In memoriam Wim Beijers Beijers op alle fronten actief in samenleving 'Afsluiten van Toeristen weg kan commercieel voordeel opleveren5 TUfN- YARIA Holtens Nieuwsblad mn Drs.F.Sybrandy van Kamer van Koophandel bij HHV: 27 28 1 2 Grondige renovatie uitvaartcentrum leasing Markelo tel. 05476-16 19 Examens EHBO Inzamelen glas nu op kleur FNV-hulp invullen aangifte Holten Compostactie sv Holten '93 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint alsuonseenniem abonnee opgeeft. A.S.M. b.v. Monuta wijkt uit naar Rijssen Bingo-avond ten bate van Nierstichting Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 25, FEBRUARI 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Gedrukte oplage 3075 Optocht Een carnaval zoals beneden de rivieren, zal het in Holten wel nooit worden, dat ligt niet in de Sallandse landsaard. De Fienpreuvers laat zich daar door beslist niet ontmoedigen, en slagen er elk jaar weer in een feest op poten te zetten, dat aanslaat bij een groot deel van de bevolking, tot in Dijkhoek toe. De optocht was daarvan een goede afspiegeling: ver zorgd en met veel actualiteit en humor. Op dinsdagmorgen 23 februari is na een kort ziekbed onze oud hoofdredacteur en goede vriend Wim Beijers op de leeftijd van 90 jaar overleden. Hij laat een lege plaats achter in zijn gezin, in zijn familie en in onze plaatselij ke gemeenschap. Wim Beijers stond midden in die gemeenschap. Hij was door zijn grote bekendheid met heel veel mensen als het ware de per sonificatie van die gemeen schap. Wim Beijers was een zeer zorg vuldige hoofdredacteur van onze krant, waar hij dan ook al zijn beschikbare tijd het hart en ziel in stak. Het Holtens Nieuwsblad was een stuk le venswerk voor hem geworden. Wim Beijers was een prettig mens om mee samen te werken, altijd bereid om anderen van dienst te zijn en iemand die met alles op de hoogte bleef. Voor het Holtens Nieuwsblad heeft hij veel en uitstekend werk ver richt. Wij danken hem voor al les. Wij willen als stichtingsbe stuur en als vrienden zijn vrquw en kinderen heel veel sterkte toewensen met dit grote verlies. Wij zullen zijn naam in dankba re herinnering bewaren. Veertien kandidaten hebben op 9 februari jongstleden examen ge daan voor het eenheidsdiploma EHBO. Alle kandidaten hebben het examen met goed gevolg afge legd. Het zijn: D. Bekkernens, Y,. Broek- maat, Th. Harting, H. Hofman, T. Hofman, B.E. Keuterman, N. KI. Wassink, M. Klunder, G. Nijland, L. Reit, A. Scheer, L.J. Traanman, J. Tuitert en S. Veldwijk. Namens de EHBO worden zij nogmaals van harte gefeliciteerd. Sinds dinsdag kan nu ook in Hol ten het gals op kleur worden inge leverd. De oude groene bollen zijn vervangen door een rechthoekige glascontainer, die over drie ver schillende compartimentenbe- schikt: wit, groen en bruin glas. De nieuwe containers zijn geplaatst bij drie supermarkten, AH. C1000 en Attent. Ook dit jaar kunnen FNV-leden weer profiteren van de FNV-belas- tinghulp. Zij worden gratis gehol pen bij het invullen van het aangif te biljet voor de inkomstenbelas ting (A- of E-biljet) of vermogens- belasating (B-biljet). Ook voor T- biljetten kan men terecht. De FNV leden in Holten die van deze service gebruik willen maken kunnen zich voor het maken voor een afspraak aanmelden bij K. Reitsma, tel 62806 of J. Calkhoven, tel 63351. Wim Beijers was een man van veel verdiensten. Naast zijn werk bij de gemeente Hol ten was hij jarenlang actief in zowel de journalistiek, de poli tiek, de sportwereld, de vakbe weging en verschillende socia le