Europa Kinderhulp zoekt gastgezinnen Zijn Holtenaren allemaal volleerd? Kerkdiensten Medische diensten Van dag tot dag Prijswinnaars van Rabo-reismfodagen HQLTENS NIEUWSBLAD Korte cursus Nederlands Uit het politierapport 'Kansarme kinderen vakantie bieden' Gevonden voorwerpen BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Nog geen bestemming voor helmen NbvP Espelo vergaderde Meidenclub Discussie in de Kandelaar boek Kuitert Bejaarden sociëteit DONDERDAG 28 JANUARI 1993' 3 Elk jaar weer zoekt de Stichting Europa Kinderhulp, die geheel uit vrijwilligers bestaat en geen subsi die ontvangt, gastgezinnen, die vrijwillig voor drie weken hun huis en gezin open willen stellen voor één of meerdere kansarme kinde ren. Het gaat om kinderen van 6 tot 13 jaar, die meest uit de grote ste den van Duitsland, Frankrijk, En geland, Oostenrijk en Nederland komen, maar ook kinderen uit kin dertehuizen en vluchtelingenkam pen. Doel van de stichting is deze kinderen een prettige vakantie te bezorgen, ongeacht hun nationali teit, ras of levensbeschouwing. Voor het onderbrengen van de gastkinderen zoekt Stichting Eu ropa Kinderhulp gezinnen, waar niet alleen slaap- en speelruimte beschikbaar is, maar waar de ou ders begrip, geduld en liefde kun nen opbrengen voor het gastkind en zijn achtergronden. Ervaring met kinderen kan van voordeel zijn. Als het om een buitelands kind gaat, is het aan te bevelen, dat ten minste een van de huisgenoten zich in die taal kan redden. Maar door jarenlange ervaring van de stichting is wel gebleken, dat als iemand het aandruft een kind in huis te nemen, waarvan men de taal niet spreekt, dat geen enkel probleem hoeft te zijn. Godsdienst, ras of politieke gezindheid van het gastgezin spelen geen rol. Wel moe ten de volwassen gezinsleden een Verklaring omtrent het gedrag overleggen en zullen twee door de gastouders opgegeven referenties worden nagetrokken. De stichting werd in 1960 opge richt en heeft in de 32 jaar van haar bestaan ruim 60.000 kinderen een fijne vakantie bezorgd. De terug val om Franstalige kinderen een onderdak te verschaffen, baart de Stichting echter zorgen. De oor zaak ligt waarschijnlijk in het feit, dat zo weining mensen deze taal machtig zijn. Mocht men het des ondanks toch wil proberen, uit de praktijk is gebleken, dat het geen probleem hoeft te zijn. Alleen kin deren uit Frankrijk kunnen ook met Kerstmis naar een gastgezin komen. Aanmelding Als men zich voor 1 april heeft aangemeld, volgt een afspraak met een van de medewerkers van de Stichting Europa Kinderhulp uit de regio. In dit oriënterend gesprek Afva I stoff e n h eff i n g Voor éénpersoons huishoudens be staat de mogelijkheid teruggave van teveel betaalde afvalstoffen heffing over 1992 bij de gemeente aan te vragen. Woont u alleen in een huis, of gedeelte van een huis dan bestaat de mogelijkheid de reeds betaalde afvalstoffenheffing voor een deel terug te vragen. De teruggave bedraagt 6,- per volle maand, dat men alleen woon de. Binnen twee maanden na afloop van het belastingjaar 1992 dient u een schriftelijk verzoek in bij de gemeente. Dit verzoek moet wor den gericht aan de afdeling Fina- belastingen. Deze is gevestigd in het gemeentehuis aan de Smids belt 6 te Holten. In uw verzoek om teruggave geeft u aan hoeveel maanden u in 1992 alleen woonde. U dient tevens uw giro - of bankrekeningnummer te vermelden. Zuiveringslasten Voor schoon drinkwater moet wor den betaald. De rekening daarvoor ontvangt u van het Zuiverings schap West - Overijssel. Deze gaat er bij haar aanslag standaard van uit dat er meer dan een persoon in een huis woont. Woont u alleen, dan moet u dat aan het Zuiverings schap doorgeven. Had u dit niet doorgegeven toen u alleen kwam te staan? Teruggave van zuive ringslasten is mogelijk tot een jaar. Om aan te geven dat u alleenstaan de bent, of om zuiveringslasten te rug te vragen moet u op het ge meentehuis bij de afdeling bevol king een speciaal daarvoor ge maakt formulier halen. Dit formulier dient gedeeltelijk door de afdeling bevolking te