was ongekend succes Najaars-showconcert VW-Ieden morren over de toeristenbelasting Voedselactie Dorkas jataidoen Kerkdiensten Medische diensten van dag tot dag Veel vrouwen op 45e ontmoetingsdag Winterschilder Tafeltje-Dek Je anders subsidiëren Uit het politierapport Gevonden voorwerpen HQLTENS NIEUWSBLAD Inleveren gasflessen een succes Kinderzegels weer te koop Puzzelrit Voorlichting over land inrichting Bijeenkomst ANBO- vrouwen DONDERDAG 12 NOVEMBER 1992 De erbarmelijke toestand in het voormalige Joegoslavië zal er wel mee te maken hebben, maar de voedselactie van de Holtense Dor- kas-werkgroep samen met de Hon garije groep werd vorige week een ongekend succes. Maar liefst 2000 kilo levensmiddelen werd op de diverse verzamelpunten ingele verd en dat is een record opbrengst vergeleken met eerdere jaren. Zo wel bij De Kandelaar, Irene, Bet- haniê en 't Trefpunt als bij de NH kerk in Okkenbroek was het voor de vrijwilligers een drukte van be lang om alle giften te verwerken. De goederen werden ter plekke ge sorteerd en vervolgens via Dorkas Internationaal in Andijk naar de landen van het voormalige Joego slavië vervoerd zodat ze nog deze week de nood aldaar kunnen leni gen. Daarnaast ontving Dorkas ook tal van vrije giften, goed voor een be drag van 670. Aangevuld met de opbrengst van de uitgangscollecte van de Dankdienst in De Kande laar (groot f 700) leverde dat een totaalbedrag van bijna f 1400 op. Dat geldt wordt besteed aan goe deren die men in het zwaar getrof fen gebied het hardst nodig heeft. Afgezien van de levensmiddelen werden ook kleding, schoeisel en dekens ontvangen. Allemaal arti kelen die (het liefst goed verpakt) het hele jaar door kunnen worden ingeleverd bij de familie Van Doom, Burg. van de Borchstraat 19 in Holten. De gewijzigde heffing van toeris tenbelasting houdt de gemoede ren van de recreatie-ondernemers meer bezig dan het Reuze Heuvel- yyachter-project. Dat viel.te, con cluderen uit de maandag gehou den algemene ledenvergadering van de VW Holten. Gemor over de de door de gemeente aangekon digde heffing per persoon per overnachting overstemde luid de reacties op de Heuvelwachter- plannen. Geen wonder, want de Holtense recreatie-ondernemers zijn komend jaar samen een ton meer kwijt en daar had niet ieder een rekening mee gehouden bij zijn investeringen. Met name VW-bestuurslid J.G. van Lindenberg, die namens zijn collega-ondernemers sprak, trok fel van leer tegen de gewijzigde heffing. „Op een moment dat wij de prijzen voor 1993 al hebben vastge steld, worden we nog eens zo ge straft door de gemeente. Dit kost ons duizenden guldens per jaar. Wanneer wij zulke prijsverhogin gen zouden doorvoeren, kregen we meteen de Economische Controle dienst op ons dak! Wanneer de overgang naar een heffing per over nachting wat geleidelijker was ge gaan, was het nog niet zo'n pro bleem. Maar nu voelen we ons echt in ons hemd staan. Bovendien vind ik dat we een moreel reclit hebben om te bepalen waar dat extra geld heen gaat." Bij collega VW-bestuurslid W. Dalhuisen was Van Lindenberg meteen aan het goede adres want deze wethouder beheert de ge meentelijke financiën. Hij bena drukte nog eens dat het niet om een verhoging van de toeristenbe lasting gaat, maar puur om een effinciency-maatregel om inder daad de 50 cent per overnachting binnen te krijgen. En wat betreft de bestemming van dat geld, kon hij de vergadering gerust stellen. „Alleen al aan directe kosten van recreatie en toerisme is de gemeen te een dikke twee ton kwijt. En dan hebben we het nog niet eens over zaken als infrastructuur." Dat de extra