En nu de sneeuw nog Ambulance moet terug' Minder belangstelling voor Volkskerstzang Holtens Nieuwsblad, C" 'h J a, ik doe mee met ambulance-actie Holtenaren vragen medestanders voor actie: Adventsbijeenkomst van HVG-afdelingen Weekmarkt op woensdag Uontvangt een fraaie MEDEDELING Foutje in de Kerst-puzzel BON Holten Schadeclaim van brand naar gemeente Verkiezing sporters uit het oosten Nieuwjaarsbijeenkomst FEESTELIJKE PRIJZEN!!! KORTING VAN 50% HesterS Holtens Nieuwsblad donderdag 24 december 1992 - 44ste jaargang no.52 Abonnementsprijs f 61.65 Losse nummers f. 1.35 Gedrukte oplage 3075 Erepenning Vier jaar geleden ontwierp de Hongaarse kunstenares Elisa beth Varga uit Amsterdam in opdracht van de gemeente Hol ten een penning. Daarvan wer den er slechts tien geslagen om dat toekenning ervan een grote uitzondering is. Na W.H. En klaar en W. Beijers werd zater dag aftredend MAC-voorzitter D.J. Schooien tot ereburger van Holten benoemd. OAD-afscheid Zesenvijftig is hij nog maar, maar hij heeft er al wel veertig jaar opzitten bij de Overijssel- sche Autobus Dienst. Chef- elektro Teun Willemink van de OAD nam dinsdag afscheid van zijn vele collega's en oud-colle ga's. Of afscheid? Waarschijn lijk is hij nog regelmatig aan de Holtense Burg. v/d Borchstraat te vinden. Al was het alleen maar om iets te repareren in het historisch archief. Kostenstijgingen maken voor het Holtens Nieuwsblad een aanpassing van het abonnementstarief noodzakelijk. In verband hiermede is de abonnementsprijs per 1 januari 1993 als volgt: f 61.65 per jaar losse nummer f 1.35 De uitgever De routes zijn uitgezet, informa tieborden en route-aanduidingen geplaatst, de folders liggen klaar, en ski's en toebehoren zijn weer uit het vet gehaald. Toeristisch Holten is er weer helemaal klaar voor: langlaufen. Nu alleen de sneeuw nog. Holten als wintersportplaats, een idee dat beginjaren tachtig ingang vond. De strenge winter leidde des tijds tot allerlei langlauf-activitei- ten in de toeristische sector. Hele volksstammen waagden zich op de Holterberg op de lange latten en genoten na afloop van een glaasje glühwein. Maar niets is zo grillig als de Hollandse winter zodat het door particuliere ondernemers in geslagen materiaal en de aangeleg de draaiboeken daarna weer voor lange tijd in de kast verdwenen. Met het aanleggen en bewegwijze- ren van twee officiële loipes wil de VW Holten de langlaufsport nu structureel in haar produktpakket opnemen. Deze zomer al werden rode en groene routepaaltjes langs de drie en zes kilometer lange rou tes geplaatst en vorige week kwa men daar drie grote informatiebor den bij. Daarop kan de langlaufer niet alleen zien hoe het af te leggen traject loopt, maar worden ook de regels vermeld waaraan men zich moet houden om het kwetsbare natuurgebied niet te vernielen. Deze borden zijn te vinden bij cam ping De Holterberg (waarvan eige naar Willy Veneklaas het trekken van de loipes voor zijn rekening neemt) en bij de hotels 't Losse Hoes en De Holterberg. De zes kilometer lange route loopt over de Nijverdalseweg, de Plag- genweg en de Eekhoomweg en die van drie kilometer gedeeltelijk over dezelfde wegen, maar ook een stukje over de Vossenweg. Vooruitlopend op de benodigde sneeuwval heeft de VW er intus sen voor gezorgd altijd bereikbaar te zijn via een speciale telefonische sneeuwlijn. De ingezonden brief van de hand van de heer W. Brinks in het Holtens Nieuwsblad van 10 december jongstleden over het (lange) uitblijven bij een schermutseling op de Larenseweg van de ambulance vanuit Deventer, blijkt in Holten een stroom van reacties te hebben opgeleverd. Niet alleen bij de brief schrijver zelf, maar vooral ook bij zijn naamgenoot, de bekende verenigingsman Wim Brinks. Nauwelijks was de krant uit of Wim Brinks werd op de werkvloer van Nido, waar Brinks werkzaam is, gecomplimenteerd met de 'brief op poten' over de gang van zaken rond het ambulancevervoer in Holten. Ten onrechte dus; maar zo verklaart Wim Brinks: „Ik had die brief zelfgeschreven kunnen hebben, ledereen weet, dat de vijftien minuten-grens van uit Deventer niet gehaald kan worden. Ook bij de provincie weet men dat. Door echter te goochelen met de cijfers heeft men voor elkaar gekregen dat de ambulance uit Holten is .verdwenen ten gunste van Deventer. Uit alle reacties die ik heb gekregen kan maar één ding geconcludeerd worden: de Holtenaren willen de eigen ambulance terug". In