Hoger prijzengeld in Decemberactie HHV „Maisweg niet aanleggen voor verminderen van verkeersdruk Holtens Nieuwsblad. WEEK TER HAL Zaterdag intocht van Sinterklaas Schrijven helpt! DEZE Vergadering GM Holten Fakkelwacht Lukensveld Nieuwe pastorie ger. kerk Opbrengst collecte Open huis Snorrewind Holten Onderzoek D66 biedt nieuw perspectief verkeersreconstructie 55 Zie deze week op pagina 13 Originele kerstkaarten 1 ie"? Jan ten Velde UoNtuangteen fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe afcennee opgeeft. BON Kim Hi-teak is vrij Holtens Nieuwsblad donderdag 26 november 1992 - 44ste jaargang no.48 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers ƒ1.- Gedrukte oplage 3075 Show De Holtense Muziekvereni ging kan niet meer stuk. Alom bewondering was er zaterdag avond na afloop van het tradi tionele najaarsconcert voor het geslaagde optreden. Met name de Vierjaargetijdenshow viel bij het talloze publiek uitste kend in de smaak. Het wordt nog moeilijk om volgend jaar deze show prestatie te evena ren. Bazar De erwtensoep van Diessen- plas heeft zo'n uistekende repu tatie, dat de 600 liter die Timo Besten en zijn mensen in de keuken heeft bereid, 'halver wege de middag al was uitver kocht. De bezoekers van de tweejaarlijkse bazar die later kwamen, konden alleen nog maar een bestelling plaatsen. Ook deoliebollen (5000 stuks) en de handwerkartikelen zoals de eigen gebreide sokken en de tafelkleden en schorten gingen grif van de hand. De kop is er weer af. Afgelopen maandag is de eerste van tien trekkingen verricht van de tradi tionele winkelactie van de Hol tense Handelsvereniging. In het verleden werd de actie gehouden onder het motto van Sint Nico- laasactie, maar nu Sinterklaas steeds meer verdrongen wordt door de kerstman, heeft de Han delsvereniging op het verande rend koopgedrag ingespeeld en is er nu sprake van een Decemberac tie. In de Sinterklaasperiode zijn Hans van Wingerden en Johan Steunenberg elke tweede avond van de week - met uitzondering van het weekend - druk met het trekken van de lootjes. In deze periode zijn er zeven trekkingen. In de week voor kerstmis wordt de actie opnieuw opgestart en volgen er nog drie trekkingen. Het huidige systeem met waarde bonnen wordt zowel door de win keliers als de klanten als een goede keuze ervaren. In het verleden wer den prijzen in natura uitgedeeld, maar iedereen heeft al wel een broodrooster en niet iedereen is dol op een rollade, om maar een paar voorbeelden te noemen. In het huidige systeem, dat nu vijf jaar functioneert zit ook een goke- lement dat de klanten aanspreekt. Men heeft de keuze nu in eigen hand. Men kan veel bonnen in één enveloppe inleveren (maximaal tot een bedrag van 2000 gulden) en hopen dat die enveloppe wordt ge trokken of men kan veel envelop pen met kleinere bedragen inleve ren. De waardebonnen hoeven niet onmiddellijk te worden verzilverd, maar blijven de eerste drie maan den van het nieuwe jaar ook nog geldig. Het prijzengeld is dit jaar verhoogd tot 12.500 gulden, zodat er elke trekking voor 1250 gulden wordt uitgekeerd. Voor het eerst zijn nu niet alleen tien gulden bon nen in omloop, maar ook bonnen van 50 gulden, wat bij grote aanko pen makkelijker is voor het perso neel en publiek. OOk bij de trek king heeft het voordelen, want dik ke enveloppes met veel bonnen willen door hun gewicht nog wel eens onder op in de stapel terecht komen en dat is niet de bedoeling. Uitslag le trekking (tussen haak jes het