Holtenaren op stap op tweede Kerstdag Holtenaren reageren massaal op actie terugkeer ambulance Holtens Een verrassend 1993 toegewenst J a, ik doe mee met ambulance-actie Honderen adhesiebetuigingen reeds binnen Milieuvriendelijke ideeën opdoen in de Groene Keuken Op de drempel van het nieuwe jaar: Puzzel valt in de smaak Glasbakken vervangen Kerstviering bejaarden sociëteit Jonge boeren bereiden actie voor Veel belangstelling voor puzzeltochten Holten De Togaclub wenst iedereen en Jan Maats een voorspoedig 1993 t.m. 2116. U ontvangt een fraaie Parker-iotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON listens Nieuwsblad donderdag 31 december 1992 - 44ste jaargang no.53 Abonnementsprijs (61.65 Losse nummers 1.35 Gedrukte oplage 3075 Jaaroverzicht Wat hield Holten bezig dit jaar? In een aantal foto's willen wij in de laatste krant van dit jaar terugkijken op evenemen ten en gebeurtenissen, die spraakmakend waren in Hol ten in het afgelopen jaar. Daar bij pretenderen wij niet volle dig te zijn. Ongetwijfeld zijn er gebeurtenissen geweest die voor Holtenaren persoonlijk van belang zijn geweest, die we over het hoofd hebben gezien. We hebben slechts een keuze gemaakt. Tweede Kerstdag; traditioneel de dag om er met de familie even op uit te trekken. In Holten kwamen zowel de wandelaars als de auto liefhebbers aan hun trekken, met als startplaats een en het zelfde terrein aan de Beusebergerweg, want zowel MAC de Holterberg als het jongerencafé De Schure had den een familie-evenement op po ten gezet. In 't Stuurhuus kon men zich inschrijven voor de kerstpuz- zelrit en in de Schure voor de kerst puzzelwandeltocht. Beide zelfs met dezelfde vertrektijd. Veel ver warring leverde dat niet op. Slexchts een tweetal oudere da mes vergiste zich in de deur en wilden zich inschrijven voor de au- topuzzeltocht naar Haarle, die een lengte had van zo'n 40 kilometer, in de veronderstelling in te schrijven voor de wandeltocht, maar geluk kig kwamen beiden tijdig tot de ontdekking, dat zij zich vergist hadden, waarna over gestoken naar De Schure, voor de zes kilo meter lange wandeltocht kon wor den ingeschreven. De autorit, werd traditiegetrouw uitgezet in samenwerking met de motorclub Haarle, waar ook de fi nish was. In totaal waren er 42 deelnemers, waarvan 27 gestart in Holten en 15 in Haarle. Er was veel aandacht besteed aan de kinderen. Zij moesten onderweg een aantal schapen op speciaal voor de puz- De grote kerstpuzzel van het Hol- tens Nieuwsblad blijkt goed in de smaak te vallen, gezien het aantal inzendingen. Hèt 'foutje' (de letter E ontbreekt in de advertentie van Bloemrierkust Maijo) heeft bij de inzenders geen problemen opgele verd, wèl het nodige rijmwerk. Nog tot en met 1 januari kan de puzzel worden ingeleverd op het redactie adres, Dorpsstraat 24 B. Eind januari komen er andere glas- Dat de actie ten bate van de terugkeer van de ambulance bakken in Holten. Aangezien er standplaats in Holten veel reacties op zou leveren, daar waren zelrit uitgezette borden tellen en konden zich vermaken met enkele spelletjes doen. Aan het eindpunt was er voor de volwassen een bingo en kon het gewicht raden van ze ven zwaargewichten, die samen 650 kg wogen. B. Vrielink uit Gro ningen wist het gewicht te raden, wat hem een prachtige vleeschotel opleverde. De puzzelrit werd ge wonnen door G. Teesink uit Nijver- dal, met 60 strafpunten. Tweede werd M.A. Veldhuis, Wijhe met 96 strp en derde A. Wessels, Raalte met 98 strp. De poedelprijs was voor Van Wieringen uit Holten die 436 strafpunten verzamelde. De wandelaars - die vrijwel alle maal milieuvriendehjk op de fiets Velen kozen tweede Kerstdag voor de gezellige wandeltocht, die was uitgezet door De Schure. naar de Beuseberg kwamen - ver trokken voor een zes kilometer lan ge tocht die door de Beuseberg voerde. De belangstelling was dit jaar groter dan ooit. Zo zestig Hot- lenaren, waaronder veel families met kinderen, hadden de wandel schoenen aangetrokken. De tocht leverde weinig problemen op, al was het een teleurstelling voro de trouwe deelnemers, dat de puzzels onderweg ontbraken. Terug in de Schure kon men zich warmen aan een bord erwten- of tomatensoep, alvorens de vragenlijst met tien behoorlijk pittige vragen ingevuld werden. In totaal waren er 36 pun ten te verdienen. De families Slag en Koopman waren met 33 punten op de besten. