Drukte van belang op ijsbaan DeNoordpool Holtenaren unaniem achter actie terugkeer Ambulance j Holtens Nieuwste WEEK Gastouderbureau kampt met tekort aan kinderopvang DEZE Eerste optreden van rockband Caffeine Moderne helmen voor brandweer Jan en Ineke Bronninkreef op Avro-tv Stroom van reacties verrast initiatiefnemers volkomen TER STAL U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Bejaarden sociëteit Winnaars Kerstpuzzel Tekenen en schilderen voor tieners Sponsors Triathlon Ambulance Holten li/ZOU WEL GEKZUN\ JUS U MEER BETAALDE A ZEEMAN Holtens Nieuwsblad Donderdag 7 januari 1993 - 45ste jaargang no.l Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Gedrukte oplage 3075 Oliebol Heerlijk, zo'n vette bol aan het eind van het jaar. Goede reden om na de laatste krent uit de bol te hebben gegeten, het goede voornemen in daden om te zetten, wat meer aan de ge zondheid te toen. Tal van Hol tenaren zetten jaarlijks de voornemers in een daad om en nemen deel aan de Oliebollen cross, al waren het er dit jaar door de kou minder dan in an dere jaren. Het is niet overdreven te zeg gen dat de ambulance-actie, de Holtenaren heeft wakker ge schud. Over alle politieke kleu ren en stromingen heen, heeft Holten gereageerd. Zelfs op nieuwjaarsbijeenkomsten, zo als bij Blauw Wit, werden spontane 'schri jf-acties' gehou den. maar liefst negentig bon netjes werden ingevuld. De eerste ijsperiode van het nieu we jaar was kort, maar hevig in Holten. Duizenden schaatsliefheb bers hebben zaterdag en zondag met volle teugen genoten van de in optimale staat gebrachte ijsbaan aan de Larenseweg en zelfs maan dagavond was het een drukte van belang op de Noordpool. „Wat de ijsclub betreft is het seizoen eigenlijk al geslaagd te noemen. We hebben de laatste da gen een flink aantal nieuwe dona teurs mogen noteren en een aantal nieuwe leden. Dus wat ons betreft had het best nog wel een tijdje mogen doorvriezen", vertelt een enthousiaste secretaris Jelis Hes- Direct zaterdagmiddag bij ope ning van de baan vormde zich een lange rij voor de kassa. De aanloop was zo groot, dat er nog geen gele genheid was om een snelle baan uit te zetten, zodat jong en oud, goede rijders en beginners door elkaar krioelden. Later, toen de motorve- ger was ingezet, konden de snelle rijders op de noren pas flink uit de voeten. Valpartijen door scheuren in het ijs deden zich niet voor, ge woonweg omdat het bijna zwarte ijs spiegelglad was. Dat was ener zijds het werk van moedertje na tuur, anderzijds van de vrijwilli gers van de ijsclub, die ook dit jaar zich weer mateloos hebben geër gerd aan de troep die op het ijs was gegooid. „Je kan er wel een politie agent bijzetten, maar niets helpt. We moeten alles achter slot en grendel zetten, want elk plankje, balk, elke baksteen, zand, noem maar die in de buurt van de ijsbaan is te vinden, wordt op het ijs ge smeten om te zien of het al sterk genoeg is," verzucht Jelis Hesse. „En van de dader ontbreekt na tuurlijk elk spoor, hoe goed we ook een oogje in het zeil houden". Hesse rekent zeker nog op een nieuwe vorstperiode, maar dan liefst zonder die troep op het ijs. „De mensen die dat doen, hebben zichzelf ermee, dat vergeten ze tel- 's Avonds met de verlichting aan, is het pas leuk schaatsen, zo lijken deze kinderen en hun vader wel te zeggen. kens weer. Want elke steen die op dat is ten nadele van een gladde het dunne ijs wordt gesmeten, ijsvloer. Ik hoop dat men dat nu maakt een scheur of een deuk en eens wil beseffen". De Holtense brandweer