale jeugdhoek inge richt. Op uitnodiging is een be perkt aantal handelaren aanwezig, terwijl voor de inwendige mens koffie, frisdrank, soep en broodjes verkrijgbaar zijn (tegen redelijke prijzen). Ook wordt er een verlo ting gehouden. gaat is niet zo erg". Namens de classis bood de voorzit ter, Gereformeerd predikant ds. J.J. van Dijken uit Nijverdal, zijn felicitaties aan aan jubilerend Hol ten. Gevolgd door de felicitaties van burgemeester W.L.F.C. van Rappard van Holten, die een fraaie vaas in het vooruitzicht van de Gereformeerden stelde, met daar in het gementewapen geëtst. Ver volgens bood Beldman voorzitter D. Bosschers van de kerkeraad een fraai schilderij van de pastorie aan de Larenseweg aan (voormalig be zit van mevrouw Bax), en het eer ste exemplaar van het jubileum boek. Bosschers op zijn beurt bood een exemplaar van dit boekwerkje aan aan Beldman en mede-auteur A.J. Nijkamp. Aan de dienst vrij dagavond werkten verder mee G.J.H. Meijerink-Stam, J. Stam- Hasewinkel, J. Tromop, E. Tro- mop, H. Kruk-Aanstoot, J. Paal man, J.H. van Engbrink, R. Bolink- Landeweerd en C.Schuppert. In de hal van het gemeentehuis in Holten wordt van 12 maart tot en met 13 april een expositie gehou den van werk van Nettie Bos uit Holten. Het gaat om schilderden, uitgevoerd in diverse technieken. Deze expositie wordt op vrijdag 12 maart om 17.00 uur geopend door J.Pameijer uit Almelo. De openingsuren van het gemeen tehuis zijn maandag tot en met vrijdag van 09.00-12.30 uur en van 13.30-16.00 uur. Nu de noodzakelijke geluids- en bodemonderzoeken geen bezwa ren hebben opgeleverd, heeft de gemeente Holten aan de Mengunie Holten bv een vergunning ver leend om in het zogenoemde Gat van Holten nieuwbouw te plegen. In de oorspronkelijke plannen gaat het daarbij om winkels op de begane grond met daarboven zes woningen. Vanwege de bestem ming ter plekke was daarvoor een artikel-19 procedure nodig die nu dus is afgerond. Na dominee Visser gaat nu ook dominee H.W. Doomweerd verla ten. Hij heeft zijn gemeente meege deeld dat hij na ruim vier jaar Hol ten kiest voor een beroep in Em- meloord. Ds. Doomweerd verlaat de hervormde gemeente in juli. Zaterdag 6 maart ontvingen de patiënten van huisarts J.F. Sijtse ma bericht dat hij op 1 april zijn praktijk zal neerleggen. Velen zullen het er over eens zijn dat wij voor de trouwe hulp en toeverlaat die dokter Sijtsema voor ons was bij ziekte, geboorte en dood, niet slechts kunnen volstaan met een handdruk, maar dat een ge schenk van alle patiënten samen daarbij zeker op zijn plaats is. Teneinde deze gevoelens van dankbaarheid in één bedding te kunnen doen vloeien, hebben enige patiënten van dokter Sijtsema zich verenigd in een comité 'Bedankt dokter Sijtsema'. Dit comité heeft bij de Rabobank Holten een rekening geopend waarop giften kunnen worden gedaan onder vermelding van 'Comité Bedankt dokter Sijtsema'. Het nummer van deze rekening is 328 510 009. Indien u het met het bovenstaande eens bent, verzoeken wij u en afscheidsgift te storten op dit nummer. Het ligt in de bedoeling om op de afscheidsreceptie van dokter Sijtsema de opbrengst van deze actie te overhandigen. Het comité 'Bedankt dokter Sijtsema': H.B. Beltman, mr. W.H. Enklaar, J.E. Groteboer-Van Schooten, GJ. Kraay, J. Rijkeboer, A.C. Pennewaard-Vroegop, D. Vlogtman-Reilink, C. de Widt-Dorr.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1