Derk Schooien derde Holtense ereburger Blauw Wit haalt de winterstop ongeslagen Toch nog zeshonderd rijders bij veldrit Handballers laten de punten liggen Kerstzaalvoetbal in de sporthal Torendiploma's jeugdschakers 'Nacht' van Blauw Wit op 29 december Mintonette 2 sluit af met nederlaag Gelijkspel Blauw Wit 4 Cees Riemers vertrekt bij de SV Holten HOLTENS NIEUWSBLAD Informele start nieuwe jaar bij ZW Blauw Wit Kerstvoetbal Tweede plaats voor zwemclub Veei waardering op bomvolle receptie: DONDERDAG 24 DECEMBER 1992- Dinsdagavond 29 december houdt Blauw Wit voor de veertiende keer haar zaalvoetbaltournooi in sporthal 't Mossink. Voor het eerst wordt dit tournooi 's avonds gehouden i.p.v. 's nachts door de ongunstige lig ging van de feestdagen. Dit zaalvoetbaltournooi voor stan daard-elftallen uit de veldcompeti- tie is voor vele clubs uit de omge ving een welkome aanvulling op het winterprogramma. Enkele deelnemende verenigingen spelen reeds vanaf het begin (tijdens de strenge winter in februari 1979) mee o m. plaatsgenoot SV Holten en GFC uit Goor. Tevens hebben de verenigingen Hulzense Boys, Spc. Rijssen, Spc. Markelo (de win naar van vorig jaar) en Enter Voor uit toegezegd weer met de sterkst mogelijke opstelling te zullen deel nemen. Nieuwkomer is dit jaar SWN uit Nijverdal. Samen met de organiserende ZW Blauw Wit vormen zij het zeer regionale deelnemers veld. Scheidsrechters op dit tour nooi zijn de heren H. Roverts, B.A.M. Leushuis en A. Leushuis, allen uit Goor. De aanvang van dit tournooi is dinsdagavond om 20.00 uur. Mid dels poulewedstrijden (twee pou les) wordt er een eindstand be paald. Na de pauze spelen de nrs. 4 van beide poules om de 7/8e plaats, vervolgens de nrs. 3 om de 5/6e plaats en de nrs. 2 om de 3/4e plaats. De finale tussen de poule winnaars zal om ca. 24.00 uur plaatsvinden met aansluitend de prijsuitreiking. De entree bedraagt fl. 2,50 per per soon incl. een programmablad met gratis lotnummer voor een te houden ver loting. SV Holten JUNIOREN: zaaltoernooi in sport hal 't Mossink, maandag 28 decem ber: Holten Fl aanwezig om 08.45 uur; Holten F2 aanwezig om 10.15 uur; Holten E2 aanwezig om 13.15 uur; Holten D2 aanwezig om 14.45 uur. Dinsdag 29 december: Holten F3 aanwezig om 08.45 uur; Holten El aanwezig om 10.15 uur; Holten E3 en Holten E4 aanwezig om 12.00 uur; Holten Dl aanwezig om 15.00 uur; Holten D3 aanwezig om 13.30 uur. Oudejaarsdag, donderdag 31 de cember: zaaltoernooi voor alle ju nioren in sporthal 't Mossink. A, B en C-elftallen aanwezig om 08.00 uur (rood en wit shirt meenemen. Blauw Wit JUNIOREN: maandag 28 decem ber: Blauw Wit 2 naar zaaltoernooi in Gorssel, vertrek 18.00 uur. Toer nooi pupillen in sporthal 't Mos sink: Blauw Wit Fl 09.00 uur aan wezig; Blauw Wit El om 12.30 uur aanwezig; Blauw Wit E2 om 13.45 uur aanwezig; Blauw Wit D2 om 15.15 uur aanwezig. Dinsdag 29 december: Blauw Wit In de uitwedstrijd tegen het laag geplaatste LHC heeft Holten twee onnodige handbalpunten laten lig gen. Hoewel Holten in de opbouw van de wedstrijd zowel Rik Dalhui- sen als Vincent ten Zijthof moest missen, nam Holten na een gelijk opgaande wedstrijd gedurende het eerste kwartier toch de leiding. Bij de rust leidde Holten met 5-7. Ook direct na de rust hield Holten de voorsprong vast, maar moest toen toezien hoe LHC terugkwam. Holten had daarbij pech; daar waar de gastheren tot vier keer toe een strafworp kregen, moesten zij het met slechts twee strafworpen doen. Zo kon LHC het tij keren en kwam deze club met 12-9 voor te staan. In de slotfase kwam Holten nog iets terug, maar meer dan een 12-11 nederlaag zat wer niet in. De dames boekten thuis een over winning tegen Raalte 2. In een ste vige wedstrijd vol duw- en trek- werk hield