De Fienpreuvers zet carnaval ludiek in Kerk heeft toekomst en Is niet kapot te krijgen Holtens NieuwsUaiL I Extra hoge prijzen in Sinterklaasactie HHV WEEK m&vmmt DEZE Keukens half geld Dominee Berg bij afscheid van gereformeerde kerk: TE1 STAL Soep en oliebollen in de Diessenplas Koopavond in december Holten levert behoorlijk in 93 33 Uontsangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. B0H Ook in Holten nieuw NS-loket Ds. Scheltens wijst beroep Holten af Ambtenaar burgerlijke stand benoemd Hottens Nieuwsblad donderdag 12 november 1992 - 44ste jaargang no.46 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Zaagmolen Plattelandsvrouwen, boeren- dansers, wielrenners, speel tuinbestuurders, biljarters en ga zo nog maar even door. Een bonte mengeling Holtenaren trok de afgelopen weken weer naar Dijkerhoek om op een van de banen van Schietvereniging De Zaagmolen de wind- of luchtbuks ter hand te nemen. Als een schot in de roos, zo kunnen de schietwedstrijden van de Dijkerhoekse schutters bestempeld worden. Zwemmen Ze moeten er nog steeds voor naar Markelo, maar het en thousiasme is er niet minder om. Afgelopen zaterdag maak te de bus van ZPC Twenhaars- veld weer het wekelijkse ritje naar het overdekte bad in onze buurgemeente waar de jaar lijkse clubkampioenschappen werden gehouden. Na afloop werden in het dorpshuis de be kers en medailles uitgereikt. De gemeente Holten krijgt in de komende jaren te maken met een forse vermindering van inkomsten uit het Gemeentefonds. Door een herverdeling van de gelden van het Gemeentefonds te bate van de arme en grote gemeenten met veel sociale achterstand, moeten de 'rij ke' gemeenten flink inleveren. Voor het jaar 1993 wordt Holten gekort met een bedrag van 39.000. Voor 1994 en verder komt daar nog een zelfde bedrag bij en moet Hol ten rekenen op een korting van 78.000 gulden. De nu door staatsecretaris van fi nanciën Van Amelsvoort voorge stelde bedragen zijn nog niet defi nitief. Raad van de Gemeentefi- nanciën, die daarover nog een ad vies moet uitbrengen, kan tot een andere berekening komen, maar volgens wethouder Wim Dalhuisen moet er niet op gerekend worden, dat de definitieve bedragen veel zullen afwijken van de nu voorge stelde korting. Eens wat anders, moet men bij Carnavalsvereniging De Fienpreu vers gedacht hebben bij de start van het seizoen. En anders wwas het! In plaats van de traditionele kegelmiddag toog men afgelopen zondag naar manage Snorrewind waar het seizoen werd ingezet met jeu de boule en ringsteken. Dolle pret natuurlijk want gebeurde het kegelen de laatste jaren steeds rou- tineuzer, van deze nieuwe sporten had menigeen helemaal geen kaas gegeten en van de paarden al hele maal niet. Voor de kinderen waren er speciale spelletjes die werden gewonnen door Denise Vorkink met Emmy Warrink als tweede en Suzanne Hans Verkerk houdt dit week einde een tè gekke actie! Als u nu één van onze vele actie keukens koopt, krijgt u deze voor haif ge!d! Maar niet alleen de prijs is zaligmakend, kwaliteit, service en een goed advies vinden wij nog véél be langrijker! Kom daarom langs en overtuig u zelf dat Hans Verkerk dé keukenspecialist van Nederland is. Voor in formatie 01722-5564. DOETINCHEM SCHOUWBURGPLEIN 78 - 08340-60105 VELP ARNHEMSESTRAATWEG 2 - 085-648307 Hoes als derde. Prins Coen bewees bij het jeu de boule meer te kunnen dan alleen maar golfen. Bij de da mes won een anonieme Fennie. Het ringsteken was het meest spectaculair. De Raad van Elf eiste hierbij de eerste wisselbeker voor zich op ex aequo gevolgd door Okia, de oud-prinsen en de dames van de Senaat en de oud-prinsen. De Zaagmolen, MAC De Holter- berg, Holten 1 en de Fienpreuve- rinnen eindigden samen als vierde en troosteloos onderaan bungelde de Togaclub. 