Televisiedebuut voor broer en zus Wiegers k Winkelen Week van het brood Kerkdiensten Medische diensten Van dag tot dag HOLTENS NIEUWSBLAD mm Oogstdienst in Bethanië BERICHT STICHTING WELZIJN OUDEREN Vergadering van HVG Kerkdienst Dankdag Burgerlijke stand Gevonden voorwerpen Laatste lezing gevelstenen in dorpshuis DONDERDAG 29 OKTOBER 1992 3 Twee jongen Holtenarcn, Mar greet en Frans Wiegers, hebben vorige week hun televisiedebuut gemaakt. Zij mochten deelnemen aan de speciale Kinderlingo, die de Vara in samenwerking met de Novib op het scherm bracht in het kader van de actie Kappen met Kappen voor het behoud van de tropische regenwouden. Margreet is tien jaar en leerling aan de Dorpsschool. Frans is twaalf jaar en zit in de brugklas van de scho lengemeenschap. De ouders van Margreet en Frans zijn lid van de Novib en toen er een brief in de bus viel van deze organisatie, waarin kinderen wer den uitgenodigd zich op te geven, reageerde men bij de familie Wie gers spontaan. Al snel kwam er een telefoontje waarbij Margreet en Frans werden uitgenodigd voor de voorselectie in Breukelen. Hier maakten zij kennis met de presten- tator Francois Boulangé. Margreet was met tien jaar de jongste deel nemer. Met glans doorstonden zij de voor selectie en plaatsten zich voor het 'echte' optreden. Dinsdag 20 okto ber was het zo ver. Om acht uur 's morgens vertrokken zij uit Holten naar Hilversum. Wat waren ze ze nuwachtig onderweg. In Hilver- sum aangekomen moesten zij naar het studiopark van de NOB. Gi- gantisch wat groot. Kinderlingo werd opgenonmen in opname cen trum 2, studio 5. Na een complete boswandeling vanaf de parkeerga rage werd na een half uur studio 5 gevonden. Na tien minuten werden Frans en Margreet opgehaald. Ze moesten naar de make-up. Ook kregen zij een T-shrt van de Novib. Na de poederbeurt mochten ze even in de studio kijken. Dat was mooi. Toen begon het wachten want er waren technische proble men. Onder het wachten gekeken naar Astrid Joosten. Nou dat ging Margreet en Frans Wiegers maakten bij Kinderlingo hun televisiede buut. spelletje begon werden Margreet en Frans even warm gespeeld door een medewerkster van de Vara. Ze ook wel vaak fout hoor! Voor het noemde een letter waarvan de kin deren dan woorden van vijf letters Zondag 1 november zal er een ge- zinsdienst worden gehouden in ge bouw Bethanië in Dijkerhoek. Deze dankdienst zal worden voor gegaan door ds. H. Doornweerd en is mede voorbereid door de kinde ren van de zondagsschool. De aan vang is tien uur. Na afloop is er gelegenheid tot koffie drinken. Men verwacht behalve de kinderen met hun ouders, ook de andere trouwe kerkgangers. moesten maken. Toen werden met andere kandidaten eerst de opena men voor de uitzending opgeno men. Hierna waren Frans en Mar greet aan de beurt. Frans wilde zo graag de kleuren spelcomputer winnen dat hij in zijn haast een paar keer verkeerd ging spellen. Francois Boulangé stelde de Hol- tenaartjes echter op hun gemak en adviseerde Margreet het spellen maar voor haar rekening te nemen. En zo kwamen ze toch nog in de finale. Toen was het geluk echter op. Hoe zij met diepe denkrimpels op het voorhoofd ook nadachten, ze kwamen niet op het juiste woord. De letters 'la' stonden op het bord, waaruit 'langs' gemaakt Alcohol De werking van alcohol omvat meer dan iemands humeur en/of diens slaperigheid. Het is alge meen bekend dat alcohol het reac tievermogen vermindert. Daarom loopt al jarenlang een campagne en dandeze rubriek.' om niet meer dan twee glazen te weten wat de Stichting Welzijn Ou deren hier in Holten doet, dan zul len velen hun schouders ophalen. Anderen weten dat de SWO alarm eringsapparaten verhuurt, een in formatieboekje heeft uitgegeven drinken, wanneer men nog moet rijden. Alcohol heeft