inkomsten uit de toeristen belasting naar de algemene midde len gaan, noemde Dalhuisen voor de recreatiesector alleen maar po sitief. „Met een bestemmingshef- Het najaarsconcert van de Holten se Muziekvereniging belooft op zaterdag 21 november weer een ongekende show te worden. In sporthal 't Mossink brengt HMV voor de pauze vooral concertwer- ken waarna de rest van de avond een showkarakter krijgt met als centraal thema: de vier jaargetij den. In het eerste gedeelte van de avond speelt HMV o.a. werken van de componist Jacob de Haan, een goede bekende in de wereld van De Holtense brandweer heeft in Holten 44 oude, niet gebruikte en 'vergeten' gasflessen in ontvangst kunnen nemen. De actie werd ge houden op 25 en 26 september in alle vijf brandweeregio's in Over ijssel. Brandweercommandat Heller is bijzodner tevreden over de inleve- ractie. „Gezien de slechte toestand van (je meeste flessen is het een wonder dat er nooit eentje ontploft is. Tenslotte vormt zo'n fles een groot risico, zeker als er ergens brand uitbreekt. Dan is zo'n fles net een bom". harmonie en fanfare. De drum band van HMV laat het publiek genieten van de werken die op 12 december a.s. tijdens het Neder- laands kampioenschap in Arnhem ten gehore zullen worden ge bracht. Met speciaal voor HMV ge schreven nummers zal Hugo Mas- selink er met zijn percussiegroep alles aan doen om er een waar spektakel van te maken. In een totaalprogramma komt na de pauze het thema de vierjaarge tijden aan bod. Ook de aankleding op het podium wordt daarop aan gepast. Als speciale gast treedt de winnares van het afgelopen zomer gehouden Holtens Songfestival op en natuurlijk zijn ook de majoret tes en de minirettes van HMV van de partij. De avond begint om 20.00 uur en kaarten zijn in de voorverkoop bij de VW Holten, Electro Technisch Bureau Van Bruggen, Boekhandel Heusinkveld en Van der Maat Speelgoed. Indien nog voorradig kan men op 21 november ook aan de zaal zelf nog terecht (vanaf 19.30 uur). Maar liefst vijfhonderd vrouwen kwamen vorige week dinsdag naar gereformeerde kerk De Kandelaar voor de 45e ontmoetingsdag van de Gereformeerde Vrouwenbond Overijssel-Flevoland. Presidente van het provinciaal bestuur me vrouw B. Kamminga opende de bijeenkomst, ging voor in gebed en liet gez. 415 'Vrede voor jou' zingen. Mevrouw ds. K. van Drimmelen, hervormd predikante in Harden- berg, sprak over het thema 'God, ons relatiegeschenk. Na de lunchpauze werd begonnen met het zingen van het bondslied en beantwoordde mevrouw Van Drimmelen de ingediende vragen en was er daarna tijd voor ontspan ning. Bij het eerste opgevoerde stukje ('Van de wieg tot het graf) verleende het vrouwenkoor Laeti- tia Vera o.lv. Nelleke Roozenbeek haar medewerking. De Holtense leden brachten vervolgens de laat ste mode voor het voetlicht die vergeleken werd met de mode rond 1900. Dat had vaak komische effec ten tot gevolg, reden voor de aan wezigen de show-paartjes met een daverend applaus te belonen. Na het zingen van 'Ga mee op met ons, trek lichtend ons vooruit' werd de dag afgesloten. Op dinsdag 3 november werd een fiets gestolen uit de fietsenstalling van de scholengemeenschap. Deze week werden er tevens nog twee andere fietsen gestolen. De politie adviseert u nogmaals de fiets altijd op slot te zetten. Zo maakt u het de daders extra moeilijk om een fiets weg te nemen. Tevens vond die dag op de S-14 ter hoogte van de Bosschool een aan rijding plaats tussen een personen auto en een ree. Het ree overleefde het ongeval niet. s'Avonds ingebroken in een wo ning aan de Stationstraat. Men vermist een aantal sieraden, geld en een cheque. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Een bewoner van de Reilinksweg klaagde over het feit dat in de al daar gelegen woonwijk nogal eens te hard gereden werd. Onze erva ring is dat over het algemeen het probleem bij de buurtbewoners zelf ligt. Om deze mensen tot lage re snelheden te krijgen in de wijk, en dat geldt ook voor vele andere wijken, is het het beste hen zelf daarover aan te spreken. Uiteraard zal de politie ook een oogje in het zeil houden. Er werd gemeld dat op de hoek van de Keizersweg met de Gaarden- straat borden waren vernield. Dit had ongeveer drie weken geleden in de nacht van zaterdag op zon dag plaatsgevonden. De meidster deelde tevens mede, dat zij dat had gezien maar omdat zij dacht dat de politie s'nacht niet werkte had zij dat niet gemeld. Om dit misver stand uit de weg te ruimen het volgende: de politie is 24 uur op de weg en stélt het zeer op prijs dat, mocht u ongeregeldheden waarne men, u de politie direct in kennis stelt. Op vrijdag 6 november werd in de sloot langs de Helhuizerweg een aantal afgedankte autobanden aangetroffen. Deze waren er ken nelijk gedumpt hetgeen getuigt van een niet al te sociale denkwij ze. Zoals bekend worden milieuwe tovertredingen hard aangepakt waarbij de boetes niet mis zijn. Autobanden kunt u depeoneren bij de garage waarbij gezegd moet worden dat daar wel een kleine vergoeding tegenover staat ter be taling van de verwerkingskosten. Er werd dezelfde dag gemeld dat in een perceel staande op bungalow park Twenhaarsveld was ingebro ken. Dit zou gebeurd zijn in de nacht van donderdag 5 november op vrijdag 6 november. De politie heeft terplaatse een onderzoek in gesteld. Tevens werden die dag twee jeug dige personen door personeel van een Holtense supermarkt betrapt op het stelen van snoep. Deze jon gelui zijn door de politie aangehou den en verhoord. Aangezien de diefstal plaatsvond onder school tijd (vrij tussenuur) werden zowel de ouders als de scholengemeen schap in kennis gesteld van dit voorval. Op zondag 8 november vond op de kruising van de Kolweg en de Rijs- senseweg een aanrijding plaats tussen twee personenauto's. Een der bestuurders reed daarbij door zonder zijn identiteit en die van het door hem bestuurde voertuig ken baar te maken. De politie beschikt over voldoende gegevens om de doorrijder aan te pakken voor dit verkeersmisdrijf. Op maandag 9 november kwam er een persoon aan het bureau met een kettingbrief. In dit geval ging het om een geluksbrief of ook wel een ongeluksbrief. U begrijpt dat een dergelijke brief bij een aantal mensen best wel dreigend over komt. Ons advies: doe niet mee aan dergelijke rot zooi. fing bent u slechter af want dan geeft de gemeente alleen dat geld aan toerisme uit dat ook inder daad binnenkomt." Overigens deed de wethouder al wel min of meer de toezegging dat aan de hoogte van de belasting komend jaar niet getornd zal worden. Tweespalt Niet alleen op dit punt, maar ook bij de beoogde contributieverho ging van 5% dreigde in de vergade ring tweespalt tussen de recreatie- ondernemers en de andere leden. Verweet Lindenberg de plaatselij ke middenstand al vrijwel niets te betalen voor de toestroom van toe risten, ook campingeigenaar W. Veneklaas beweerde dat de mid denstand mooi goedkoop uit is aangezien de recreatie-onderne mers het leeuwendeel van de VW- kosten zouden inbrengen. Uiter aard pareerde HHV-voorzitter (en VW-lid) A. van der Maat die aan val meteen, maar het gesprek dat binnenkort tussen beide groepen zal worden gevoerd lijkt geen over bodige luxe. De schilder