Holten het hoofd koel en boekte uiteindelijk een 13-9 winst. De dames junioren A vervolgens speelden een belangrijke wedstrijd tegen Karwei/Kwiek, die door Hol ten werd gewonnen met 6-5. Door deze winst blijft Holten ongeslagen meedraaien in het eerste jaar in de junioren le klasse A. De junioren B speelden een lastige uitwedstrijd tegen Dalfsen, waar bij Holten moeilijk loskwam. Bij rust stond er een 44 stand op het bord. Na de rust stopte Dalfsen de aanvallen hard af, wat Holten de nodige strafworpen opleverde. On danks de grote inzet van de Holte naren was het toch Dalfsen dat de winst met 11-9 in eigen huis hield. De meisjes A boekten thuis tegen Karwei/Kwiek een keurige over winning, meisjes B speelde gelijk (2-2) tegen ABS. Jongens B won nen tegen Unive/Achilles met 14- 11. De welpen tenslotte wonnen van V K met 8-7. Uit tegen De Esch 3 behaalde Blauw Wit 4 een 2-2 gelijkspel. De thuisclub begon goed en kwam met goed combinatie voetbal en kele keren gevaarlijk dichtbij Blauw Wit-doelman Bert Rietman. Uit een vloeiende aanval van de gastheren kon de boomlange spits 1-0 inkoppen. Jan Stam zorgde hal verwege de eerste helft voor de gelijkmaker na een lange rush. De donderspeech van speler-leider Gerrit Bekkernens miste zijn uit werking niet. Zo begon Blauw Wit de tweede helft ook zeer fanatiek en kreeg hierdoor goede mogelijk heden. Na goed doorgaan van Ed die Kruk kon Marcel van Engbrink 2-1 intikken. In de slotfase kwa men de gasten nog langszij: 2-2. Op zaterdag 2 januari 1993 houdt ZW Blauw Wit '66 de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het clubhuis op 't Vletgoor. De aanvang is om 15.30 uur. Alle leden, donateurs, sponsors, medewerkers en suppor ters worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst heeft net als andere jaren een infor meel karakter, waardoor het gezel lig samenzijn het nieuwe jaar onge dwongen kan inleiden. Verder heeft voorzitter Gerhard Kolkman in zijn nieuwjaarstoespraak enkele belangrijke mededelingen opgeno men. De seniorencommissie van de sv Holten afdeling voetbal houdt op zaterdag 26 december, Tweede Kerstdag, voor de vijftiende keer in successie een zaalvoetbaltoer nooi voor alle senioren. Voordat om 09.00 uur G. Soer de aftrap zal verrichten, wordt door de scheidsrechters eerst uitleg ge geven van de nieuwe spelregels. Alle spelers worden (met rood en wit shirt) om 0.30 uur in de sporthal verwacht, waarna de indeling be kend zal worden gemaakt. Het pu bliek heeft - uiteraard - gratis toe gang. Voor de vijfde keer houden de jeugdafdelingen van de SV Holten en de ZW Blauw Wit het Kerst- zaalvoetbaltoumooi voor pupillen in sporthal 't Mossink. Op 28 en 29 december beleven een paar hon derd kinderen plezier aan de voet balsport in een ontspannen sfeer. De organisatie heeft voor een opzet gekozen die gelijk is aan die van het afgelopen jaar. De nieuwe zaal- voetbalregels worden dus nog niet bij de jeugd geïntroduceerd. Aan dit tournooi nemen de volgen de verenigingen deel: Twenthe Goor, Heeten, RKSV Rijssen, Markvogels Markelo, Holten, ABS Zwemclub Twenhaarsveld heeft afgelopen zaterdag de tweede plaats gehaald tijdens de zwem wedstrijd voor niet-startvergun- ninghouders. De club behaalde hier 67 punten. De eerste plaats was weggelegd voor organiserende vereniging De Mors uit Rijssen, die 72 punten in de wacht sleepte. Bathmen, Diepenveen en Blauw Wit. De tijden zijn zodanig, dat elke poule volledig wordt afgewerkt, voordat een nieuwe poule start. Alle jeugdleden van Holten en Blauw Wit hebben inmiddels be richt ontvangen over het wed strijdprogramma. De organisatie is op 28 december in handen van Blauw Wit en op 29 december in handen van Holten. Na een periode van 3,5 jaar wordt het trainerschap van