Liever nog gaat hij straks solliciteren Hervormd Holten bereid nieuwe dominee hartverwarmend welkom Holtens Nieuwsblad „DE BIESTER" 'Overschrijding rijtijden ambulance aanvaardbaar' WEEK Maandag 8 februari: Verkeerskwis WN DEZE Spontane ontvangst voor ds. Siebe Roozenboom bon 1359 B.A.S. Geen sponsor boekwerk Nagelhout collectie Vergadering CPB Holten laatste klus vervanging riolering Wethouder opent nieuwe speelzaal Open Deur dienst Oberink vecht voor behoud politiepost Eervol ontslag A.J. Nijkamp A.S.M. b.v. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Amstel Malt Holten Werkgroep 'ambulance terug' zet werkzaamheden toch voort Sc pt>9- W ■KZUMI TAALDE. Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 28, JANUARI 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers 1.1.35 Gedrukte oplage 3075 Komedie Menig Holtenaar verheugt zich nu al op morgenavond. Dan speelt OCH in gebouw Ire ne weer een van haar succes volle komedie's. Vandaag in het Holtens Nieuwsblad een ge sprek met de 'leading lady' Ri- kie Aaltink-Kevelam, een van de leden van de kernploeg van OCH. Het fraaie boekwerkje met vier kleurenfoto's van de schilderijen uit de collectie Nagelhout, dat door het college van B en W in het vooruitzicht was gesteld, blijft voorlopig nog een onvervulde wens. Het blijkt dat de sponsor zich heeft teruggetrokken en om dat de gemeente slecht bij kas zit, zal voorlopig geen hoge prioriteit worden gegeven aan dit boekwerk je. Voor de verzekering zijn alle schilderijen wel beschreven, maar de kleurencatalogus, die bedoeld was als relatiegeschenk van de ge meente, komt er voorlopig niet, tenzij de gemeenteraad er geld voor beschikbaar stelt. Aan het raadslid A.J. Nijkamp is eervol ontslag verleend, zo meldde burgemeester Van Rappard. De CDAer, die om gezondheidsrede nen zijn raadslidmaatschap heeft moeten opgeven, zal op een later tijdstip in overleg een officieel af scheid nemen van de gemeente raad. Momenteel laat de gezond heid van het oud-raadslid dat nog niet toe. Als opvolgster zal bij de eerst ko mende raadsvergadering in febru ari worden geïnstalleerd mevrouw W.A. Beldman Wegstapel. De leden van de Christelijke Plat- telansvrouwen Bond afdeling Hol ten komen donderdag 28 januari om 20.00 uur bijeen in De Kande laar. Tijdens deze jaarvergadering zal de secretaresse Dineke Manen- schijn-Roelofs na zes jaar het be stuur verlaten. Wie haar zal opvol gen wordt tijdens deze bijeen komst bekend gemaakt. Na het huishoudeüjk gedeelte zal het echtpaar Span door middel van een dia-vertoning de dames mee nemen op rees naar èn door Au stralië. Nieuwe leden en belang stellenden zijn welkom. Nog liever hangt hij zijn politie- pet aan een spijker en gaat hij solliciteren, dan dat er geen poli tiepost meer zal zijn in Holten, zo verklaarde adjudant Oberink vo rige week aan de leden van de commissie Algemene en Bestuur lijke zaken. Hoe echter die politie post er straks uit zal gaan zien, en waar die gevestigd zal worden, is nog een groot vraagteken, ook voor de adjudant. Beter dan het nu is wordt het in elk geval niet, daar waarschuwde hij nu reeds voor. Het is zelfs nog niet bekend of adjudant Oberink in Holten werkzaam zal blijven. „Alles is bij ons nog open. Niemand van ons politiemensen weet waar hij straks komt te werken. Dat kan in Holten zijn, of in Raalte, we weten het nog niet", zo liet hij onlangs al weten. De vrees dat Holten, gelijk de am bulance, er als kleine gemeente weer bekaaid afkomt bij de reorga nisatie, werd door burgemeester Van Rappard gedeeld, maar hij verklaarde alles op alles te willen zetten om een politiestandplaats voor Hotlen te behouden. Er moet een aanspreekbare politieagent blijven voor het onderhouden van het contact met de burgerij en het gemeentebestuur is zijn vaste overtuiging. Wel is al wel duidelijk dat het pand aan de Reilinksweg te groot en dat er gekeken moeten worden naar aan ander onderko men. Ook zal niet voorkomen kun nen worden, dat er 'vrömde' poli tieagenten dienst gaan doen in Holten, nu de politiepost op gaat in een groter verband. Volgens de laatste gegevens komt Holten in een cluster met Bathmen, Diepen veen en Olst in het politiedistrict Salland, met als hoofdpost Raalte. Veel Holtense politiemensen wo nen nog wel in Holten, maar wer- Het politiebureau aan de Reilinksweg zal op niet al te lange termijn zijn functie gaan verliezen. Waar de agenten dan gehuisvest gaan worden, is nog onbekend. ken nu al vanuit Raalte en dat belang) zag het allemaal somber worden er straks nog meer. Voor in. „Hoe