verenigingen. Geen wonder dat hij in 1946 de gouden me daille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau ontving en in 1990 de erepenning van de gemeente Holten. Willem Beijers werd geboren op 27 januari 1903 in Lonneker. In 1904 verhuisde hij naar Dijker- hoek, vervolgens in 1906 naar Egmond aan Zee, in 1908 naar Santpoort, in 1910 naar Bath- men en in 1922 weer naar Dijker- hoek waar zijn vader stations chef was. Na zijn huwelijk met Bertha Holterman vestigde hij zich definiteif in Holten. Uit het huwelijk kwamen voor vier zoons, acht kleindochters en twee achterkleindochters. In 1918 en 1919 werkte hij als vo lontair op de gemeentesecreta rie in Bathmen. Vervolgens kreeg hij daar een baan als tweede ambtenaar en in 1921 werd hij benoemd als eerste ambtenaar (hoofdcommies) en plaatsvervangend secretaris in de gemeente Holten. Tevens was hij van 1928 tot 1965 ambte naar van de Burgerlijke Stand, van 1937 tot 1956 brandweer commandant en onbezoldigd gemeenteveldwachter en van 1938 tot 1950 (plaatsvervan gend) hoofd van de luchtbe schermingsdienst en de dienst bescherming bevolking. In 1965 ging hij met pensioen. Tot 1973 vervulde Beijers ook tal van journalistieke (neven- )functies. Zo was hij was corres pondent van het Dagblad van het Oosten, mede-oprichter en hoofdredacteur van het Holtens Nieuwsblad, correspondent van het Deventer Dagblad, Tuban- tia en de Twentsche Courant. Ook was hij een aantal jaren als correspondent verbonden aan het ANP, De Telegraaf, Vee- en Vleeshandel en het Vrije Volk (Twente). Tot voor enkele we ken, verzorgde Beijers het maandelijkse weerbericht voor het Holtens Nieuwsblad. Bo vendien was hij een regelmatige schrijver van ingezonden brie ven. Politiek actief was hij van 1930- 1946 als secretaris van de Vrij zinnig Democratische Bond (VDB) Holten, waarvoor hij ook secretaris van de kring Sallana was. Daarna trad hij toe tot de PvdA, waarvoor hij voorzitter respectievelijke secretaris en bestuurslid van de Holtense af deling was en ook lid van de Provinciale Staten van Overijs sel. Beijers zette zich ook in voor de vakbeweging o.a. in de Vereni ging van Ambtenaren en Werk lieden (de latere ABVA) en als (ere)voorzitter van de Bestuur- dersbond NW (later FNV) afde ling Holten. Als lid van de WWV/RWW-commissie advi seerde hij na zijn pensionering jarenlang het gemeentebe stuur. Tevens was hij secretaris van de marktcommissie, vice-voorzit- ter (en erelid) van de VW, secre taris van de industriecommissie en secretaris-voorzitter van de braderiecommissie. In de sociale zorg bekleedde hij verschillende bestuursfuncties bij o.a. het Groene Kruis, het Rode Kruis, de Bondsraad van de Centrale Bond van Onder ling Beheerde Ziekenfondsen, de Nederlandse Bond voor Staatspensionering en de Stich ting Welzijn Ouderen in Holten. Van verschillende verenigingen en afdelingen was hij ere-lid. Wim Beijers was sportief ac tief bij ABS als keeper en coach en ook in de destijds in Bath men opgerichte hockeyclub. Ook hier bleken zijn bestuurlij ke capaciteiten groot want zo wel de voetbalclub HVC (het latere SV Holten», als gymnas tiekvereniging Bato, de Holten- se Korfbalclub Sprotje, schaak club De Toren, IJsclub De Noordpool en bad- en zwemver eniging Neptunus profiteerden van zijn inzet. Tot 1991 nog was Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Wim Beijers hij secretaris van de Suppor tersvereniging van de SV Hol ten. Ook deze vereniging be noemde hem tot erelid. Naast al deze activiteiten zette Beijers zich ook nog in voor za ken