Cees Riemers uit Nijverdal met de SV Holten niet verlengd. Het contract met de trai ner die halverwege het seizoen '89- '90 de taken van de Almeloër Ten Brinke overnam, zal in onderling overleg niet worden verlengd. Rie mers had bij de SV Holten een jaar lang de A-jeugd onder zijn hoede en daarna 2,5 jaar de hoofdselectie. Een opvolger is nog niet bekend. F2 om 09.00 uur aanwezig; Blauw Wit D3 om 13.30 uur aanwezig; Blauw Wit Dl om 15.00 uur aanwe zig. 20.00 uur: aanvang Nacht van Blauw Wit. Sporthal Programma voor de week van 26 december tm 1 januari 1993. Zaterdag: 08.30-14.00 uur: SV Hol ten voetbal (verder gesloten). Maandag: 08.30 uur-17.00 uur: SV Holten pupillentoernooi; 17.00- 18.00 uur: Bekkernens; 19.00-23.00 uur: BCH. Dinsdag: 08.30-17.00 uur: SV Hol ten pupillentoernooi. 19.00 uur- ...uur Nacht van Blauw Wit. Woensdag: 19.00-22.30 uur BCH; 22.30-23.30 uur J. Wegstapel. Donderdag. 08.30-15.00 uur SV Holten oudej aars toernooi junio ren. Vrijdag: gesloten. Voor reservering van nog vrije uren in het bovengenoemde weekeinde kan men zich a.s vrijdag van 12.00 tot 22.00 uur wenden tot de beheer der van de sporthal (tel. 63180). Overige reserveringen uitsluitend via het gemeentehuis (afd. Welzijn, tel. 61666, tst. 722). 'Niet alleen voor de wijze waarop dering vergezeld gaan van de grondeigenaren, het plaatselijk be- W 'Niet alleen voor de wijze waarop u MAC De Holterberg geleid hebt, maar vooral ook door de toege voegde waarde van de MAC voor Holten als een materieel en perso neel facilitair bedrijf.' Met die mo tivatie overhandigde burgemees ter W.L.F.C. ridder van Rappard scheidende MAC-voorzitter Derk Schooien de erepenning van de gemeente Holten. Daarmee schaart Schooien zich als derde in het rijtje van mensen die een grote verdienste voor Holten hebben (of hebben gehad). Eerder gingen hem alleen mr. W.H. Enklaar en W. Beijers hem voor. Getuige de ova tie in een overvolle zaal van De Biester, gunde iedereen het de vertrekkende Schooien van harte. Het hing er met de benen uit afge lopen zaterdag bij het afscheid van Schooien en de kennismaking met zijn opvolger Jan Wansink. De laatste kreeg van ceremoniemees ter Ep Krikkink als eerste het woord om zijn voorganger in het zonnetje te zetten. Wansink gaf aan de hand van 25 jaar kasperike- len een beeld van de groei van MAC De Holterberg en maakte meteen duidelijk dat Derk Schooi en, maar ook zijn vrouw Gerritje daar wel degelijk een heel grote rol in hebben gehad. Als eerste officië le daad mocht de nieuwe voorzitter hem dan ook (nog wat onwennig) de penning behorende bij het ere lidmaatschap opspelden. Verrassing De grootste verrassing kwam ech ter van het gemeentebestuur dat er perfect in geslaagd was de ere penning voor iedereen geheim te houden. Burgemeester omschreef Schooien als een meewerkend, vooral praktisch gericht voorman die op zijn geheel eigen manier van de juiste wind gebruik maakte om het belang van zowel de MAC als de hele Holtense gemeenschap te dienen. „Op de MAC doe je nooit tevergeefs een beroep. Het is in feite de Haarlemer olie in het Hol tense verenigingsleven. Voor Schooien geldt meer dan voor wie ook: 'een man een man, een woord een woord'." Voorzitter Jan Schuchard herin nerde zich nog zijn eerste kennis making met Schooien in 1973 toen de pas naar Holten verhuisde ras- Amsterdammer 'een akkefietje' had bij de Nacht van Holten. Schu chard dacht recht te hebben op de eerste plaats, maar had bewonde ring waarop de MAC-praeses zon der grote woorden het verschil van mening uit de weg ruimde. „Dat was typerend voor de manier waar op Schooien altijd leiding heeft ge geven aan de MAC. Die beschei denheid siert hem." Ook voorzitter Johan Broekhuis van de KNMV afdeling Overijssel