regunummer): Herma Mül- ler, Lageweg 7 (02396); J. Lohuis, Het Landeweerd 22 (02235); R. Koetsier-Hobza, Schoolstraat 19 (07797); A. ten Velde, Van Holten- serf22 (17283); BW. Stevens, Maat- mansweg 4 (16894); H. Oonk, Bor- keldsweg 5 (17117); J. Stevens, De- De winkelactie kende een uitstekende start. Stapels enveloppen werden in de bekende bussen gedeponeerd. venterweg 69 (07979); E. Brands, Bijvanksweg la (17771); Bertien Stukker, Boerrichterstraat 5 (16502); Sletterink, Erve Joost 8 (17304); Mondeel, Verzetsstraat 70 (01852); Th.A.L. Swaders, Nagel- houtstraat 9 (07887); H. Bakker, Diepenmarsweg 8 Bathmen, (17013); Elly te Wierik, Het Bivank 11 Nieuw Heeten (01423); H. Bon drager, Köllingserf 55 (01834); H. Vros, Schepenenstraat 5 (17363); R. Gerritsen, Leusmansweg 4 Mar- kelo (08292); Hans Coster, Kwin- tenweg 4 (01975); H.E. Slijkhuis, Keizersweg 3 (01405); Leonhart, Korhoenderweg 17 (12986); H.F. Klein Velderman, Rijssenseweg 14 (07798); A. Schipper, Voorsboer- straat 10 (16735). Gewonnen prijzen kunnen tegen inlevering van het juiste re^u wor den opgehaald bij: Steunenberg, Larenseweg 23 Holten. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Köllingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De Kiesvereniging Gemeentebe lang (GM) Holten houdt op maan dag 30 november een ledenverga dering. Voor de pauze is er een bestuursverkiezing. Het bestuurs lid H.J. Dikkers is aftredend en herkiesbaar. J. Nikkels is niet her kiesbaar. Na de pauze zullen de raadsleden o.a. de volgende onder werpen behandelen: achtergron den bestemmingsplan buitenge bied, verordening verzuringsge- voelige gebieden, voortgang en fi nanciering rioleringswerkaamheden, fusie Kolschool-Dorpssschool en na tuurlijk het Verkeersplan. De Holtense Amnesty-werkgroep zal op 10 december in het kader van de viering van de mensenrech ten een fakkelwacht houden op de Smidsbelt van 19.00 tot 20.00 uur. Tegen het Lukensveld zijn geen bezwaarschriften meer inge bracht, nadat de maatschap Dijk- ink na uitspraak van GS zijn be zwaarschrift heeft ingetrokken, daardoor is het plan nu onherroe pelijk geworden en kan begonnen worden met de uitwerking van de plannen. In de komende commis sievergaderingen van Gemeente werken en financiën zal de eerste uitwerking worden behandeld. Uit de loopgraven en achter de vergadertafel om samen een nieuw plan op te stellen voor de verkeersafwikkeling in Holten. Dat is het advies van de politieke partij D66. De uitslag van recente tellingen, die uitgevoerd zijn door vrijwilligers van D66 geven aan, dat met eenvoudige middelen de verkeersdruk op het centrum verminderd kan worden, zonder dat de Maisweg, zoals die nu in het verkeersstructuurplan is opgenomen, wordt aangelegd. „Lukensveld moet worden ontsloten, maar dat kan met een Maisweg die alleen de functie krijgt voor aan- en afvoeren vafi het plaatselijke en het externe verkeer. Met de huidige opzet wordt doorgaand verkeer aangetrokken en zo'n weg isoleert een nieuwe woonwijk van de rest van het dorp", aldus D66 in een persbericht, die er aan toevoegt, dat de door het college van B W voorgenomen tijdplanning voor het realiseren van de Maisweg niet gehaald kan gaan worden. „De weerstand tegen het tracé Maisweg is groot en het ligt voor de hand dat een goedkeuring door te verwachten procedures zeker minstens twee jaar en waarschijnlijk vier a vijf jaar kan worden tegengehouden". De democraten, die er van uitgaan bij de volgende gemeenteraadsver kiezingen