Holten te klein voor een eigen commissie Veel steun voor vorming van regionale scholengemeenschap Holtens Nieuwsblad Nieuwe impuls voor maatschappelijk werk halve prijs HesterS MODE TER STAL Rokken en blouses Regenbui zorgt voor overlast Liselore Gerritsen leest uit eigen werk OCH speelt in januari in Irene ABN-Amro sluit één vestiging Jantje Beton blij met collectegeld Opbrengst van Brandwonden collecte Fusie SGHolten en TAC Goor in 1994 een feit Uontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe Kantoor omgezet in tweemanspost BON Holtens Nieuwsblad donderdag 19 november 1992 - 44ste jaargang no.47 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Prins Johan Z Voor het eerst in bet bestaan van de carnavalsvereniging de Fienpreuvers, is er een prins Bit Bijkerboek gekozen. In stijl kwam boer, landbouwer en agrariër Johan Nikkels ter we reld uit een koe. Het werd een «ebt Biekerhooks fees, want als ad judast koos de nieuwe prins Wiico Vlogtman, ook ai een ech ter Dijkerhoekers terwijl tot Keunedarpers van bet jaar de kampioensploeg van Okia werd gekozen. Voetbal 25e hadden zich er al weken op verheugd, de jonge voetbal lertjes van Blauw wit en sv Holten. FC Twente zou een vcetbalderaonstratie geven en een aantal spelers uit bet eerste elftal menemen om de Holtense voerbaljeudg de fijne kneepjes van betspeilejte te verklappen. De hevige najaarsstorm maak te korte metten met die ver wachting. Als pleister op de w onde ging de jeugd van sv Holten op bezoek in het Diek- manstadion. Een eigen monumentencommis sie, compleet met deskundigen, plaatselijk en regionaal, aange vuld met raadsleden, dat leek het college van burgemeester en wet houders van Holten wel wat. Zoiets geeft de gemeente tenslotte ca chet. Een en ander werd vorig jaar publiek gemaakt in de gemeente lijke begroting. Alle raadsleden waren het daar in principe ook mee eens en zo werd er naarstig gezocht naar geschikte kadidaten om de commissie aan te kleden. Daarna werd het stil, tot afgelo pen dinsdag, in het wekelijkse praatje met de regionale en plaat selijke pers burgemeester Van Rappard moest erkennen dat het met die commissie niet zo liep als het lopen moest. Het hoge woord kwam er uit: Holten heeft veel te weinig monumenten om een echte monumentencommissie te recht vaardigen. Met slechts drie officië le monumenten: de kerktoren van de NH kerk en twee boerderijen in het buitengebied, zou zo'n zware commissie alleen al aan represen tatie- en reiskosten een te zware claim leggen op de gemeentelijke begroting. „Wij keren dan ook op onze schreden terug", zo erkende burgemeester Van Rappard dan ook ruiterlijk. Maar helemaal zonder toezicht op zal monumentaal Holten niet zijn. Tenslotte zijn er een aantal bijzon der aardige panden in Holten, die gerangschikt kunnen worden on der 'jonge monumenten'. Meestal woonpanden gebouwd door be kende bouwheren in de periode van ongeveer 1850-1940, toen de gegoede burgerij de Holterberg ontdekte als aantrekkelijk woon gebied. Het Holtens Nieuwsblad heeft een tweetal jaren geleden er een serietje aan gewijd aan deze villa's en de VW heeft een fietsrou te uitgezet langs al dat schoon. Voorgesteld wordt nu om de de Provinciale Welstandcommissie Oversticht in Zwolle als een monu- mentecommissie op afstand te la ten fungeren, waarbij de gemeente Holten als als 'aangever' zal gaan fungeren. De villa Panochitius aan de Holterbergweg 2, gebouwd door architect Loggers in 1935, is een van de karakteristieke gebouwen, die horen onder de categorie Jonge monumenten. De jaarlijkse nationale collecte voor leef- en speelruimte voor de jeugd heeft in Holten het mooie bedrag van f 2690,70 opgebracht. De helft darvan komt ten goede aan de verenigingen die in dit jaar hebben gecollecteerd. Dit jaar wa ren dat de peuterspeelzaal in Dijk- erhoek en de Stichting Sociaal Cultureel Werk Holten. Dat ge deelte van de opbrengst zal aan het plaatselijk peuterzaalwerk worden besteed. Met de rest van het geld worden jeugdprojecten in het hele land gefinancierd. De collecte van de Nederlandse Brandwonden Stichting heeft in Holten f 4019,70 opgebracht. Dat geld wordt besteed aan verbete ring van de behandeling van brandwondenpatiënten, het geven van voorlichting over preventie, wetenschappelijk onderzoek en het beheer van de Nationale Huid- bank. Indien de gemeenteraad van Holten er in de raadsvergade ring van