roemde de tact van Derk Schooien. Hoewel de motorsportbond de laatste tijd nogal in de clinch lag met de MAC omdat men er in Hol ten helemaal niets van begrijpt waarom er geen kampioenscrosses meer op het Zuurberg-circuit wor den gehouden, was Broekhuis vol lof over de verdiensten van de club en de voorritter. Hij liet die waar dering vergezeld gaan van de KNMV-penning in zilver. Bescheiden Nadat ceremoniemeester Ep Krik kink hem gewaarschuwd had dat hij nog kleiner zou worden door al die medailles, was het de beurt aan het feestvarken zelf. Dirk-Jan Schooien toonde zich weer be scheiden als altijd. In zijn dank woord betrok hij niet alleen al die mannen van het eerste uur als Arf- man, Egberts, Oplaat, Müller, Ste vens en Krikkink maar vooral ook zijn vrouw Gerritje. Daarnaast roemde hij de goede samenwer king met de mede-bestuursleden, grondeigenaren, het plaatselijk be drijfsleven, gemeente, politie en brandweer, de KNMV, EHBO, Rode Kruis en de buurtclubs. Ondanks de wat zorgelijke tijden voor de motor- en automobielsport ziet hij de toekomst rooskleurig in: „Het verandert allemaal wel weer ten goede. Onder leiding van Jan Wansink zal de MAC daarbij een voortrekker blijven." In kleine kring (en 's avonds in het eigen Stuurhuus waar ook het raam met clubembleem werd ont huld) beleefde de hele MAC-familie daarna nog enkele genoeglijke uurtjes. Voor Egbert Bouwmeester, Paul Noordam, Merijn Offringa en Jonathan Teoh lag na afloop het torendiploma klaar. Egbert Bouwmeester, Paul Noord am, Merijn Offringa en Jonathan Teoh hebben afgelopen maandag avond uit handen van voorzitter In de laatste wedstrijd voor de winterstop heeft Blauw Wit op een zwaar en moeilijk bespeel baar veld door een 1-0 zege op het Hellendoornse Vesos haar goede positie op de ranglijst geconsoli deerd.. Bovendien werd door deze zege Vesos teruggeworpen in de strijd om de tweede periodetitel. Vesos toonde van meet af aan wei nig ontzag voor de hogere positie van Blauw Wit en bezorgde vooral over links de Blauw Wit verdedi ging - waarin Bert Meijerink de afwezige Henri Thalen goed ver ving als voorstopper - handen vol werk. Echte kansen kwamen daar echter nauwelijks uit voort. Bo vendien maakten laatste verdedi ger Leo Aanstoot en doelman Hans Bekkernens een zeer solide indruk. Geleidelijk kwam Blauw Wit wat beter in haar spel. Halverwege de eerste helft kregen de Holtenaren twee goede mogelijkheden. Johan Bolink kopte fraai in uit een vrije trap van Gerald Jansen, doch de bal vloog rakelings naast. Even la ter strandde Gerwin de Velde Har senhorst op de Vesos-goalie. De terugspringende bal werd door Jacco Schuppert ineens ingescho ten, doch ook in tweede instantie redde de keeper. In het laatste kwartier voor de rust behoedde doelman Hans Bekkernensn zijn ploeg voor een tegentreffer. In de tweede helft tapte Blauw Wit uit een ander vaatje. De eerste gro te kans was echter voor de gasten toen een bal vanaf links over de hele verdediging zeilde en de Ve- sos-spits onverwacht vrij voor doel op dook. Hans Bekkernens redde fraai. Daarna was het echter de beurt aan de thuisclub. Jacco Schuppert schoot voorlangs, ter wijl even later Johan Bolink uit een hoekschop van Gerald Jansen rakelings overkopte. In de 62e mi nuut kwam dan toch de bevrijden de treffer voor Blauw Wit. Slecht uitverdedigen in de linkerverdedi ging van Vesos werd goed afge straft. Jacco Schuppert onder schepte de bal, speelde meteen op rechts door naa'VHans Stam, die snel doorging en laag voorzette naar Wim Barvelink, die van dicht bij onhoudbaar intikte (1-0). Blauw Wit hield het initiatief. Dat leverde wel hoekschoppen op doch geen echte kansen. Er werd te slor dig afgespeeld. Vesos wilde zich nog niet gewonnen geven en pro