25ste Prins Nadat gisteren de hofbar werd ver plaatst naar 't Klavier, barst het camavalsgeweld zaterdag pas goed los bij het Bonte Paard waar de Elfde v/d Elfde avond wordt gehouden. Zoals gemeld wordt daar afscheid genomen van Prins Coen en wordt zijn opvolger (de 25ste Prins van de Fienpreuvers) bekendgemaakt. Verder is er een optreden van de dansgarde van Ben Vollebrock en wordt de 'Keu- nedarper van het Jaar' verkozen. Muziek is er van De Musketiers en De Braandheultjes en als hoofd act treedt de Belgische zangeres Martelle op. Ter ondersteuning van de actie Prins-raden, waarvan de op brengst naar HMV gaat, verzorgt De Braandheultjes zaterdagmid- De Fienpreuvers zochten het hoger op. dag van 14.00 uur tot 15.00 uur op Smidsbelt een streetparade. Onder het motto 'Veilig uit, veilig thuis' loopt er ook zaterdag weer een bus naar het Bonte Paard. De eerste bus vertrekt om 19.15 uur vanaf hofbar 't Klavier om vervol gens via Espelo ('t Trefpunt) rich ting Dijkerhoek te rijden. Een tweede rit staat met dezelfde route voor 19.45 uur gepland Aan het eind van het feest wordt iedereen weer keurig in Espelo en Holten afgeleverd. Een man van evenwicht, een man van bedachtzaamheid, een mild mens dat veel voor anderen over heeft. Enkele typeringen die de verschillende sprekers afgelopen zondag in een bomvol le Kandelaar lieten horen bij het afscheid van dominee Berg. Het echtpaar B erg gaat in Barchem van de Vut genieten. Berg vertelde de vele honderden Gereformeerden in De Kandelaar dat hij gelóóft in de kerk. Sterker nog: „De kerk is niet kapot te krijgen.'' De dominee vindt dat de gelovigen een hechte gemeenschap moeten vormen, ondanks alle onderlinge ver schillen. En als er wel eens klachten zijn over de vermeende kilheid in de kerk, zouden de gemeenteleden eerst eens bij zichzelf te rade moeten gaan. Aldus Berg, die in zijn dankwoord je aan de sprekers nog even inging op het Samen op Weg-proces. Wel ke kerkelijke samenwerkingscon- structie er in de toekomst ook komt, Berg zei te hopen dat er in elk geval recht wordt gedaan aan de 'oer-Gereformeerde' gedachte van de zelfstandige plaatselijke ge meente. Hoe dan ook, Berg ziet tekenen van opbloei in de kerkelij ke wereld en vindt dat die bloei niet mag worden ontmoedigd. Harmoniemodel Voorzitter D. Bosschers van de kerkeraad, die ook namens de ge meente sprak, zei dat Berg een man is bij wie het harmoniemodel centraal staat. „U bent iemand die de zaken niet op de spits zal drij ven. Iemand moet het wel heel bont maken, wil hij het bij u ver- Zie deze week op pagina 8 A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam: Adres: j Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. 1 Geeft op als abonnee voor het I Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: I Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 bruien." Bosschers typeerde de scheidende dominee als een mild en meelevend man, die tijdens ker- keraadsvergaderingen overigens wel eens wat meer had mogen doorpakken. Ook ds. G.J. Heringa uit Heilen- doom, die namens de classis De venter van de Gereformeerde Kerk sprak, noemde Berg een bedacht zaam man. Hij roemde ook diens inzet voor ondermeer Kerk en Is raël. Namens de Holtense Rooms- katholieke en Nederlands Her vormde kerk zei ds. A. J. leerink te hopen dat het Samen op Weg-pro ces verder zal vorderen. Hij roemde de inzet van Berg in dit proces en in ondermeer