als het Holtens toneel, de schooltandverzorging, de Palm- paasoptocht-commissie, Am nesty International, de commis sie Keuring Paasvuren, de bios coopcommissie en de Holtense Oranj evereniging. In overleg met de familie is be sloten dat de crematie in beslo ten kring plaats zal vinden. Wel is er gelegenheid om te condole ren op donderdag 25 februari (vanavond) van 18.00 uur tot 18.45 uur in gebouw Irene. De Omnivereniging sv Holten (af deling atletiek, handbal, schaken en voetbal) houden in maart voor al weer voor de vierde keer de be kende compostactie. Huis-aan-huis zijn bestelformulie ren verspreid, waarin de kwaliteit van de super-veen-compost wordt aangeprezen. De kosten per zak van 35 kg zijn een tientje. In de periode van 1 tot en met 6 maart zal het formulier weer worden op gehaald. Wie geen formulier heeft ontvangen, kan zijn aanmelding opgeven bij Speelgoed van de Maat, Foto ten Velde of Wim Klein Velderman, Larenseweg 65. Wie een grotere afname wenst, kan contact opnemen met Gerrit Jan sen, tel. 63685. ZATERDAG ZONDAG FEBRUARI MAANDAG DINSDAG MAART Afsluiting van de Toeristen- weg over de Holterberg zou op de lange duur wel eens commerciële voordelen kun nen gaan opleveren, in elk ge val zijn er niet alleen negatie ve aspecten aan verbonden. Maar dan moeten de geza menlijke Holtense onderne mers aan die afsluiting wel een aantal voorwaarden ver binden, zoals de aanwezig heid van een acceptabele en aantrekkelijke nevenroute. Deze opvatting bracht drs. F. Sybrandy, secretaris van de Kamer van Koophandel in Twente en Salland, naar vo ren tijdens de eerste van een reeks bijeenkomsten van de Holtense Handels Vereniging vorige week woensdag in De Bi ester. eveneens aanwezige burgemeester mr. W.L.F.C. Ridder van Rappard - de raad, regelmatig met elkaar te overleggen. „Ik heb begrepen dat de verstandhoudingg tussen on dernemers en gemeente in Holten te wensen overlaat. In andere plaatsen waar ik kom is dat wel anders", zei Sybrandy. Ondernemers en B en W zouden volgens Sybrandy op van tevoren vastgestelde tijden moeten over- cent op het totaal in 1992 via 1,625 dernemers interessant kunnen procent in 2000 naar 1,571 procent zijn. Voor zo'n onderzoek moet wel Sybrandy's betoog was voor het leggen en hun gesprekken nader- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Naam Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 grootste deel gewijd aan het ont- werp-Streekplan West-Overijssel en de positie van Holten daarin. Het ontwerp-plan is inmiddels de inspraakrondes ingegaan; tot 22 april is inspraak mogelijk. Op 22 december wordt het plan behan deld door Provinciale Staten. Sy brandy hield de ongeveer veertig ondernemers voor, dat zij bij afslui ting van de Toeristenweg een goe- hand ook moeten evalueren. Vol gens burgemeester Van Rappard heeft de Holtense inspraak op- het voorontwerp Streekplan overigens wel degelijk effect gehad. Zou Hol ten volgens de oorspronkelijke plannen van de provincie in het jaar 2010 namelijk zevenhonderd inwoners minder tellen dan in 1992, volgens het ontwerp-plan zijn het er dan juist honderd méér. Vol de nevenroute als alternatief zou- gens de burgemeester is deze plus den moeten bedingen. Maar ook van achthonderd inwoners te dan- kan volgens hem bijvoorbeeld wor- ken aan de inspanningen van on- den gedacht aan een Duizend fiet- dememers en gemeente samen, senplan zoals dat ook op andere plaatsen in ons land ingang heeft Groei gevonden. Op deze manier zouden De secretarls van de Kamer van juist extra toeristen getrokken