krijgt de beschikking over de super moder ne brandweerhelmen. De oude hel men zijn twitig jaar oud en de Hoofdinspecteur voor het Brand weerwezen heeft dringend geadvi seerd de helmen niet meer te ge bruiken. De commissies Gemeen tewerken en financiën adviseren de raad accoord te gaan met de aanschaf van twintig helmen van het merk Drager, die uitgerust zijn met de modernste snufjes, zoals een ingebouwde veiligheidsbril en een hittescherm. Alle helmen wor den individueel op de gebruiker afgesteld. Met de aanschaf is een bedrag van 21.000 gulden gemoeid. Jan en Ineke Bronninkreef van de Pasmansweg zullen op dinsdag 14 januari te zien zijn in het Avro TV programma Natuurlijk Neder lands, waarin de boer in Overijssel centraal staat, dat om 23.38 uur wordt uitgezonden op Nederland 1. Vorig jaar heeft de Avro opnamen gemaakt op het moderne land bouwbedrijf van de familie Bron ninkreef. De nadruk daarbij lag op de toepassing van de mineralen- boekhouding. Naast de familie Bronninkreef wordt aandacht besteed aan aan de aspergeteelt in Raalte en een bedrijf dat gespecialiseerd is in het fokken van struisvogels. Wat vorige week met behulp van de actiebonnen in het holtense Nieuwsblad begon als een goed lopende actie om de ambulance in Holten terug te krijgen, is in het nieuwe jaar uitgegroeid tot een massaal protest. Dagelijks hebben in de afgelopen week honderden Holtenaren de vrieskou getrot seerd om persoonlijk het actiebonnetje bij de redactie van deze krant in te leveren. Velen volstonden niet om de bon in de af en toe dichtgevroren brievenbus te wurmen, maar beklommen de trap om persoonlijk hun bon te overhandigen en de initiatiefne mers een hart onder de riem te steken. Zoals die oudere dorpsgenoot, die ondanks zijn versleten kniën de hoge trap overwon om zelf te kunnen vertellen hoe noodzakelijk een ambulance in Holten is. Persoonlijk had hij afgelopen zondag meegemaakt dat, nadat een kerkganger uit Laren tijdens de middagdienst in de Gereformeerde kerk in elkaar was gezakt, de ambulance bijna een half uur op zich liet wachten. Van een oud vrijwilliger van de Holtense ambulance had hij vernomen, dat deze ambulance die uit Raalte bleek te komen, niet eens was uitgerust met zuurstof. „De man kon niet meer gered worden, maar het geeft toch te denken. Ik hoop dat de ogen van de verantwoordelijken nu eens los gaan". De stroom van reacties heeft de Als men bedenkt dat er driedui- initiatiefnemers, Wim Brinks en zend Holtens Nieuwsbladen wor- Johan Jansen, volkomen verrast, den gedrukt en er nu al (we spreken „Natuurlijk hadden wij op de nodi- over dinsdagmiddag) meer dan ge adhesiebetuigingen gerekend, duizend bonnen zijn binnengeko- want het probleem van de ambu- men bij het Holtens Nieuwsblad, lance leeft bij de mensen, maar dat waarvan velen met twee of drie er zoveel Holtenaren, uit echt alle namen erop, kan je wel stellen, dat lagen van de bevolking, hebben de actie gedragen wordt door het doet ons enorm goed. grootste deel van de Holtense be- Wim Brinks en Johan Jansen werden verrast met de enorme berg actiebonnen. aldus de initiatiefne- Zie deze week op pagina 10 Nadat Lanz Bulldog uit de Holten se popscene verdwenen is, heeft zich al weer een nieuwe formatie aangekondigd. Onder de naam Caffeine is een nieuwe band opge richt met leden afkomstig uit Hol ten en omstreken. Eén van hen is 'Sploder', een prima reden om deze enthousiaste jonge band aan het Sploder publiek te presenteren tij Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Adres: - Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt abonnementsgeld 1 per jaar ad 61,65 dens het Kabaalfeest, dat 15 janua ri gehouden wordt in Het Trefpunt in Espelo. De bezetting is als volgt: A. Biele man, G. Rensen, W. Jansen, R. Brinks en A. Jansen (stand in). Na een half jaar oefenen heeft deze vijfmansformatie de vuurdoop on dergaan op het Kerstrockfestival van de Wippert. Dit waszeker voor Caffeine, een doorslaand succes. Met covers van o.a. Jimmy Hen- drix, Black Sabbath en AC/DC werd de band met een positieve pers-waardering beloond. Het optreden in Espelo is dus de eerste echte thuiswedstrijd. De band speelt in het voorprogramma van de Bathmense rockformatie Kabaal, die samen met oud-Nor maalleden Jan Manschot en Ferdy Joly voor de hoofdact zorgen. Kaarten voor dit min of meer be sloten optreden zijn nog beperkt te koop bij het Klavier. Caffeine speelt van 21.00 tot 21.40 uur; Ka baal van 22.00 tot 23.00 uur en het optreden van de ex-normaalleden met Kabaal is van 23.00 tot 24.00 De Bejaardensociëteit begint het nieuwe jaar met een nieuwjaars bijeenkomst op dinsdag 12 januari in de Kandelaar, aanvang half drie. Het belooft weer een gezellige mid dag te worden. volking' mers. Graag hadden ze ook het college van burgemeester en wethouders op de hoogte willen stellen van de actie. Speciaal daarvoor waren drie buitenmodel-maat actiebon nen vervaardigd voor burgemees ter en beide wethouders, die de initiatiefnemers met een kort toe spraakje hadden willen aanbieden tijdens de nieuwjaarsreeptie van het gemeentebestuur. Maar, na een aanvankelijke toestemming door burgemeester Van Rappard, werd na overleg met beide wethou ders de toestemming weer inge trokken. „Wat wij vooral hadden willen zeggen, is de solidariteit die de Holtense bevolking in zake de ambulance toont. Wij denken, dat zo'n saamhorigheid vrijwel nog nooit getoond is. Het is toch ook een teken, dat de politiek en bevol king in een klein dorp als Holten heel ver uit elkaar is gegroeid. Dat moet B en W toch aan het denken zetten", verklaren Jansen en Brinks unaniem. „Ook kan men deze grote respons ook zien als een eerbetoon aan de vrijwilligers, zo wel de mensen op de ambulance als het bestuur vn de Stichting Ambulancevervoer Holten, die in de afgelopen jaren met zeer veel inzet hebben gezorgd voor een per fecte ambulancezorg. Hen willen wij daarvoor bij deze nog hartelijk bedanken", voegt Johan Jansen er nog aan toe. Actiegroep De actie is niet helemaal de 'poli tiek' en andere bestuurders ont gaan. Zo heeft de fraktie van Ge meentebelang zich volledig achter de actie geschaard. Op persoonlij ke titel mochten wij adhesiebetui- ginen van enkele PvdAers ontvan gen, de overigen hullen zich in stil zwijgen. Burgemeester Van Rap pard en Henk Dikkers, de bestuursleden van de Stichting Ambulancevervoer Holten hebben inmiddels contact gezocht met de initiatiefnemers en gaan op korte termijn aan tafel zitten om eikaars standpunten uit te wisselen. „Wat hier uitkomt weten we niet. Dat willen we eerst afwachten, voordat we verder aan de slag aan", legt Johan Jansen uit. De initiatiefne mers denken in de grote stroom reacties voldoende mensen te kun nen recruteren om een actiegroep op te richten, die verder vorm gaat geven aan de terugkeeractie van de Ambulance. „Of het lukt, dat moeten we niet al te optimistisch Het gastouderbureau van de Stichting voor Sociaal en Cul tureel Werk is op zoek naar nieuwe gastouders. Coördina trice Anneke Beekman laat we ten dat door de