is een echte all-round vakman. Dat is het thema van de nieuwe campagne voor de bekende 'Winterschilder'. De Winterschilder zorgt niet alleen voor perfect schilderwerk, maar kan ook heel goed overweg met onbekendere technieken, zoals wanaverfraaiing, piafondafwerking enz. Wie in de wintermaanden de Winterschilder laat komen krijgt een premie van 50 guiden per man per dag (bedrijven35 guiden per man per dag) op al het onderhoudsbinnenschilder- en behangwerk. Mits de opdracht minimaal drie maandagen vergt. De premieregeling geldt in de perioden van 23 november t/m 18 december 1992 en van 4 januari t/m 19 maart 1993. De Holtense schildersbedrijven weten er meer van. De gemeente Holten overweegt de Stichting Maaltijdvoorziening an ders te gaan subsidiëren. Nu nog draagt de gemeente f 12,000 bij in de kosten die deze stichting maakt bij het aan huis bezorgen van war me maaltijden die in de keuken van De Diessenplas worden bereid. Gebruikers van deze Tafeltje-Dek- Je voorziening betalen f 8,50 per maaltijd. In een nieuwe subsidiere geling wil de gemeente in zekere mate het inkomen van de gebrui kers laten meewegen. Wethouder W. Dalhuisen: „Nu is de subsidie te algemeen. Ook mensen die het ge woon makkelijk vinden om een maaltijd aan huis te krijgen, profi- Vanaf gisteren (11 november) zijn in het postkantoor aan de Gaar- denstraat weer Kinderpostzegels te koop. Men kan er iedere middag terecht bij de vrijwilligers van het plaatselijke comité. Op donderdag en vrijdag is er bovendien een stand in de Rabobank tegenover het postkantoor. Naast een velletje zegels kan men ook de serie zegels, de eerstedag- envelop, het postzegelmapje en een uitgebreide collectie wens kaarten bemachtigen. Het thema is dit jaar 'Kind en muziek'. MAC De Holterberg houdt voor de liefhebbers op zondagmiddag 15 november weer een veertig kilome ter lange puzzelrit door de omge ving van Holten. Zoals gewoonlijk wordt vanaf twee uur gestart bij het MAC'clubgebouw 't Stuur- huus, Beusebergerweg 27a. De in schrijving begint om half twee. teren ervan. Wij willen voor men sen die het echt nodig hebben in de kosten bijdragen." Aangezien de vorm waarin dat kan nog niet vast staat (met name de vraag hoe je bepaalt wie er wel of niet recht op een bijdrage heeft, levert nog pro blemen op) zal de huidige subsidie regeling in ieder geval tot 1 juli 1993 van kracht blijven. Op woensdag 18 november wordt er vanaf 20.00 uur in café-restau rant Scharzwald aan de Markelo- seweg 115 in Rijssen een voorlich tingsavond gehouden van het lan- dinrichtingsgebied Rijssen. Dit is globaal gelegen tussen de plaatsen Nijverdal, Wierden, Rijssen en Hol ten en behelst dus ook nog een stuk grond van de gemeente Hol ten op de Lichtenberg. De ANBO afdeling Holten houdt op 19 november in dorpshuis De Boschkamp een bijeenkomst al leen voor haar vrouwelijke leden. Het is voor de eerste keer dat dit gebeurt en heeft te maken met het feit dat meer aandacht voor vrou wen behoort tot de speerpunten in het landelijke ANBO-beleid. In vergelijking met mannen verkeren vrouwen altijd nog in een achterge bleven positie, zo constateert de ANBO afdeling Holten. NED.HERV. KERK 10.00 uur: ds. H.W. Doomweerd (i.s.m. de Lathmer-commissie); nevendiensten. 