het Interkerkelijk re- creatiewerk, het Conciliair Proces en in de Lathmercommissie. Bur gemeester mr. W.L.F.C.Ridder van Rappard tenslotte wees op de fijne contacten die er tussen de kerken (dus ook ds. Berg) en de burgerlijke gemeente zijn geweest. Creatief Nadat eerst donderdagmiddag al zo n 150 belangstellenden afscheid hadden genomen van dominee Berg en zijn familie, was het 's avonds de beurt aan de leden van de gereformeerde kerk om op een geheel eigen manier hun dominee uit te zwaaien. Aan de avond werk ten muzikaal mee het interkerke lijk kinderkoor Mozaïk o.l.v. Eüne Paalman, het koor Laetitia Vera o.lv. van N. Rosebeke, het koperen semble van HMV en organiste H. Kruk-Aanstoot. De verschillende geledingen bin nen de kerk gaven blijk van een ongekende creativiteit resulterend in een avondvullend programma vol zang, muziek, toneel en voor dracht. Een bont en vooral afwisse lend programma was het resultaat met bij dragen van de kindemeven- dienst-commissie, de jeugdcentra- Ie, de groep 12-24 jarigen, de com missie van beheer, de erediens tcommissie, het catecheseteam, de orgelcommissie, de zendingscom missie, toneelvereniging COC, de vrouwenvereniging, beroepings commissie (die zich niet liet ken nen door de recente afwijzing van dominee Scheltens), Dialoog (een Holtense vertaling en op ds. Berg toegeschreven vertolking van 'Mooi Man') en tevens de welkoms tcommissie. Ook de kerkeraad kreeg veel bijval met een originele bijdrage waarin de zin 't Ga u sa men goed in Barchem.' letter voor letter in rijmvorm werd uitgebeeld (inclusief de afsluitende punt ach ter de carrière in Holten). Tijdens een toepasselijk nummer van Donderdag al namen veel Holtenaren afscheid van dominee Berg en zijn gezin. Toon Hermans werden de begelei dende 25 rozen overhandigd. Cadeau Het cadeau van de gereformeerde kerk (een fraaie boekenkast omdat dominee Berg nu eindelijk tijd heeft om zijn leesachterstand in te halen) werd overhandigd door de 10-jarige Krista Zondag, destijds in 1982 de eerste dopelinge van dominee Berg. Berg deelde in De Kandelaar mee dat hij de metalen letters die het woord Sjaloom vormen aan de pas torie aan de Bergweg zal laten zit ten bij wijze van afscheidsge schenk. men meerdere kansen heeft. kassa betekent. De prijswinnaars worden bekend Nieuw zijn dit jaar de bonnen van f gemaakt in het Holtens Nieuws- 50 hetgeen bij grotere aankopen bald en ook bij de winkels waar de een snellere afhandeling aan de rode bussen staan. Nu Holten zo zoetjes aan in de ban van St. Nicolaas komt (hij arriveert op zaterdag 28 november), start de Holtense Handelsvereniging weer met haar St. Nicolaasactie. Dat gebeurt op donderdag 19 novem ber. De actie duurt tot en met za terdag 5 december. Er zijn dit jaar zeven trekkingen op 23,25,27 en 30 november en op 2,4 en 7 december. Per trekking is de prijzenpot ver hoogd van f 1000 naar f 1250. De deelnemende winkeliers zijn herkenbaar aan het raambiljet. Hier ontvangt u bij aankoop van f 10 een bon. Men kan per trekking zelf bepalen hoeveel bonnetjes men inlevert (tot een maximum van f2000). Samen met een deelne merskaart die als lot dienst doet, deponeert men de bonnetje in een envelop in een van de bekende rode bussen die her en der in het dorp staan opgesteld. Bij trekking van de envelop ontvangt men de helft van het bedrag aan ingeslo ten bonnen terug in de vorm van waardebonnen. Deze kunnen wor den besteed bij een van de deelne mende winkeliers. De niet getrok ken enveloppen doen de volgende trekking gewoon weer mee, zodat Op woensdag 18 november wordt in de Diessenplas weer