Zuivere koffie bij foto-tentoonstelling Kerstweek in De Boschkamp een gezellig familiefeest Holtens NleuwsbteL Jongeren uit Zimbabwe te gast bij tienersoos m TER STAL Socuwe rekent weer op een grote belangstelling Vijf tenten bij de boer is maximum Socuwe zoekt nieuwe voorzitter Holten jonge -fl 0 QC jenever lUi^w Uontuangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. A. Poliste kwart eeuw bij gemeente Originele kerstkaarten Jan ten Velde Voorstelling in kader van Holland World Youth Holtens Nieuwsblad donderdag 10 december 1992 - 44ste jaargang no.50 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Sport De sport in Holten speelde zich de laatste week voorname lijk binnenshuis af. De meeste voetbalwedstrijden werden af gelast. Maar binnenshuis wer den flinke robbertjes uitge vochten. De hockeyclub kreeg van de Sportcommissie een flinke veeg uit de pan voor het eigenzinnig gedrag, waardoor de commissie zich buiten spel voelt gezet. Daarnaast kwam het probleem Vletgoor weer uitgebreid aan de orde. Het on derzoek door de NSF moet uit sluitsel geven, maar of er ver volgens voldoende geld zal zijn om de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, blijft nog onzeker. Zie deze week op pagina 10 De gemeente blijft bij haar stand punt, dat het zogeheten kamperen bij de boer in het Holtense buiten gebied beperkt moet blijven tot maximaal vijf tenten, dat is J. Meij- erink aan de Helhuizerweg meege deeld, die op zijn terrein kamperen wil toestaan. De Stichting voor Sociaal en Cul tureel Werk Holten zoekt op korte termijn een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter, drs. P. Bakker heeft te kennen gegeven een twee de bestuurstermijn van drie jaar niet te ambiëren. De oud-rector van de SGH wil de komende jaren meer activiteiten buiten Holten ontplooien. Zo heeft hij zitting genomen in het gewest bestuur van de Algemene Neder landse Bond voor Ouderen (ANBO) met als portefeuille voor lichting en publiciteit. Een combi natie met het voorzitterschap van Socuwe is niet mogelijk. Voorzitter Bakker neemt begin januari afscheid. Een opvolger is op dit moment nog niet gevonden. Na eerst mogelijke kandidaten persoonlijk te hebben gepolst - die om verschillende redenen afhaak ten - heeft vorige week het bestuur van Socuwe kandidaten opgeroe pen middels een advertentie. Tot op heden zijn er nog geen reacties op de advertentie binnen geko men. Het is geen alledaagse gebeurte nis, dat er een tentoonstelling wordt gehouden, waarvan de op brengst ten goede komt van een goed doel. De foto tentoonstelling die momenteel te bewonderen valt in het Holtense gemeentehuis is er zo een. Amateur fotograaf Harrie ten Wolthuis besteedt vrij wel al zijn vakanties aan reizen naar exotische landen. Niet om lui op het strand te liggen nabij een duur vakantiehotel. Samen met zijn partner mevrouw Broekhuis trekt hij door Zuidamerika en Afrika om het dagelijkse leven van de bewoners vast te leggen. Honderden foto's heeft hij in de loop van de jaren gemaakt. Een twintigtal werden door Ten Wolt huis waardig gekeurd om als ma teriaal te dienen voor de verkoop expositie, waarvan de opbrengst ten goede komt van de Wereldwin kel Holten, een initiatief waar voor de fotograaf een warm plekje in zijn hart heeft. Wethouder Wim Dalhuisen was uitgenodigd om de tentoonstelling te openen. Hij deed dit graag, zo deelde hij de belangstellenden mee. Enerzijds uit hoofde van zijn functie als wethouder belast met cultuur in Holten, anderzijds we gens de betrokkenheid van de ge meente bij de Wereldwinkel in Hol ten. Hij herinnerde eraan, dat de gemeente nauw betrokken is ge weest bij de oprichting van de We reldwinkel in Holten en dat de ge meente een van de eerste vaste afnemers is van de Wereldwinkel. „De gemeente schenkt al jaren zui vere koffie, al wordt er door sommi gen wel eens iets anders beweerd. Ook het kopje koffie dat u nu drinkt is zuivere koffie, die recht streeks door de Wereldwinkel wordt ingekocht van de van boe ren coöperaties en het drankje dat u straks krijgt aangeboden is even eens van eerlijke kwaliteit", aldus Dalhuisen. De wethouder complimenteerde Ten Wolthuis met het uitstekende initiatief en roemde de kwaliteit van de foto's, prachtige sfeerbeel den uit andere culturen, die een bijdrage kunnen leveren tot een betere kennis van en bewustwor ding over de derde wereld. De We reldwinkel werd door de wethou der verblijd met de toezegging dat de netto winst van de fotoverkoop door de gemeente verdubbeld zal worden met een maximum van 500 Harrie ten Wolhuis en zijn vriendin trekken jaarlijks naar de Derde Wereld en leggen dat vast in fraaie beelden. gulden. Het geld komt uit het potje ontwikkelingshulp van de ge meente. De wethouder riep alle aanwezigen vooral de intekenlijst voor de foto's niet te vergeten. De fraaie foto's, waarvan Ten Wolthuis zegt: „ik probeer echte mensen fotograferen, niet gepo seerd, daarom hou ik mijn toestel altijd een beetje stiekem een beetje onder m'n arm", zijn verkrijgbaar in het formaat 30 bij 40/45 cm kun nen besteld worden via de inteken lijst die op de balie in de hal van het gemeentehuis ligt of bij de We reldwinkel die elke vrijdag te vin den is in de hal van Albert Heijn- /Wansink. