Winnares Kerstpuzzel: dank aan buurman 1 verwacht Grote vertraging bij de bouw seniorwoningen Holtens Nieuwsblad 18.95 Het hek van Holten Rode Kruis biedt gehandicapten en zieken vakantie op zich wachten Grondsanering Ehag-garage laat HesterS MORE mm U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON 49.- 89.- Kerkelijk cabaret Paaskamp in Weer ribben Cursus voor middenkader NBvP Holten viert nieuw jaar met quiz Holten Mineralen boekhouding tie pog~* uni-blouses 3/4 coat Van den Brink 'Dijkerhoeker van het jaar' Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 14, JANUARI 1993 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Gedrukte oplage 3075 Holten is in beroering. Nau welijks zijn de emoties rond de aanleg van de Maisweg een beetje weggeëbd, of de ambu lance is het gesprek van de dag. Toch is het verdwijnen van het Lukensveld en een deel van de Lookerenk door de bouw van een nieuwe woonwijk niet ver geten. Deze week daarom de eerste van een aantal tekenin gen, die kunstschilder/teke naar Riemko Berends heeft ge maakt in de Lookerenk, de mooiste enk die Holten rijk is. Eigenlijk zouden er twee prijs winnaars op de foto moeten staan, bekent mevrouw Schreurs uit de A. J. Goldsteinstraat heel eerlijk, toen zij vorige week uit handen van vel tentiemede werkster Jeanne Rem van het Holtens Nieuwsblad en Johan Steunen berg van de Holtense Handelsver eniging de hoofdprijs van de Kerstpuzzel van het Holtens Nieuwsblad en de HHV (een vo lautomatische camera) in ont vangst mocht nemen. „De puzzel kostte men niet veel moeite, ook al ontbrak er een letter, maar de slagzin, daar heeft mijn buurman Joop Schintz me mee geholpen. Ik ben daar niet zo goed in. Joop heeft in die dingen meer fantasie en dat leverde de winnende slag zin op. Hij bedacht Kerstsfeer in Holten. Gezellig winkelen een feit. Dat wil de Holtense bevol king niet graag kwijt. Ik ben het daar volledig mee eens". Mevrouw Schreurs vertelde er nog bij, dat het de eerste keer was, dat zij een prijs had gewonnen. „Ik win nooit wat, zelfs bij de verloting van de zwemvereniging, waar ik in het bestuur zit, won ik niets, terwijl ik toch alle overgebleven lootjes had opgekocht". Zodra ze uitleg heeft gehad over de bediening van de camera, zal ze als eerste Joop Schintz op de foto zetten, zo beloof de zij. De kerstpuzzel viel bij de lezers van dit blad in de smaak, zo bleek. Ruim tachting inzendingen kwa men er binnen, velen vergezeld met de goede wensen voor het Met een quiz, het optreden van de eigen volksdansgroep en het decla meren van twee gedichten door mevrouw Stoffer-Rozendom werd op 6 januari in zaal Vosman de nieuwjaarsbijeenkomst van de Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen, afdeling Holten gevierd. Op de druk bezochte vergadering met oliebollen en nieuwjaarsrolle tjes voerde de gezelligheid de bo ventoon. Namens het bestuur wek te de vice-presidente mevrouw Hissink-Bonte de leden op om mee te werken aan de actie om de am bulance in Holten te houden. De presidente mevrouw Dikkers- u Wegstapel bedankte de groep le- Het optimisme waarmee vorig jaar de plannen voor de bouw den die da avond had voorbereid van seniorwoningen aan de Dorpsstraat werden aangekon- en verzorgd. De volgende bijeen- djgd, is-ondertussen flink getemperd. De afgesproken datum van 15 januari voor de ondertekening van het definitieve koopcontract tussen de gemeente Holten en de eigenaren van garage Ehag is in ieder geval niet haalbaar. De notaris kan morgen thuisblijven want het wachten is nog steeds