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 lie bij het Holtens Nieuwsblad heb ben ingeleverd". binnen het Gewest Midden-IJssel voortaan op kleur zal worden inge zameld, krijgen de nieuwe bakken drie openingen voor groen, bruin en wit glas. Naast de bakken die her en der bij de supermarkten staan opgesteld, krijgt ook de ge- meentewerf aan de Waagweg zo'n nieuwe bak. Ook komt daar een aparte bak voor vlak glas. Met de horeca, de recreatie-ondernemers en bejaardencentrum De Diessen- plas zijn aparte afspraken ge- de initiatiefnemers vooraf al wel van overtuigd, maar dat de Holtense bevolking zo massaal zou reageren, heeft Johan Jansen en Wim Brinks echter volkomen verrast. Ver over de honderd actiebonnetjes zijn inmiddels al door de Holtenaren uit het Holtens Nieuwsblad geknipt en ingeleverd bij het Holtens Nieuwsblad, en velen hebben toegezegd deze week nog de bon in te leveren, maar zijn daar door de drukte van de feestdagen nog niet toe gekomen. tijd in het ziekenhuis te Deventer. Een, vanuit Deventer, tegemoet P gezonden gediplomeeerde ver- neacties pleegkundige stapte nabij Colm- Opvallend bij de tot nu toe bin- schate over op 'onze' ambulance, nengekomen reacties is het groot Kostbare 10 a 15 minuten waren aantal Holtenaren dat op een af echter gespaard, andere manier zelf door een ambu- maals af. De sluitdatum hebben wij in overleg van de heren Brinks en jansen gesteld op zaterdag 9 januari. De bon kan ingeleverd worden bij het Holtens Nieuws blad, Dorpsstraat 24 b. De bejaardensociëteit Holten kan terugkijken op een sfeervolle kerstviering. Mevrouw Langen- barg-Hols opende met een kort welkomswoord en las daarna Lu- cas2. Vervolgens werd de liturgie (Feest voor allemaal) in samen spraak door mevrouw Span en me vrouw Schutte gelezen. Mevrouw Dangremond sloot dit gedeelte af met het gedicht 'Mensen'. Het ge heel werd afgewisseld met samen zang, begeleid op orgel door me vrouw H. Kruk-AanstootNa de pauze werd een spannend kerst verhaal verteld door mwvrouw Van Ieperen-Esseboom getiteld: Vadertje Paamhof. „Daarmee kunnen we aan de slag", was de eerste reactie van een ver maakt over de nieuwe manier van heugde Wim Brinks. De initiatief- inzamelen. Hun glaswerk wordt nemers waren de afgelopen week voortaan beschouwd als bedrijfsaf val. Jonge boeren binden de strijd aan tegen de Milieudefensie. Tijdens een protest bijeenkomst in Marke- lo, die georganiseerd was door een groep agrariërs uit Oost Nederland is besloten hardere stappen te on dernemen tegen de werkwijze van Milieudefensie (Enschede/Almelo) bij hinderwetprocedures. Via be zwaren tegen een hinderwetver gunning wil Miliedefensie verhin deren dat boeren hun bedrijf aan de nieuwste eisen ten aanzien van ammoniak-uitstoot kunnen aan passen. Miliedefensie wenst niet mee te werken aan instandhou ding van landbouwbedrijven. vermoedelijk de meest aangespro ken mensen in Holten. „We konden nergens komen, of we werden aan de mouw getrokken", zo vertelde Wim Brinks. „Op verjaardagspar tijtjes, op straat, in de winkels en op het sportveld, overal werden Johan en ik aangeklampt door mensen die enthousiast reageer den op ons initiatief de ambulance weer een plaats in Holten te geven. Velen wilden ons ook meteen een briefje in de hand stoppen met hun naam en adres, maar dat hebben we afgewimpeld. We houden ons aan het vooraf gesproken draai boek, dat iedereen via de bon in het Holtens Nieuwsblad zich moet melden. We zijn zelfs zover gegaan, dat we de bonnetjes van onze fami- lance