„Geld beheren is nu werk voor deskundige'' I MmAom Prijzenfestival Mobiltankstation Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag HOLTENS NIEUWSBLAD Unicef neemt afscheid van Ada Schaap Okkenbroek bevestigt dominee BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Geveltekens bij HVG Voorverkoop Matthaus is gestart Burgerlijke stand Expositie Mini Garssen in Boschkamp Voorbereiding Jaarfeest in volle gang DONDERDAG 21 JANUARI 1993- Mevrouw Ada Schaap middenwas jaren hèt middelpunt van het plaatselijk Unicef comité. Toen Ada Schaap-Mientjes zeven tien jaar geleden de verantwoor delijk op zich nam voor de finan ciële afwikkeling van de verkoop van de Unicefkaarten in Holten, was het met een paar uurtjes wel gedaan. Er werd in die tijd voor zo'n tweeduizend gulden per jaar omgezet. Eind 1992 is dat bedrag gegroeid tot 22.000 gulden jaar lijks. Reden voor Ada Schaap om de zaken eens op een rij te zetten en uiteindelijk tot de conclusie te komen, dat de verantwoordelijk heid over zoveel geld haar toch te zwaar ging vallen. Maandagmid dag nam zij, temidden van de elf vrijwilligsters van Unicef Holten, afscheid. "Ik stop er niet helemaal mee, want ik wil graag nog m'n steentje bijdragen aan het werk van Unicef door aan familie en kennissen de Unicef-collectie te verkopen, maar zoveel geld beheren, dat vond ik zo De hervormde gemeente in Okken broek zal op zondag 24 januar een nieuwe dominee kunnen verwelko men. Ds. J.M. Peschar, zal in de dienst die om twee uur begint, be vestigd worden door ds. E. Kolkert uit Coevorden. De heer Peschar volgt ds. Th. Vollenbroek op, die vorig jaar naar Den Haag is ver trokken. langzamerhand toch te veel van het goede worden; ik werd er soms zenuwachtig van, zoveel geld had ik af en toe in huis voor Unicef. De druk werd daardoor te groot, en dat kwam mijn gezondheid niet ten goede. Daarbij komt, dat ik nu wel eens wat meer op pad wil gaan. Op bezoek bij de kinderen bijvoor beeld. Vroeger was het beheren van het geld van Unicef te over zien, nu is het zo langzamerhand het werk geworden voor een des kundige, een boekhouder met VUT of zo iemand". Eerder was me vrouw Schaap reeds gestopt met depothouderschap van Unicef. Te rugkijkend op die periode zegt ze; „Als de nieuwe collectie binnen was stond mijn halve flat soms vol dozen. Dat leverde veel gezellig heid op van mensen, die aan kwa men lopen, maar op het laatst ook de nodige overlast, omdat de vraag naar Unicef-artikelen steeds groter werd. Daarnaast heb ik sinds enige tijd last van een onwillige heup. Daarom was ik blij, dat de familie Beeftink zich zo bereidwillig toon de om de voorraad onder te bren gen in het pand aan de Keizers- weg". Unicef heeft daar nu een soort winkeltje ingericht, waar de vrij willigsters (mannen hebben in Hol ten zich nog steeds niet aange meld) hun voorraad kunnen aan vullen. Opvallend is, zo zeggen de vrijwilligsters, dat elke wijk zo zijn eigen voorkeur heeft. De bekende kerstkaarten van Unicef gaan in elke wijk als warme broodjes over de toonbank, maar in sommige wij ken is weer veel vraag naar kerstor namenten, terwijl in een ander deel van Holten de puzzels weer vlot ANBO De ANBO hield op 13 januari haar nieuwjaarsbijeenkomst. Voorzit ter mevr. J. Kieboom - Akkerman wenste iedereen een gelukkig nieuwjaar. Zij ging in op de activi teiten van het komende jaar en wees de leden erop, dat dit jaar is uitgeroepen tot het jaar van de ouderen. De middag werd verzorgd door de heer H. Koopman van de Oudheid kamer Holten. Hij vertelde de aan wezigen over tal van activiteiten die rond Kerst en de jaarwisseling hier in Holten gebruikelijk zijn. Via een aantal gebruiksvoorwerpen en anekdotes kwam het leven in het oude Holten naar voren. Uit de vele aanvullingen van aanwezigen bleek, dat men genoot van de mid dag, die voor sommigen vele herin neringen opriep. Na afloop be dankte de voorzitster de heer Koopman en overhandigde hem een bijdrage voor de Oudheidka mer en een persoonlijke envelop. De aanwezigen werd vast gewezen op de volgende