echter ook invloed op de werking van medicij nen. In de bijsluiter staat in meest al zeer kleine lettertjes alleen dat alcohol van invloed is op dat be treffende medicijn, maar meer ook niet. Krijgt u een medicijn voorge schreven, of gebruikt u een of meerdere medicijnen dan kan een huisarts of apotheek u vertellen waaruit die werking bestaat. Bij het ene medicijn wordt de werking van de alcohol verhoogt, terwijl bij een ander medicijn juist de wer king van dat medicijn wordt ver groot. Sommige medicijnen beïn vloeden uit zichzelf al uw reactie vermogen, zodat de combinatie met alcohol gevaarlijk kan wor den. Nu de tijd van de gezellige avondjes er weer aankomt, is het voor iedereen die medicijnen ge bruikt plezierig te weten wat de invloed van alcohol op zijn, of haar medicijn(en) is. Stichting welzijn oude ren Vraagt men mensen op straat of ze Wij organiseren zelf geen activitei ten en dan is het moeilijk om te laten zien wat je dan wel doet. Informatie gegeven is een van de belangrijkste taken van de SWO. Het boekje is daar een voorbeeld van, maar ook mondeling of via de telefoon kan informatie worden verstrekt. De projectleidster weet veel over voorzieningen voor oude ren in Holten en weet ze het niet direct dan geldt de bekende uit spraak 'dat zoeken we op'. Terrei nen als dienstverlening aan huis, huisvesting en vrijwilligerswerk vormen een grote en vaak ondoor zichtige lappendeken. De SWO is een soort bibliotheek waar allerlei gegevens bij elkaar zijn gebracht. Van daaruit kan aan ouderen, maar ook hulpverleners informatie worden gegeven. moest worden, maar het woord schoot hen niet te binnen. Een troost was, dat ook de tegenkandi daten het woord niet hadden gera den. De spelcomputer ging dus hun neus voorbij, maar zij gingen niet met lege handen naar huis. Als troostprijs kregen drie prachtige videofilms cadeau. Apotheker Mario van Geyn uit Al melo is bezeten van gevelstenen en uithangborden. Zijn liefde daar voor ging zo ver, dat hij met lezin gen het land door trok. Vanavond, donderdag 29 oktober is hij de gast van de stichting Kunst en Cultuur in Holten. Het wordt z'n vijftigste en tevens laatste lezing over dit onderwerp. Aan de hand van dia's en afbeel dingen neemt Van Geyn de belang stellenden mee naar oude gevelste nen en uithangborden die - voor dat in 1796 de huisnummering werd ingevoerd - de herkennings tekens in stad en dorp waren. Vee oude gevelstenen, vooral in Am sterdam en Maastricht, maar ook op het platteland zijn bewaard ge bleven. HVG Door Eenheid Verbonden houdt op 3 november haar 37e jaar vergadering. Mevrouw Bekker- nens-Nijland is aan de beurt om als bestuurslid af te treden. De avond zal verder opgefleurd worden door een spel te spelen. Op een eenvou dige en niet al te inspannende ma nier zullen de hersenen weer wat getraind worden. Net als op de vo rige verenigingsavond de li chaamsspieren, die onder leiding van Willy Markvoort toen een beurt kregen. De verenigig hoopt ook dit keer weer een aantal nieu we leden te kunnen begroeten, zo dat in 1995 gelijk met de vereniging in Holten het veertigjarig bestaan gevierd kan worden. Dames die eens kennis willen maken met een Hervormde Vrouwen Groep zijn van harte welkom op de bijeen- kokmsten, die een keer in de veer tien dagen worden gehouden in Bethanië. Men kan ook bellen met de secretaresse, tel. 61673. Ons kantoor is gevestigd aan de De interkerkelijke dienst op Gaardenstraat 29, het voormalig woensdag 4 november (Dankdag) kruisgebouw. De projectleidster is in de Kandelaar zal niet, zoals in bijna altijd op maandagmorgen, onze kerkagenda staat vermeld dinsdagmiddag en donderdagmor- om 19.00 uur beginnen, maar om gen aanwezig. Ons telefoonnum- 19.15 uur. Voorganger is ds. A.J. mer is 64910. Leerink. Afgelopen