Aanvulling brandweer dringend noodzakelijk Sneeuwschuivers Ni do voor Nederlandse leger in Joegoslavië Holtens Nieuwsiai „De druiven zijn zuur, maar dan wèl anders „DE BIESTER" 13 Materiaal Rijkswaterstaat in Holten opgeknapt Marsroute ambulance actie vastgesteld Twee weken uitstel voor EHAG Corps vier man onder organieke sterkte A.C.M. b.v. Sandeman Towny -I A 95 port I Ui A.S.M.- A.C.M. b.v. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON 55 Holten Willy Beldman opvolgster A.J. Nijkamp in gemeenteraad ftótens Nieuwsblad DONDERDAG 21, JANUARI 1993 Abonnementsprijs 161.65 Losse nummers f. 1.35 Gedrukte oplage 3075 Intrede In de kleine gemeente 's Heerenhoek in Zeeland fun geerde dominee Siebe Roozen- boom als 'duizenpoot'. Des noods speelde hij tijdens de dienst gitaar, omdat een ande re begeleiding niet voorhanden was. In de relatief grote kerke lijke gemeente Holten kan hij rekenen op een uitgebreid, soe pel lopende organisatie en werkt hij in teamverband sa men met twee collega's. Toch ziet hij veel overeenkomsten. „De mensen hebben hier, net als een Zeeland, nog een eigen indentiteit". Zondag wordt hij bevestigd. Volkswagen Groep. Markelo - Tel. 05476-16 19 De actie ten bate van de terugkeer van de ambulance in Holten krijgt voorlopig geen 'openbaar' vervolg. De initiatiefnemers, Johan Jansen en Wim Brinks, hebben afgelopen zaterdag de verdere marsroute uit gezet, waarvoor zij een zevental sympatisanten hebben benaderd, die medewerking kunnen geven aan de verdere plannen. Vijf van hen hebben onmiddellijk ja ge zegd, twee vroegen nog even be denktijd. Het nieuw gevormde co mité komt op korte termijn bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen en de taken te verdelen. Zodra er nadere gegevens zijn, wordt de Holtense bevolking op de hoogte gesteld. Occasions-centrum 1700m2 showroom Tel. 05476-1619 Komend jaar zal de vrijwillige brandweer een actie starten om meer vrijwilligers te werven, zo deelde brandweercommandant J.H. Heller maandagavond mee tij dens de jaarlijkse feestavond van het Holtense brandweercorps. Door verschillende mutaties in het afgelopen jaar bedraagt de sterkte van het corps nu 28 man en dat is vier man onder de organieke sterk te. Een aanvulling is dan ook nood zakelijk, aldus Heller. Brandweercommandat Heller stond uitgebreid stil bij het overlij den van Herman Dam Wiechers, die hij kenschetste als een persoon die alles tot in de perfectie geregeld en uitgevoerd wilde zien. Rustig en doordacht in zijn optreden en al tijd eerlijk en recht voor zijn me ning uitkomend. „Hij was een be velvoerder die stond voor zijn taak en die het volledige vertrouwen genoot van het corps. Wij hebben in hem een goede en fijne collega en een brandweerman in hart en nieren verloren" aldus Heller. In het afgelopen jaar is het aantal branden opnieuw gedaald. In 1992 werd in toaal 29 keer uitgerukt, waarvan voor brand negentien keer en voor hulpverlening tien keer. Ten opzichte van 1991 bete kende dat een afname van circa twintig procent. Twee keer werd er uitgerukt voor loos alarm en de branden stelden op zich niet zoveel voor. Vijf maal kwam men in touw voor een schoorsteenbrandje, vier maal voor binnenbrand, vier maal voor een berm/bosbrand en vier maal werd uitgerukt voor een au- tobrand. Bij de hulpverlening was één keer sprake van een zwaar on geval, waarbij een dode viel te be treuren. In alle andere gevallen was er sprake van kleine hulpverle ning, zoals drie maal voor gaslek- kage bij een tankstation en auto, twee maal was er olie gemorst op de weg, een maal moest met be hulp van de branweer een koe uit de grup worden gehaald en drie bomen moesten na een storm wor den opgeruimd. De brandweer heeft in het afgelo pen jaar de beschikking gekregen over een breed-band-portofoon en een rookgenerator, terwijl nieuwe helmen binnenkort besteld kun nen worden, maar een nieuwe tankauto moet nog wachten tot 1994. Een werkgroep zal nog dit jaar de keuze, inclusief kosten plaatje aan B en W gaan voorleg gen. Kijkend naar de toekomst, verwacht commandant Heller de nodige verplichtingen inzake de V.l.n.r. brandweercommandant Heller, burgemeester Van Rappard en de nieuw gediplomeerden van de Holtense brandweer in de nieuwe brandweergarage. Arbo-wet en de relatie tot het mi lieu. Een ander belangrijk punt is de schaalvergroting binnen de brandweerregio's die volgens bur gemeester Van Rappard, die de feestavond bijwoonde, weinig con sequenties zal hebben voor de Hol tense brandweer. Holten houdt ge woon een eigen brandweercorps. Afscheid werd genomen van B.J. Baltes, wegens