Keunekoppen sieren nu ook de Winterbergers Recreatiebad Twenh aarveld blij ft Holtens zor li Buitenlandse artieste op Elfde van de Elfde WEEK DEZE TER STAL „DE BIESTER" Duizenden artikelen voor knal- prijzen! TV Koerier Exicon zingt in Kandelaar Vergadering CBTB OCH speelt voor OLM Holten heeft Exploitatietekort loopt jaarlijks verder op 1» fc JL Deze week op pagina 10 Floryn jonge jenever i A QC liter I Vi Ja) U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Prinsraden dit keer ten bate van HMV Holtens Nieuwsblad donderdag 5 november 1992 - 44ste jaargang no.45 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Record Meer dan 1200 lopers trokken zaterdag over de Holterberg, waaronder atleten uit Entho- pié, de GOS, Ierland en Duits land, In alle opzichten een nieuw record voor de Diepe Hel/Holterbergloop. Een mooi succes voor de organisatoren, Atletics uit Nijverdal en de af deling atletiek van sv Holten. Marieke Groot feest ten huize van de familie Mulder aan de Helhuï- zerweg. Dochter Marieke azag haar grote wens in vervulling gaan: zij is sinds zaterdag de beste ponyrijdster van Neder land. Holtenaren die binnenkort eens een paar dagen vakantie gaan doorbrengen aan de partnerge meente van Holten, Winterberg en daar de VW een met een bezoekje vereren, lopen niet alleen de kans in het Nederlands toegesproken door een van de medewerksters, maar ontdekken wellicht ook de bekende Holtense 'keunekoppen' op fraaie stropdassen en sjawls. De medewerkers van de Kurverwal- tung, zoals de officiële benaming van de VW in Winterberg is, waren afgelopen zaterdag tenminste best in hun sas met deze cadeautjes die wethouder Wim Dalhuisen na mens de gemeente overhandigde. Speciaal voor de gelegenheid had Dalhuisen zijn beste Duits opge poetst en een Winterbergse plastic tas uit de voorraad gezocht, waarin wijlen staddirector Schnorbusch van Winterberg bij het eerste be zoek aan Holten de cadeautjes had verpakt voor het Holtens college van B en W. De twaalf medewerkers van de Kurverwaltung Winterberg (die ook enkele VW kantoren van dor pen in de directe omgeving van Winterberg omvat), gebruikten het jaarlijkse personeelsuitstapje om eens nader kennis te maken met Holten. Volgens directeur Josef Funken leeft de partnerovereen komst met Holten. Vooral na het bezoek van HMV aan Winterberg en de uitwisselingen tussen de scholen in beide plaatsen. Er ko men het kantoor vrij regelmatig vragen over Holten, maar tot nu toe moest men het antwoord schul dig blijven op de vraag hoe het er in Holten nu eigenlijk uitziet. Alleen Marloes Birkhölzer een ex-Ensche- dese, getrouwd met een Winterber ger, kende Holten al uit vroeger dagen en vertegenwoordige enkele jaren geleden Winterberg met een promotiestand tijdens de Holtens wijnavond. Dat was toen zo'n suc ces, dat al heel wat Holtenaren een kortere of langere vakantie door- De gasten uit Winterberg brachten bij hun verblijf in Holten ook een bezoek aan de Oudheidkamer Hoolt'n. brengen in het 'Luftkurort'. 's Morgens hadden de Duitse gas ten eerst een bezoek gebracht aan de zaterdagmarkt Enschede om vervolgens naar Holten te rijden waar zij door Astrid Dirkzwager van de VW Holten en wethouder Dalhuisen verwelkomd werden in de voormalige raadszaal van het oude gemeentehuis. Vervolgens stapten de Winterbergers op de fiets voor een 24 kilometer lange tocht over de Holterberg. 's Avonds werd gezellig met elkaar gegeten en de volgende dag ging het weer richting Winterberg. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Sinds maandag 1 november is Hol ten aangesloten op de kabelkrant TV Koerier Holten/Rijssen. Wet houder Wim Dalhuisen namens de gemeente Holten "en wethouder Jansen van de gemeente Rijssen plaatsten met een druk op de knop van de computer maandagmiddag in het pand van de exploitant van de krant, Nieuwsservice in Raalte, het signaal door naar kanaal 7+de frequentie waarop de kabelabon nees de krant kunnen ontvangen. .Nieuwsservice exploiteert onder-, meer ook de kabelkranten in Raal te, Nijv(#daftn H#le^boorn en gint binnenkort met kabelkranten in Lemele en Dalfsen en omgeving. Geëxperimenteerd wordt nog met een teletekstpagina, die achter de kabelkrant gebracht zal worden. Is een openbaar zwembad voor Holten nog wel een haalbare kaart? Die vraag zal ongetwijfeld gesteld moeten worden als Önverhoop de zomer van 1993 tegen zal vallen. Zelfs in de mooie zomer van 1991 draaie ondanks de grote toeloop van tiet zwemlustige publiek het zwembad met een tekort van 198.000 gulden en - afhankelijk van de energiekosten, die pas aan het eind van het jaar bekend worden - moet gerekend worden opeen gel:jk verlies in dit jaar. Voor deze keer heeft de gemeenteraad dit tekort als 'taakstellend' geaccepteerd, maar tijdens de begrotingsbehandeling hebben de raadfrakties al aangekondigd dat het tekort terug moet naar het door de raad vastgestelde tekort van 175.000 gulden. De Holtense