op de resultaten van een door de Stichting Uitvoering Bodemsane ring Amovering Tankstations (SUBAT) gedaan bodemonder zoek. Voorwaarde in het voorlopig contract dat de gemeente met de broers Stukker sloot was immers dat de grond schoon opgeleverd moest worden. Een van de eigenaars, H. J. Stukker deelt mee dat de bevindingen van nieuwe jaar, en suggesties om va ker een puzzel in de krant te plaat sen. De Holtense Handelsvereniging kijkt ook met tevredenheid terug naar de afgelopen feestmaand. De verwachting dat het met de beste dingen dit keer wel heel wat min der zou zijn, werd niet bewaarheid. De verkopen bij de Hotlense win keliers in de perdiodes voor Sinter klaas en Kerst zijn nagenoeg gelijk gebleven bij 1991, terwijl het lande lijk gemiddelde een lichte daling toonde. Opvallend genoeg viel uit de ingeleverde recu's op te maken, dat in de non-food sector (speel goed, kleding en dergelijke) min der verkocht was dan in de super markten en bakkers, die een om zetstijging van vijf procent boek ten. Daarbij moet worden aangetekend dat een aantal non- foodzaken niet mee hebben ge daan aan de actie van de HHV. Holten heeft er, zeker met kerst mis, goed van gegeten zo kan ge concludeerd worden.. De prijswinnaars van de 50 procent kopen actie van HHV hebben bijna allemaal hun prijzen afgehaald. Acht mensen hebben nog niet ge reageerd, maar kunnen deze maand hun recu nog inwisselen bij Johan Steunenberg aan de Laren- seweg. De tien prijswinnaars van de taar ten, die uitgeloofd waren voor de kerstpuzzel van het Holtens Nieuwsblad krijgen deze week per soonlijk bericht. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 komst staat op de dinsdag 26 januari. Evenals in 1992 zullen de land bouworganisaties en het Land bouwschap in Overijssel zich weer inspannen voor de toepassing van de ^ner^enboekhouding op de de SOTAT nog nietbekend rijr, Overijsselse rundvee- en gemeng- „Dus die datum va:n 15 januari, d de bedrijven. Aan het eind van halen we met- Daarna moet ook deze maand zullen alle rundvee- nog het gedeelte achter de garage houders in Overijssel een envelop- worden onderzocht. Daarvoor heb pe ontvangen van de Oommissie landbouw en Milieu van het land- eerst wachten we op de SUBAT. bouwschap in Overijssel. Naast Voorlopig g<aat de ^dnjfe™'enng een brochere. waarin ingegaan gewoon door want er moet toch wordt op de mineralenboekdhou- brood op de plank komen - den en de verschillende mogelijk- Uit informatie van de SUBAT heden die er zijn om voor het eigen blijkt na heel lang telefoneren dat bedrijf een mineralenbalans op te het onderzoek weüswaar is afge- s teil en ook een invullijst Minerta- rond en geaccepteerd, maar (tót de lenbalans. als deze wordt ingevuld opruiming van de vervuilde grond en in de bijgaande retour-evenloop nog wel geruime_tijd op ach zal word l o p gestuurd krij gi het bedril f laten wachten. „De SUBAT heeft weer een uitgewerkte balans terug- momenteel 1600 aanvragen voor gestuurd. grondsanering lopen en daarbij De invullist is ten opzcihte van gaan de projecten in de waterwin- vorig jaar verbeterd. Hij biedt nu gebieden voor Daarnaast worden ook de mogelijkheid om tevbens zoveel mogelijk projecten uit prak- de balans op te stellen voor een tische overwegingen samenge- eventueel op het rundveebedrijf voegd. Zo staan m onze regio onder aanwezige varkenshouderijtak. andere vier aanvragen uit Russen, zes in Haaksbergen en twee in Mar- kelo op de rol. De heer Schipper van de SUBAT kon dan ook geen enkele termijn noemen, waarop de grond gesaneerd