Definitief einde van GEB kantoor nabij College wil burgers betrekken bij plan Sociale Vernieuwing Holtens Nieuwsblad, Larenseweg krijgt definitieve vorm Bevolking kan meedenken bij uitvoering convenant Verkoop Ehag list 'heikel' Bescherming weidevogels Creatief NU TE KOOP De Twentenaren en hun huizen Thema-avond Ondernemend Holten in jaren negentig Kinderziekten kinderzegels A.S.M.- A.C.M. b.v. Se f*»S~ 7/ Fienpreuvers in finale A.C.M. b.v. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe aüonnee opgeeft. BOfi Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 4, FEBRUARI 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Gedrukte oplage 3075 Afscheid Begonnen toen SGH werd ge bouwd, vervolgens 'bouwheer' van de sporthal, was de laatste officiële daad in het Holtense van Piet Bakker de opening van iets kleins: peuterspeel zaal Dribbel. Helemaal zonder achteromkijken naar de one nigheden tussen gemeente en Socuwe ging dat niet. Aan de creativiteit van de Holtenaren hoeft niet te wor den getwijfeld. Zowel vrijdag als zaterdagavond waren weer een groot aantal Holtenaren ac tief om hun dorpsgenoten een plezierige avond te bezorgen. OCH had een bomvolle zaal voor hun optreden in Als de kat van huus is, en in het Bonte Paard vermaakte het cama- valsvolkzich met de optredens tijdens het Prinsenbal. De schaalvergroting, en daarmee afbraak van de 'eigen' Holtense voorzieningen, begon met de ver koop van het Holtense Energiebe drijf in 1987 aan de IJsselmij. Voor waarde bij die verkoop toen was, dat er tenminste nog vijf jaar een vestiging in Holten zou zijn waar de burgers met hun vragen en klachten terecht konden, terwijl voor het personeel geen gedwon gen overplaatsingen zouden vol gen. Vooral dat laatste was een punt waar voormalig GEB direc teur Anton van den Berg zich tij dens de onderhandelingen sterk voor heeft gemaakt. De IJsselmij heeft zich keurig aan de periode gehouden, maar nauwelijks was de datum verstre ken, of het kantoor werd opgehe ven en samengevoegd tot één re giokantoor met Rijssen en Nijver dal. Argument was, dat de burgers heden ten dage nauwelijks meer persoonlijk aan het loket verschij nen, maar alles telefonisch regelen. Het nieuwe kantoor werd geves tigd in Nijverdal en sinds 1 augus tus 1992 staat het architectonisch bepaald niet fraaie pand aan de Industriestraat leeg. Daar komt nu verandering in. De gemeenteraad zal deze maand be slissen over de verkoop van het pand aan het bedrijf Waterloo, de buurman, die bij vestiging in Hol ten reeds te kennen had gegeven 'in de markt' de te zijn voor het GEB pand. Overeengekomen is een verkoopsom van 250.000 gul den. Daar zal 5000 gulden van af gaan voor het verplichte bodemon derzoek naar eventuele vervuilde grond. Een en ander is overigens een papieren beslissing want door Waterloo en gemeente is op 18 ja nuari reeds een koopovereen komst gesloten. De maker van luchtverdeelapparatuur wilde na- Een aanwinst voor het stedenschoon is het pand van de voormalige GEB nooit geweest. melijk al voor de datum van de voor nieuwbouw, was bij het aisiui- notariële overdracht het pand in ten van deze krant nog niet be- gebruik nemen. Of het in de toe- kend. De directie zat in een zeer komst in de huidige vorm zal blij- belangrijke vergadering en mocht ven bestaan of tegen de grind gaat niet gestoord worden. Op uitnodiging van de Holtense Handelsvereniging zal drs. F. Sij- brandij, secretaris van de Kamer van Koophandel voor Twente en Salland te Deventer, op woensdag 17 februari in café De Biester een inleiding houden over Onderne mend Holten in de negen ter jaren, met aansluitend een discussie. Na de pauze zullen mevrouw M.J. te Riet van de Handelsvoorlichting van de Kamer van Koophandel en de heer Sijbrandij een inleiding houden over onder andere het Pro motiefonds ten behoeve van win keliersverenigingen. Voor het eerste gedeelte van de avond zijn ook het burgemeester en wethouders en de gemeente raadsleden uitgenodigd. Of deze de uitnodiging ook kunnen aanne men is nog maar de vraag. Op de zelfde avond, zelfde