in 1994 met twee zetels in de vertegenwoordigd te zijn in de Holtense gemeenteraad, zetten grote vraagtekens bij de uitgangs punten waarop momenteel de standpunten rond de omstreden Maisweg worden ingenomen. „De oppositie is op verschillende rede nen tegen. De twee collegepartijen gaan met de uitgangspunten van het bestuur mee, maar getwijfeld moet worden of dat wel op uitslui tend rationele gronden gebeurt. De verdubbeling van het aantal zetels van Gemeentebelang in 1992 zit de PvdA nog steeds niet lekker en dat heeft invloed gehad op de vorming van het College". De gegevens waarop D66 zijn uitspraken baseert zijn verzameld tijdens drie tellingen. De eerste tel ling heeft plaatsgevonden op 8 juli tijdens het opgebroken zijn van het deel Oranjestraat tussen Noor denbergstraat en Rijssenseweg. Hiermee was de hoofdtoegang door de kom geblokkeerd en werd het verkeer via de Kolweg geleid. De tweede telling werd gehouden op dinsdag 22 september tijdens de aanleg van de mini-rotonde bij het viaduct. Het verkeer werd welis waar gehinderd, maar kon via een niet al te moeilijke omleidingsrou te door het dorp rijden. De derde telling is uitgevoerd op dinsdag 27 oktober, nadat de omleiding opge heven was. In alle drie gevallen werd geteld op hetzelfde tijdsstip. Globaal komt het er op neer, dat sinds de komst van de miniroton- des het doorgaande verkeer zoda nig is afgenomen, dat 22 procent van de automobilisten nu kiezen voor een andere route. Volgens D66 kan het niet anders op zij heb- van uw eigen foto QQ slechts w w w FOTO-VIDE O-AUDIO sera*.- De minirotondes hebben wel degelijk invloed op de verkeersstroom door Holten. De gereformeerde kerk heeft beslo ten een nieuwe pastorie te bouwen in het uitbreidingsplan Beuseberg. De pastoriecommissie heeft maan dag 16 november op de gemeentea vond nader uitleg gegeven over de bouwplannen. De nieuwe pastorie zal gebouwd worden op bouwkavel nr 52 aan de Beusebergerweg. De huidige pas torie aan Bergpad 2, die in de huid- ge opvatting van het pastoraal werk niet centraal genoeg gelegen is in het dorp en bovendien voor kerkleden die moeilijk ter been zijn, niet erg gemakkelijk bereik baar is, zal verkocht worden. Zoals bekend is de huidige predikant, ds. M. Berg onlangs met vervroegd emeritaat gegaan. De familie Berg verhuist binnenkort naar Barg- hem. Een nieuwe predikant kon nog niet benoemd worden omdat op het allerlaatste moment ds. W.J.W. Scheltens uit Glimmen het beroep op hem heeft afgewezen. De Diabetescollecte die onlangs in Holten werd gehouden, heeft een bedrag van 5503,40 opgebracht. Het fraaie resultaat kwam tot stand door de gulle gaven van de Holtenaren en de vrijwillige mede werking van de collectanten. Als Inzer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 ben gebruik gemaakt van de tan gent A1-S14. Met eenvoudige ver dere aanpassingen moet het dan ook mogelijk zijn om het door gaande autoverkeer verder uit het dorp terug te dringen. Uit recente gegeven van het bureau BVA (het adviesbureau van de gemeente Holten) blijkt overigens, dat BVA niet meer uitgaat van 2500 motor voertuigen door de Oranje-Dorps straat, maar door het niet aanleg gen van de noordelijke rondweg nu zeker 4000 voertuigen verwacht. D66 stelt voor nu BVA de optie 2500 motorvoertuigen per etmaal Zaterdag 28 november is het dan eindelijk zo ver. Op zijn rondtocht door het hele land doet Sinterklaas ook Holten aan. Vergezeld van zijn Zwarte Pieten en vooraf gegaan door de