december mee in stemt, zal de fusie tussen de Scholengemeenschap Holten en het Thomas Ainsworth col lege van ingang van 1994 een feit worden. De regionale scholengemeenschap zal dan met een leerlingental van on geveer 1930 een van grootste scholen voor voortgezet on derwijs zijn. Vooralsnog zal het bevoegd gezag in handen zijn van de gemeente Holten, maar op termijn - ook al ge zien de kritische geluiden van uit de verschillende frakties in de gemeenteraad om als klei ne gemeente als enige bij te dragen in de financiële tekor ten van de regionale school - onderzocht worden of een an dere vorm van bestuur wen selijk is. Tijdens een ingelaste persconferentie benadrukte de stuurgroep, die de fusie voorbereid, dat instemming heerst bij alle betrokkenen, zowel in Holten als in Goor. Ontslagen als gevolg van de fusie worden niet verwacht. m m Scholengemeenschap Holten en TAC Goor: samen sterk in een nieuwe regionale scholengemeenschap. Alleen deze week Wel hebben de vakbonden nog enige vraagtekens gezet bij de voorgestelde af- vloengsregeling. Directeur van de nieuwe school wordt rector L.G.M. van Minder hout, de'huidige rector van SGH. Als conrector wordt be noemd de hidige directeur van TAC Goor, de heerF.E. de Jong. Met de komst van de nieuwe school, zal het onderwijsaanbod in Holten worden uitgebreid met technisch onderwijs, dat nu in het pakketaanbod nog ontbreekt. Een en ander betekent, dat het aantal lokalen zal moeten worden uitge breid. De wens on de lokalen van De Marke af te stoten, bestaat al langer. Ook in Goor kampt men met het probleem van dislokatie die om een oplossing vraagt. Vol gens rector Van Minderhout kan binnen nu en veertien dagen het antwoord van Staatssecretaris van Onderwijs Wallage verwacht worden over de plaatsing van de scholen op het investeringssche ma. Er wordt op gerekend, dat in 1995 begonnen kan worden met de nieuwbouw. Voor de Holtense leerlingen ver andert er in principe weinig. Er zal bij de toelating tot de school ge bruik worden gemaakt met de Hol tense toelatingscriteria. De toela- tingscommiasie zal bestaan uit twee directeuren van de toeleve rende basisscholen, zo mogelijk één uit de regio Goor en één uit de regio Holten, de afdelingscofdina- tor brugklas, twee docenten van de SGH, één vqn de vestiging Goor en 'één van de hoofdvestiging, de rec tor en de conrector. Eveneens zal de 'dakpanconstructie', zoals die sinds de fusie tussen de Scholenge meenschap Holten en de scholen gemeenschap De Marke functio neert voor de brugklassen, ge handhaafd worden. Er komen drie brugklassen in zogenaamde dak pannen, die elkaar qua niveau overlappen, waarna doorstroming volgt naar vijf niveaugroepen in de tweede klas. De leerlingen moeten in elke dakpan op hun capacitei ten worden aangesproken, 'freew heelen' in de onderbouw betekent maar al te vaak verlies van motiva tie, onvoldoende inzet in de boven bouw en daardoor verspilling van talent, zo staat te lezen in het eind rapport van de stuurgroep. Door stroming naar een hogere afdelimg moet op juiste gronden geschie den. Hoge cijfers alleen bieden geen garantie op succes in afdeling met hogere eisen aan tempo en vooral inzet. Middelmatige leerlin- Dorpsstraat 61 Holtens Nieuwsblad Als abonnee bent u daarvan verzekerd. tiUUIIIIvC U|J«Jv vf Geef dat ook eens aan een ander door! j Gebruik deze bon voor het opgeven van een I nieuwe abonnee. - Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad I Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 De afdeling maatschappelijk werk van de Stichting voor Maat schappelijke Dienstverlening Midden-Overijssel in Holten heeft de afgelopen twee jaar nogal wat mutaties gekend. Een vervelende zaak, zowel voor kliënten als voor verwijzers. Aan deze situatie is nu een eind gekomen door de komst van Jan Postema en Wilma Les- scher die vanaf 1 september de nieuwe tweemanspost Holten be zetten. Maatschappelijk werk is iets wat bij veel mensen allerlei vage beel den oproept. Men denkt vaak dat het iets is waar vooral andere men sen naar toe gaan. Iedereen die problemen heeft waar hij/zij zelf niet uit komt, wil daar in de regel met iemand over praten. Dat kan een familielid zijn, de buurvrouw, een vriend of de dominee. Maar als die niet voor handen zijn of men wil of durft geen hulp aan een bekende te vragen, dan is het maatschappelijk werk een mogelijkheid. De aard van de problemen