worden ingevuld. Daar kan officieel wor den bevestigd, dat u alleenstaande bent. Geheel ingevuld kan het dan naar Zwolle worden gestuurd. Het adres staat op het formulier. SWOH Voor de heer van der Berg, die helaas om gezondheidsredenen af scheid van ons bestuur moest ne men, is door de ANBO de heer D. van Maurik benoemd. De heer van Maurik werd benoemd tot lid van het dagelijks bestuur. Jaar van de ouderen Op 25 januari startte het Europese^ jaar van de ouderen. Doel van dit jaar is iedereen weer eens duidelijk te maken, dat ouderen geen zeu rende zielepieten zijn. Het zijn ac tieve volwassenen, die bewust le ven in deze tijd. In dit kader is daarom landelijk een speciale krant uitgegeven. Deze staat vol met artikelen over mensen die op heel verschillende manieren hun ouder worden bele ven. Bovendien staat er een over zicht in van activiteiten die dit jaar in het kader van het jaar van de ouderen o.a. zullen plaats vinden. Deze krant werd maandag bijge voegd bij alle regionale kranten. wordt de aspirant gastouder zo veel mogelijk verteld over alles wat er aan zo'n kindervakantie vastzit. Een vergoeding wordt niet gege ven. maar de voldoening blijkt voor de gastgezinnen meestel on betaalbaar. Wie zich aan wil mel den als gastgezin, of eerst wat meer wil weten, kan contact opnemen met mevrouw E. Jannink, tel. Het is nog lang niet zeker, dat de afgeschreven helmen van de Hol- tense brandweer geschonken zul len worden aan een brandweer korps ergens in Oost Europa. Eerst zal moeten worden onderzocht, of de helmen wel voldoen aan de standaard veiligheidseisen. Dit deelde burgemeester Van Rap- pard maandagavond tijdens de raadsvergadering mee op een vraag van fraktievoorzitter Harrie Dul van het CDA, die reeds in de commissie financiën het idee had gelanceerd een nieuwe bestem ming te zoeken voor de oude hel men. „Aan schijnzekerheid heb ben de brandweermensen in Oost europa niets. Niet voor niets heb ben we ze zelf afgeschaft". De burgemeester deelde mee, dat in middels contact is gezocht met een landelijke organisatie, die brand weermateriaal verzameld voor voormalige Oostbloklanden. De afdeling Espelo van de NBvP hield maandag 18 januari haar jaarvergadering in het Trefpunt in Espelo. Mevrouw Thea Lubbersen heeft als eerste secretaresse het bestuur verlaten. Haar plaats wordt ingenomend door mevrouw Betsie Boode-Veneklaas Slots. Na dat het jaarverslag en het finan cieel verslag was voorgelezen, werd de avond verder verzorgd door De drie vrouwleu uut'n Ach- terhook". Deze dames brachten gedichten en sketches in dialect, het was een gezellige avond, waar op 52 leden aanwezig waren. De volgende bijeenkomst is op 22 februari. Dan komt de heer Ooster hof, officier van Justitie te Almelo naar Espelo om de leden het een en ander te vertellen over de gang van zaken bij een rechtbank. Woensdagmiddag 3 februari be gint de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk weer met de mei denclub in de kelder van dorpshuis De Boschkamp. De club is bedoeld voor meisjes van 8 tot 12 jaar en komt iedere veertien dagen bijeen tussen twee en half vier. De kosten zijn een rijksdaalder per keer. Op het pro gramma staan allerlei leuke activi teiten, zoals zelf make-up maken, een spelletjesmiddag met als the ma piraten en er komt iemand die zelfverdedigingstechnieken de monstreert. Tevens wordt overwo gen om een schoonheidsspecialis te uit te nodigen en een medewer ker van de Kindertelefoon dieiets komen vertellen over hun werk. Wil je er bij zijn, bel dan zo spoedig mogelijk naar het Socuwe-kantoor in De Boschkamp, tel. 62755. Niet minder dan 170 bezoekers hebben gedurende de eisinfoda- gen bij de Rabobank Holten, die gehouden werden op donder dag 7 en vrijdag 8 januari, deelgenomen aan de Rabobank Reizen Prijsvraag. Tijdens de avondopenstelling op donderdag avond 21 januari werden in het bankgebouw aan de Gaarden- straat de prijzen uitgereikt aan de gelukkige winnaars. Uit de vele goede inzendingen werden de volgende deelnemers als prijswinnaar uitgeloot: Eerste prijs, een