Sport- commissie, die de raad adviseert, heeft maandagavond de problemen voorlopig voor zich uitgeschoven en adviseert volgend jaar te bezuinigen op het onderhoud, in de hoop dat dit voldoende is om tenminste het tekort niet verder te laten oplopen dan een krappe twee ton. De Interkerkelijke commissie Vor ming en Toerusting heeft voor vrij dag 6 november uitgenodigd de zanggroep Exicon. Het uit veertien leden bestaande vocaal ensemble Hoofdmotief om te bezuinigen op vertolkt a-capella koorwerken uit de onderhoudskosten is de taak- een breed repertoire, van middel- stelling een goede service aan het eeuwen tot twintigste eeuwse clo- publiek te garanderen. Volgens de se-harmony. Sportcommissie moet daar niet De zangavond wordt gehouden in aan gesleuteld worden, al zal de De Kandelaar en begint om 20.00 openingsduur van het zwembad uur- volgend jaar terug worden ge- bracht van 114 dagen tot honderd dagen. Dat levert in elk geval al een besparing op, want elke dag dat het zwembad geopend is voor het publiek kost 7000 gulden, zo werd becijferd. Het zwembad zal in 1993 geopend zijn van 22 mei tot 4 september. Bij slecht weer schuift de openingdatum een week op en gaat het bad pas op 29 mei open. AKTIE Foto van dia 0>89 Wenskaart van foto 0*99 FOTOVIDEO-AUDIO foto Jan ten Velde service Aan de watertemperatuur zal komend jaar niet verder worden getornd. Vorig jaar is de tempera tuur teruggebracht van 23 graden naar 21, wat de nodige kritiek ople verde van de bezoekers, die aan de hand van de zwembadfolder reken den op lekker warm water. In de komende folder zal dan ook uitslui tend geworven worden met 'ver warmd water'. Verder structurele bezunigingen zijn nauwelijks te vinden. Het aantal personeelsle den wordt vastgesteld aan de hand van het aantal beschikbare baden en de salarissen worden eveneens landelijk vastgesteld en stijgen mee met overige salarissen. Een suggestie vanuit de Sportcommis sie om te gaan werken met oproep krachten, badpersoneel dat zich verplicht op afroep beschikbaar te zijn, maar die slechts uitbetaald krijgen als er daadwerkelijk ge werkt wordt, werd gelukkig ver worpen. Ook de suggestie om het polobad een week later te verwar men en een week eerder te sluiten, kreeg geen bijval. Afgezien van het feit, dat er voor de zwemvereniging in eigen dorp al weining mogelijk heden zijn om hun sport te bedrij ven, roept het afsluiten van het bad praktische problemen op. Wie let er op als mensen toch in het koude water springen? Een verkor ting van de openingsuren wordt Zwembad Twenhaarsveld: hoe lang nog een toeristische attractie? vooralsnog ook niet overwogen. De CBTB afdeling Holten houdt op donderdag 12 november haar jaarlijkse ledenvergadering in de Kandelaarm aanvang 20.00 uur. Mevrouw H. Marskamp-Teesse- link, lid van het Provicie bestuur zal aan de hand van videobeelden een inleiding houden over Bouwen aan landschappen. Na de pauze is over het onderwerp een discussie. De toneelvereniging OCH zal op uitnodiging van de Plattelands vrouwen afd. Dijkerhoek. Espelo en Holten en de OLM, afdeling Hol ten op zaterdag 7 november een toneelavond verzorgen in Het Bon te Paard in Dijkerhoek. Gespeeld wordt het toneelstuk Als de kat van huus is. Na afloop is er dansen o.l.v. het Sail and Combo. De to neelavond begint om 19.30 uur. Dat zou ten koste gaan van een grote groep trouwe vroege en late zwemmers. Blijft dus over een likje verf hier en daar minder en verhoging van de tarieven met vijf procent, zoals al eerder was afgesproken. Dat le vert een totale bezuiniging op van 37.000 gulden. Of dat uiteindelijk voldoende zal zijn moet worden afgewacht. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 Zaterdag 14 november zal door de carvanalsvereniging in Het Bonte Paard tijdens het 'Elfde van de elfde' feest afscheid worden geno men van Prins Coen 1 en zijn adju dant Henny (Jalving) en wordt de nieuwe prins aan het carnavals volk gepresenteerd. Tevens wordt bekend gemaakt wie Keunedar- per van het jaar 1992 is geworden. Keunedarper van het jaar is een onderscheiding voor die Holte- naar die zich in het afgelopen jaar bijzonder heeft onderscheiden. De omlijstende programma be staat uit optreden van de dansgar- de van Dansschool Ben Vollen- broek, muziek van de Braandheul- tjes en De Musketiers en als specia le gast een optreden van de Belgische zangeres Martelle. De slechts 1.58 hoge zangerses oogste veel succes op de Pronkzitting van Keulen en Oldenzaal. De opbrengst van de jaarlijkse ac tie Prinsraden van carnavalsvere niging de Fienpreuvers zal dit jaar ten goede komen aan de Holtense Muziekvereniging. Voor een gul den per naam kan men meeraden wie de nieuwe prins wordt. De win naar mag met twee personen een dagtocht maken met de plaatselij ke busonderneming Verder zijn er geschenkenbonnen en passe-par- touts voor de Keunefeesten 1993. Adieu Prins Coen 1

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1