aanzienlijke vraag van ouders voor regel matige oppas van één of meer dere kinderen, zich momenteel een tekort voordoet. Het gastouderbureau bemid delt en adviseert in de opvang van kinderen tot twaalf jaar. De opvang kan zowel thuis bij de vraagouder als bij de gastouder gebeuren. Gastouders nemen de zorg van kinderen op zich gedurende een periode waarin de vraagouders afwezig zijn on dermeer door het volgen van een cursus of wegens een be trekking. Voor de opvang ont vangen de gastouders een ver goeding per uur, die volgens landelijke richtlijnen is vastge steld. Voor de opvang geldt een proeftijd van twee maanden, waarna de definitieve overeen komst wordt getekend. Ook tij dens de opvang zorgt het gast ouderbureau voor deskundige -begeleiding. Wie geïnteresseerd is kan te recht op het spreekuur van het gastouderbureau in dorpshuis Dë Boschkamp op dinsdagoch tend van negen tot tien uur en op donderdagmiddag van een tot twee uur. Voor meer infor matie kan men ook bellen met Annekele Beekman, tel. 62882, Corrie de Groot, tel. 63889 of met de Stichting Socuwe, tel. 62755. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v, in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De prijswinnaars van de grote Kerstpuzzel van het Holtens Nieuwsblad zijn: Fam. Schreurs, A.J. Goldstein- straat 19; (le prijs, fototoestel). Slagroomtaarten voor: H.G. Warrink-Huisker, Noorden- bergstraat 1; W.A. Veldhuis- Maag, Vrijheidslaan 10; T. Berg- sman Vries, Schoutenstraat 16; A. Branger-Panhuys, Postweg 95; J. Oosterkamp, Schouten- straat 40; H. Klein Teeselink, Bessinkpasstraat8; Fam. Jonk man, Ab Jansenstraat 27; R. Aanstoot, Kollingserf 3; H. J. Lammertink, Industriestraat 20; C.B. Toomeman, Okken- broekseweg 6. We komen in de volgende editie inschatten, maar niet geschoten is nooit raak. De verantwoordelij ken, en dan bedoelen wij niet al leen in Holten, maar ook op provin ciaal niveau en in het Gewest moet duidelijk worden gemaakt, dat de Holtense bevolking massaal ach ter de actie staat voor een verant woord ambulance vervoer. En dat de bevolking daar ook wat voor over heeft". Nog tot met met zaterdag 9 janu ari kunnen de actiebonnen op het redactieadres van het Holtens Nieuwsblad, Dorpsstraat 24 b wor den ingeleverd. Voor creatief ingestelde tieners van circa twaalf tot en met zestien jaar begint de Stichting Socuwe vrijdag 22 januari in het dorpshuis met een cursus tekenen en schilde ren. De cursus bestaat uit acht lessen en duurt van 15.45 uur tot 17.00 uur en is bedoeld voor jonge ren die meer willen weten over te kenen en schilderen dan door gaans op school wordt geleerd. Onder leiding van Annet Schip pers worden de deelnemers ver trouwd gemaakt met verschillen de technieken en mogelijkheden als kleuren mengen, werken met houtskool, inkt en olieverf. Alle technieken worden toegepast in portrettekenen en het natekenen van voorwerpen. Voor meer infor matie en opgave kunnen jongeren zich wenden tot het kantoor van Socuwe in De Boschkamp, tel 62755. De Stichting Triathlon Holten kan voor de organisatie van de triath lon, die op zaterdag 24 juli wordt gehouden, rekenen op dezelfde sponsors als vorig jaar. het stich tingsbestuur heeft onlangs de sponsorcontracten met OLM ver zekeringen en McDonals verlengd. De inschrijving is enkele dagen voor het einde van het afgelopen jaar opengesteld en de eerste der tig deelnemers hebben zich al ge meld. Z.I Ruim 430 taxtietSupere in 4 landen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1993 | | pagina 1