kan worden, maar de eerste maanden tot een halfjaar in elk geval niet. „Ieder een roept, dat hij zo snel mogelijk geholpen wil worden". Voor de twee andere deelnemers in het project, Woningbouwvereni- UZOU WEL GEKZUN AIS UNIEER BETAMDE. A Is lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt abonnementsgeld 1 per jaar ad 61,65 ging Onze Woning en bouwbedrijf Voordes is de vertraging niet erg welkom, maar desgevraagd kun nen beide participanten leven met enkele maanden uitstel. Directeur Doomebos van Onze Woning (de bezitter van het pand- Koopman): „In feite staan we hier natuurlijk buiten. Het is een zaak tussen de gemeente Holten en de eigenaren van de Ehag-garage. Wanneer de overeenkomst niet op 15 januari wordt getekend, bete kent dat niet dat het hele project in gevaar komt. Met een paar maan den uitstel heb ik geen probleem. Maar zonder de garage is dit plan niet haalbaar. Een afgeslankt plan behoort niet tot de mogelijkhe den". Die mening is men ook bij Voordes toegedaan. „Niet leuk als de onder tekening van het koopcontract wordt uitgesteld. Wij hebben het pand Maats al aangekocht, dus het liefst beginnen we zo snel mogelijk met de plannen. Maar als het niet anders kan, dan moeten we die maar iets verschuiven". De gemeente Holten stelt zich af wachtend op. Officieel is er ook op het gemeentehuis nog niets be kend over het grondonderzoek, al heeft men van de SUBAT wel de verklaring ontvangen, zo meldt de heer Schipper, dat het project ge accepteerd is en zal worden uitge voerd. Helemaal onkundig is men op de Smidsbelt dus niet, zoals men de raadsleden en de pers doet geloven. Zolang er echter geen koopcon tract is, zal door het college van B en W geen actie worden onderne men. Wel is het zo dat in het voorlo pig koopcontract een boeteclausu le is opgenomen zodat verder uit stel in het nadeel van de gebroe ders Stukker is. Grolsch bier pijpjes met gratis glas! NU Dorpsstraat 61, Holten Naast het 'gat van Holten' hebben we nu ook het 'hek van Holten. Waar de sloop van de Ehag en aanpalende panden voorlopig nog wel geruime tijd op zich zal laten wachten, verloopt de sloop van Stukker voorspoedig, waar straks de nieuwe Rabobank. De Rijssense sloopfirma heeft de klus met de nodige voortvarenheid aangepakt. Binnen een paar dagen was het oude pand van Pluggers opgeruimd. Toch zal het nog zeker een maand duren, voordat de grond - aangeharkt en wel - schoon opgeleverd kan worden. Onder het voormalige pand van Stukker zit nog een tank in de grond en wordt het nog een flinke klus om de kelders uit de grond te graven. De oude Holtenaren kijken met gemengde gevoelens naar het verdwijnen van een vertrouwd stukje Holten. Directeur Van Wingerden kan zich het wel indenken, maar wijst er op, dat de oude panden weliswaar een vertrouwd 'gezicht' van Hotten waren, maar bepaald geen architectonische schoonheden. „Voordat alles is afgebroken, moeten ze vooral eens achter de panden kijken, naar de oude schuurtjes die er nog staan". De Rabobankdirecteur verwacht dat in maart begonnen kan worden met de bouw. Zoals ieder jaar biedt het Neder- is alleen bestemd voor bedlegerige landse Rode Kruis, afdeling Hol- mensen en voor mensen die perma- ten, aan mensen die door handicap nent gebruik moeten maken van of ziekte verpleging en verzorging een rolstoel, nodig hebben, de mogelijkheid op Wanneer men meent m aanmer- vakantie te gaan. Het Rode Kruis king te komen voor een van dez« beschikt daarvoor over volledig vakantieprojecten, kan men zich aangepaste vakantie-acommoda- aanmelden