reischeque ter waarde van 250,- was voor mevrouw Ina Koerkamp. Een reischeque ter waarde van 100 werd gewonnen door de heer Erik Hengstman en de derde prijs, een reischeque ter waarde van 50,- werd gewonnen door mevrouw Gerda Wibbelink. De prijzen plus fraaie ruikers bloe men werden uitgereikt door GerSinde Pronk, reisadviseur van de Rabobank Holten en Bert Steenbergen, Hoofd Particulieren van de Rabobank te Holten. Zijn de Holtenaren allemaal vol leerd? Men zou het wel denken, gezien het geringe animo voor de nieuwe Open School cursus, die deze maand van start had moeten gaan. Op de advertentie in deze krant meldden zich slechts twee kandidaten. Te weinig om mee aan de slag te gaan, volgens coör dinatrice Marijke Dijkstra. Mevrouw Dijkstra verwacht ech ter, dat er nog tal van kandidaten zijn die hun kennis van het Neder lands willen opfrissen. Daarom wil zij in Dijkerhoek en Holten twee korte cursussen Nederlands gaan organiseren. Geen moeilijk gedoe in schoolse klassen, maar een op de praktijk gerichte aanpak van de meest voorkomende taalproble men zoals: wanneer schrijf je een 'd' en wanneer een 't'. En: hoe schrijf je een brief naar instanties, en wat betekenen sommige moei lijke woorden. De lessen worden mede opgezet aan de hand van de vragen vanuit de cursisten. In to taal zullen er tien lessen zijn van ieder twee uur. Wie nadere inlichtingen wil, of zich wil aanmelden kan mevrouw Dijk stra op woensdag 3 februari vanaf 20.00 uur tot 21.00 uur vinden in de OBS Dijkerhoek. donderdag 4 fe bruari is van 10.00 tot 11.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst in doprshuis De Boschkamp. De cur sus in Holten zal plaats vinden op de donderdagochtend. In Dijker hoek (in onderling overleg) op woensdagavond, maar die tijd en datum is nog bespreekbaar. Bij ge ringe deelname kunnen beide cur sussen worden samengevoegd, eveneens in overleg. Voor de kos ten hoeft men ht in elk geval niet te laten. Inclusief een kopje koffie be taalt men een gulden per keer. Op uitnodiging van de interkerke lijke commissie Vorming Toe rusting Holten zal ds. Rob Visser uit Apeldoorn woensdag 3 februari in de Kandelaar de discussie lei den over het boek van dr. H.M. Kuitert, getiteld Het algemeen be twijfeld Christelijk geloof. Kuitert heeft het boek als onderti tel meegegeven: een herziening. Hij bedoelt dat hij alles van de christelijke geloofstraditie nog eens op een rijtje zet, toetst en hèr- overweegt. Wie aan de discussie wil deelne men wordt aangeraden vooraf het boek te lezen. De avond begint om 20.00 uur. De Bejaardensociëteit komt op dinsdag 2 februari weer bijeen, dit keer in gebouw Irene, aanvang 14.30 uur. Het belooft een gezellige middag te worden met een paar spelletjes bingo. Op 19-1 werd gemeld dat een aan tal ruiten van de kleedkamers bij het hockeyveldje waren vernield. Vermoedelijk heeft met met ste nen de ruiten ingegooid. Verder werd er aangifte gedaan van diefstal van een portemonnee met daarin geld, pasjes etc. de voorgaande avond 18-1, gepleegd vanuit de kleedkamer van de sportzaal aan de Vrijheidslaan. Op 21-1 werd aangifte gedaan van diefstal van een fiets. Benadeelde was even een winkel binnen ge gaan waarna de fiets prompt was verdwenen. Even later werd door een oplettende rijwielhandelaar gemeld dat hij zojuist een fiets had aangekocht maar de zaak niet he lemaal vertrouwde. Het bleek dus om de zelfde fiets te gaan, waarna op zijn aanwijzijng een jongeman in een plaatselijk horeca bedrijf kon worden aangehouden. Hij was juist bezig de opbrengst in een go kautomaat te stoppen. Het betrof een 15 jarige knaap uit Markelo. Zaterdag 23 j anuari vond te Holten een gewapende roofoverval plaats. Twee daders wisten, onder berdrei- ging van een handvuurwapen, een handelsonderneming aan de De- venterweg binnen te dringen. De gemaskerde mannen bemachtig den enige duizenden guldens waar na zij met een auto van het bedrijf wisten te ontkomen. De auto werd later terug gevonden in de Holter- berg. 24 jauari vond op de Markelosewe- g/Oranjestraat een aanrijding