kunnen van velerlei aard zijn zoals bijvoorbeeld relatie problemen, problemen van finan ciële aard, moeite hebben met het verwerken van verlies van een naaste of vragen hebben over de opvoeding van de kinderen. Een gesprek met een maatschap pelijk werker kan men gebruiken om de zaken eens op een rijtje te zetten, zodat het gemakkelijker wordt om beslissingen te nemen, of gewoon om het hart eens te luch ten. Er zijn geen kosten aan deze vorm van hulfpverlening verbon den. De Stichting voor Maatschappelij ke Dienstverlening Midden-Over ijssel heeft haar kantoor op de eer ste verdieping van het Kruisge- bouw aan de Gaardenstraat 29. Van maandag tot en met vrijdag is er van 08.30 tot 09.30 uur spreek uur, waar men zonder afspraak kan binnenlopen of telefonisch een afspraak kan maken. In bepaalde situaties is het mogelijk om thuis een afspraak te maken. Naast maatschappelijke dienst verlening is er de afdeling gezins verzorging. De leidinggevenden voor de gezinsverzorging zijn Ber- ndien Rozemuller en Dina Hiem- stra. Zij hebben eveneens van maandag tot en met vrijdag spreekuur van 08.30 tot 09.30 uur. gen moeten uit elke dakpan kun nen doorstromen zonder eerst ge demotiveerd te hoeven zijn door relatief veel onvoldoendes. Leer lingen die het niveau niet aankun nen zullen op basis van onvoldoen des doorstromen naar een andere afdeling. Meer praktisch ingestel- den krijgen in de nieuwe school extra aandacht door een meer praktijkgerichte beroepsoplei ding. Beeldvorming Voordat de eerste leerlingen in augustus 1994 verwelkomd kun nen worden, moet er nog het nodi ge worden geregeld. Zo zal extra aandacht moeten worden besteed aan de beeldvorming, waarvoor de kosten worden beraamd op 107.000 gulden. De gemeente Holten zal daarvan 70.000 gulden voor haar rekening moeten nemen en Goor 37.000 De nieuwe beeldvorming met de wervende kracht van de school positie beïnvloeden. Er moet een nieuwe huisstijl komen, waaronder nieuwe gevelteksten voor de diverse schoollokaties. Of na de fusie tot een regionale scho- lengemeenscha de naam Scholen gemeenschap Holten gehand haafd zal blijven, vermeldt het rap port niet. Een hevige regenbui heeft afgelo pen donderdag omstreeks half twaalf een deel van de Dorpsstraat - tussen het kruispunt met de Sta tionsstraat en Foto Ten Velde - blank gezet, wat veel waterover last bezorgde voor automobiliten en fietsers. Zie deze week op pagina 11 Holtens Nieuwsblad is een Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoom tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De chansonnière, tekstschrijfster en dichteres Liselore Gerritsen zal op donderdag 26 november op uit nodiging van de stichting Kunst en Cultuur Holten in dorpshuis De Boschkamp voorlezen uit eigen werk. Tevens zal zij haar gesigneer de boeken verkopen. Liselore Gerritsen is haar artistie ke loopbaan begonnen samen met onder andere haar echtgenoot Paul van Vliet en de tekstschrijver Floor Kist, de huidige adjudant van Koningin Beatrix, met caba ret Peppijn. Na haar scheiding van cabaretier Paul van Vliet, richtte zij zich geheel op een solocarrière, waarmee zij veel succes oogst. Daarnaast heeft zij zich ontwik keld als een succesvolle tekst schrijfster voor andere artiesten. Vorig jaar las Henk van Ulzen voor uit werk van Liselore voor K C Holten, daardoor enthousiast gemaakt werd besloten mevrouw Gerritsen uit te nodigen naar Hol ten te komen. De lezing begint om 20.00 uur. Do nateurs betalen 7,50; niet leden 12,50. Hoewel toneelvereniging OCH ei genlijk vrijwel alleen op aanvraag speelt, is het optreden afgelopen zaterdag voor de OLM-vrouwen in het Bonte Paard zo goed aangesla gen, dat men besloten heeft in ja nuari een publieksvoorstelling te geven van het stuk 'Als de kat van huus is'. Dat gebeurt op vrijdag 29 januari in gebouw Irene. De aan vang is 20.00 uur. De vestiging van de ABN-Amro- bank aan de Dorpsstraat 24c (naast het repetitielokaal van HMV) gaat met ingang van 3 de cember dicht. De werkzaamheden worden voortgezet in de vestiging van de ABM-Amrobank aan de an dere kant van het pleintje, Dorps straat 24. Wat er met het leegkomende pand gaat gebeuren, is nog onbekend. Er vallen geen ontslagen. Eén perso neelslid gaat over naar het andere kantoor in Holten, de andere me dewerkster heeft elders binnen het bankbedrijf werk gevonden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1