functioneel leeftijd sontslag. Op 4 maanden na was hij 27 jaar vrijwilliger bij de brand weer. Tevens werd afscheid geno men van T. Geerling, die op eigen verzoek ontslag heeft genomen. Diploma's werden uitgereikt aan brandwacht le klasse M.G. Nijland en A. Beusink en hoofdbrand wacht D.J. Koopman. Een certifi caat was er voor onderbrandmees ter J.A. Tuitert. Nido Universal heeft onlangs een zeer vereerdende op dracht ontvangen. De directie van Rijkswaterstaat in Den Haag heeft het bedrijf aan de Industriestraat verzocht in de komende weken een aantal sneeuwschuivers op te knappen. Rijkswater staat zal deze sneeuwschuivers vervolgens - om niet- overdra gen aan het Nederlandse legeronderdeel dat gelegerd is in het voormalige Joegoslavië. De actie is in het diepste geheim voorbereid en zal met de nodige 'toeters en bellen' en in aanwezigheid hoogwaardigheidsbekleders over twee weken pas officiéél publiek gemaakt worden. Nido Universal doet al jaren goede gen. Alle regionale vestigingen van zaken met Rijkswaterstaat en is een vaste leverancier van sneeu- wopruimingsmateriaal en glas- heidsbestrijding en toen het ver zoek vanuit Den Haag binnen kwam, kostte het de bedrijfsdirec tie dan ook een enkele moeite om Rijkswaterstaat hebben inmiddels een verzoek vanuit het hoofdkan toor ontvangen, te inventariseren welk materiaal in aanmerking komt. Vanuit alle hoeken en gaten van Nederland wordt het materi aal in de komende weken naar Hol- het vereerende aanbod aan te ne- ten gebracht, waar het door het men„Het is een mooie opsteker en personeel van Nido aan een grondi- een prima publiciteit voor ons be drijf, dat Rijkswaterstaat ons heeft uitgekozen" verklaart Johan Jan sen. Rijkswaterstaat staat begrijpe- lerijkerwijs niet de allernieuwste machines af, maar put uit de voor raad verouderdeen afgeschreven ge onderhoudsbeurt zal worden onderworpen. Eventuele slechte onderdelen zullen worden vervan gen en ontbrekende delen aange vuld. Nido Universal draagt ook financieel zijn steentje bij, door het materiaal gratis ter beschikking te stellen en het personeel tegen kost- modellen, die evenwel nog goed prijs aan de klus te laten werken, bruikbaar zijn in het voormalige Twee mensen van de onderhoudsploeg, Johan Meinders en Martin Nijland zijn al druk bezig de eerste machines weer op en top in orde te brengen. Joegoslavië,' waar gladheidsbe- strijding uitsluitend op de snelwe gen wordt toegepast, maar niet op de wegen, waarop het Nederlandse leger de verbindigen moet verzor- II ZOU WEL GEK ZUN ALS U AIEER BETAALDE. Se «f- In totaal zal het volgens Johan Jansen gaan om tussen de twintig en dertig machines. De eerste in druk van het nu reeds aangeko men materiaal is, dat het vooral gaat om kleine reparatiewerk zaamheden, zodat het redelijk makkelijk in het normale bedrijfs- patroon van de onderheidsploeg ingepast kan worden. De proble men komen pas als er veel machi nes worden binnengebracht. Daar is het terrein aan de indsutrie- straat niet op berekend. Met 'nao- ber' Udema is echter al een deal gesloten om volgende week een deel van het parkeerterrein van het vleesverwerkendebedrijf vrij te maken voor de opslag van de sneeuwschuivers. Voor de overdracht van het ma teriaal van Rijkswaterstaat aan het Nederlandse leger wordt een groot mediaspektakel verwacht, waarbij de televisie en alle landelij ke- en regionale dagbladen zullen worden uitgenodigd. Volgens Nido zal de overdacht plaats vinden ja nuari/begin februari. Of de officiële overhandiging plaats zal vinden in Holten, ofdat Rijkswaterstaat het materiaal eerst van Holten naar de thuisbasis van het nederlandse le geronderdeel zal vervoeren was bij het ter perse gaan van dit bericht nog onbekend. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u gnftd geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 (Ingezonden brief) In het artikel 'Twaalfhonderdach tenzeventig' van vorige week over de ambulance-actie worden een aantal opmerkingen gemaakt, die een volstrekt verkeerd beeld ge ven van de mening van de PvdA en mijzelf. Een typisch voorbeeld van jammer is het, als dingen, die gezegd dan wel geschreven wor den, uit hun verband worden ge rukt. Nu overkomt mij dat wel eens vaker, en bijna nooit geeft mij dat aanleiding daar een inge zonden brief over te schrijven. Deze keer wel, omdat hier de sug gestie wordt gewekt, dat de poli tiek (en met name de PvdA en mijn persoon) negatief zou staan tegen over de ambulance-actie, omdat dezelfde politiek het beschamend zou vinden, als deze actie wel zou bereiken, wat de politiek niet is gelukt. De