Nieuwbouw Rabo gaat snel van start Fusie in de maak tussen De Schakel en Kompas Langstraat trots op goudhaantje J eanet EA WEEK UERELDKAflPiOt Dierenbescherming voert actie DEZE Protestants christelijk basisonderwijs in één gebouw Dubbele wereldkampioene Italiaanse film in De Boschkamp Rijverbod op Toeristenweg Aangepaste dienst van RK-kerk Verwerping in Bethanië Aanbesteding aan Holtense bedrijven Holten VYY vergadert op 17 maart Open Deur op zondag 7 maart U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 4, MAART 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Gedrukte oplage 3075 Vosman Een eeuwfeest met een extra feestelijk tintje. Maandag 8 maart vieren Huub en Hennie Brands van café-restaurant Vosman niet alleen het honder den één)-jarig bestaan van hun horecagelegenheid, die dag zijn ze ook nog eens 25 jaar ge trouwd. Feest aan de Oranje straat dus en voor het Holtens Nieuwsblad aanleiding voor een duik in de rijke historie van Vosman. Een schetsontwerp van Architectenburo Beeflinck van de nieuwe Rabo bank zoals die medio 1994 aan de Oranjestraat moet verschijnen. Vanavond (donderdag) wordt in dorpshuis De Boschkamp de Ita liaanse film La Stazione van regis seur Sergio Rubini vertoond. Dit op initiatief van de Stichting Kunst en Cultuur Holten. De voor stelling begint om 21.00 uur. Dona teurs betalen f7,50, anderen f 9,50. La Stazione is het verhaal van een verlegen stationschef die op zijn nachtdienst onverwacht gecon fronteerd wordt met een mooie en rijke vrouw die wacht op de eerste trein van de volgende ochtend. Wanneer haar verloofde op komt dagen om haar mee terug te ne men, gaat het mis. 'Een film over alledaags heldendom tegen wil en dank' aldus de recensent van NRC Handelsblad. Woensdagavond 17 maart houdt de WV een ledenvergadering in zaal Vosman. Gastspreker is daar de heer G.J. Jacobs van de Provin ciale VW Overijssel die zijn licht zal laten schijnen over datgene wat de provinciale VW voor Holten kan doen. Tevens worden de laat ste ontwikkelingen besproken m.b.t. het Reuze Heuvelwachter- project. De aanvang is 20.00 uur. Evenals voorgaande jaren wordt de Toeristenweg tussen Holten en Nijverdal vanaf 15 maart 's avonds en 's nachts weer afgesloten. Dit om de korhoenders op de Holter- berg rust te gunnen bij het baltsen en het broeden. Het verbod voor motorrijtuigen geldt van negen uur 's avonds tot negen uur 's och tends. De maatregel is tot 28 mei van kracht. Op zondag 7 maart vindt er in de Gereformeerde kerk De Kandelaar een Open Deur-dienst plaats. De aanvang is 19.00 uur en vanaf 18.50 uur is er samenzang. Voorganger is da. H. Oosterveld uit Colmschate. Muzikale medewerking wordt ver leend door de gospelzanggroep Kol-le-Aviv uit Deventer. Thema van de dienst is: 'Vragen maakt vrij'. Nog begin deze maand wordt be gonnen met de nieubouw van de Rabobank aan de Oranjestraat. Vorige week vond de aanbeste ding plaats en daaruit blijkt dat voornamelijk Holtense bedrijven de bouw voor hun rekening zullen nemen. Halverwege volgend jaar moet de nieuwe bank in gebruik worden genomen. Op basis van een ontwerp van Ar chitectenburo Beeftink vond be gin dit jaar de aanbesteding plaats. Op maandag 15 februari werd definitief bekend gemaakt aan welke bedrijven de opdracht gegund is. Daarbij werd uitgegaan van de laagste inschrijvers. Op ba sis daarvan is als hoofdaannemer gekozen voor Bouwbedrijf Roos- dom Tijhuis Koopman bv, waarbij het vorig jaar overgenomen Koop man de plaatselijke inbreng ver zorgt. Roosdom Tijhuis Koopman schakelde vervolgens het puur Holtense Aannemersbedrijf Paal man Tempelman BV in als onder aannemer. De elektra wordt ver zorgd door Electrotechnisch Bu reau van Bruggen CV in Holten. Dit bedrijf wordt hierbij terzijde gestaan door Van Lente Elektro techniek in Deventer. Het loodgie- terswerk komt voor rekening van de firma Gerrit den Heijer, ook uit Holten en voor het schilderwerk koos het bestuur van de plaatselij ke Rabobank voor het Dijkerhoek- se schildersbedrijf de firma Gebr. Wissink. Alleen het specifieke werk van de luchtbehandeling wordt in handen gegeven van een bedrijf buiten Holten: Installatie Techniek Apeldoorn BV in Apel doorn. In totaal is met de nieuwbouw van de Rabobank een bedrag gemoeid van f2.823.300, bijna drie miljoen, gulden dus. Zoals bekend blijft de aangekochte woning van de fami lie Vincent in het plan gespaard. Deze wordt opgeknapt en ver huurd aan een medewerker van de Rabobank. Daarnaast komt een inrit voor de achter de nieuwbouw gesitueerde parkeerplaats terwijl het verkeer via de andere zijde van de bank weer wordt afgevoerd. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpersb.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Om een gezonde basis voor het protestants christelijk ba sisonderwijs in Holten te be houden, streeft het bestuur van de Vereniging voor Pro testants Christelijk Onderwijs er naar om al per 1 augustus dit jaar tot een fusie te komen tussen de basisscholen Het Kompas en De Schakel. Mo tieven daarvoor zijn o.a. de vergrijzing in de wijk De Koi met daaraan gekoppeld een kleiner aanbod van nieuwe leerlingen, het overheidsbe leid dat gericht is op schaal vergroting en de daarmee ge paard gaande financiële en onderwijskundige gevolgen. Als lokatie voor de nieuwe fusieschool wordt voorlopig gekozen voor de Schoolstraat waar naast De Schakel ruimte bestaat voor nieuwbouw. De basis scholen voor protestants christelijk onderwijs De Schakel en Het Kom pas Of de fusie al per 1 augustus dit jaar vorm krijgt, of dat er nog een jaar overheen gaat, is mede afhan kelijk van de medewerking van de gemeente Holten. De plaatselijke overheid moet bij het ministerie van Onderwijs de noodzakelijke aanpassing van de huisvesting er door krijgen. De acht lokalen die De Schakel telt, zijn niet voldoen de voor de in totaal zo'n 215 leerlin gen van De Schakel (130) en Het Kompas (85) samen. Wat betreft de goedkeuring van de plannen door de ouderraden, me dezeggenschapsraden en de direc teuren zijn er geen problemen. De afgelopen maanden is de mogelijk heid van een fusie in verschillende werkgroepen goed doorgepraat. Op een informatie-avond voor ou ders bleek vorige maand dat het plan op brede steun kan rekenen. De financiële consequenties waar voor het PCO-bestuur vreest heb ben o.a. betrekking op de recent door het rijk ingevoerde hogere kortingen bij leegstand van leslo kalen. Onderwijskundig bestaat het gevaar dat het samen in één lokaal les geven aan verschillende leeftijdsgroepen de kwaliteit van het onderwijs geen goed doet. Uit eindelijk moet de ledenvergade ring van de Vereniging voor Pro testants Christelijk Onderwijs haar goedkeuring aan de fusie plannen geven. Op zondag 7 maart houdt de roomskatholieke gemeenschap in Holten in gebouw Irene een aange paste dienst voor verstandelijk ge handicapten. Het thema daarvan is 'Geloven is op weg gaan'. De dienst begint om 10.00 uur en pas toor A. Rademaker is voorganger. Te gast is ook het Gemengd Koor uit Lettele. Woensdag 10 maart wordt er in gébouw Bethanië een grote ver werping gehouden. Dat gebeurt op initiatief van alle verenigingen die van het gebouw gebruik maken. De verwerping begint om 19.30 uur en om ongeveer 21.30 uur wordt de uitslag bekend gemaakt van de grote verloting. Er zijn fraaie prij zen te winnen bij het Rad van Avontuur, het ballengooien enz. De opbrengst van de avond komt ten goede aan Bethanië. Met goud behangen keerde ze af gelopen maandagnacht terug in Holten. Voor touwtrekster Jeanet Brinks was het wereldkampioen schap in Cardiff meer dan succes vol. Met het Nederlands team be haalde zij zowel in de 480- als in de 520-kilo klasse een gouden plak. Daarnaast legde zij met een Okia- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. !"asm: Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 clubteam beslag op zilver. Feest aan de Langstraat dus waar de noabers middels een fraaie ere- boog hun trots lieten blijken. Min der vreugde was er bij de mannen van Okia die stiekem toch op meer hadden gehoopt dan een vijfde en een zevende plek. Het thuisfront moest maandag avond lang wachten op de WK- gangers van Okia. Pas tegen twaal ven kon voorzitter Henk Schorf- haar in café Tonnie Brands zijn zichtbaar vermoeide mannen en vrouwen verwelkomen. De lange reis vanuit Wales was de touwtrek kers en treksters niet in de koude kleren gaan zitten. Temeer daar er na drie zware wedstrijddagen