week bleek na onder zoek naar aanleiding van aangif ten door middenstanders dat er de laatste tijd een oplichter/flesse- trekker aktief is geweest in Holten en andere plaatsen. De man tankte her en der op rekening, huurde een auto, kocht een haarstukje, liet te lefoon aanleggen etc. Betalen voor deze handelingen is een heel ande re zaak. De politie tracht de man op te sporen om hem ter verant woording te roepen. Op dinsdag 20 oktober bleek er te zijn ingebroken in een woning aan de Canadastraat. Bewoners waren afwezig i.v.m. vakantie. De achter deur was opengebroken. Vorige week donderdag was er een scholieren feestje in de scholenge meenschap. Een van de deelneem sters moest aan het einde van de avond konstateren dat haar fiets was vernield. De achterband bleek doorgesneden. In de nacht van donderdag op vrij dag moest een boer in de Beuse- berg samen met omwonende uren in de weer om zijn losgebroken koeien weer op te vangen. Diverse koeien waren gewond en de afras tering van het weiland was over grote afstand vernield. Vermoede lijk zijn de dieren door een loslo pende hond opgejaagd en in pa niek door de afrastering gebroken. In de nacht van donderdag op vrij dag werd even na middernacht op de Larenseweg een bestuurder ge- kontroleerd die teveel alcohol ge dronken bleek te hebben. De man kreeg een dagvaarding, 400,- boe te en een rijverbod voor de rest van de nacht. Vrijdag werd er door een Dijker- hoekse moeder een klein huilend meisje aangetroffen in de Gaar denstraat. Ze nam het mee naar het politieburo. Het meisje was haar ouders kwijt en kon niet zeg gen waar ze woonde. Gelukkig wist de politie al gauw waar ze thuis hoorde. De Dijkerhoekse moeder bracht het kind naar de ongeruste ouders. Zaterdagmorgen vond er een aan rijding plaats op de Langstraat. In een scherpe bocht stond een perso nenauto geparkeerd. Een van de bestuurders passeerde deze gepar keerde auto. Een tegenligger moest hierdoor uitwijken naar rechts en eindigde in de bermsloot. Gelukkig zonder ernstige gevol gen. Op de hoek Beusebergerweg Aal- polsweg werd met auto's wordt ge- crossed. Drie jongens bleken inder daad aan het crossen te zijn op een stuk bouwland waarop maïs heeft gestaan. Zij deden dit met toe stemming van de eigenaar van de grond. Dit crossen is verboden. Op de openbare weg maar ook op b.v. een bouwland. Een bouwland is geen cross terrein. De jongens zijn gewaarschuwd dat bij een eventu ele volgende keer hun speelgoed in beslag zal worden genomen. In de nacht van vrijdag op zater dag bleek er een kalfje los te lopen op de Dorperdijk. Na enige rodeo achtige taferelen in het nachtelijke duister gelukte het het dier een weiland in te drijven. Diezelfde nacht om kwart voor drie reed de bestuurster van een be drijfsauto achterop een Duitse auto. Beiden reden in de richting Hengelo. De bestuurster schatte de snelheid van de Duitser (onge veer 90) verkeerd in. De Duitser reed zo rustig omdat hij hinder ondervond van de sporenvorming in het asfalt aldaar. Momenteel wordt het wegdek van de Al gere pareerd. Door een bedrijf uit Holten werd te Polen een vals biljet van duizend mark ontvangen. Men heeft niet gemerkt dat het biljet niet deugde. Op de bank in Nederland bleek het biljet vals te zijn. Maandagavond werd door de poli tie een kontrole gehouden op fiet sers en bromfietsers. Zes personen werden voor het niet voeren van de versite verlichting bekeurd, drie personen reden op een opgevoerde bromfiets en een persoon vond het niet nodig als passagier van een bromfiets een helm te dragen. Al deze gedragingen werden beloond met een bon. Onder genot van een kopje koffie met koek werden zaterdag 24 oktober in de winkel van AH/Wansink de prijswinnaars gehuldig van de landelijke AH-Broodwedstrijd. De