Saamhorigheid vormt basis van kerkelijke gemeenschap I (H) Holtens nieuwsblad Onzekerheid fusie doet leerlingental Haarschool stijgen Gereformeerde kerk Holten viert 150 jarig bestaan or,,, 18.45 B.A.S. Dank Caravans moeten verdwijnen Oudste inwoner overleden Safari Jubileum programma A.S.M. b.v. u ontvangt een fraaie BON Cactus-trio in Bathmen 17 april: Normaal Oer-dom Fienpreuvers net niet in de prijzen Toneel door 'DAT' Holten Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 11, FEBRUARI 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Gedrukte oplage 3075 Kennis Dat het altijd toch nog: goed gaat in het verkeer is vermoe delijk meer een kwestie van geluk, dan van kennis van de verkeersregels. Zeker de nieu we verkeersregels die sinds vo rig jaar gelden, zitten er bij de weggebruikers nog niet inge- hamerd, zo bleek bij de jaar lijkse verkeerskwis van de WN afdeling Holten. Bulldog Het afscheid van een spraak makend muzikaal fenomeeen is nabij. Lanz Bulldog heeft voor al in de regio voor de nodige opwinding gezorgd. In het Hol tens Nieuwsblad een afscheids interview en de boerenrockers. Aan alle inwoners van Holten. Voor het gedurende de afgelo pen jaar door U in ons gestelde vertrouwen willen wij ieder een hartelijk dankzeggen. De vele mondelinge reackties en andere blijken van waarde ring die wij naar aanleiding van de opheffing van de stand plaats mochten ontvangen, hebben wij zeer op prijs ge steld. Ambulancepersoneel Holten. Steeds vaker worden op het zomer huisjesterrein op de Borkeld naast de vakantiewoningen caravans aangetroffen. Volgens de gemeen telij ke verordening is dit verboden. De bezitters van de caravans wor den dan ook gesommeerd de cara vans te verwijderen. Na nu eerst bekend is geworden is op woensdag 3 februari overleden de oudste inwoonster van Holten, mevrouw M. Koopman-Bosman. Zij is 103 jaar geworden. Mevrouw Koopman woonde haar hele leven aan de Markeloseweg. Het feit dat zij de oudste inwoon ster van Holten was, heeft zij nooit buiten de huiselijke kring willen vieren. Uitsluitend burgemeester Van Rappard en zijn echtgenote waren welkom op haar verjaardag. Met het overlijden van mevrouw Koopman heeft de gemeente Hol ten geen honderdjarige meer. De oudste inwoner is volgens de gege vens van de afdeling bevolking van de gemeente nu de heer Hendrik Stam, Valkenweg 1. De heer Stam is geboren op 12 augustus 1895. Toen in 1843 negen leden van de Hervormde gemeente Holten na rijp beraad en veel vergaderen tot de conclusie waren gekomen, dat zij zich niet langer konden vereniging met de naar hun inzicht, te vrijzinnige verkondiging van het Evangelie en een eigen kerkgemeenschap stichtten, ging er een schok door Holten. Een scheuring ontstond, die haar uitwerking had tot in de families en in het maatschappelijk- en verenigingsle ven. Holtenaren, die elkaar in de week als normale buren bejegenden, keuren elkaar op zondag bij de kerkgang geen blik waardig. Van dat oud zeer is nu, als de Gereformeerde kerk op 5,6en7 maart het 150 jarig bestaan gaat vieren, weinig meerte merken. De onderlinge verschillen zijn verbleekt en op ver schillende terreinen door de Gereformeerde kerk en Hervorm de gemeente samengewerkt. Voorbeelden daarvan zijn Samen op pad, Open Deurgroep, het Interkerkelijk recreatiewerk, de gezamenlijke diensten op tweede hoogtijdagen en hetWereld- diakonaat, maar samen één kerk zoals voor de scheuring, is voorlopig nog geen einddoel, al laat de Acte van Afscheiding en Wederkeer, zoals die op 5 maart 1843 werd getekend door de oprichters van de nieuwe kerkgemeenschap, een samen gaan nog steeds open. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoom tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 1665 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Halverwege de negentiende eeuw kwam de vrijzinnige gedachte bin nen de Nederlands Hervormde Kerk sterk opzetten. Vooral vanuit Groningen en Friesland, waar on der andere ds. De Kok voor de nodige onrust zorgde bij de her vormde gelovigen. Hele vergade ringen werden er ook in Holten aan gewijd en daar ging het niet altijd even zachtzinnig aan toe. Men ver weet elkaar over en weer over een verkeerde uitleg van het Evange lie. Dat escaleerde zodanig, dat een negental leden van de hervormde gemeente hun eigen vergaderin gen organiseerden in het woonhuis van een van hen, Schupp'n Tuns (Teun Schuppert) aan de Larense weg. Zij nodigden gastpredikanten uit of verzorgden om beurten zelf de preek. De voorvechters van het eerste uur, Willem Bosman, Gerrit Jan Landeweerd, Egbert Manen- schijn, fungeerden als voorganger en Hendrik Landewerd en Teunis Schuppert werden diaken. Egbert Manenschijn keerde uiteindelijk op zijn schreden terug en ging te rug naar de Hervormde gemeente. Toen uiteindelijk de vergunning afkwam om een eigen kerk te stich ten, was de aanhang gegroeid tot zeventig leden. Van de eerste kerk, die aan de Larenseweg stond, on geveer naast het pand van Rei- naardus, is niets meer terug te vin den. In de oorlog werd het pand, dat inmiddels tot woonhuis was verbouwd, gebombardeerd en 'vloog in brand. Vrijwel alle oude gegevens uit die tijd zijn bij die brand verloren gegaan, met uit zondering van de koopacte. Er is uit die tijd dan ook weinig bewaard gebleven. Wel weet men dat eerste officiële dominee ds. J.J. Schuurman was. De predikanten volgden elkaar in vrij grote snel heid op. Sommigen bleven maar De viering van het 150 jarig be- I staan van de Geref kerk in Holten begint 5 maart, de officiële i dag van de Gereformeerde kerk. Dan wordt een herdenkingsbij-j eenkomst met genodigden ge- houden.dte begint om 19.45 uur. Zaterdag 6 maart is er 's mid dags om 14.30 uur een kinder feest met Aad Peters; 's avonds is er een revue-avond door eigen leden in de ontmoetingsruimte van de kerk, aanvang 19.30 uur. De herdenkingsdienst op zon dag 7 maart zal geleid worden voor ds. M. Berg. Medewerking verleent de Hoitense Muziek vereniging, aanvang 09.30 uur. Gedurende de drie dagen is er een doorlopende expositie van oude foto's en een diaserie. Te vens kan men dan het herden kingsboekje kopen a 20.- per stuk. Een foto uit de historie van de Gereformeerde kerk Holten, toen veel kerkgangers nog gekleed in klederdracht ter kerke gingen. een verdere uitbreiding zat er op die plaats niet in. Na veel wikken en wegen werd toen tot een grond ruil besloten met de firma Schup pert, die een optie had op het ter rein van de voormalige melkfa briek aan de Stationsstraat. De kerkeraad had in eerste instantie nogal wat bezwaren tegen een nieuwbouw, omdat de bestaande kerk tenslotte vijf jaar daarvoor pas was opgeknapt, maar in 1979 werd de knoop doorgehakt en kreeg architect Jorissen uit Rijs- sen de opdracht een nieuwe kerk neer te zetten. Het werd een mo dem gebouw. De Kandelaar, dat vanuit de trein gezien een blikvan ger is voor Holten. Het oude kerk gebouw is opgenomen in het Schuppertpand. Het oude vereni gingsgebouw Rehoboth, dat naast de oude kerk stond, kon met een gerust geweten worden afgebro ken. Voor alle clubs en groepen van de Gereformeerde kerk is er vol doende ruimte in het kerkgebouw. HONDA Markelo tel. 05476-16 19 een jaar, anderen, zoals ds. G. Bax bleef maar üefst 35 jaar. Het was zijn eerste en enige gemeente. De bekende dominee R.A. Hoogkamp stond 28 jaar in Holten. Na het vertrek van ds. M. Berg vorig jaar, en het op het laatste moment afha ken van een goede kandidaat, is de beroepinsgcommisse nu vrijwel wekelijks op pad om een nieuwe kandidaat te interesseren voor Holten, maar erg vlotten wil dat nog niet. Groei De jonge kerkgemeenschap groei- Na 102 jaar dienst te hebben gedaan, werd het kerkgebouw op de hoek van de Dorpsstraat en Stationsstraat verlaten voor de nieuwe en moderne Kandelaar. Delen van de oude kerk zijn opgenomen in het Schuppertpand. de gestaag en de kerk werd al snel te klein. Voor de nieuwe kerk werd grond aan gekocht van Gerver- dink Nijhuis aan de Dorpsstraat, op de hoek van de Stationsstraat. In 1877 kon de nieuwe kerk in ge bruik genomen worden. De aan was van kerkleden verliep zo voor spoedig, dat er regelmatig ver bouwd en bijgebouwd moest wor den. In 1900 telde de Gereformeerde kerk al zo'n 500 le den. In totaal bleef het kerkge bouw 102 jaar dienst doen, maar De Gereformeerde kerk telde op haar hoogtepunt ruim 1100 leden. Na het vertrek van een aantal le den naar de Loofhut is het ledental gedaald tot 1070, een bewonde renswaardige