bijeenkomst op 18 februari, wanneer het thema 'de ontwikkelingen in de sociale wet geving en de ouderen' zal zijn. SWOH De Stichting heeft onlangs af scheid genomen van drie bestuurs leden. Om persoonlijke redenen moesten de heren Beldman en Bakker hun bestuurslidmaat schap opzeggen. De heer J. Bel dman werd opgevolgd door de heer C. de Voogd van der Straten, welke in zijn plaats de PCOB in het dage lijks bestuur zal vertegenwoordi gen. De heer P. Bakker zal in het algemeen bestuur worden opge volgd door mevr. E. J. van der Graaf - Verwaal. Om gezondheids redenen heeft ook ons dagelijks bestuurslid de heer A. van der Berg, vertegenwoordiger van de ANBO, zich terug moeten trekken. In zijn plaats is nog geen opvolg- (st)er benoemd. van de hand gaan. „Denk ook aan de agenda's" helpt Ada Schaap de vrijwilligerster herinneren. „Ik heb al twee keer de mijne moeten ver kopen, omdat ze allemaal uitver kocht waren. De verkoop hangt er ook vanaf hoe enthousiast je zelf bent over een bepaald artikel". Naast de verkoop aan particulie ren, neemt de afname door Holten- se bedrijven elk jaar verder toe. Volgens Joop van Zelm uit Almelo, hoofd van RUC (regionaal Unicef Comité) Almelo, die namens Uni cef Ada Schaap in het zonnetje kwam zetten, springt het Holtense comité (Puc) er qua opbrengst in vergelijkbare gemeenten boven uit, wat naar zijn volle overtuiging vooral de verdienste is geweest van het inspirerende en stimulerende werk van mevrouw Schaap. Na mens Unicef overhandigde hij een adresboek, uiteraard afkomstig uit de eigen Unicef-collectie. Namens de Holtense vrijwilligerster bood een van de 'oudgedienden' Griet van der Harst een fraaie bos bloe men aan. In de ontmoetingsruimte van dorpshuis De Boschkamp is tot en met donderdag 11 februari een ex positie van Mini Garssen inge richt. De Holtense schildert al ge- ruimte tijd uit liefhebberij. Drie jaar geleden begon zij via de Stich ting voor Sociaal en Cultureel Werk met het volgen van de schil derlessen van Kees Bos. Door aan moedigingen van diverse kanten heeft zij nu de stap genomen om te exposeren. De 25 schilderijen zijn voorname lijk realistische landschappen in olieverf op groot en ook klein for maat. Mini Garssen doet veel in spiratie op in de omgeving van Holten, maar ook verwerkt ze im pressies van vakanties. De exposi ties is te bezichtigen tijdens de openingsuren van het dorpshuis. CJV De Vriendenschaar is al weer druk bezig met de voorbereidingen van het 45e jaarfeest, dat op 12 en 13 februari wordt gehouden in ge bouw Irene. Maandag en dinsdag 14 en 15 de cember werden er leuke kerstbak jes gemaakt voor de 70+ donateurs en Kerstfeest werd gevierd met be stuur, leiding en leden op 21 de cember. Na een kleine vakantie is De Vriendenschaar het nieuwe jaar gestart met de traditionele en altijd weer lekkere, boerenkool maaltijd met worst op 6 januari. Zoals reeds vorige week gemeld, was er aangifte gedaan van diefstal van een documentenmap uit een auto van de IJsselmij. Nadien werd deze aangifte weer ingetrokken, daar de map werd teruggevonden in de auto zelf. Op dinsdag 12 januari werd een fiets, die stond gestald voor het Groene Kruis gebouw, omver gere den door een vrachtauto. De fiets werd behoorlijk beschadigd. De betreffende chauffeur is gewoon verder gereden. Niet uitgesloten is dat hij niets van het voorval heeft gemerkt. Afgelopen week kwamen diverse meldingen binnen van verontruste bewoners met de mededeling dat zij waren bezocht door enkele man nen, die vroegen of ze bereid waren foto's te laten maken van hun kin deren. De volgende dag zou er dan een fotograaf komen. De politie heeft één en ander nagetrokken en heeft niets illegaals kunnen con stateren. Natuurlijk is een ieder vrij om nee te verkopen. Sommige mensen dachten dat deze mannen misschien iets te maken konden hebben met de in braken in woningen de laatste tijd. Ook daarvan iets de politie niets gebleken. Op 13 januari werd op klaarlichte dag een personenauto ontvreemd die stond geparkeerd in de omge ving van de Waagweg. De auto