wedstrijd, die onder auspiciën stond van de Stichting Voorlichting Brood met als slogan 'brood, een rijke oogst' werd gehouden in de periode van vijf tot en met tien oktober. De opdracht was: maak iets origineels op het thema brood. De prijzen werden beschikbaar gesteld door Albert Heyn en Philips. Er werden AH-logo's, strikken, brooddeegpoppetjes, tekeningen etc. ingeleverd, zo dat de jury het niet gemakkelijk had om de origineelste inzen dingen aan te wijzen. Winnaars zijn: 1e prijs. Tostimaker: D. Arfman-Huisken, Holten; 2e prijs. Broodrooster: J. Bos-Barkey, Holten; 3e prijs, Sand- wichmaker: J. Dangremond, Holten; 4e prijs, Alles-toaster: E. Paalman-Lam, Holten. 5 t/m 8e prijs. Broodmandje en CD: E. Arendse, A. Klein Teeselink, W. Israël-Hofmeyer en A. Pasop allen uit Holten. 9 t/m 13e prijs. Broodmandje. G.H. Koster, Markelo, J. Kreykes-Schuppert, S. Paalman, E. van Eyk en M. v.d. Spek uit Holten. Na de prijsuitreiking werden alle winnaars samen met een medewerkster van AH/Wansink, afdeling brood vereeuwigd op de gevoelige plaat. Geboren: Marceline Lydia dv. H.A.B.J. Waakop Reijers en M.D. Zieleman; Yachintha Dia na dv. H.A.B.J. Waakop Reijers en M.D. Zieleman; Ayla Louise Henriette dv C.P.A. Haan en D.H.B. Hendrikse; Mieke Kir- sten dv. H.G. Jansen en K.I. Pennewaard; Albertus Hendri- kus Johannes zv N.J.P. Deten en A.J. Nijland. Overleden: A. Rietman-Pot, oud 73 jaar; C. Pieters, oud 22 jaar; J. Oplaat, oud 80 jaar; D. Schuiterd-Traanman, oud 66 jaar. Ondertrouwd: W. Mooiweer, oud 25 jaar en A.K van 't Holt, oud 27 jaar. Getrouwd: F.W.J. van Ee. oud 24 jaar en J.H. Rensen, oud 24 jaar. NED.HERV. KERK 10.00 uur: J.A. Leerink (gezins- oogstdienst m.m.v. Mozaïek, bediening H. Doop); nevendien sten. 19.00 uur: (Kandelaar) ds. J.H. Israël, Open Deurdienst m.m.v. Happy Road. Oppasdienst: mw. Schutte-Ha- verslag en Bertine Muller. Uitgangscollecte: diaconaal doel. Woensdag 4 november-Dank- dag. 19.00 uur ds. J.A. Leerink (SOW dienst in de Kandelaar); uitgangscollecte: Dorkas. Diessenplas: woensdag 4 no vember 19.00 uur: ds. Door nweerd. GEREF.KERK 09.30 uur: ds. M. Berg. 19.00 uur: ds. J.H. Israël (Open Deurdienst m.m.v. Happy RoadKindernevendienst groep 3 cn 4 o.l.v. Margreet Meij- erink; groep 5 en 6 o.l.v. C. Of- fringa. De eerste collecte is voor kerk en de tweede voor rente en aflossing. Oppasdienst: 0-3 jaar: Hetty Nijkamp-Beldman, Anita *bolink-Stam, Wilma Aanstoot; 4-6 jaar: Alie Beldman-Staman, Gerdien Tromop-Nijkamp, Jea- nette Aanstoot-Braker. R.K KERK 10.00 uur: H. Mis in gebouw Ire ne. DIJKERHOEK 10.00 uur: ds. H.W. Doornweerd (gezinsoogstdienst); uitgangs collecte: diaconaal doel. EVANGELIE GEMEENTE Geskesdijk 2 Holten; Samen komst 10.00 uur, Bidstond 19.00 uur. OKKENBROEK 10.00 uur: niet ontvangen. NIEUW HEETEN Zaterdag: 19.00 uur. H.Mis. Zondag 8.00 uur: H. Mis, 10.00 uur: gebedsdienst. KERKTELEFOON Uitzendingen elke laatste vrij dag van de maand van 10.30 Uur tot 11.30 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur (herhaling). ARTS: Weekenddienst: Huisartsen maatschap Holten, Keizersweg 32, tel. 6 35 53. Spreekuren uit sluitend voor spoedgevallen: 11.00 uur en 16.00 uur (zonder afspraak). APOTHEEK: Vrijheidslaan 7, tel. 6 39 75. Za terdag en zondag voor spoedre- cepten geopend om 11.00 uur en 16.00 uur, tijdens het spreekuur van de huisartsen. Buiten deze uren eerst bellen: tel. 6 39 75. TANDARTS: 31 oktober en 1 november: J. Webbink, Huttenwal 40 Rijssen. Tel. 05480-14140. Tel. 05480- 18383. Behandeling na telefoni sche afspraak. DIERENARTS: Dierenartsencombinatie Hol ten, Houtweg 18, tel. 6 20 04. Spreekuur: zaterdag 8.00-9.00 uur. Daarbuiten: tel. 6 20 04. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minnema, Larenseweg 54, tel. 62835, bgg 05480-21629. THUISZORG ZUIDWEST OVERIJSSEL: Kraamzorg: Diepenveenseweg 6, Deventer, tel. 05700-32095; voor informatie ma t/m vr. 09.00- 12.00 en 14.00-16.00 uur. Wijkverpleging: Gaardenstraat 31, spreekuur en uitleen m t/m vr. 13.30-14.30 uur, tel 05483- 61436; 24-uurs bereikbaarheid noodgevallen: tel 05700-15297. ZIEKENVERVOER: Alarmnummer: 06-11 of dienst doende arts: tel. 6 35 53. FYSIOTHERAPIE: Centrum voor Fysiotherapie Holten, Gaardenstraat 31, tel. 6 22 99. Dagelijks geopend van 8.00-17.30 uur. Behandeling vol gens afspraak. Praktijk voor fysiotherapie mevr. H. Versnel-Graaff, Oran jestraat 73a, tel. 6 42 51. Behan deling volgens afspraak (ook voor ziekenfondspatiënten). ZIEKENFONDS: Spreekuur: vrijdag van 8.30- 10.00 uur en volgens afspraak in het Kruisgebouw, Gaarden straat 29-31, tel. 6 14 36. STICHTING MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERL. MIDD.OVERIJSSEL: Maatschappelijk werk, gezins- en bejaardenverzorging, Gaar denstraat 29-31. tel 6 27 84. Spreekuur: maandag t/m vrij dag van 8.30-9.30 uur en volgens afspraak. STICHTING WELZIJN OUDE REN: Gaardenstraat 29. Inlichtingen: 6 49 10. SLACHTOFFERHULP Elke eerste dinsdag van de maand van 9.30-10.30 uur in het rijkspolitiebureau, Reilinksweg 2, tel. 6 44 44. POLITIE: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar); overigens: tel. 6 44 44. BRANDWEER: Alarmnummer: 06-11 (dag en nacht bereikbaar). DIERENBESCHERMING: E. Ras. regio-inspecteur, tel. 05480-14448; werkgroep Holten: E. Grootewal/H. Schoorlem- mer, tel 05483-64844. ENGERGIEVOORZIENING: N.V. Energiebedrijf IJsselmij, Industriestraat 1. Tijdens kan tooruren: 0 38-26 77 54; buiten kantooruren: tel. 038 - 22 45 45. WONINGBOUWVERENIGING ONZE WONING: Spreekuur Holten in gemeente huis: iedere le dinsdag van de maand 's morgens van 10.15- 12.15 uur; iedere 3e dinsdag van de maand 's middags van 14.15- 16.15 uur. BIBLIOTHEEK: Rörikstraat 3, tel. 6 24 87. Maan dagen vrijdag 14.00-17.30 uur en 18.30-20.30 uur, woensdag 9.30- 12.30 uur en 14.00-17.30 uur. CONTACTPERSONEN FNV: Industriebond (tel. 62734); Hout- en Bouwbond (tel. 63012); ABVA/KABO (tel. 61793); Voe dingsbond (tel. 61057); Horeca- bond (64467); Vervoersbond (63060); ABOP (62690). Dinsdag 28 oktober: Treintje Bello naar Hellendoorn. Donderdag 29 oktober: Treintje Bello naar Hellendoorn; Lezing K C in dorpshuis over gevel stenen. Zaterdag 31 oktober: Diepe Hel Holterbergloop; vanaf 14.30 uur Filmdag Tobado in het Tref punt. Woensdag 4 november: Actie Dorkas voor ex-Joegoslavië. Donderdag 5 november: 16.30- 18.00 uur. Afscheidsreceptie ds. Berg in Kandelaar; 20.30 uur, prijsuitreiking Zaagmolentro fee in gebouw achter Bethanië. Zaterdag 7 november: IPO-exa- men VDH kringgroep Berg- speurders, Lambooysweg. Zondag 8 november: Noabern in het dorpshuis, 11.30 uur; 15.00 uur, Afscheidsdienst ds. Berg in Kandelaar. Maandag 9 november: 20.00 uur, Vergadering VW in De Biester. Woensdag 11 november: 20.00 uur, Alg ledenvergadering Fien- preuvers bij Boer Biet plus hof- barverplaatsing naar 't Klavier. Zaterdag 14 november: 20.15 uur, Elfde van de elfde in Bonte Paard. Woensdag 18 november: bazar Diessenplas van 10.00-12.00 uur, 14.00-17.00 uur en van 19.00- 21.00 uur. Vrijdag 20 november: Specu laasactie p c. de Bergruitertjes. Donderdag 26 november: 20.00 uur, Liselore Gerritsen vc_. X C in De Boschkamp. Gevonden: zwarte portemon nee, twee sleutels, damestasje kleur zwart, gouden trouwring. Verloren: Twee sleutels met label, bankpasje Rabo. zilveren broche, grote bos sleutels, ring met sleutels en hondefluit. zwarte batch (soort sleutelhan ger) met nummer achterop, blauw met meerdere andere kleuren kindeijack, wieldop Peugeot, zwarte baseball pet, Volvo sleutels.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 3