beerde met counters tot succes te komen, zodat het talrijke publiek een zeer spannende slotfase te zien kreeg. Een kwartier voor afloop leek Wim Barvelink de wedstrijd definitief te beslissen, maar de Ve- sos-doelman wist zijn schot te ke ren. Even later kregen de gasten door een misverstand in de Blauw Wit-verdediging onverwacht nog een kans op de gelijkmaker, doch Hans Stam wist op het laatste mo ment onheil te voorkomen. Daardoor haalde Blauw Wit onge slagen de winterstop. Doordat ook SW '56 won blijft de situatie aan de kop van de ranglijst ongewij zigd. Die stand is nu als volgt: SW'56 met 19 uit 12, Blauw Wit met 17 uit 11, Sp.Denekamp en Rietvogels met 14 uit 11 en Vesos met 14 uit 12. Dick van der Knaap van de schaakafdeling van SV Holten een torendiploma gekregen. De vier gaan door voor een koningsdiplo ma. Ook dan zullen Jan van Calcar en Dick van der Knaap de schaak- lessen blijven verzorgen. Intussen worden aanstaande maandag avond het open Holtense schaak kampioenschap gehouden. Om even met dat kampioenschap door te gaan: dat worden gespeeld op Meermanskamp en iedere Hol- tenaar die zich geroepen voelt om titelhouder Van der Knaap te ont tronen, kan hieraan meedoen. In de interne competitie werden enkele wedstrijden gespeeld met de volgende uitslagen. Jan van Calcar - Dick van der Knaap 0-1Han Romp - Ab Modde- jonge 1-0; Cees Oly - Gerrit Stevens 0-1; Bertus van Beek - Hendne Koetsier 1-0; Dinant van Beek - Theo van Lindenberg 0-1. Ook voor de bekercompetitie werden enkele voorrondewedstrijden gespeeld. De uitslagen zijn: Cees Oly - Han Romp 0-1; Jan ten Velde - Diane Aanstoot 1-0; Jaap Schipper - Henk van Beek 0-1. Veldrijders zijn niet kinderachtig. Dat bleek zondag maar weer eens bij de Beemd- en Bergtoer van de Wielervereniging Holten. On danks een guur weertje met ge staag neervallende regen trok de zesde aflevering van deze veldrit door de contreien van Holten toch zeshonderd deelnemers. Ze kwa men uit heel Nederland, ja zelfs uit Engeland, Duitsland en België. Ook de regionale amateurtop was goed vertegenwoordigd getuige de zestien leden van de Giant-pioeg. Op een door de regen erg drassig parcours werd het een loodzware rit. Om 09.00 uur vertrokken de eerste renners richting motor cross-circuit De Zuurberg om via de Holterenk camping De Holter berg te bereiken waar een welkome kop warme chocola en krente- brood werd aangeboden. Het zwaarste gedeelte moest toen nog volgen want daarna moest de Holterberg worden bedwongen met stevige hellingen en veel vals plat. In de Oranje-kuil stapte dan ook menig veldrijder of anders maakte men een klein om weggetje om dit lastige obstakel te vermij den. De materiaalwagen van Goossens had ook veel werk met tal van afgebroken zadelpennen en kapot te kettingen of derailleurs. Verder verliep de rit zonder incidenten en kon de WV Holten na afloop weer op een geslaagde dag terugkijken Tegén het hoog geklasseerde Ka ters konden de veteranen-volley ballers van Mintonette 2 niet voor een veijassing zorgen. Zonder Wim Hartkamp en Cees Brussée werd de eerste set met 15-7 verloren. Coach Leo Thiele paste daarna wat wissels toe zodat Pim Gruiters set-upper werd. Dat bracht meer aanvalsvariatie waardoor onder aanvoering van een sterk spelende Jos Kamphuis een voorsprong werd genomen die niet meer werd afgestaan: 7-15. Persoonlijke fouten en gebrek aan aanvalskracht leidden het verlies van de derde set in (15-7) waarna het in de vierde leek of Holten de moed al had opgegeven. Bij een 14- 6 achterstand liet coach Thiele zich eens goed horen resulterend in een puur op inzet gevoerde inhaal race. Katers had twee time-outs nodig om de set alsnog met 15-12 te winnen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 11