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b. v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3. tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De kerstweek in de Boschkamp is na een aarzelend begin een paar jaar geleden uitgegroeid tot een evenement dat aanslaat bij de Holtenaren. Evenals in voorgaande jaren zal het ook dit jaar weer bruisen van de kerstactiviteiten in dorpshuis De Boschkamp. De Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk biedt voor jong en oud opnieuw een breed scala aan activiteiten. Er wordt dan ook gerekend op een grote belangstelling voor dit gezellige familiefeest. Voor een aantal activiteiten dient men zich dan ook van tevoren aanmelden. Die hebben wij - heel toepasselijk - aangeduid met een sterretje Voor opgave kan men dagelijks terecht in het kantoor in het dorpshuis, Tuin straat 2, tel. 62755. Voor de overige activiteiten is het een kwestie van aanschuiven en meedoen. De hoofdmoot van dit .vrolijke kerstfestijn wordt ongetwijfeld ge vormd door de Kerstmiddag voor het gezin op zondagmiddag 13 de cember. Van twee tot vijf uur staat De Boschkamp open voor iedereen met een goed humeur. De toegang is gratis en er is van alles te bele ven, zoals: - kerstukken maken kerstdeco raties en kaarten maken; kaarsen maken; origami, patchwork, quil ting; midwinterhoorn blazen door de groep van de heer Efftink; een puzzel voor de kinderen; Amnesty International (kerstandaardje voor kinderen); Unicef is aanwezig met een stand, evenals de Wereld winkel Holten; kerstversieringen van De Lathmer; kersttaartjes of kerstbakjes maken; lampekapjes maken; verloting prachtige kerst stukken; videofilm over oud-Hol ten door de Oudheidkamer Hool'tn (altijd weer een succes); recepten voor de feestdagen met lekkere hapjes van de familie Ya- coub uit Syrië, men kan Antilliaan se lekernijen proeven. Voor de kleintjes zal Dolf Moed in speelzaal optredfen. Daarvoor wordt een kleine bijdrage gevraagd. Natuur lijk ontbreekt de kerstman niet op het feest. A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam: Adres: Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 Zonder overdrijving kan gezegd worden, dat er in de loop der jaren honderden kerstukjes gemaakt zijn tijdens de bloemschiklessen van Socuwe. Men kan een keuze maken uit vier werkstukken: deur- krans; kerstboompje; kerstmand je; tafelkrans. Jenny van Ulzen staat de deelnemers met raad en daad terzijde en men zal versteld staan van het resultaat. Het is ver standig om even te informeren of er nog plaats is. De beginnersgroepen zijn afgelopen dinsdag al begon nen, maar men kan nog terecht op zondagmiddag 13 december om 14.00 uur (gevorderden); maandag avond 14 december, 19.30 uur (be ginners) en dinsdagavond 15 de cember, 19.30 uur (beginners); Tienersoos Musky Vrijdagavond 11 december 19 - 21 uur. Voor tieners van 12 t/m 15 jaar is de kelder van het dorpshuis ge opend voor een sfeervol Kerstbal, compleet met oliebollen, choco- melk en mistletoe. Door de discjoc- key worden de grootste hits van het afgelopen jaar gedraaid. Stijldansen voor oude ren De ouderen dansen er lustig op los. Maandagmiddag 14 december wordt tussen 14.30 - 17 uur in de ontmoetingsruimte van het dorps huis wordt onder leiding van Ben Vollenbrock een gezellig Kerstbal gehouden voor de stijldansgroe pen ouderen. Wie een kijkje wil komen nemen, is ook van harte welkom. Kinderkerstmarkt* Dinsdagmiddag 15 december 15.30 - 17 uur. Voor een klein bedrag er materiaal gekocht worden en kun nen de kinderen zelf een kerstbak je, een eigen kaars, een menu- of kerstkaart, een sneeuwpotje en nog veel meer maken. De kinder kerstmarkt is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Woensdagmiddag 16 december vanaf 14 uur Kerstbakjes voor bejaar den* Woensdagmiddag 16 december vanaf 14.00 uur. Het is al jaren een goede traditie geworden. Kinderen maken