moet het dan straks als er Holten blijft dan een standplaats een agent zit, die van geen toeten voor hooguit twee politiemensen nog blazen weet hier in Holten, over. (Op straat wordt al gespro- Politiewerk kan toch niet zonder ken over hooguit een achterkamer- plaatselijke bekendheid". Oberink tje 'ergens', met gebruik van de verklaarde dat zoiets een kwestie wc). Hennie Rustebiel (Gemeente- van plannen is. Hervormd Holten heeft afgelopen zondag ds. Siebe Roozen boom en zijn echtgenote Femmy een hartverwarmend welkom bereid. „Overweldigend, ik ben er een beetje verlegen van, zoveel hartelijkheid hadden wij nooit verwacht. Holtenaren die ons zomaar op straat aanspreken en ons verwelkomen. Men sen uit de wijkgemeente die spontaan hulp bieden bij de oppas voor de kinderen. De behulpzaamheid in de winkels en de collegialiteit die wij direct al hebben mogen ondervinden van de twee collega's, gewoon heerlijk. Dat geeft ons moed een nieuwe start te maken". De hervormde gemeente Holten het zich zondag van haar beste kant zien. Een vrijwel volle kerk bij de bevestigingsdienst en een bom vol Irene na afloop, waar zeer velen de gelegenheid te baat namen het nieuwe domineesgezin welkom te heten. Onder hen niet alleen ge meenteleden, maar ook afvaardi gingen vanuit de vorige gemeente van domine Roozenboom, familie en kennissen, burgemeester Van Rappard en echtgenote, pastoor Rademaker, vertegenwoordigers van de Gereformeede kerk en ver tegenwoordigers uit de partnerge- HONDA Markelo tel. 05476-16 19 meente Teigde nabij Münster (Did). In de kerkdienst had voorzitter H.G. Dijkerman van de Centrale Kerkeraad de nieuwe dominee al officieel verwelkomd. In Irene, ver haalde deze nog even over de zoek tocht van de beroepinscommissie, die zelfs leidde tot een kampeera- vontuur op Vieland. Namens het burgelij k bestuur verwelkomde burgemeester Van Rappard domi nee Roozenboom. Hij wees op de grote verandering van woonge- meente. In Nieuwdorp met de kernreactor Borsele in de achter tuin en nu het Nationaal park de Holterberg bijna in de voortuin. Hij attendeerde op het periodieke overleg tussengemeente en ker ken, dat momenteel op een laag pitje staat door de vacature bij de Gereformeerde kerk, maar hoopte dat binnenkort weer te kunnen op starten. Pastoor Rademaker bracht zijn felicitaties over, mede namens de Gereformeerde kerk en hoopte sa- De afdeling Holten van Veilig Ver keer Nederland houdt op maandag 8 februari weer de jaarlijkse ver- keerkwis in zaal Vosman. De kwis A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam: Adres: I Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr. /mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt abonnementsgeld 1 per jaar ad 61,65 begint om 20.00 uur, de deelnemers dienen reeds eerder aanwezig te zijn, zodat op tijd begonnen kan worden. De kwis heeft als steeds een educatief karakter, maar ook een stuk entertainment zal niet ontbreken. Daarvoor is uitgeno digd Wibo Westra uit Nijverdal. De kwis bestaat uit een vragenron de en een dia-ronde. De vragenron de is uitsluitend voor de teams, de toeschouwers kunnen meedoen aan de dia-ronde. Voor de beste deelnemer in deze individuele ron de is de Huub Brands wisselbeker beschikbaar gesteld. Ook zal er ter dekking van de kosten een verlo ting plaats vinden met aantrekke lijke prijzen. Teams van verenigingen, bedrij ven of buurtverenigingen, be staande uit drie personen per team, kunnen zich tot uiterlijk maandag 1 februari opgeven bij P.B. Müller, Köllingserf 29. De kos ten per team bedragen 15,- (bij aanvang van de kwis in zaal Vos man te voldoen). men verder op weg te gaan naar de oecumene, wat wel is opgestart in Holten, maar nog lang niet is vol maakt. „Daar heb ik wel een beetje pijn van. Er was een goed contact met de hervormden en katholie ken en tussen katholieken en gere formeerden, maar alle drie samen wilde nog niet zo best lukken". Ds. Henk Dooornweerd zullen we in de toekomst wat vaker met de 'pedes postalorum' (lopend) door het dorp zien gaan, in plaats van zijn vertrouwde auto. Zijn 24 flesjes I W nieuwe collega geeft daarbij het goede voorbeeld. Menig Holte- naar, zo vertelde hij, had geturfd hoeveel van de 166 verhuisdozen al wel waren uitgepakt, en had zijn bezorgdheid uitgsproken of ds. Roozeboom wel tijd had gehad zijn preek voor te bereiden, maar dat was gelukt, zo kon hij constateren. Bij de overhandiging van het wel komstgeschenk van de wijkraad West kwam meteen een van de 'zwakke' kanten van ds. Rooze boom naar voren. Passend bij de naam had de