;e St. Nicolaas arriveert in Holten Aanleg omstreden Maisweg belemmert plan Lukensveld Wat rest is een foto „DNIESTER" Dinsdag 8 december M _n TER STAL Definitief einde Ambulancevervoer Holten wenskaarten vernieuwd Geslaagd Sloop panden Oranjestraat Collectie Holten Oppositie legt zich niet neer bij besluit gemeenteraad Floryn jonge -j Q QC jenever lUivv Originele kerstkaarten __>g Oproep aan ieder weldenkend mens U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad donderdag 3 december 1992 - 44ste jaargang no.49 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers ƒ1.- Gedrukte oplage 3075 Afscheid De zeventig jaar zie je hem niet aan. Maar de jaartjes be ginnen bij ds. Israel toeh ook te tellen. Reden om na tien jaar een stapje terug te doen en ten minste één taak, die van ambte naar van de Burgelijke Stand, aan een jongere over te laten. Volgende week dinsdag neemt hij afscheid. Vandaag alvast een gesprek met de huwelijks voltrekker. De vrijwilligers van het Plaatselijk Comité voor Kinderpostzegels zijn weer dagelijks tussen 13.30 en 17.00 uur aanwezig in het postkantoor aan de Gaardenstraat en boven dien op donderdag en vrijdag op dezelfde openingstijd in de Rabo bank met de nieuwe collectie wenskaarten en kinderzegels. De wenskaarten, 39 stuks met origine le ontwerpen van Nederlandse kunstenaars, zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoerignen, forma ten en prijsklassen. Met de op brengst stunt de Kinderpostzege lactie projecten voor kinderen die om één of andere reden geen kans krijgen een normaal leven te lei den. Onze plaatsgenoot Piet Meindert ma is aan de Universiteit Twentl geslaagd voor het doctoraal ex men van de faculteit elektrotec niek. Zou er in Spanje ook carnaval ge vierd worden? Dat moet haast wel, want hoe ander kan Sint Nicolaas zo jolig en vaardig met zijn staf de maat aangeven bij de carnavals deuntjes die HMV zaterdagmid dag voor het gemeentehuis ter af wisseling van de lijfliedjes van de Goedheiligman speelde. Ook zijn knechten waren kennelijk al in ge dachten op weg naar het carnaval, want zij lieten samen met het jonge 'gelovige' volkje een perfecte polo- nonaise zien aan hun baas en aan de gemeentebazen. Ondeugend waren ze ook die jonge Pieten, want ze klommen boven op het dak van het gemeeentehuis en hin gen heel waaghalzerig aan het bal kon, tot schrik van Sinterklaas. Even later bleek dat de baldadig heid uitliep tot een echte kwajon gensstreek. Uit het gemeentehuis 'leende' Pedro een ouderwetse fiets - die de week daarvoor nog dienst had gedaan bij het concert van HMV - en reed stiekem een paar rondjes over de Smidsbelt. Natuur lijk werd hij daarbij betrapt en tot straf kreeg hij een pak voor z'n fluwelen broek van Sint himself. Een stukje Spaanse opvoeding werd in praktijk gebracht. Burgemeester Van Rappard con stateerde bij zijn verwelkoming van de hoge gast, dat de twee we ken rust die de Sint zich had ge gund sinds zijn aankomt in Neder land, hem goed had gedaan. En inderdaad Sint's stem klonk krachtig en sterk en opmerkelijk jeugdig voor zo'n oude grijsaard. De bejaarde kindervriend werd traditiegetrouw 's middags inge haald bij garage Rouwenhorst, zo dat de Sint meteen een goede in druk kon krijgen van de vernieuw de Oranjestraat. Soepeitjes zoef den de houten wielen van deopen caleche over het nieuwe asfalt. Of het uitzicht rondom, zo zonder een enkel boompje hem ook goed be viel konden we in het gedrang met alle kinderen niet gewaar worden. Via de Kol ging het richting ge meentehuis, waar met volle borst alle bekende Sinterklaasliedjes werden gezongen. Na zich enige tijd op gepaste wijze met het colle ge van B W te hebben onderhou den begaf de Stint zich weer rich ting zijn koets, maar niet na van heel veel kinderen alvast het ver langlijstje in ontvangst te hebben genomen. De tijd dat de kleuters angstig zich aan moeders rokken vastklemmen bij de komst van de Sint is ook al lang voorbij, zo kon Sint Nicolaas kwam zaterdagmiddag bij zijn intocht handen tekort. men constateren. Na een korte rondrit door de Gaardenstraat en omgeving, begaf Sinterklaas zich tenslotte naar gebouw Irene, waar de jeugd van vier tot zeven jaar op uitnodiging van de Holtense Han delsvereniging werd getracteerd op een voorstelling van de (jeugd theatergroep Lokate uit Deven ter. De belangstelling was hiervoor wat minder groot dan in andere jaren, zodat de duw- en dringtafele- ren bij de ingang van gebouw Irene gelukkig achterwege bleven. Na nog eens uitgebreid te zijn toege zongen door de verzamelde Hol tense jeugd ging de Sint op pad naar zijn tijdelijke residentie, die naar wij vernomen hebben te vin den is 'ergens' aan de Raalterweg, om na zaterdagavond weer af te reizen naar het verre Spanje. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b. v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W, Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllilllllllilllllilH liter van uw eigen foto r\ QQ slechts \J 57 57 Het college van burgemeester en wethouders van Holten willen haast zetten achter de invulling van het plan Lukens veld, zodat als het een beetje meezit, er volgend jaar al be gonnen kan worden met de uitwerking van de plannen voor de bouw van de eerste 90 woningen. Daarom zal nog deze maand in de gemeente raad een voorstel ter gooed- keuring worden voorgelegd ALLEEN PUBLIEK EERHERSTEL IN DE GEEST VAN GEBED EN BOETE KAN NEDERLAND REDDEN! Met wanbeleid in een kwestie van levensbelang, hebben Ned. politici april 1981 een meest wraakroepende abortuswet aangenomen. DIE ABORTUSWET staat toe, dat weerloze, onschuldige kinderen op de meest wrede wijze uiteen mogen worden gescheurd, vernietigd en gedood in de moederschoot. DIE ABORTUSWET beschermt wettelijk de aborteurs, zodat zij ongestoord hun genadeloze misdrijven kunnen plegen en de bloem van ons volk doden. DIE ABORTUSWET verplicht reeds jaren miljoenen Nederlanders, ondanks de ernstige gewetensbezwaren, mee te betalen aan die verschrikkelijke misdaad van abortus provocatus. DIE ABORTUSWET is de oorzaak, dat wij een moordenaarsvolk worden en sinds april 1981, bij de wet, honderdduizenden ongeboren kinderen ongenadig hebben vernietigd. „DE MISDADIGE ABORTUSWET MOET BUITEN WERKING" in 1992 GRATIS BUSVERVOER VANUIT VERSCHILLENDE REGIO'S: Haarlem, inl. 023-24 50 80; Almelo, inl. 05490-1 78 56; Amsterdam, inl. 020-624 47 34; Nijmegen, inl. 080-56 18 81 Amersfoort, inl. 030-20 57 86; Maastricht, inl. 04408-21 97; Heerlen, inl. 045-42 67 67; Eindhoven, inl. 040-12 22 15. Komt de tweede dinsdag, 8 dec. naar Den Haag van 10 tot 14.15 uur en eindigend met een Ti. Mis in de Jacobuskerk in de Parkstraat. Nu de ontknoping van deze misdadige abortuswet naar een climax gaat, vragen wij uw bijzóndere hulp voor de bescherming van moeder en kind. Stichting Voor Recht zonder Onderscheid pater Koopman s.s.s. en medewerkers. Postbus 275, 6500 AG Nijmegen. Giro: ^6^82^RaboM^6.78.52^574. om het Stedebouwkundig bu reau Witpaard en partners een opdracht te verstrekken een eerste uitwerking van het bestemmingsplan te laten uit voeren. De inmeting zal niet zoals bij de uitwerking van het plan Beuseberg door de dienst gemeentewerken wor den uitgevoerd, maar wordt uitbesteed aan de Geo meet- dienst te Bunschoten, die met behulp van de nieuwste tech nieken een computer-visuali satie kanvervaardigen, waar in ook duidelijk het hoogte verschil in het terrein in kaart gebracht kan worden. Het voorstel leverde bij de behan deling dinsdag in de raadscommis sies zo op het oog weinig proble men op, maar het venijn zat vol gens de oppositiepartijen in het voorstel om naast de inmeting van Lukensveld gelijkertijd ook de veel omstreden Maisweg in te meten. Het stond er onschuldig: het ver dient aanbeveling ook het gebied tussen de Pastoriestraat en Oran jestraat reeds in te meten ten be hoeven van de ontwikkeling van de zogenaamde maisweg. De reden daarvoor is enerzijds omdat voor relatief weinig meerkosten dit ge bied in kaart kan worden gebracht, waardoor de onwikkelingsplannen nauwkeurig in beeld kunnnen wor den gebracht, en anderzijds omdat beide plannen min of meer een geheel vormen. Kort en goed: twee zaken voor één geld. Beide coalitiepartijen CDA en PvdA (Metsemakers had het voorzichtigheidshalve al over de omleidingsroute, om het