Matthijs Berends is 'n veelzijdig talent Jeugd moet nu kar trekken, hun bedje staat al gespreid Holtens NieuwttatL Schooljeugd plaatst kaarsen op Canadese begraafplaats WEEK I DEZE TER STAL bon „DE BIESTER" Dirk-Jan Schooien na 24 jaar MAC-voorzitter af: 3% Bontenweg wordt nu fietspad 55 HesterS MODE D Grote puzzel voor Kerst Kerstactie Kerstmiddag Bejaarden sociëteit 1 krat Hl pijpjes 18.95 Holten Uontïangt een fraaie Parker-iotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Nieuwjaarsbijeenkomst Nieuwsblad donderdag 17 december 1992 - 44ste jaargang no.51 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Stokkers Met de sluiting van de firma Stokkers is opnieuw een ver trouwde naam uit de Oranje straat verdwenen. In het Hol- tens Nieuwsblad een terugblik op 230 jaar familiebedrijf Stok kers. Topconcours De verwachtingen was bij de HMV-aanhang al hoog gespan nen, maar het uiteindelijk be haalde resultaat op het Top concours overtrof de stoutste verwachtingen. Kerstmiddag De creatieve kerstmiddag van Socuwe in het dorpshuis trok opnieuw veel belangstel- lellenden. In het Holtens Nieuwsblad een impressie van de gezellige middag. Pianist, componist en tekstschrij ver Matthijs Berends heeft afgelo pen maandag de Grote Prijs ge wonnen van de jarlijkse Talenten jacht. Matthijs begeleidde niet al leen zijn medeleerlingen op een magistrale wijze met de piano. Zijn composities, uitgevoerd op fluit en gitaar en vergezeld van door hemzelf geschreven teksten brachten de jury in vervoering, die unaniem de jonge Holtenaar de eerste prijs toekende. De aula van de Scholengemeen schap was maandagavond weer goed gevuld met leerlingen en leer krachten, die een afwisselend pro gramma kregen voorgeschoteld door het aanstormende talent van SGH. Opvallend was dat in tegen stelling tot vorige jaren, veel meer kandidaten life-muziek brachten en het aantal play-back-acts ver minderd was. De begeleiding voor af door de muziekdocenten J. Kui per en R. te Velthuis, die ook de algemene leiding hadden van de taletenjacht, zal daar niet vreemd aan zijn geweest. Door de goede begeleiding voelden de leerlingen gesterkt om het helemaal 'zelf te doen'. Ook in het genre 'klassiek' viel een stijging van het aantal deelnemers waar te nemen. Voor een deel van het publiek blijft dit genre helaas minder bekend, maar over het al gemeen werden de optredens door de medeleerlingen wel gewaar deerd. De 'emancipatie' van de deelnemers kwam ook tot uiting in het aantal solo-artiesten, dat dit jaar had ingeschreven. Jammer dat in het begin van de avond de geluidsapparatuur veel kuren ver toonde. Pas later kan docent F. Helmer de ongemakken voor een groot deel wegwerken. Door de stijgende lijn in de kwali teit van de optredens kostte het de jury de nodige hoofdbrekens op de winnaars in de verschilldende ca- tegoriën aan te wijzen. In de cate gorie Vocaal wonnen Frederike Ludwig en Anne Marie Visser. Vol verve brachten zij met zang en pia no het nummer Bright Eyes. Bela Spanjar en Pietemei Stegeman wonnen de eerste prijs in de cate gorie Instumentaal met hun ver tolking van een song uit de film Dancing with wolves. De Runner- up-prijs, voor het aankomende ta lent, ging dit jaar naar het brug klaskoor, dat nog niet zo lang gele den is opgericht. Ze zongen een prachtig lied van Herman Finkers: Kerstmis en Maria. gratis flesopener Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3. tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 4 Eigenlijk kwam Derk Schooien Het protest van ce aanwonenden 0f meer fcjj toeval in het bezit van de Bontenweg tegen de over- van de voorzittershamer. Op een last van auto's op deze zandweg in vergadering bij De Biester op 28 de Beuseberg B en W van Holten tebruari 1968 gjng het erom of de hebben besloten de Bontenweg ge- toenmalige dorpsfeestcommissie deeltelijk af te sluiten voor het ge- moest d00rgaan met het organise- motonseerde verkeer en aan te wij- ren van motocross-wedstrijden op zen als fietspad. Het middenge- de Beuseberg, of dat dit eigenlijk deelte zal middels een sluisje uit- een taak van MAC De Holterberg Van hem had er niet zonodig een afscheidsreceptie hoeven komen. Zo graag staat hij nu ook weer niet in het middelpunt van de belangstelling en ach, zoveel stelde dat voorzitterschap nou ook weer niet voor. Maar zaterdag 19 december moet hij er bij De Biester dan toch aan geloven. Begin dit jaar gaf Dirk-Jan (Derk) Schooien na 24 jaar de