Mindervaliden niet moe te krijgen bij hun carnavalsfeest Holten verwacht vriendelijke invasie vanuit Diekerhook Holtens Nieuwsblad WEEK 38.50 „DE BIESTER" Twentse cafémuziek in De Boschkamp DEZE Carnavalsoptocht dit jaar groter dan ooit Famous Grouse René Froger op Holtense Keunefeesten Bejaarden sociëteit A.S.M.- A.C.M. b.v. Holten Liter Wie bouwt 't hoogste of mooiste paasvuur? U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON A.C.M. b.v. Dit voorjaar bouwAC-hotel Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 18, FEBRUARI 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Gedrukte oplage 3075 Bomen Met veel plezier stellen we deze week weer ruimte be schikbaar voor Riemko Be rends. Deze keer heeft hij zijn tekentalent aangewend om weer een ander stukje Lukens- veld, dat straks dreigt te ver dwijnen, op papier vast te leg gen. Als geen ander weet hij de Holtenaren opmerkzaam te maken op een stukje natuur, dat als zo vanzelfsprekend wordt ervaren. Bomen tussen twee weilanden, het lijkt zo ge woon, maar ze vormen een we zenlijk onderdeel van de schoonheid van dit deel van Holtens buitengebied. Vriendenschaar CJV de Vriendenschaar heeft vrijdag en zaterdag met succes weer het jaarfeest gevierd. Vrijdag was gebouw Irene tot de laatste plaats bezet, op za terdag was de belangstelling wat minder dan in vorige jaren. Het motto van carnavalsprins Jo- han 11, Neet verloeder'n, ma ver- broeder'n werd afgelopen zaterdag in de kantine van Manege Snorre- wind in alle hevigheid toegepast. Validen en minder validen, leden van de Stichting Paardrijden Ge handicapten vierden daar met vol le teugen het carnavalsfeest. Wil bij andere carnavalsfeesten de ech te feeststemming er pas later goed inkomen, de bijna veertig leden van de stichting 'doken' bij de eer ste tonen van de polonaise vol in het feestgewoel om er twee uur later zeer moe, maar ook zeer vol daan weer uit te komen. „Van deze mensen kunnen wij nog wat leren. Dat is pas carnaval vieren", was de stellige overtuiging van De Fien- preuvers. De carnavalsvereniging was op volle oorlogssterkte naar Snorre- wind gekomen. Niet alleen prins Johan 11 en zijn adjudant Wilco Vlogtman waren present, ook de prinsengarde was vrijwel volledig vertegenwoordigd. Het gezelschap werd welkom geheten door voor zitter Gerard Kraaij van de Stich ting Paardrijden Gehandicapten, die zich volledig aansloot bij de carnavals-leus van dit jaar. De Fienpreuvers op haar beurt toonde zich bij monde van de 'peetvader' van het mindervalidencarnaval Jan Schuchard verheugd, opnieuw de mindervaliden een plezierige middag te mogen verzorgen. Spe ciaal voor eigenaar Bronsvoort van manege Snorrewind had Schu chard nog een verrassing in petto. Jan Schuchard verklaarde met enig schaamrood op de kaken, dat de Fienpreuvers bij de opening van de vernieuwde kantine verstek hadden laten gaan. Om dit goed te maken werd een ingelijste fraaie kleurenfoto van de Fienpreuvers overhandigd, die een plaatsje zal krijgen ergens in de kantine. De fraaie ruime kantine kwam uit stekend tot haar recht bij de spon tane polonaise die vrijwel onmid dellijk uitbrak na de toesrpaken en waarvoor zelfs de ruiters en amazo nes van de manege hun paarden even op stal lieten. De Braandheul- tjes speelden daar goed op in, ter wijl ook de drive-in-show zijn mu ziek had aangepast aan het feest. Veel succes had natuurlijk Erik Rensen weer met zijn bandparo die. Frida Kampman en Willy Bouwman vermaakten het pu bliek met een parodie op de Vuil nisman van André van Duin. Uiter aard nam Prins Johan 11 weer enke le mensen op in zijn huisorde. Er waren geen prijzen voor de mooiste verklede deelnemer. Was die er wel geweest, dan had Patrik in zijn uitdossing als lellebel, compleet met lange blonde pruik en zwarte kanten kousen en handschoenen zeker de eerste prijs gekregen. De bekende zanger René Froger zal de topattractie zijn op de derde editie van de Keunefeesten, die in het tweede weekend van septem ber georganiseerd worden door de carnavalsvereniging De Fien preuvers. De opzet van de feesten is enigzins gewijzigd. Zo