naar het ziekenhuis is ge bracht. Zoals die Holtenaar die schrijft: „Uit eigen ervaring weet ik wat dit betekent 'een zaak van leven of dood'. In het holst van een novembernacht in 1991 werd ik ge troffen door een hartinfarct. Onder andere door de snelle aanwezig heid van de ambulance met Hol tense bemanning, arriveerde ik op Naam: Adres: Telefoonnr: Of de mevrouw, wiens dochter hals over kop naar het ziekenhuis moest door complicaties bij een bevalling, die door het uitblijven van de Deventer ambulance door de huisarts in de auto naar het ziekenhuis werd gebracht. Naast de reacties veel ouderen, die normaal gesproken nooit in de pen zullen klimmen of actie zullen voeren, ook adhesiebetuigingen van bijvoorbeeld het Rode Kruis en bejaardencentrum Diessenplas. Ook voor het bejaardencentrum kwam de beëindiging van de De Groene Keuken, de rijdende expositie van milieuvriendelijke ideeën in huis, is op vrijdag 8 janu ari van twee tot vijf uur present standplaats van een ambulance in op de smidsbelt in Holten. Holten als een ven-assing. Daar- jn de Groene Keuken werken sa- naast talrijke families en jongeren, men de provincie Overijssel, Na- die het belang van de instandhou- tuur en milieu Overijssel en De ding van een ambulance stand- Kleine Aarde. De expositie biedt plaats in Holten inzien. Velen wil- elk wat op het gebied van len daadwerkelijk meewerken aan biologische voeding, afscheiding, de actie. Om de Holtenaren die tot nu toe niet gereageerd, hebben de kans te bieden, alsnog in de gelegenheid te stellen om te reageren op de ambulance actie, drukken wij de bon nog- water -en energiebespraring, na tuurlijke materialen en gemak. Er zijn twee modelkeukens te zien, de combinatiekeuken en de optimaal milieuvriendelijke keuken. In de combinatiekeuken wordt goede wil voor wat betreft het milieu ge combineerd met arbeidsbepspa- ring. Electriciteit afkomstig van zonnecellen, een verkleinbare oven en een geheel nieuw type keu ken zijn te bewonderen, evenals een afwasmachine die slechts vijf tien liter water per afwasbeurt ge bruikt. In de optimaal milievriendelijke keuken ontbreekt natuurlijk de af wasmachine. Wel is te zien een Scandinavisch droogrek, een meerverdiepingen- uitdruiprek in een gesloten omhulsel dat boven de spoelbak opgesteld kan wor den. Nieuw is ook en afvalschei- dings-compartiment. In de Groene Keuken wordt tevens uitgebreide informatie over biologische land bouw gegeven. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: j Woonplaats: I Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 61,65 De donkere dagen voor Kerst. Het is een spreekwoordelij ke ouverture voor het feit dat met Kerstmis het licht weer de overhand krijgt. Deze tekst is geschreven vóór Kerst tijdens één van die donkere dagen. De kerstbomen worden versierd met fraaie, maar o zo broze kerstballen. Soms lijkt het leven op een kerst bal, fraai maar o zo broos. Het bericht over de vlieg ramp in Portugal bepaalde ons daar nadrukkelijk bij. Juist vanwege het feit dat het een Nederlands vlieg tuig betrof, vol met landge noten, die de Kerst in zonni ger oorden wilden vieren, treft het ons extra. Wij had den het zelf kunnen zijn. Straks wensen wij elkaar een goed 1993 zonder te weten wat dit jaar voor ons in petto heeft. Eigenlijk is dat maar goed ook. Het is maar goed ook om per 1 januari weer opnieuw te beginnen, vol goede voor nemens om een nieuwe start te maken en een nieuw, lichtend perspectief te hebben. Niet weten wat je te wachten staat, geeft je de kans en de mogelijkheid dingen nu eens anders te doen, dan je tot nu toe deed. Dat is verrassend voor jezelf en voor je omge ving. Onze mogelijkheden blijken dan vaak groter en breder dan we zelf en ande ren van ons verwachtten. Gaarne spreek ik de wens uit dat 1993 voor ons allen een verrassend jaar moge worden! De burgemeester van Hol ten, W.L.F.C. van Rappard.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1