werd de volgende dag aangetroffen in Deventer. Afgelopen week werden twee inwo ners van onze gemeente bekeurd omdat ze te veel alcohol hadden gedronken en toch een auto be stuurden. Een boete van respectie velijk f 600,- en f 800,- viel hun ten deel. De controles op alcoholge bruik onder de verkeersdeelne mers binnen het district Sail and blijkt geen overbodige luxe te zijn. Opvallend daarbij is dat na ver houding veel bestuurders worden betrapt in de gemeente Holten. De controles zullen de komende maanden intensief worden voort gezet. Eveneens op 13 januari vond een aanrijding plaats op de Stations straat. Een bestuurder van een personenauto reed de parkeer plaats af en verleende geen voor rang. Eén auto werd zo zwaar be schadigd, dat die moest worden weggesleept. Dezelfde dag vond een verkeerson geval plaats op de Rijssenseweg. Een automobilist was met pech gestrand. Toen een opgeroepen monteur de auto in de berm wilde duwen, werd hij aangereden door een andere personenauto, die in de richting Rijssen reed. De man liep daarbij een beenbreuk op. De ver oorzaker reed met onverminderde snelheid door. De politie tast nog in het duister wie deze bestuurder is geweest. Afgelopen weekend werd er inge broken in enkele woningen. Vrijdagavond ontdekte een bewo ner van Erve Broekhuis dat er was ingebroken. Diverse goederen wer den weggenomen. Ook een woning in de Looikolkstraat werd bezocht. Aldaar werd een KTV weggeno men. Op 16 januari werd er ingebroken in een woning aan de Voorboers- straat. Geld en sieraden werden ontvreemd. Tevens werd er ingebroken in een woning aan de Nagelhoutstraat. Wanneer deze inbraak is gepleegd is niet precies bekend. Weggeno men werden een KTV, een sterio- meubel en geld. Al deze inbraken worden kennelijk in de (vroege) avonduren gepleegd. De politie is begonnen met een intensief onderzoek. Zij (de politie) is zeer content indien verdachte auto's onmiddellijk worden door gegeven. Beter tien keer te veel gebeld, dan één keer te laat. Afgelopen weekend werden weer diverse fietsen ontvreemd. In één geval kon een dader worden ach terhaald. Indien dit gebeurt wordt onherroepelijk proces-verbaal op gemaakt. Dit dringt soms nog niet bij een ieder door, hetgeen blijkt als men betrapt wordt. Men ver wacht, indien men de eventuele schade betaalt, daarmede de kous wel af is. Dat is dus niet zo. Op maandag 18 januari reed een personenauto op de Holterberg- weg ter hoogte van het dierenmu- seum, alwaar de rijbaan zich splitst, rechtdoor in plaats van rechts aan te houden. De bestuur ster vroeg zich af waar ze een kop koffie kon drinken en voor ze het wist reed ze een met een flinke klap tegen een lantaarnpaal. De auto werd zwaar beschadigd. Mevrouw Stukker van de Julekensweg in Holten heeft vorige week bij garage Baltes aan de Larenseweg een reischeque ter waarde van 600 gulden in ontvangst mogen nemen. Zij was een van de winnaars van de tweede ronde van het landelijke Mobil- Prijzenfestival, waaraan het Mobil tankstation Baltus deel neemt. Bij elke vijf liter getankte benzine krijgen klanten een spaarzegel. Door deze zegels op een aktieformulier te plakken en een slagzin in te vuiien kan men deeinemen aan dit prijzen festival. De hoofdprijs is een reis naar Amerika. Mobil-Nederland en dus ook garage Baltes zijn bezig zich sterk te positioneren in een woelige benzinemarkt. Een van de speerpunten in deze is de Mobil-Tankpas met 'lokaal'crediet'. Deze pas wordt gratis verstrekt bij aanvraag en biedt de gelegenheid op elk gewenst moment te kunnen tanken. Eens per maand wordt het verschuldigde bedrag automatisch van de bankrekening afgeschreven. Verder biedt Garage Baltes nog tal van anders sterke service-punten, een reden temeer hiermee eens kennis te maken. De HVG Dijkerhoek komt op dins dag 26 januari weer bijeen in Bet- hanië. Deze avond wordt bijge woond door leden van HVG Holten en HVG Okkenbroek. De heer Schenkman zal een lezing met dia's houden over geveltekens. De avond begint om 19.45 uur. De voorverkoop voor de Matthaus Passion