bij het Rode Kruis, af- ties. Naast de vakantieboot Henry deling Holten p/a mevrouw H.W. Dunant zijn er de huizen De Val- Aaltink-Kevelam, Larenseweg 61, kenberg in Rhenen en IJsselvliet tel 05483-61926. in Wezep. Naast algemene weken worden er in de huizen en op de boot ook bijzondere vakantieweken gehou den. Daarbij zijn weken voor niet rokers, voor (echt)paren, voor dub- belgehandicapten en voor jonge ren (10-15 jaar en 15-20 jaar). Een vakantieweek op de Henry Dunant De cabaretgroep Zou 't uit Amers foort brengt morgen, vrijdagavond «15 januari een 'kerkelijk cabaret'in gebouw Irene, dat de gemiddelde protestantse kerkganger zeker zal aanspreken. Het gaat o.a. over preeklezen, afscheid van een predi kant en consumpties tijdens de dienst. De cabaretgroep is uitgeno digd door de interkerkelijke com missie Vorming en Toerusting Hol ten. De cabaretvoorstelling begint om 20.30 uur en duurt ongeveer anderhalf uur. Jongeren in de leeftijd tussen zes tien en zevenentwintig jaar kun nen in de paasvakantie hun han den uit de mouwen steken voor het natuurgebied De Weerribben. De organisatie is in handen van de IVCN Werkgroep van kampbege leiders en de Stichting Coördinaite Landschapsonderhoud Overijssel. De deelnemers aan dit kamp hel pen van 13 tot 17 april Staatsbos beheer met het beheer van De Weerribben. Veel werk moet in handkracht gebeuren in dit na tuurgebied. Buiten de werkuren wordt aan dacht besteed aan de beleving van de natuur door spel en andere acti viteiten. Verder blijft er voldoende vrije tijd over om met leeftijdgeno ten 'vakantie te vieren'. Er wordt gelogeerd in een kam peerboerderij van Staatsbosbe heer, midden in het natuurreser vaat. De kosten bedragen 40,- inclusief de maaltijden en alle acti viteiten. De reiskosten komen voor eigen rekening. Inschrijven is mogelijk tot 26 maart 1993 bij de Stichting Coördi natie landschapsonderhoud Over ijssel, Huis De Horte, Poppenallee 39, 7722 KW Dalfsen, tel. 05290- 1731. Egbert van den Brink is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de buurtvereniging Schoolkring Dijk- erhoek. die gehouden werd op 6 januari, gekozen tot Dijkerhoeker van het jaar 1992. Van den Brink kreeg de onderscheiding wegens zijn grote inzet voor de C JV Dijker- hoek. Na opening door voorzitter Jo han Nikkels was er een optreden van De vrouwen uit de Achterhoek met sketsches en gedichten. De 'Esnis' uit Raalte hadden gebeur tenissen uit Dijkerhoek op rijm ge zet, en brachten dit spontaan op de planken. De 125 aanwezigen wer den vervolgens verrast met een warme maaltijd bestaande uit ver schillende soorten stamppot en worst. De avond werd besloten met een tweede optreden van De vrou wen uit de Achterhoek. Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf verzorgt in samenwer king met de Kamer van Koophan- dek een kursus voor het middenka der in het Midden- en Kleinbedrijf. Deze zogenaamde middle mana gers hebben naast hun dagelijkse aktiviteiten te maken met een lei dinggevende funktie en een rap porterende funktie richting de di- rektie. Vaak zijn deze medewer kers in de loop van de tijd binnen het bedrijf naar deze funktie ge groeid, zonder daarbij voldoende gerichte scholing te hebben geno ten. De cursus wordt 's avonds gehou den op 6 en 16 februari en 2 maart in het Ondememingshuis Twente te Enschede. Voor nadere informa tie en aanmelding kan men zich wenden tot de Kamer van Koop handel en Fabrieken, afdeling Handelsvoorlichting, tel. 053- 849705.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1