voorzittershamer van MAC De Holterberg over aan Jan Wansink en hoewel hij nog lid van het dagelijks bestuur blijft en zegt 'niet van al die heisa te houden' neemt hij nu officieel afscheid als eerste man. Een terugblik op een kwart eeuw MAC met een nuchtere Beusebarger die nooit voorop liep, maar er wel steeds voor zorgde dat alles na afloop 'weer mooi glad was'. sluitend bereikbaar worden voor fietsers. Zie deze week op pagina w was. Schooien (en met hem man nen als Jo ArfinanJ an Wansink en Bets Oplaat) vonden dat laatste, maar MAC-voorzitter Goorman was wat huiverig voor de financiële consequenties. „Dat was voor hem reden om zijn voorzitterschap te beëindigen, maar wij durfden dat wel aan. Ook al omdat we van de dorpsfeestcommissie 2500 gulden meekregen. Maar toen moest er dus wel een nieuwe voorzitter ko men. Ze kozen mij toen als jong broekie van amper dertig jaar. Ik Feestelijke prijzen!!! Aan het eind van het jaar gaan wij onze gehele wintercollectie opruimen. Vanaf maandag 28 december geven wij een korting van 50%. Wij ontvangen u graag met een kopje koffie en wensen u alvast heel fijne feestdagen. Nettie van Waart en medewerksters Dorpsstraat 61. 7451 BS Holten Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam 1 Adres: I Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr. /mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 keek daar best tegenop, maar ge lukkig had ik de steun van Arfman, Wansink en Oplaat. En eigenlijk is dat altijd zo gebleven. Ik voelde me ook nooit zo'n voorzitter die boven de vereniging staat. Dat past ook helemaal niet bij de sfeer binnen de MAC. En aan representatieve din gen had ik helemaal een hekel. Ik hoefde niet zo nodig naar die offi ciële KNMV-bijeenkomsten met al die motorsport-bonsen. Vroeger stuurde ik daar altijd secretaris Jo Arfinan heen. En met de centen bemoeide ik me al helemaal niet. Dat was j arenlang de taak van pen ningmeester Henk Egbers. Die kon dan weer geen paaltjes inslaan, maar wist alles van de financiën. Zo hielpen we elkaar. De laatste jaren vormde ik een soort twee eenheid met Bets Oplaat. Mijn taak als voorzitter zag ik meer als het motiveren van de leden en het aanpakken van nieuwe activitei ten. En ik was nooit te beroerd om zelf de handen uit de mouwen te steken. Een meewerkend voorzit ter, ja zo zou je het kunnen zeg gen." Gezonde club De handen uit de mouwen steken kunnen ze bij MAC De Holterberg. Niet alleen bij de eigen activiteiten die in de loop der jaren steeds uit gebreider werden, maar ook bij an dere evenementen in het dorp. Ging het in de beginjaren slechts om het organiseren van een paar puzzelritjes per jaar, gaandeweg werd steeds meer aangepakt. Het ledental groeide onder het 'be wind' van Derk Schooien evenre dig van 56 in 1968 tot rond de 570 nu. Anno 1992 is het resultaat een gezonde vereniging met een ac commodatie, eigen grond en een groot arsenaal materialen waar menig collega-vereniging in de re gio jaloers op is. „We zijn gewoon met weinig be gonnen en mede door de belange loze steun van het bedrijfsleven steeds maar gegroeid" relativeert Derk Schooien het succes van zijn vereniging. „Ik weet nog wel dat we voor de puzzelritten met oude wekkers werkten. Wat dat betreft is er wel veel veranderd, maar dat is geleidelijk gegaan. Je moet wel steeds actief met nieuwe ideeën aan de gang gaan. De autocross op de Kol was zoiets. Puur uit geldge brek zochten we naar een publieks trekker en Dick van Guus (Müller) kwam toen op een kraamvisite met dat idee. De zeskamp van destijds, ook iets waar de MAC mee begon. En de enduro-wedstrijden natuur lijk. Die is de laatste tijd wel steeds aan stre.ngere regels gebonden. Of milieubelangen een bedreiging vormen voor de toekomst voor de auto- en motorsport? Ja, dat denk ik wel. Wedstrijden op de openbare weg zullen steeds moeilijker wor den. Maar op afgesloten terreinen zie ik nog wel degelijk genoeg mo gelijkheden." MAC-familie Zo actief als de MAC naar buiten treedt, zo veel aandacht wordt er ook besteed aan de gezelligheid binnen de eigen club. De ooit door Jo Arfinan ingestelde viswedstrij den, de feestavond met huldiging van de kampioenen, supporters- reisjes in de succesjaren van Au gust Müller en sinds kort gezellige bijeenkomsten in het eigen Stuur- huus. Middels het fraai uitgevoer de clubblad De Knalpiepe wordt ieder lid maandelijks op de hoogte gehouden. ,Het is één grote familie van MAC- Deze week in het Holtens