de twejaar- lijkse bazar gehouden. Van 10-12 uur, van 14-17 uur en van 19-21 uur kan iedereen daar terecht voor al lerlei creatieve handwerkproduk- ten maar ook voor de welbekende erwtensoep en oliebollen. Bij de fraaie staaltjes handvaar digheid die de dames van de Welfa re-afdeling van het Rode Kruis hebben afgeleverd, zitten ook veel nuttige zaken zoals truien, sokken, schorten, tafelkleden, spreien en kussens. Ook voor Sinterklaas dus een goed idee om even langs te komen. Ook op de rommelmarkt ligt er van alles op een meuwe eigenaar te wachten. Ook de keuken van de Diessenplas laat zich niet kennen en komt weer met overheerlijkse erwtensoep die in handige literverpakkingen kan worden meegenomen. Daarnaast worden er oliebollen gebakken, kan men bij de koffie van krenten- wegge smullen en bevat ook het prijzenpakket van de bazar ver schillende voortbrengsels uit eigen keuken, zoals taarten, cakes en sa lades. Wat het randgebeuren betreft zijn er tal van mogelijkheden om een gokje te wagen zoals het rad van avontuur, de tombola, de kubuslo terij en de lotenboom. Aan de kinderen is speciaal ge dacht. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf broches maken en de clown Pipo deelt gratis ballonnen uit. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b. v. in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw J. Rem Voordamweg 6 Hellendoom tel 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: C. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tót dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: C. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Deze week is de Nederlandse Spoorwegen ook in Holten begon nen met de vervanging van het oude loketgedeelte door een com pleet nieuw 'Loket 2000'. Hierin zijn de nieuwste (automatiserings- )snufjes verwerkt. Zo krijgt de rei ziger op een eigen beeldscherm alle informatie over het door hem ge vraagde reisbiljet. Voordeel is ook dat de apparatuur sneller werkt. Zolang de verbouw nog in gang is (naar verwachting tot eind volgen de week» worden de treinkaartjes aan de voorkant van het station verkocht in een speciaal daarvoor ingericht noodloket. In het kader van de decemberactie van de Holtense Handelsvereni ging is er in december een aantal extra koopavonden gepland en wel op dinsdag 1, woensdag 2 en vrij dag 4 december en op dinsdag 22 en woensdag 23 december. Daar naast zijn er natuurlijk de normale donderdagse koopavonden. Op zaterdag 5 december gelden de normale winkeltijden, maar op de donderdagen 24 en 31 december sluiten de winkel om 16.00 uur. Grote teleurstelling was er bij de beroepingscommissie van de gere formeerde kerk toen kort voor de geplande kennismakingsavond ds. W.J. W. Scheltens uit Glimmen af zag van zijn beroeping. Aanvanke lijk heerste er ook onbegrip en ver ontwaardiging, maar in een nader gesprek met dominee Scheltens en zijn vrouw bleek dat persoonlijke omstandigheden de komst van het echtpaar Scheltens naar Holten in de weg stonden. Als nieuwe ambtenaar van de bur gerlijke stand voor het voltrekken van huwelijken heeft het college van B en W de heer J. Groenewe- gen benoemd. Hij neemt die taak over van J.H. Israël die alleen nog in bijzondere gevallen als ziekte, vakantie of afwezigheid huwelijke zal voltrekken. Israël was tien jaar lang actief in de Holtense trouw zaal en hoewel hij feitelijk geen ontslag neemt, achtte het gemeen tebestuur het toch raadzaam een opvolger te benoemen. In Holten zijn twee ambtenaren belast met het voltrekken van huwelijken.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1