tijd, worden de jaarlijkse Sportprijzen uitgereikt, een evenement waar het college van B en W en raadsleden traditie getrouw acte de presence geven. Twee jaar geleden sloot de gemeente een overeenkomst het het Ministerie van Binnenlandse Zaken een overeenkomst (convenant) over Sociale Vernieuwing, een instrument gericht op het voorkomen en opheffen van achterstandssituaties van groepen burgers. De uitvoering daarvan is tot nu toe niet verder gekomen dan de burelen van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Holten. Burgemeester en wethouders zijn echter van mening, dat er meer gedaan kan worden en wil de burger nauwer betrekken bij de invulling van die Sociale Vernieuwing, zodat de gelden die daarvoor beschikbaar zijn, ook op een zo juist mogelijk manier worden besteed. Te denken valt aan activiteiten die de posiie van (landurige) werklozen op de arbeidsmarkt verbeteren, activiteiten die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren of activiteiten die de kwaliteit en de bereikbaarheid van gebouwen verbeteren. Persoonlijke sociale problemen komen niet in aanmerking voor een bijdrage. In de conceptnota, die voor iedere burger ter inzage ligt in het ge meentehuis, geeft het collega aan, dat in Holten de achterstandssitu aties niet altijd even duidelijk zijn. De telefoons bij de Holtense basis scholen staan momenteel rood gloeiend, want nu pas worden de mankementen aan de nieuwe op zet van de Kinderpostzegels duide lijk. Zoals bekend werd dit jaar voor het eerst gekozen voor ac ceptgirokaarten in plaats van be taling aan de schoolkinderen. De nieuwe opzet leidde evenwel aan zoveel kinderziekten, dat veel mensen geen kaarten hebben ont vangen, echter de afschrijving van bank-of girorekening komt wel op gang. Directeur Jan Diemer van de Dorpsschool weet er imidddels al les van. „We zijn er hele dagen druk mee om uitleg te geven. Wij kun nen er ook niets aan doen. De men sen kunnen het beste contact op nemen met het speciale telefoon nummer dat daarvoor is open ge steld: 06-82 12 349". Holten kent geen grote-stads-pro- blemen. Toch zijn wel zaken die in de Sociale Vernieuwing aandacht verdienen, zoals langdurige werk loosheid, al is dat ook op kleine schaal. Een werkgroep, bestaande uit ambtenaren van het gemeente huis, die regelmatig te maken heb ben met achterstandssituaties, heeft zich de afgelopen maanden gebogen om invulling te geven aan de Sociale Vernieuwing en een prioriteitenlijst opgesteld, maar de Holtense bevolking krijgt alle kans om deze lijst nog verder aan te vullen, terwijl ook volgorde van de prioriteitenlijst nog niet vaststaat. Op de lijst staat nu: Sport en Cultuurfonds, uitbrei ding bibliotheek Holten, verbou- Occasions-centrum 1700m2 showroom Tel. 05476-16 19 w/renovatie Diessenplas (o.a. voor Tafeltje Dekje), sociale veiligheid, extra verlichting bij sportaccom modaties en onvoldoende verlich te achterpaden, aanvulling ge plande speelplaatsen in de wijk de Haar, onderzoek naar toegankelijk maken van voorzieningen voor ge handicapten, extra gemeentelijke bijdrage voor banenpools, 'survi val' voor langdurig werklozen. Voor dit jaar is een bedrag van 150.000 gulden beschikbaar, de ko mendejaren wordt een bedrag van 40.000 jaarlijks voor dit doel gere serveerd. Diessenplas en de biblio theek hebben inmiddels al een bij drage ontvangen. Burgers, groeperingen of vereni gingen die suggesties, ideëen of projekten willen aandragen moe ten haast maken. Op 1 maart sluit de inzending. De suggesties dienen schriftelijk te worden ingediend bij de afdeling W.O.P. van de Gemeen te Holten, Postbus 13, 7450 AA Holten. U ZOU WEL GEK ZIJN U MEEK BETAALDE. De carnavalsvereniging de Fien preuvers is doorgedrongen tot de laatste elf carnavalsverenigingen, die strijden om de 'Carnavals schlager 1993'. Vrijdag 5 februari zal de finale plaats vinden in het City Centrum in Groenlo. De Fienpreuvers heeft het volste vertrouwen in een hoge notering met het aangepaste Prins Coen (carnavalsprins 1991/'92) lied. Er rijdt een Fienpreuversbus, die vrijdagavond om 20.00 uur ver trekt bij Het Klavier. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De Openbare bibliotheek heeft al geprofiteerd van de Sociale Vernieuwing en krijgt een bijdrege ten bate van de uitbreiding. Volkswagen Groep. Markelo - Tel. 05476-1619 Er is nog geen oplossing voor de impasse rond de verkoop van de Ehaggarage aan de gemeente Hol ten. Zoals bekend liep de verleng de termijn voor de overdracht van het terrein, compleet met schone grondverklaring, af op 29 januari. Tijdens de wekelijkse persconfe rentie verklaarde wethouder Wes- terik na enig aandringen van de kant van de journalisten dat de zaak 'heikel' lag en dat elk woord dat er over gezegd wordt alleen maar kostenverhogend zal wer ken. Burgemeester Van Rappard verklaarde aanvullend, dat er bin nenkort overleg zal zijn met de gebroeders Stukker, maar dat tot die tijd men geheel in het ongewis se is. Ook de eigenaren van de Ehag hul len zich in stilzwijgen. De soorten weidevogels, bedreigin gen voor weidevogels, het boeren bedrijf en weidevogels, nesten zoe ken en beschermen en rnaterialen- kennis. Dat zijn in het kort de on derwerpen die in de cursus Weidevogelbescherming van de SCLO (Stichting Coördinatie Landschapsonderhoud Overijssel) aan bod komen. De cursus is be stemd voor vrijwilligers, grondei genaren of andere belangstellen den die zich willen inzetten voor het behoud van de weidevogels. Het gaat om drie avonden en één praktijkdag. In Wierden vindt de cursus plaats op woensdagavond 10 februari en de dinsdagavonden 16 februari en 2 maart. Informatie: SCLO, tel. 05290-1731. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een I nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad 9 Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 Nog voordat de riolering van Pas toriestraat zal worden aangepakt, zal het deel van de Larenseweg tussen rotonde en de parkeer plaats van Cl000 worden heringe richt. De leden van de commissie gemeentewerken gingen daarmee alvast accoord. De klinkerstraat verdwijnt en de weg zal geasfalteerd worden. Aan gezien aan de breedte van zes me ter weinig te veranderen valt, ko men er geen aparte fietssuggestie- stroken, zoals bij de Oranjestraat, maar zal door middel van lichtgrijs asfalt aangegeven worden, dat de weg veel door fietsers gebruikt wordt. De bomen met in het voor jaar roze bloesem en later in het jaar rode bessen, merk Zweedse- bessenboom, zullen worden ge kapt. Veel bewoners klagen over de overlast van de rode bessen, die niet alleen op de stoep zorgen voor veel pruttel, maar via de schoenen ook in huis voor rode vlekken zor gen in het tapijt. Toegezegd is dat er nieuwe bomen voor in de plaats komen, die minder smetgevoelig zijn. Om de snelheid uit de weg te halen, komen er verkeersdrempels, die echter wat minder hoog zullen wor den dan de 'springbakken' in de Beusbergerweg en Burg v.d. Borchstraat. Met politie en ver- keersdeskundigen zal nog overleg plaats vinden over de voorrangs kwestie. B W geven er de voor keur aan de voorrangsfunctie van de Larenseweg op te heffen, maar de commissieleden wezen er op, dat 14Larenseweg sinds mensen heugenis een voorrangsweg is ge weest; opheffen kan tot ongeluk ken leiden. Op korte termijn zullen de aanwonenden worden ingelicht over de plannen. Enige inspraak is dan nog wel mogelijk, maar meer dan kleine wijzigingen op details kunnen, gezien de smalle rijweg, niet worden ingebracht in het plan. Het is de bedoeling, dat voor de bouwvakvakantie de klus is ge klaard. Met de uitvoering is een bedrag van 650.000 gulden ge moeid. Over de reconstructie van het kruispunt van de larenseweg en de Dorpsstraat wordt in het kader van het verkeersreconstructieplan nog gestudeerd. Over de reconstructie het kruispunt van de Larenseweg is nog niets beslist. Of daar, gelijk de Larenseweg en de Oranjestraat, de volgroeide bomen plaats moeten maken voor jongere formaten, is nog niet bekend. Met het toekomstige asfalt zal in elk geval een deel van de 'dorpse fseer' verloren gaan.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1