Nieuwsblad de traditionele Kerstpuzzel met medewerking van de Holtense Handels Ver eniging (HHV). De hoofdprijs van dit jaar is een volautomati sche fotocamera, beschikbaar gesteld door de HHV. De Ooste lijke Weekbladpers, uitgever van dit nieuwsblad, doet er nog eens tien heerlijke slagroom taarten bij voor de eerste tien beste inzendingen. De oplossingen moeten voor 1 januari bij het Holtens Nieuws blad worden ingeleverd. De uitslag van de puzzel zal gepu bliceerd worden in de krant van 7 januari. Derk Schooien heeft nu meer tijd voor zijn grote passie: het repareren van oude motoren: „Nu ik van al dat geregel aan de telefoon af ben, zal ik wel veel tijd in de schuur doorbrengen." De Holtense Handelsvereniging zet van zeventien tot en met 24 december de winkelactie voort. De trekkingen van de Kerstactie zijn op 21, 23 en 28 december. Bij elk van de trekkingen wordt voor een bedrag van 1250 gulden aan prijzen getrokken. De uitslagen worden gepubliceerd in het Holtens Nieuwsblad en de uitslagenlijsten worden aangeplakt bij de winke liers. Op dinsdag 22 december en woens dag 23 december zullen de winkels 's avonds tot negen uur geopend zijn. De Kerstman zal dinsdag avond 22 december een bezoek brengen aan Holten en aan het winkelend publiek attenties aan bieden. Op 24 december en 31 december zullen de winkels in Holten vanaf vier uur gesloten zijn. zijn met een pilsje erbij want dat bevordert ook de onderlinge band." Bedje gespreid „Zaak is nu alleen dat de jongeren binnen de vereniging onze rol gaan overnemen. Want in feite draait de club nog op dezelfde mensen als 25 mensen typeert Derk Schooien jaar geleden. Via de aanleg van het zijn vereniging. Daarin vervullen ook de vrouwen een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij het samenstel len van lunchpakketten of het schoonmakwen van het clubhuis. Dat typeert de club wel. Als er iets gebeuren moet, is iedereen bereid een handje mee te helpen. En dan mag het na de tijd ook best gezellig jeugdcrossterrein aan de Imhofs- weg hebben we geïnvesteerd in de jeugd, maar die moeten nu eigen lijk zelf naar voren treden. Nu stel len ze zich nog te afwachtend op. Hun bedje is gespreid, maar er moet wel iets mee gedaan worden. De jeugd moet nu de kar gaan trekken." Alle inwoners van Holten worden hierbij uitgenodigd voor de openbare Nieuwjaarsbijeenkomst, die gehouden zal worden op maandag 4 januari 1993 van 19 30 uur tot 21.00 uur in het ge meentehuis van Holten. Rond 20.00 uur zal de burgemeester zijn nieuwjaarswens uitspreken. Burgemeester en wethouders van Holten, de secretaris, de burgemeester, J. P. Stegeman \/y p q van Rappard. De traditionele Kerstmiddag van de Holtense Bejaardensociëteit wordt gehouden op dinsdagmid dag 22 december. Dat gebeurt dit keer in de Kandelaar. Men wordt verzocht een kaars en een kande laar mee te nemen. De aanvang is 14.30 uur. Door het plaatsen van maar liefst Het plaatsen van kaarsen op gra- 1500 kaarsen op de Canadese Be graafplaats wil de Holtense jeugd uit de hoogste klassen van de ba sisschool donderdag 24 december aandacht vragen voor het toene mende rechts-radicalisme en de daarmee gepaard gaande rassen haat. Verschrikkingen als rassen haat, oorlog enz. mogen nooit meer voorkomen, is de boodschap aan de vooravond van het Kerst feest. ven om zo de doden te herdenken, is een alom in Europa verspreid gebruik. In het bijzonder in Fin land is dit een traditie. Vandaar ook dat de geboren Finse mevrouw Van Dam uit Holten de basisscho len heeft gevraagd mee te werken aan de herdenking op de Canades Begraafplaats. Mevrouw Van Dam ondervond zelf de verschrikkingen van de oorlog en vertelde de kinde ren daarover bij de op 4 mei gehou den dodenherdenking. Tegen de achtergrond van het opkomend ra cisme, leek het de scholen een goe de zaak aan deze speciale herden king mee te werken. De bijeenkomst op donderdagmid dag (16.00 uur) vindt plaats onder auspiciën van de Stichting Viering Nationale Feest- en Gedenkdagen en krijgt een sober karakter. Er worden geen toespraken gehouden en alleen midwinterhoorn-blazers zorgen voor een muzikale begelei ding. De leerlingen van de basis scholen nemen, in hun Kerstva kantie, deel op vrijwillige basis. Ook de familie Van Öam, het colle ge van B en W, verschillende leer krachten en ouders en een delega tie van de Stichting VNF zijn aan wezig. De plechtigheid duurt onge veer een kwartier.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1