komt de Twentse avond op de vrijdagavond te ver vallen en wordt het bedrijvenuur- tje uitgebreid met het optreden van de Hydra's, bekend van Als het gras twee kontjes hoog is en Ma- rietje. Om het onderling contact tussen de werknemers van de ver schillende Holtense bedrijven te bevorderen, wordt afgezien van de lange tafels, maar komen er ver schillende zitjes in de feesttent. Het warm/koud buffet blijft ge handhaafd. Vrijdagavond 10 sep tember treedt dan René Froger op. Zaterdagmiddag 11 september staat weer in het teken van het blaaskapellenfestival om de Kope ren Keun. Zaterdagavond zal de bekende showband Rendez Vous optreden. Het Frühshoppen op zondag 12 september vormt dan weer het gezellige sluitstuk van deze feesten. De bejaardensociëteit komt op dinsdag 23 februari weer bijeen. Dit keer in de Kandelaar. De heer Schute, een oude bekende, komt die middag als gast. Zoals gebrui kelijk wordt om half drie begon nen. Occasions-centrum 1700m2 showroom Tel. 05476-16 19 Holtens Nieuwsblad is een Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel.05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig onze algemene voorwaar den, gedeponeerd bij de Ka mer van Koophandel en Fa brieken te Enschede. Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 43% ale. Als 'de voortekenen niet be driegen, kan het dorp Holten het komende weekend reke nen op een grote, doch vrien delijk invasie vanuit Dijker- hoek. Sinds de uitverkiezing van Johan Nikkels en Wiico Vlogtman tot respectievelijk prins Johan II en zijn adjudant van de carnavalsvereniging De Fienpreuvers, is Dieker hook massal in de ban van het komende crnavalfeest. Veel inzendingen worden dan ook verwacht bij de optoch, die zaterdagmiddag weer het hoogtepunt vormt van het carnavalsweekend. In totaal hebben zich 26 deciplines (wagens en loopgroepen) aangemeld, terwijl nog een flinke deelname wordt ver wacht van jonge carnavals vierders die zich spontaan bij de stoet zullen voegen. Het mooiste weekend van het jaar voor de Fienpreuvers begint al op vrijdagavond als Prins Johan 11 en zijn adjudant op pad gaan voor de 'goodwill-avond'. De heerser over Diekerhook benoemt dan een aan tal dorpsgenoten die belangrijk voor hem zijn, in de huisorde. Za terdagmorgen zal het weer een drukte van belang zijn bij het schminken van de jeugdige carval- vierders. Vanaf tien uur staan de Fienpreuverinnen in de lokatie Haarschool gereed om de kinderen om te toveren tot clown of poes. Twee jaar geleden hebben de Fien- preverinnen hiertoe een speciale schminkcursus gevolgd. De kans is weer groot dat het een drukte van belang wordt. Het schminken is geheel gratis. De Fienpreuverinnen zorgen zaterdagmorgen weer voor fraaie cloions en poezen, al naar gelang de wens van de jeugd. Het resultaat, zoals op een foto van de optocht van vorig jaar, mag gezien worden Klokslag kwart voor twee zal de carnavalsstoet zich in beweging stellen, vooraf gegaan door HMV. Het begin van de stoet stelt zich op in de Vrijheidslaan. De route is als volgt: Vrijheidslaan, Keizersweg, Dorpsstraat, Larenseweg, Pasto riestraat, Rietmolenstraat, Oran jestraat, Dorpsstraat en Smids belt. Omstreeks kwart voor drie zal de stoet arriveren voor het ge meentehuis, waarin in de hal de sleuteloverdracht plaats zal vin den. Loco burgemeester Henk Westerik zal de afwezige burge meester Van Rappard vervangen. Het feest zet zich voor de kinderen voort in het kindercarnaval in Zaal Vosman. Naast de verkiezing van het mooist verklede jongen en meisje door prins Johan 11, is er nog een geheime gast te verwachten. Live-muziek Alle cafés in Holten spelen - dit jaar voor het eerst - in op het carna valsfeest. De gehele zaterdagmid- Uw voordeel 3.