ook nog flink was doorgezakt en ver schillende pubs in Cardiff van hun keldervoorraden Grolsch waren af geholpen. Vooral de mannen van de nieuwe Okia-trainer Harrie Her mans uit Ruurlo moesten hun te leurstelling wegspoelen. De maan denlange intensieve training had immers geen medaille opgeleverd en dat was eigenlijk wel de doel stelling. Met name de Britse teams waren op eigen bodem te sterk. En dat terwijl Okia toch bekend staat als een explosieve ploeg die indoor altijd goed voor de dag komt. Toch ziet de toekomst van Okia er ge zond uit. Met name omdat de laat ste tijd probleemloos enkele jonge ren uit de jeugdploeg in het 640- team zijn opgenomen. „Die door braak van de jeugd is erg positief' vindt ook Henk Schorfhaar terwijl hij met gulle hand rozen uitdeelt aan wereldkampioenes. „Voor een kleine vereniging als Okia, met veertig actieve leden, is het (vooral financieel) vaak behelpen, maar dit doet je dan toch weer goed." Gecombineerd team Ondertussen zit de stemming aan de stamtafel met de vrouwen van de Halfweggirls er goed in. Dit team uit Lonneker, waarin Jeanet Brinks sinds het uiteenvallen van het eigen Okia-vrouwenteam haar sport beoefent, vormt al jaren de basis van de Nederlandse ploeg. Twee jaar geleden al behaalden ze goud op het WK in Spanje. „Wil je aan de top meedraaien, dan moet je wel met zo'n gecombineerd team aantreden" vertelt Jeanet Brinks tussen de felicitaties door. „Lan den als Spanje, Engeland en ook Japan waren ook nu weer heel sterk. We hadden een beetje geluk met de loting zodat we vrij makke lijk door de voorrondes kwamen, maar daarna ging het er echt om. Vooral bij indoorwedstrijden is het zaak dat je je techniek bewaart. Daarop hebben we ook sinds no vember keihard getraind. Ja als ik moet kiezen, dan geef ik toch de voorkeur aan indoorwedstrijden. Ook al omdat er meer concurrentie is. Buiten gaat het eigenlijk altijd tussen Nederland en Zweden. En het mooiste zijn natuurlijk de wed strijden in Japan. Daar zitten soms wel tienduizend mensen in de hal. Nee, in Cardiff was het niet zo druk. Maar wel gezellig, vooral door onze Holtense supporters natuurlijk. Die brachten met hun mondorgel- Weer thuis in de Langstraat toont Jeanet Brinks trots haar medaüleoogst. tjes de stemming er goed in." nog één keer het Salland-lied door en na éen weekje touwtreksport op En om dat nog eens te benadruk ken klinkt in de nachtelijke uren het café alvorens iedereen het bed opzoekt. Morgen is er weer een dag het hoogste niveau moet er weer gewerkt worden voor de kost. Samen met Europese zusterorga nisaties voert de Nederlandse Ver eniging tot Bescherming van Die ren momenteel een briefschrijf- en handtekeningenactie tegen wan toestanden bij veetransporten. Doel is een Europees wetsvoorstel erdoor te krijgen dat de alom ge signaleerde dierenmishandeling drastisch aan banden moet leg gen. Medio dit jaar zal de Europe se Raad van Landbouwministers daarover beslissen. Om bewijsmateriaal op tafel te krijgen, hebben Nederlandse in specteurs van de Dierenbescher ming een jaar lang ongemerkt tal van veetransporten naar verre eindbestemmingen gevolgd. Ge constateerd werd dat er voortdu rend doorgejakkerd wordt, vaak onder de brandende zon van Zuid- Italië of Spanje zonder dat de die ren nat worden gespoten. Gevolg is dat ze vaak halfdood van uitput ting of stress in de slachthuizen aankomen. En uit zelf gemaakte beelden van de Landelijke Inspec tiedienst blijkt inderdaad dat zich in Italiaanse slachthuizen gruwe lijke taferelen afspeelden. Ook een internationale documentaire over het vervoer van stieren per schip leverde tal van verontwaardigde reacties op. De Nederlandse minister van Landbouw heeft al op Kamervra gen geantwoord dat hij zijn best zal doen om de nieuwe regels er in de Europese Gemeenschap door te krij gen, maar om nog meer druk op de ketel te zetten houdt de Dieren bescherming nu deze actie. Ieder een die daaraan mee wil doen in de vorm van het schrijven van een brief, het zetten van een handteke ning op een financiële gift op gi- ronr. 380850 van de Dierenbescher ming, kan contact opnemen met de Holtense afdeling: tel. 05483- 64844.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1