Holtense Muziekvereniging maakt de Sint om 14.00 uur van af Garage Rouwenhorst een rondrit door het dorp. De route voert o.a. over De Kol waarna een tussenstop wordt gemaakt bij het gemeentehuis op de Smidsbelt waar de goedheilig man door het gemeentebestuur wordt ontvangen. De rondrit door het dorp eindigt bij gebouw Irene waar de kinde ren uit de groepen 1 tot en met 4 van de Holtense basisscholen een speciaal kinerprogramma wordt aangeboden. Dit pro gramma begint om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. In verband met de beperkte ruim te is het alleen in hoge uitzonde ringsgevallen mogelijk dat een ouder/begeleider de kinderen vergezelt. De routebeschrijving voor de tocht van Sinterklaas door Hol ten luidt als volgt: 14.00 uur Ga rage Rouwenhorst-Oranje- straat-Noordenbergstraat-Kol- weg-Dorpsstraat-Gemeente- huis (ontvangst om ongeveer 14.30 uur)-Dorpsstraat-Gaar- denstraat-Schoolstraat-Bosc- hkampsstraat-gebouw Irene. al heeft losgelaten en de door hen uitgevoerde tellingen duidelijke indikaties geven dat obstructies vermindering van het autoaanbod betekent, er voldoende redenen de zijn de aanpak van de reconstruc tie van de wegen in Holten bij te stellen. D66 zal aantonen dat zij constructief meedenkt over het verkeersprobleem en is met be hulp van een professionele ver- keersdeskundige een plan aan het uitwerken dat een werkbaar alter natief en aanvulling voor de ver keersproblematiek kan gaan vor men. Minirotondes Gelijk met de telling werd een enquete gehouden onder leerlin gen van SGH die dagelijks gebruik maken van de minirotondes. De jongeren weten zeer goed waarom de minirotondes er liggen. Ook we ten zij goed hoe ze de rotondes moeten gebruiken, maar aan de regels houden vinden de meesten overbodig. De overzichtelijkheid wordt matig beoordeeld. De roton des worden slechts door een gering aantal gebruikers als een verbete ring gezien. Een duidelijker fiets route vinden de leerlingen een noodzaak. Vooral de afslag bij de Rietmolenstraat wordt als gevaar lijk ervaren. Komende zaterdag 28 november zal de gehele vernieuwde kantine van manege Snorrewind worden geopend. Van twee tot vier uur is er open huis. 's Avonds is er een feestr avond voor de vaste gebruikers. Een Amnesty-vertegenwoordigster uit Londen ontmoet Kim Hi-teak (in de uiterste hoek op de foto) tijdens een vergadering in Zuid-Korea. Zo'n zeventig Holtenaren schrij ven maandelijks uit naam van Am nesty International brieven naar autoriteiten om de in vrijheidsstel ling van gewetensbezwaarden te bewerkstelligen. Niet altijcMeiden de protesten tot een succes, maar in het geval van de Zuid-Koreaan- se gewetensgevangene Kim Hi- taek, waar de Holtense Amnesty- werkgroep twee jaar voor heeft ge schreven, kan goed nieuws worden gemeld. Eind juni van dit jaar is hij vrijgekomen, zo berichtte het hoofdkantoor van Amnesty Inter national. Kim Hi-taek werd gevan gen genomen in verband met zijn actieve pogingen contact met Noord-Korea te bewerkstellingen. Er zijn brieven verstuurd naar au toriteiten in Zuid-Korea uit naam van Amnesty en persoonlijke brie ven naar Kim Hi-teak. De kinderen van de Dijkerhoekse zondags school hebben kaarten naar hem verstuurd. Kim Hi-teak zelf heeft een brief naar de werkgroep Holten geschre ven, waarin hij zei blij te zijn dat er mensen uit zo'n ver land aan hem denken. Het goede nieuws van zijn vrijla ting bewijst eens te meer: schrijven helpt!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1