woord Maisweg te vermijden) zitten op één lijn met het gemeentebestuur om zo spoedig mogelijk te begin nen met de voorbereidingen van de Maisweg, omdat men toch niet lan ger kan doen alsof er geen besluit is genomen over de aanleg van de weg. De oppositie heeft echter op nieuw te kennen gegeven, niet mee te willen werken aan een snelle aanleg van de Maisweg. Gemeen tebelang heeft in een huis-aan-huis verspreidde nieuwsbrief vorige week nogmaals aangegeven, dat Burgemeester en wethouders heb ben vergunnihng verleend voor de slot van de panden Oranjestraat 6, 10 en 14, die moeten verdwijnen om plaats te maken voor de nieuw bouw van de Rabobank, naar ver wachting zal de sloop van het eer ste pand nog dit jaar plaats vinden. De grootste klus, het pand van Stokkers, komt begn volgend jaar aan de beurt. de telling waarop het besluit voor delijke rondweg moet worden aan- het tracé van de weg is gebaseerd, gelegd, door de hernieuwde becij- niet voor hen niet voldoende is. fering over de geprognotiseerde WD kreeg vorige week ongewild verkeerintensiteit die door D66 steun voor hun argumentatie, dat naar voren werd gebracht. Boven- ^£pnd het aanleggen van de dien rekenen zij op een groot aan Maisweg niet voldoende is voor het tal bewaarschriften tegen de aan- terugdringen van het verkeer, leg van de weg, waardoor de aanleg maar dat gelijkertijd er een noor- nog jaren op zich kan laten wach ten. En omdat men bij de verkie zing in 1994 rekent op een 'politie ke aardverschuiving' wil men de zaak nog even zien te rekken. Hoe inmiddels de ontsluiting van de nieuwe wijk geregeld moeten wor den, wordt daarbij gemakshalve even naar de achtergrond gescho ven. Zie deze week op pagina 15 Maandag 30 november klokslag twaalf uur 's nachts gingen de 'piepers' bij de vrijwilligers defi nitief uit en kwam er een eind aan de Holtense ambulance dienst. Geen officieel afscheid, geen aandacht aan de laatste officiële rit van de ambulance, geen laatste bijeenkomst van Stichtingsbestuur Ambulance vervoer en vrijwilligers in de ga rage aan de Waagweg, geen be dankje vanuit de huisartsen praktijk maar gewoon over uit en sluiten. Dinsdag 1 december werden de uniformen en de pie pers ingeleverd en dat was het dan. Wat rest is een fotoserie, die de vrijwilligers afgelopen za terdag op eigen kosten hebben laten maken bij 't Vletgoor. Voor het laatst kwamen de vrij willigers in uniform bijeen bij de zo vertrouwde wagen. Sommi gen, zoals Gerard Beldman en Gerrit Vrugteveen zijn vanaf de oprichting betrokken geweest bij het werk op de ambulance. Een geldelijke vergoeding werd er niet voor gegeven, er moest zelfs geld bij. Denk alleen maar eens aan alle telefoontjes, die in de loop der jaren gepleegd wer den om een vervanging te rege len, als men door ziekte of ande- A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. V.l.n.rstaand: Gerard BeldmanJan Kolkman, Gerrit Jansen, Wim Huzen, Johan Hofman, Gert Schooien, Dirk Ligtenberg, Dinie Bekkemens. Hurkend: Gerrit Vrugteveen, Ina van Lindenberg. re oorzaak geen dienst kon draaien. En dan het wassen van alle uniformen. Naast de begrijpelijke droefheid over het wegvallen van een bij drage in het welzijn van de Hol tenaren, overheerst bij de vrij willigers toch de opluchting dat er een einde is gekomen aan de onzekerheid. In mei al hadden ze te kennen gegeven ermee te willen stoppen. Lange tijd hoor den ze niets, totdat eind novem ber het definitieve besluit viel. Geen weekenden meer, waarin papa niet verder kwam dan een rondje om het huis, omdat hij dienst had. Geen vaders meer, die met de pieper op zak bood schappen ging doen, omdat als mama werd wegggeroepen, de kinderen niet onverzorgd alleen achter moesten blijven. Einde lijk samen met de familie onge stoord Kerst- en andere hoogtij dagen vieren. Het zei ze van har te gegund. De titel Keunedar- per van het jaar is al vergeven aan de touwtrekkers en andere titels kent Holten niet. Daarom deze foto als waardering van hun onbaatzuchtige inzet. Geef dat ook eens aan een ander door! I Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr. /mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1