een kerstbakje voor de ou dere inwoners van Holten en bren gen de bakjes zelf naar hen toe. Er is materiaal aanwezig, maar de kinderen mogen ook zelf wat mee- De kerstman zal zeker niet ontbreken op het kerstfeest in dorpshuis De Boschkamp. ontmoetingsruimte was tot de laatste plaats bezet bij het kerst concert van de familie Karst. Dit keer wordt de familie vrijdagavond 18 december 20.00 uur in Holten verwacht. Een uniek kerstconcert met eigen geschreven Drentse en nederlandstalige teksten met prachtige muziek. Ook eigentijdse kerstvertellingen zullen niet ont breken. Het is raadzaam vooral tij dig toegangskaarten te reserveren. nemen. Voor deze middag worden ook chauffeurs gevraagd. Rijdt u een keertje mee? Graag even aan melden bij Socuwe. Kerstfilm voor gehandi capten Donderdagavond 17 december 19 - 21 uur. (op grootbeeld) In de ontmoetingsruimte draait de Swingsoos. Jeugdfilm Vrijdagmiddag 18 december 14 uur; De Reddertjes. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar draait de filmclub deze leuke film op een groot scherm, net als in de echte bio scoop. Kerst met de familie Karst* Vorig jaar sloeg het enorm aan. De De heer A. Poliste vierde vorige week dinsdag het feit, dat hfj een kwart eeuw in dienst was bij de gemeente. De heer Poliste is werk zaam bij de buitendienst van de dienst gemeentewerken bij het on derhoud van de bermen. De laatste jaren doet hij dienst op de klepel maaier. Voordat de heer Poliste koos voor de gemeentedienst, was hij werkzaam op de boerdenj. Namens het gemeentebestuur werd hij in de kantine van het ge meentehuis - temidden van zijn familie, collega's en oud-collega's - toegesproken door burgemeester Van Rappard, die de jubilaris het bekende bord met het Holtense gemeentewapen overhandige. Voor mevrouw Poliste waren er bloemen. Directeur ing. S.K. de Jong feliciteerde de jubilaris en complimenteerde hem met zijn uitstekende staat van dienst. Als blijk van waardering overhandige hij een op twee klepels opgemaakt bloemstukje. van uw eigen foto QQ slechts \J 11!!irt. FOTÓ-VIDEO-AUDIO service Tienersoos Musky presenteert zondagmiddag 13 december een unieke voorstelling in de kelder van het dorphuis. In het kader van het projekt 'Holland World Youth' treden veertien jongeren uit Overijssel en Zim babwe voor het voetlicht met een muziek- en theatervoor stelling over discriminatie, cultuurverschillen en de onaf hankelijkheid van Zimbabwe. Hoewel het stuk primair be doeld is voor jongeren, zijn ook andere belangstellenden wel kom. De voorstelling begint om half drie en is gratis toeganke lijk. Tijdens de gezinsmiddag, die de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk tegelijker tijd houdt in de ontmoetings ruimte, verzorgen de jonge 'ac teurs' ook een muzikaal inter mezzo. Het optreden geschiedt in het kader van een uitwisselingspro gramma. Er wordt gewerkt met originele Afrikaanse muziekin strumenten. De Overijsselse jongeren brachten reeds enkele maanden door in het Afrikaan se land en keren nu terug met de Zimbabwanen. De inhoud van het theaterprogramma werd sa mengesteld door het Zimbabwe Association of Community The atre, die middels theater knel punten in de samenleving be spreekbaar wil m^ken. Het stuk, dat inclusief pauze zo'n anderhalf uur in beslag neemt, zal op scholen en in jongeren centra worden opgevoerd. Het start in de periode dat Zimbab we nog geen kolonie was en loopt door tot het heden. Aan de hand van terugblikken wordt stilgestaan bij de prekoloniale periode, de koloniale tijd, de vrijheidsstrijd en de huidige on afhankelijkheid. Naast vertel lingen is er muziek (Afrikaanse drums), zang en dans. De spe lers verspreiden zich tijdens hun optreden veelal tussen him publiek. Na afloop is het de be doeling dat kontakt volgt tus sen "spelers en toeschouwers middels discussie en vragen. Ook informeel kontakt is moge lijk. De doelstelling van Holland World Youth is een zo groot mo gelijke groep jongeren in Neder land en ontwikkelingslanden een genuanceerder beeld te pre senteren van eikaars samenle ving en cultuur. Dat moet lei den tot minder vooroordelen en meer herkenning en daardoor ook tot meer begrip en grotere betrokkenheid bij andere sa menlevingen en culturen. De Overijsselse jongeren die aan het projekt deelnemen worden ondersteund door een regionale werkgroep, waarin onder meer het Centrum voor Ontwikke lingssamenwerking (COS) Overijssel, het Servicebureau Overijssel en de jongerenorga nisaties van FNV en CNV verte genwoordigd zijn.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1