Koophandel wees er op. dat ingnj- kunnen worden. Overleg Sybrandy gaf de HHV-leden - en de HONDA Markelo tel. 05476-16 19 pende wijzigingen in het ontwerp- Streekplan niet meer mogeüjk zijn. Maar wel is bijsturing moge lijk. Holten moet in de visie van de provinciale bestuurders de groei van de eigen bevolking opvangen en voor instromers van buitenaf is maar weinig plek. Het aantal Hol tenaren zou van 7828 in 1992 via 7840 in 2000 kunnen groeien naar 7922 in het jaar 2010. Maar relatief gezien neemt het aandeel van de Holtense bevolking op het totaal van West-Overijssel af. Voor de lief hebbers van cijfers: van 1,725 pro- in 2010. De gemeente zou er vol gens Sybrandy goed aan doen het maximale woningbouwcontingent binnen te halen. „Maak woning bouwplannen op tijd, behandel ze tijdig in de inspraakrondes, haal de maximale buit binnen". Hoewel de bevolking dus nauwe lijks groeit, is er volgens Sybrandy in het kader van het Streekplan toch nog wel het één en ander mo gelijk. Bestaande bedrijven mogen wel uitbreiden en met name voor bedrijven die minder pendel met zich meebrengen, is nog wel plek. „Het Streekplan ontkent geens zins de realiteit van alledag". Een groot manco van Holten is de afwe zigheid van een bedrijfsterrein voor kleinschalige ondernemin gen. Aldus Sybrandy. Burgemees ter Van Rappard wees er op, dat Holten bijna 'selfsupporting' is: 3500 adressen tegenover 3200 ar beidsplaatsen. Klantenbinding Hij riep de aanwezige HHV-leden op het assortiment in hun winkel zo breed mogelijk te maken. „De klantenbinding in Holten is rela tief groot, dat moet u zo houden". Uit een (niet meer zo recent) koop- betaald worden; een mogelijkheid is dat zowel de gemeente als de ondernemers een financieel steen tje bijdragen. Het uitvaartcentrum van Monuta aan de Reilinksweg wordt de ko mende weken grondig gereno veerd. Vanaf heden is het gebouw gesloten. Monuta verwacht over vijf weken het uitvaartcentrum weer in gebruik te kunnen nemen. In de tussenliggende tijd wordt ge bruik gemaakt van het uitvaart centrum van Monuta in Rijsflfen. Monuta realiseert zich dat de reno vatie enig overlast zal veroorzaken voor nabestaanden. In 1990 heeft het bedrijf het uitvaartcentrum stroomonderzoek blijkt dat de» overgenomen van Arcade. Het is Holtenaren 96 procent van hun in kopen in de foodsector in eigen dorp doen en voor overige aanko pen is dit percentage 61. Holten doet het hiermee beter dan verge lijkbare plaateen. Sybrandy gaf B en W van Holten en de HHV de raad eens te praten over een nieuw koopstromenonderzoek. Dat le vert verse gegevens op die zowel voor de gemeente als voor de on- volgens de woordvoerder niet lan ger verantwoord de renovatie uit te stellen. Vorig jaar is het schilder werk aan de buitenkant onder han den genomen. Dit jaar is het inte rieur aan de beurt. De aula zal worden vergroot en er komt een nieuwe keuken. Verder wordt er een invalidentoilet gebouwd, de verlichting, inrichting en het bin- nenschilderwerk aangepast. Eind maart zal het uitvaartcentrum weer in gebruik worden genomen. Belangstellenden zullen in de gele genheid worden gesteld tijden een 'open dag' het pand te komen be- zichtingen. Op veler verzoek, is er op donder dag 4 maart weer een bingo-avond, georganiseerd door de Nierstich ting, afdeling Holten in zaal Vos man. Er zijn weer veel mooie prijzen te winnen. De baten komen ten goede van het werk van de Nierstichting. De bingo-avond begint om 20.00 uur. Het kopje koffie is gratis.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1