de Kerstpuzzel van het Holtens Nieuwsblad en de Holtense Han delsvereniging is een klein foutje geslopen. In de advertentie van Bloemsierkunst Maijo ontbreekt namelijk een letter 'E' die op num mer 17 moet worden geplaatst. Dat dit voor de echte puzzelaars geen probleem was, bleek vorige week donderdag toen amper twee uur na de bezorging van het Holtens Nieuwsblad de eerste inzending al binnen was. Men kan de oplossin gen met slagzin nog tot 1 janauri 1993 inleveren bij het kantoor van het Holtens Nieuwsblad aan de Dorpsstraat 24b. Evenals deze week wordt de Hol tense weekmarkt komende week op een andere dag gehouden. In verband met oud en nieuw is er op woensdag 30 december markt. Plaats van handeling blijft gewoon de Smidsbelt. Wim Brinks heeft het niet bij woorden gelaten. Samen met di recteur Johan Jansen van Nido - eveneens een geboren en getogen Holtenaar - heeft hij inmiddels links en rechts in het dorp z'n voel horens uitgestoken of er in vol doende draagvlak te vinden is een actie te starten voor een ambulan ce standplaats in Holten. „We wil len geen emotionele toestanden, maar gewoon op zakelijke gronden bekijken wat er mogelijk is. Veel bedrijven hebben al positief gerea geerd op ons initiatief, maar voor dat we echt stappen kunnen gaan ondernemen, willen we de mening peilen van de Holtense bevolking", legt Jan Jansen uit, die het volle dig met Wim Brinks eens is, dat de ambulance terug moet naar de ga rage aan de Waagweg. „In alle bedrijven is men tegen woordig verplicht, mede door de nieuwe Arbowet, om een aantal mensen in dienst te hebben met een EHBO-diploma, maar bij de overheid breekt men de voorzie ningen juist af'. Beide initiatiefne mers zijn maar matig te spreken over de Holtense politiek in den brede, die het in zake het ambulan cevervoer heeft laten afweten. „Men had veel krachtiger protest bij provincie en Gewest moeten aantekenen tegen het weghalen van de ambulance. Men heeft zich laten overdonderen door cijfers die gewoon niet kloppen". Ook had naar hun mening het bestuur van de Stichting Ambulancevervoer Holten veel eerder aan de bel moe ten trekken en door middel van publiciteit moeten laten weten wat er te gebeuren stond. Pas toen alles al in kannen en kruiken was, werd de bevolking op de hoogte gesteld van het verdwijnen van de ambu lance uit Holten. Een slechte zaak zo menen beide heren. Dat de oude tijden, waarin de Hol tense vrijwilligers dag en nacht klaar stonden om dienst te doen op de ambulance voorbij zijn, weten beide initiatiefnemers ter dege. De overheid eist tegenwoordig voor het personeel een professionele verpleegopleiding. Als oplossing denken zij aan een gedeeltelijke werkkring bij een van de Holtense bedrijven voor het ambulanceper- jaarlijkse Volkskerstzang in de soneel. „Het zijn nog maar losse Kandelaar trok vorige week gedachten, die verder uitgewerkt woensdag minder bekangstellen- den dan in afgelopen jaar. De tij den dat de kerk tot de laatste plaats bezet was, zijn kennelijk voorbij De 'voetbal' op de TV zal daar ongetwijfeld mede debet aan zijn geweest. Alle traditionele elementen waren aanwezig en maakten het tot een sfeervolle bijeekomst, die als the ma had meegekregen: Een Koning is geboren. De samenzang met be kende en minder bekende kerstlie deren werd als gebruikelijk bege leid door HMV onder leiding van Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geelt op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 moeten worden. Dat kunnen en willen wij niet alleen doen. Daar voor hebben we de hulp en onder steuning van de Holtense bevol king nodig. Zo zal de ambulances tandplaats de gemeenschap geld gaan kosten. Is men daartoe wel bereid? En zijn er ook mensen in Holten die met ons mee willen den ken? We willen dat graag weten", vragen Johan Jansen en Wim Brinks. Klankbord Met de feestdagen voor de deur hopen beiden, dat de Holtenaren hun gedachten er eens over willen laten gaan. Heeft Holten iets over voor een terugkeer van de ambu lance? Omdat beide heren drukke baasjes zijn, die vaak onderweg zijn, hebben wij als Holtens Nieuwsblad aangeboden als De HVG Holten de HVG Dijker klankbord te fungeren. Wie mee hoek hielden op 17 december een wil denken of doen om de ambu- gezamenlijke adventsbijeen- lance terug te krijgen in 'Holten komst. Het liturgisch gedeelte kan de bon in het Holtens Nieuws- kwam uit het verenigingSDlad De blad invullen en, graag met naam, Fakkel