-! (eigen import) De jury van de Paasvuurwed strijd roept alle paasvuurbou wers op, die deel willen nemen aan de wedstrijd om de grootste en/of mooiste paasvuur van Holten, zich schriftelijk aan te melden bij de VW Holten. Aan meldingen dienen bij de VW binnen te zijn voor vrijdag 25 februari aanstaande. A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 is er live-muziek. In café Boer Biet speelt Saturnus, in hofbar 't Klavier de Musketiers en bij Wa terjan (Jan Maats) zorgen de Fun- makers voor de carnavalssfeer. In' café Am Bahnhof (Tonnie Brands) is dat het Salland Combo. Het feest loopt vrijwel naadloos over in de Slingeroamd, die om 19.30 van start gaat. Aan een lang touw zul len de carnavalisten zich (letterlijk en figuurlijk al slingerend van café naar café begeven. Er zijn twee dweilbands, de huisband de Braandheultejs en de Deventer Deurmatten, die de gebruikelijk avondstilte in Holten zullen ver storen. Zondag neemt een deel van de Holtense wagens, inclusief de Prinswagen, deel aan de carna- Volkswagen Groep. Markelo - Tel. 05476-16 19 valsoptocht in Raalte. Vervolgens is er 's avonds het Kielenbal in zaal Vosman. Voor leden en deelnemers' van de optocht is de entree gratis, anderen betalen vijf gulden. Prins Johan 11 zal op deze avond tevens de prijswinnaars van de optocht bekend maken en de prijzen uitrei ken. Rosenmotag, maandag 22 no vember, is het een drukte van be lang. De jongeren kunnen zich uit leven in de biertapwedstrijd in De Waag, die op half drie begint. De entree is gratis en teams van vijf personen: één tapper en vier nutti- gers, kunnen zich nog aanmelden tot 20 februari bij Foto Ten Velde. Het is zaak niet te lang te wachten, want de aanmelding loopt voor spoedig. Zoals we vorige week reeds kon den melden, is er voor de oudere Hol tentenaren, zo vanaf 50,55 jaar, een speciale middag in zaal Vos man. De entree bedraagt twee gul den vijftig, inclusief hapje en drankje. Het Salland Combo zorgt voor de muzikale ondersteuning. De Rosenmontagavond wordt dit keer gevierd bij café Tonnie Brands. Leden van de Fienpreu vers hebben gratis toegang ande ren betalen vijf gulden. De ware carnavalsvierder neemt een paar dagen vrij en kan zich dan ook op dinsdag vervoegen bij het Früshoppen, dat om half één 's middags begint bij café Jan Maats. Daarbij zijn ook enkele bevriende carnavalsvereningen uitgenodigd zoals de naamsgenoot Fienpreu-: vers uit Lettele. De muziek is van de Jagermeisterband. De kinderin- stuif, die om drie uur begint, is dit keer in gebouw Irene. De inschrij ving hiervoor is gesloten. Het pu bliek heeft uiteraard gratis toe gang tot dit evenement. Het carna val wordt dinsdagavond afgeslo ten met het Geding. Dan zal Prins Johan 11 de sleutel van de gemeen te Holten weer teruggeven aan zijn rechtmatige eigenaar en zullen en kele controversiële zaken aan een oordeel worden onderworpen. Klokslag 24 uur is het feest dan definitief voorbij. Nog dit voorjaar zal begonnen worden met de bouw van het hotel naast het AC Holten aan de Al. De tekeningen zijn in middels bij de gemeente inge diend. Volgens een woordvoer der van AC Holten worden wei nig problemen verwacht bij de goedkeuring door de Wel standscommissie. Vooruitlopend wordt begon nen met de verplaatsing van het parkeerterrein 'Struik'. Aan de bezwaren van een aantal bewo ners aan de Langstraat over toe nemend geluidsoverlast, wordt tegemoet gekomen door de aan leg van een geluidswal met be planting. In de populaire serie 'Noabern in De Boschkamp' presenteert de Stichting voor Sociaal en Cultu reel Werk zondagochtend 28 fe bruari de groep 'Zaand, Zeep en Soda'. Aanvang half twaalf. Het zes man tellende gezelschap brengt onder meer 'cafémuziek' in Ierse stijl, die sterk doet denken aan de vermaarde groep The Du- bliners. 'Zaand, Zeep en Soda' staat zelf garant voor teksten in onvervalst Twents dialect. De mu zikale kwaliteiten van de groep ge tuigen zonder enige twijfel van aanzienlijk niveau. De inmiddels De groep Zaand, Zeep en Soda: Ierse muziek op z'n Twents. uitgebrachte LP uitgebracht werd door de liefhebbers zeer goed ont vangen. Er wordt onder meer ge werkt met een mondharmonica, een ukkelele, banjo en accordeon. Het programma biedt voorts onst- panning met Twentse humor en sketches. Wie niets missen wil van dit unieke optreden, kan kaarten bestellen bij Socuwe in het dorps huis (tel. 62755). De kosten bedra gen 7,50.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1