plaats tussen een bromfietser en een personenauto.De bromfietser, een jongeman uit Hellendoorn reed, komende uit de richting Mar kelo, de rotonde op en gaf geen voorrang aan een daarover rijden de personenauto. Deze werd be stuurd door een inwoner van Hol ten. Het bleef bij materiaal schade. Ook 24-1 vond op de Al een enzij- dig ongeval plaats dat ook afliep met alleen materiaal schade. Een inwoonster van Bomebroek wilde, rijdende in de richting Enschede, van de linker naar de rechterbaan. Zij geraakte hierbij in een slip waarna zij in de berm tegen een verkeersbord belandde. Al meer dan 32 jaar krijgen via Europa Kinderhulp kansarme kinderen een fijnea vakantie. NED.HERV. KERK 10.00 uur: ds. H.W. Doornweerd (jeugddienst); nevendiensten. 19.00 uur: ds. P. Wansink, Rijs- sen (Open Deur). Uitgangscollecte: Kerkvoogdij. Oppasdienst: mw. De Koning en Karin Piek. Diessenplas: woensdag 3 febru ari 19.00 uur: Leger des Heils. GEREF.KERK 09.30 uur: ds. S. Poelman, Nij- verdal (Bed. H. Doop). 19.00 uur: Open Deurdienst in N.H. kerk. Kindemevendienst groep 3 en 4 o.l.v. Ciska van Engbrink. De eerste collecte is voor diaco nie; de tweede collecte is voor rente en aflossing. Oppasdienst 0-3 jaar: Anita Bolink-Stam, Henriette Saal- mink, Susan Rietman; 4-6 jaar: Alida Bannink-Ehrens, Gerry Beldman-ter Brake, Marga Har- bers-Beldman. ARTS: Weekenddienst: Huisartsen maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit- sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16,00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 30 en 31 januari: G. van Wijk, Wilhelminastraat 22a Rijssen- Koop, Spoorstraat 3 Goor, tel. 05470-71350. Behandeling na te lefonische afspraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Kraamzorg: Diepenveenseweg 6, Deventer, tel. 05700-32095; voor informatie ma fm vr. 09.00- 12.00 en 14.00-16.00 uur. Wijkverpleging: Gaardenstraat 31, spreekuur en uitleen m t/m vr. 13.30-14.30 uur, tel 05483- 61436; 24-uurs bereikbaarheid noodgevallen: tel 05700-15297. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden- R.K KERK Gebouw Irene: 10.00 uur, H. Mis. DIJKERHOEK 09.30 uur: ds. S.M. Roozen boom; uitgangscollecte Kerk voogdij. ESPELO 10.45 uur: ds. S.M. Roozen- boom; uitgangscollecte Kerk voogdij. EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; 10.00 uur, Samenkomst; 19.00 uur, Bidstond. OKKENBROEK 10.00 uur: dhr J.M. Peschar; Uit gangscollecte: Prot Interk. Thuisfront. NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur, H. Mis Zondag 08.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. KERKTELEFOON QC Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen Maatschappelijk Werk. Spreekuur: maandag tm vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar): overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17,30 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Donderdag 28 januari: 20.00 uur, Jaarvergadering CPB in Kandelaar. Vrijdag 29 januari: 20.00 uur, blijspel door OCH in gebouw Irene. Zaterdag 30 januari: 10.00-12.00 uur, open huis peuterspeelzaal Dribbel, Kolschool; Prinsenbal in Bonte Paard. Dinsdag 2 februari: 14.30 uur, Bejaardensociëteit in Irene. Woensdag 3 februari: 20.00 uur, De Kandelaar, discussie o.l.v. ds. R. Visser. Zaterdag 6 februari: Prinsen bal in De Poppe; 15.00 uur, hero pening galerie Waerdenborch. Maandag 8 februari: 20,00 uur, Verkeerskwis WN in zaal Vos man. Vrijdag 12 februari: Jaarfeest CJV Vriendenschaar in Irene. Zaterdag 13 februari: Jaarfeest CJV Vriendenschaar in Irene. Woensdag 17 februari: 19.30 uur, uitreiking Holtense sport- prij zen in kantine Meermans kamp. 20/23 februari: Carnavalsweek end. 22 februari: Raadsvergadering; NBvP Espelo in Trefpunt. Maandag 1 maart: 20.00 uur, CPB-bijeenkomst in Kandelaar met ds. C.M. Piscaer-Witte. Gevonden: boekwerk over cost accounting Verloren: 2 bankbiljetten van ƒ.10,-; loopwiel van ee rolstei- ger; 2 sleutels in etui (Kadett); Europas; dikke kat met tijger vel en vlooienband.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 3