met het thema: 'En zij zult adres en telefoonnummer bij ons vinden'. De liturgie werd verzorgd op het redactieadres Dorpsstraat door de dames van Dijkerhoek en 24 b in de bus gooien. Eventuele Holten terwijl de muzikale begelei- bijlage met de motivaties kunnen ding in handen was van de heer natuurlijk worden bijgevoegd. Wij Koopman. Na de pauze voerden de zorgen er dan voor, dat de bonnen dames van beide groepen het op het buro van Wim Brinks en kerstspel 'Maria en haar buren' op. Johan Jansen terecht komen. Deze eigentijdse variatie op het Bert Fransen en orgelspel door me vrouw Hennie Kruk-Aanstoot. De Schriflezing uit Jesaja 9: ltrin 6, Lucas 2:1 trin 7, Lucas 2:8 t/m 14 en Lucas 2: 15 t/m 20 werd gelezen voor H.C. Aangeenbrug, die me vrouw Dorlas verving. Het Her vormd Kerkkoor onder leiding van W. Aaltink zong In het nachtelijk duister en het fraaie Weihnacht- smotette. Het kinderkoor Mozaïek onder leiding van Eline Paalman zongen Tinkel, tinkel ting en Een Koning is geboren. Samen met de aanwezige schoolkinderen zongen zij Eens op een nacht, het lied, dat in de afgelopen weken op de scho len was ingestudeerd. Hun heldere zang leverde hen een waarderend applaus op. De solo van HMV be stond dit keer uit de symfonie Sim ple Noël's. De meditatie werd ge houden door ds. H. Doornweerd. Tot slot van de bijeenkomst klonk uit volle borst het Ere zij God, dat staande gezongen werd. De collec te aan de uitgang was bestemd voor het plaatselijk Open Deur- werk, die ook de organisatie had van de Volkskerstzang en voor Unicef Kinderfond van de Verenig de Naties. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 1224 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De brandstichting door twee leden van de Holtense vrijwillige brand weer in 1991 krügt nog een staartje. De verzekeraar van het bedrijf Banz Bord (een van de getroffen panden) wil het uitgekeerde scha debedrag van f733.654,40 verhalen op de gemeente Holten. Die heeft in overleg met hahr verzekeraar Centraal Beheer de aansprakelijk heid echter afgewezen en de zaak in handen van het Apeldoomse verzekeringsbedrijf gegeven. In de procedure voor de Arrondise- mentsrechtbank in Almelo zal mr. H.A. Bouman van Trenité Van Doorne Advocaten en Notarissen te Amsterdam Centraal Beheer (en dus indirect de gemeente Holten) vertegenwoordigen. Lezers van het Holtens Nieuws blad kunnen meebeslissen wie er op zondag 3 januari tot Overijssel se sportman, sportvrouw en sport ploeg van 1992 wordt gekozen. Tij dens en rechtstreekse radio-uit zending van Radio Oost wordt dan ook de Jaap Mulder-trofee uitge reikt aan een jonge, talentvolle sporter en overhandigt de Sport raad Overijssel haar stimulerings beker aan een provinciale instel ling of een inwoner van Overijssel. De inzendingen van het Overijssel se publiek (voor 1 januari een brief kaart met de namen van sport man, sportvrouw en sportploeg naar Radio Oost, Postbus 1000, 7550 BA Hengelo) worden samen gevoegd met de mening van een jury van (oud)sporters en sportre dacteuren van het Deventer Dag blad, Twentsche Courant, Dag blad Tubantia en Radio Oost. Alle inwoners van Holten worden hierbij uitgenodigd voor de openbare Nieuwjaarsbijeenkomst, die gehouden zal worden op maandag 4 januari 1993 van 19.30 uur tot 21.00 uur in het ge meentehuis van Holten Rond 20.00 uur zal de burgemeester zijn nieuwjaarswens uitspreken. Burgemeester en wethouders van Holten, de secretaris, de burgemeester, J. P. Stegeman W. L. F. C. van Rappard Naam: Adres: Telefoonnr: Kerstverhaal werd o.l.v. mevrouw Loorbach ingestudeerd en op de planken gebracht door Dine Riet man, Elly Bannnink. Bertha Mark voort, Fenneke Klein-Teeselink, Minie Ulfman en Riek Broekmaat. Afgelopen dinsdag werd hetzelfde stuk voor de bewoners van De Diessenplas gespeeld, terwijl er ook nog regionale optredens op het programma staan o.a. in Colm- schate. Met het 'Er zij God' werd de sfeervolle Advents-bijeenkomst van de HVG-groepen afgesloten. De Nieuwjaarsbijeenkomst van de HVG Holten wordt op 5 januari om 09.30 uur gehouden. In Dijkerhoek gebeurt dat op 12 januari. Aan het eind van het jaar gaan wij onze gehele wintercollectie opruimen. Vanaf maandag 28 december geven wij een Wij ontvangen u graag met een kopji en wensen u alvast heel fijne feestd Nettie Waart en medewerksters e koffie agen. Dorpsstraat 61, 7451 BS Holten

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1