stabiliteit, die vol gens J. Beldman, die samen met A.J. Nijkamp het jubileumboekje schreef, dat ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de Gere^ formeerde kerk uitkomt, mede te rug te voeren is tot de saamhorig heid, die een hechte basis vormt van deze de kerkelijk gemeen schap. Holtens Nieuwsblad Parüer-Jotter ballpoint wordt u goed RÜQ5S1M geïnformeerd. $13 Vll$ 6CVI lilClflls© Als abonnee bent u daarvan verzekerd. MsJUbIbIIS® Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt abonnementsgeld I per jaar ad 61,65 U ZOU WEL GEK ZUN JUS U MER BEÏMWE. Se pog-* 1 Het tweede concert in de reeks kerk-concerten in de N.H. kerk te Bathmen wordt op zondag 14 fe bruari verzorgd door het Cactus trio onder leiding van Ab Wege naar. Het concert begint om 15.00 uur. Het Cactus-trio, bestaande uit ;Evelien Poser-fluit; Marie Duin- jdam-cello en Ab Wegenaar-orgel !en klavecimbel, brengt een geva- jrieerd programma; er worden wer ken uitgevoerd van o.a. Bach en jVivaldi. De onzekerheid over de toekomst van het basisonderwijs in Holten heeft voor de leerlingenstroom grote gevolgen. Aangezien nog steeds niet is bekend, of na de fusie tussen Dorpsschool en Kolschool, de school gevestigd zal worden op de Kol of in de Tuinstraat, heeft er toe geleid, dat ouders het zekere voor het onzekere kiezen en hun kinderen naar de Haarschool stu ren. Daar de gemeente Hotlen de schoolgrenzen niet meer hanteert, valt daar weinig tot niets tegen te doen. Gevolg is wel, dat in de Haarschool er nu al klassen zijn met meer dan dertig leerlingen. Volgens burgemeester Van Rap pard, die een en ander toelichtte in de commissie onderwijs, moet er rekening mee worden gehouden dat de klasgrootte voor de Haar school op 35 leerlingen komt te liggen. Hij baseerde zijn uitspraak op de prognose voor de komende jaren. Het blijkt, dat veel toekom stige bewoners van het uitbrei dingsplan Lukensveld nu al heb ben te kennen geven hun kind niet naar de gefuseerde Kol/Dorps school te zullen sturen als de school op de Kol gevestigd zal wor den. Bij de prognose van de gefu seerde school is evenwel uitgegaan van het feit, dat de kinderen uit Lukensveld volgens de school grenzen naar de Kol/Dorpsschool zouden moeten en niet naar de Haarschool. Voor het opnieuw daadwerkelijk gaan hanteren van de schoolgrenzen voelt het college van B W echter niet veel, maar men betreut het geen 'sturingsme chanisme' in handen te hebben. Over de keuze van de ouders in Lukensveld, als straks de Maisweg aangelegd zal zijn, werd tijdens de onderwijscommissie met geen woord gerept. Maatwerk autoleasing leasing Markelo tel. 05476-16 19 Liefhebbers van een stevige portie Achterhoekse rockmuziek kunnen hun 'werkkleding' alvast weer klaar hangen. De organisatoren van het School-en Volksfeest Espe- lo hebben Normaal weten te strik ken voor een optreden in Espelo. Niet op vrijdagavond dit keer, maar op zaterdag 17 april als van ouds in de feestten op het terrein op de hoek van de Okkenbroekse- weg. Een jonge Blauw Witter maakte de redactie van het Holtens Nieuws blad er attent op, dat er wel een erg domme fout in het verhaal over de toestand van het oefenveld van Blauw Wit stond. Donderdagmid dag belde hij daarover verwont- waardigd over op. „Blauw Wit speelt op 't Vletgoor en niet op rwenhaarsveld. Ik vind zoiets maar stom". Inderdaad: oer-dom, joh. Dat beb je soms met volwassenen. Die vergissen zich wel eens, ook al we ten ze wel beter. De carnavalsvereniging De Fien preuvers is op de finale van het Schlager Festival dat afgelopen zaterdag werd gehouden in het City Centrum in Groenlo, net bui ten de prijzen gevallen. Met het lied Laot mar kuul'n eindigden de Holtenaren op een gedeelde vierde plaats, samen met de Stoppelka ters uit Raalte, en Hola Haaksber gen. De eerste plaats was voor het Hofkoor Internos uit Groenlo. De Belhamels uit Beltrum en de Vle- armuze uit Neede werden respec tievelijk tweede en derde. Burge meester C. van Zon van Groenlo reikte de prijzen uit. De toneelclub DAT uit Dijkerhoek voert in samenwerking met de Schoolkring Dijkerhoek zaterdag 20 maart in Het Bonte Paard het toneelstuk op 'Dat staat in de ster ren', aanvang 20.00 uur.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1