druiven zijn inderdaad wel zuur, maar dan niet door deze actie, maar omdat de ambulance standplaats Holten is opgeheven. Hoewel wij als gemeente geen zeg genschap hebben over het hele ge beuren rondom de ambulance (het rijk heeft dat bij wet geregeld en de provincie heeft de uitvoering) heeft het gemeentebestuur alle mogelij ke moeite gedaan om opheffing van de standplaats te voorkomen, samen met het bestuur van de plaatselijke Stichting Ambulance vervoer. Dat is niet gelukt en daar word je niet vrolijk van. Ik heb deze actie volkomen begrij pelijk genoemd en van mij zult u er geen kwaad woord over horen. Bo vendien heeft de voorzitter van de PvdA afd. Holten op de ledenver gadering steun aan de actie be tuigd. In diezelfde vergadering heb ik naar aanleiding van vragen daar over gezegd, dat ik geen hoge ver wachtingen koesterde waar het ging om het uiteindelijke resultaat van de actie, omdat ik op grond van de inspanningen van het ge meentebestuur dat meen te kun nen en moeten zeggen. Ik vond, dat na de eerste berichten over de ac tie, men bij veel mensen beluister de, dat we dat op deze manier wel even zouden gaan regelen. Dat zou een verkeerde voorstelling van zaken zijn en vandaar mijn relativerde opmerkingen. Overi gens ook de heren Brinks en Jan sen zullen dat met mij eens zijn. Er is een door de Tweede Kamer geodgekeurd beleid op spreiding van ambulance-standplaatsen. Er zijn voorwaarden geformuleerd, waaraan voldaan moet worden. Daaraan voldoen wij in Holten niet. De ziektekostenverzekeraars, waaraan wij met z'n allen per jaar Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederïque Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 kapitalen betalen, wensen onze ambulance-standplaats niet van het nodige geld te voorzien, of wij betalers dat nu leuk vinden of niet. Daar zit de kern van het probleem, en die blijkt moeilijk aan te pak ken. Maar Ais de ambulance-standplaats in Holten door wie dan ook in ere hersteld zou kunnen worden, is dat alleen maar toe te juichen. Daar heeft de zuurtegraad van de poli tieke partijen niets mee te maken. Dat zou te gek voor woorden zijn. Tenslotte is het emotionele aspect van een dergelijke actie voor mij zonneklaar. Het voorbeeld wordt in het artikel zelf gegeven. Veront rusting is ook emotie. Dat hoeft niet negatieft te zijn. Vaak worden uit emoties de mooiste dingen ge boren. Wim Dalhuisen. WA. Beldman-Wegstapel. De gemeenteraad zal in de verga dering van maandag 25 januari de geloofsbrieven onderzoeken van mevrouw W.A. Beldman-Wegsta pel. Mevrouw Beldman zal in de gemeenteraad voor het CDA de' heer A.J. Nijkamp gaan opvolgen, die om gezondheidsredenen als raadslid ontslag heeft moeten ne men. De heer Nijkamp (64) heeft bijna 23 jaar deel uit gemaakt van de Holtense gemeenteraad. De 46 jarige Willy Beldman is gebo ren in Espelo. Samen met haar echtgenoot runt zij een boerenbe drijf aan de Oude Stationsweg in Holterbroek. Momenteel is zij voorzitster van de meewerkende vrouwen binnen de Bedrijsfsver- zorging. Daarnaast is zij onlangs benoemd tot lerares mechanisch melken aan de Scholengemeen schap. Mevrouw Beldman stond als vijfde op de kieslijst van het CDA in Hol ten en maakte deel uit van de scha- duwfraktie. Met haar benoeming wordt zij de enige vrouw in de Hol tense gemeenteraad. De officiële beëdiging van het nieuwe raadslid zal plaats vinden in de gemeente raadsvergadering van 22 februari. De eigenaren van de EHAG-gara- ge hebben twee weken uitstei ge kregen van het college van B en W van Holten om alsnog aan hun verkoopverlichting te voldoen. Zo als wij vorige week reeds meldden, konden de gebroeders Stukker op de officieel vastgestelde verkoop datum, 15 januari, niet voldoen aan de eis, de grond schoon op te leveren. In de werkplaats heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden en de SUBAT (Stichting Uitvoe ring Amovering Tankstations), die namens de bezinemaatschappij de vervuilde grond onder het bezines- tation zal opruimen, heeft deze krant laten weten, dat het nog maanden kan duren, voordat de Holtense operatie aan de beurt is. Burgemeester Van Rappard be vestigde, dat men vorige week reeds in het gemeentehuis op de hoogte was van het SUBAT-be- sluit, maar verklaarde dat hij om wille van de onderhandelinge in het openbaar hierover niet'-' had meegedeeld. Om dezelfde eden wenste de burgemeester or, 'geen uitspraak te doen over wat de stra tegie van het college van B en W zal zijn als er over veertien dagen op nieuw geen koopcontract gesloten kan worden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1