wijkgemeente geko zen voor een rozenboompje voor in de tuin. „Mijn vrouw zit nu meteen al te vertellen aan de heer Mark voort, dat ik geen vinger uitsteek in de tuin. Dat is mij ook niet toevertrouwd" vertelde hij onder grote hilariteit. Namens de part nergemeente tenslotte werd een boek en een plakette van de Pau- luskerk aangeboden. In zijn dankwoord verklaarde ds. het echtpaar Roozenboom had di rect al een uitstekend contact met hun nieuwe dorpsgenoten. Roozeboom vooral prijs te stellen op persoonlijk contact en een goe de samenwerking. „Het is van emi nent belang, datje een goed team vormt met de wijkkerkeraad". De oecumene, zo stelde hij vast moet een grote prioriteit krijgen. „Oecu mene ligt mij na aan het hart. Je kunt het niet maken in deze tijd, ieder als kerk apart op weg te zijn. Wij zijn geen 'hotel'kerk, maar een kerk van één Heer". Maatwerk autoleasing leasing Markelo tel. 05476-16 19 Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Köllingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres. Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Het komend voorjaar kan een deel van Holten weer rekenen op de nodige verkeersoverlast. Om streeks maarfapril zal begonnen worden met het laatste deel van de vervanging van de riolering in het dorp. Aangepakt wordt dan de Pastoriestraat, het laatste deel van de vernieuwingsklus. Voro de zomervakantie moeten de werk- zamheden zijn afgerond. Verder zal er op de Lageweg op de Kol een verbetering worden aangebracht aan de wateroverstort ten behoeve van de afwatering van ondermeer het tenniscomplex. Wethouder W.J. Dalhuisen zal za terdag 30 januari omstreeks elf uur de uitbreiding van het peuter- speelzaalwerk van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk of ficieel openen. Van tien tot twaalf uur is er open huis in de nieuwe peuterspeelzaal van 'Dribbel', die gevestigd is in OBS De Kol, ingang Kozakkenstraat. Tot leidsters is benoemd mevrouw B. Stant-Rad- stake. Aangezien voorzitter Piet Bakker, zoals reeds eerder meegedeeld, per 1 februari zijn bestuursfunctie zal neerleggen, is er tijdens dit open huis gelegenheid afscheid van hem te nemen. Zondag 31 januari vindt er in de Hervormde kerk een Open Deur- dienst plaats. Voorganger is ds. P. Wansink uit Rijssen. De muzikale medewerking wordt verleend door de gospelgroep Freedom uit Raal te. Het thema is: Wie is mijn naas te? De dienst begint om 19.00 uur; van af 18.50 uur is er samenzang. UZOU WEL GEK ZUN WU MEER BETAALDE. De uitleg die directeur J.P. Samon van de centraalpost ambulance vervoer Deventer vorige week don derdag heeft gegeven aan de com missie ABZ over de rijtijden van de Deventer ambulance, is voor de nieuw gevormde werkgroep 'Am bulance terug' geen reden om ver dere actie af te blazen. Directeur Samon verklaarde, dat de over schrijding van de vijftienminuten- grens, die staat voor spoedeisende gevallen in het afgelopen jaar slechts drie keer met één of twee minuten was overtreden bij in to taal dertig ritten, een volgens de richtlijnen van de Inspectie Volks gezondheid aanvaardbaar ge noemde overschrijding. De rede natie werd door de commissiele den onmiddellijk weerlegd, omda^ de heer Samon in de berekening ook de rijtijden had meegenomen van de Holtense ambulance, die zoals bekend tot eind november heeft gedraaid, zodat in werkelijk heid - als alle ritten door de ambu lance uit Deventer waren uitge voerd - het aantal overschrijdingen aanmerkelijk hoger was geweest. Tevens liet de heer Samon weten, dat bij niet spoedeisende gevallen, een wachttijd in het vervolg van een half uur tot een uur tot de normale gang van zaken zal beho ren. De commissieleden wezen er op, dat het rijtijdenonderzoek was uitr gevoerd, voordat de grote uitbrei ding van Colmschate en de aanleg van ijsbaan De Scheg was gereali seerd, zodat uit is gegaan van een te ideale situatie. De heer Samon erkende dit en verklaarde, dat de rijtijden zeer goed in de gaten wor den gehouden. Pas over een jaar kan echter gekeken worden, of er voor Holten inderdaad een wijzi ging van het ambulancevervoer moet komen. De heer Samon deed voorts een beroep op de Holtena ren de mensen op de ambulance wagen niet verantwoordelijk te stellen, dat de ambulance nooit eerder dan dan een kwartier na de oproep in Holten kan arriveren. „Ze gaan soms met gekromde te nen naar Holten, omdat ze een paar keer onheus zijn bejegend", een opmerking die door de com missieleden geheel voor rekening van de heer Samon werd gelaten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1