19.00 uur: ds. J.H. Israël. Oppasdienst: mw. Van Coever- den en Karin Leurink. Uitgangscollecte: Najaarszen- dingwerk. Diessenplas: woensdag 18 no vember 19.00 uur: ds. Linde boom. GEREF.KERK 09.30 uur: ds. J.A. J. Estié, Steen- wijk. 15.00 uur: ds. P.W. Dekker, Vor- den. Kindemevendienst groep 3 en 4 o.l.v. J. Hoekstra-Potkamp; groep 5 en 6 o.l.v. T. Heusink- veld-Hulsman. De eerste collec te is voor de kerk en de tweede voor rente en aflossing. Oppas dienst: 0-3 jaar: Gerie de Bie- Bolink, Evelyn Hulsman-v.d. Meulen en Ans Valster-Paal- man; 4-6 jaar Rian Beldman en Elsbeth Wind. R.K KERK 10.00 uur: H. Mis in gebouw Ire ne. DIJKERHOEK 10.00 uur: ds. A. Schellevis; uit gangscollecte: Najaarszen dingswerk. EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; Samen komst 10.00 uur; Bidstond 19.00 uur. NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur: H.Mis. Zondag 8.00 uur: H. Mis; 10.00 uur: gebedsdienst. KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). ARTS: Weekenddienst: Huisartsen maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 14 en 15 november: K. van Aken, Keizersweg 28, Holten. Tel. 05483-61787. Behandeling na telefonische afspraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Kraamzorg: Diepenveenseweg 6, Deventer, tel. 05700-32095; voor informatie ma t/m vr. 09.00- 12 00 en 14.00-16.00 uur. Wijkverpleging: Gaardenstraat 31, spreekuur en uitleen m t/m vr. 13.30-14.30 uur, tel 05483- 61436; 24-uurs bereikbaarheid noodgevallen: tel 0570C-15297. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10 00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Gaardenstraat 29-31, tel 6 27 84 Thuiszorg: gezinsverzorging. Algemeen Maatschappelijk Werk. Spreekuur: maandag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur en vol gens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN. Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING E Ras, r ^specteur, 05480-1444. .roep Ho E. Grootewa. i. Schoorien. mer, tel 05483-64844. ENGERGIE VOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 WONING BOUW VE REV" ONZE W ONING: Spreekuur Holten in gemeens huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dag en vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734»; Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA-KABO (tel. 61793), Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Donderdag 12 november: 20.00 uur, Ledenvergadering CBTB in de Kandelaar. Zaterdag 14 november: 14.00- 15.00 uur streetparade Braand- heultjes op Smidsbelt; 20.15 uur, Elfde van de Elfde in Bonte Paard. Zondag 15 november: 13.30 uur, inschrijven voor puzzelrit MAC Holterberg bij 't Stuurhuus. Maandag 16 november: 20.00 uur in sporthal 't Mossink, ver gadering en inschrijving nacht- zaalvoetbaltoemooi. Dinsdag 17 november: 20.00 uur, afdelingsavond NBvP in zaal Vosman. Woensdag 18 november: bazar Diessenplas van 10.00-12.00 uur, Gevonden: plastic tas met sportkleding; bromfietssleutel met twee huissleutels; bruin sleuteletui met daarin geld; 4 25kilozakken met biggenmeel; sierdop; zwarte jonge kat met rood halsbangje en belletje. Verloren: groen etui met bril 14.00-17.00 uur en van 19.00- 21.00 uur. Donderdag 19 november: 14.30 uur, bijeenkomst ANBO-vrou- wen in het dorpshuis; start St. Nicolaasactie HHV. Vrijdag 20 november: Specu laasactie p c de Bergruitertjes. Zaterdag 21 november: Na jaarsconcert HMV, 20.00 uur in de sporthal. Maandag 23 november: 19.30 uur, Raadsvergadering. Donderdag 26 november: 20.00 uur, Liselore Gerritsen voor K C in De Boschkamp. Woensdag 2 december: EO-bij- eenkomst 'Vrouw zijn' in Kan delaar, 09.30 uur. (groen montuur), zwarte porte monnee met geld; beige wollen sjaal met bloempjes; zwarte portefeuille met spoor en stam kaart; blauwe schooltas met in houd; zwarte labrador retriever (jonge reu); geel sleutelhanger tje (half hartje) met daaraan een sleutel.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 3