van Johan Sebastian Bach, die op zondagmiddag 14 maart wordt uitgevoerd in de Gro te- of Lebuinuskerk te Deventer, is inmiddels gestart. Dirigent Jan Kleinbussink heeft in samenwerking met een werkgroep de volgende solisten weten te con tracteren; Barbara Schlick-so- praan; Jeffrew Dooley-alt; Marcus Schafer-evangeiist; Ludwig van Gijsegem-tenor; Peter Kooy- Christus; Max van Egmond-bari- ton. Verder werken mee het orkest Florilegium Musicum, op oude in strumenten of copiën daarvan; het Collegium Musora en het jongens koor van de Plechelmuskerk uit Oldenzaal. Kaarten voor dit concert zijn al leen verkrijgbaar bij de VW De venter, Brink 55 te Deventer. Het is niet mogelijk plaatsen te reserve ren. De organisatie en productie zijn in handen van de Stichting Culturele Raad Deventer. NED.HERV. KERK 10.00 uur; ds. L. Flier (Nijver- dal); nevendiensten. 14.30 uur: ds. H.W. Doomweerd, ds. A.J. Leerink «bevestiging en intrede ds. S.M. Roozenboom) Uitgangscollecte; Ned. Bijbel genootschap. Oppasdienst; mw. Marissink en Marloes Wolters. Diessenplas; woensdag 27 janu ari 19.00 uur: ds. Israél. GEREF.KERK 09.30 uur: ds. H.E. Nijnja, Hoo- geveen. 15.00 uur: ds. P.W. Dekker, Vor- den. Kindemevendienst groep 3 en 4 o.l.v. J. Hoekstra-Potkamp; groep 5 en 6 o.l.v. H. Hulsman- Zwiers. De eerste collecte is voor kerk; de tweede collecte is voor rente en aflossing. Oppasdienst 0-3 jaar: José Welink, Karin Stam en Jolanda Withaar; 4-6 jaar: Ria Dijkink- Rietman, Fenny Rietman, Hen- riëtte Schipper-Beldman. R.K KERK Gebouw Irene: 10.00 uur, H. Mis; nevendiensten. DIJKERHOEK Geen dienst. EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; 10.00 uur. Samenkomst; 19.00 uur, Bidstond. OKKENBROEK Vrijdag 22 januari: 19.00 uur: ds J.B. Beerthuis, Bathmen (Ge bedsdienst voor eenheid van de kerken). NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur, H. Mis Zondag 08.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. KERKTELEFOON QC Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). ARTS: Weekenddienst: Huisartsen maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit- sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 23 en 24 januari: F.G. Koop, Spoorstraat 3 Goor, tel. 05470- 71350. Behandeling na telefoni sche afspraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Kraamzorg: Diepenveenseweg 6, Deventer, tel. 05700-32095; voor informatie ma t/m vr. 09.00- 12.00 en 14.00-16.00 uur. Wijkverpleging: Gaardenstraat 31, spreekuur en uitleen m t/m vr. 13.30-14.30 uur, tel 05483- 61436; 24-uurs bereikbaarheid noodgevallen: tel 05700-15297. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84. Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen Maatschappelijk Werk. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras, regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Donderdag 14 januari: 20.00 uur, Lezing Russische ikonen voor K&C in dorpshuis. Vrijdag 15 januari: Kabaal in 't Trefpunt; 20.30 uur, Kerkelijk cabaret in gebouw Irene. Zaterdag 16 januari: vanaf 13.00 uur Holterbergcross vanaf Meermanskamp; 19.30 - 24.00 uur. Espelo toernooi in sport hal. Zondag 17 januari: 11.00 uur, touwtrektoemooi Okia in Bon te Paard. Zondag 24 januari: 14.30 uur, Intrededienst ds. S.M. Roozen boom in NH kerk. Maandag 25 januari: 19.30 uur, Raadsvergadering. Dinsdag 26 januari: 20.00 uur, jaarvergadering NBvP in zaal Vosman. Woensdag 27 januari: 19.30 uur, Gezellige avond van Club oud militairen en Verzet in rest. Vos man. Vrijdag 29 januari: 20.00 uur, blijspel door OCH in gebouw Irene. Zaterdag 30 januari: 10.00-12.00 uur, open huis peuterspeelzaal Dribbel,Kolschool; Prinsenbal in Bonte Paard. Zaterdag 6 februari: Prinsen bal in De Poppe. Vrijdag 12 februari: Jaarfeest CJV Vriendenschaar in Irene. Zaterdag 13 februari: Jaarfeest CJV Vriendenschaar in Irene. Geboren: Hennie Wil dv J. Nij- land en A.R. Vasters. Overleden: G.H. Schorfhaar, oud 92 jaar; A.J. Nijendijk, oud 80 jaar (overl. te Deventer).

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 3