Grensoverschrijdend over de Holterberg Holtens College veegt vloer aan met de oppositiepartijen ,DE BIESTER" Speelgoedbeurs deed weer prima zaken Dorkas-voedselactie voor ex-Joegoslavië TER STAL Beroeping aanvaard Vergadering VW Holten r"" 14?5 Opbrengst collecte Familie exposeert in dorpshuis Gemeentebegroting haalt ongeschonden de eindstreep Citroen brandewijn Florijn H M Speelgoed vlot van de hand U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Plan Borkeld zal veel stof doen opwaaien Gezins- en oogstdienst Expositie in gemeentehuis Hottens Nieuwsblad donderdag 29 oktober 1992 - 44ste jaargang no.44 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1 Gedrukte oplage 3075 Afscheid De Gereformeerde kerk neemt begin november af scheid van ds M. Berg. Tien jaar lang bepaalde hij het ge zicht van de gereformeerd Hol ten. Terugkijkend op deze pe riode heeft hij de eenmanspost in De Kandelaar ervaren zeer boeiend, al kwam de sociale leven van de familie vaak in gedrang. Diepe Hel De organisatoren van de Die pe Hel/Holterbergloop aan staande zaterdag, rekenen op een record aantal deelnemers. Op de valreep heeft de favorie te bij de dames, Marjan Fre- riks, wegens een blessure zich moeten afmelden. Menig Holtenaar keek vorige week en deze week verbaasd op toen vanaf de Holterberg het treintje Bello Holten bin nen kwam rijden. Compleet met een machinist, twee con ducteurs en passagiers maak te dit tot stoomlokomotief omgebouwde vehikel met twee heuse wagons een rond je door het dorp om vervol gens op het 'station' voor de VVV Holten te belanden. Ge tooid met een reuzevlag van de Stichting de Reuze Heuvel wachter werd al snel duidelijk dat het hier om de eerste ech te 'gemeentegrensoverschrij- dende' activiteit van de sa menwerkende Holtense en Hellendoornse recreatiesec tor ging. Weliswaar was het op de eerste dinsdag nog erg rustig in de wa gons, maar toen eenmaal bekend heid was gegeven aan deze nieuwe vorm van openbaar vervoer, wer den er flink wat kaartjes verkocht. Vooral in Holten stapte menigeen in. Hier immers was het de afgelo pen twee weken vanwege de herfst vakantie topdrukte in de bunga- lowbedrijven die vrijwel geheel volgeboekt waren. Andersom van uit Hellendoom en Nijverdal was de belangstelling wat minder om dat daar immers weinig of geen bungalowparken zijn en het herfst seizoen dus minder toeristen trekt. Als het aan Astrid Dirkzwager van de VW Holten ligt, zal het treintje Bello vaker de overtocht over de Holterberg maken. Bijvoorbeeld in Treintje Bello tufte voor het eerst over de Toeristenweg. de voorjaarsvakantie. „Het is een leuke activiteit, vooral voor kinde ren natuurlijk. De reacties waren ook positief. De vakantiegasten krijgen zo de gelegenheid ook eens aan de andere kant van de Holter berg te kijken wat er zoal te doen is. Maar of het een vervolg krijgt, is natuurlijk een zaak van de Stich ting Reuze Heuvelwachter". Ds. S.M. Roozenboom heeft de be roeping die de hervormde gemeen te op het heeft uitgebracht aan vaard. Vorige week woensdag heeft hij voor het eerst kennis ge maakt met de hervormde kerk in Holten. Dominee Roozenboom is 36 jaar, gehuwd en heeft twee kinderen. Tot nu toe is hij predikant in 's Heerenhoek-Nieuwdorp in Zee land. De bevestiging in zijn nieuwe standplaats Holten zal plaats vin den op een van de eerste zondagen van januari 1993. De familie Roo zenboom gaat wonen in de voor malige woning van ds. Rob Visser aan de Raalterweg. De recentelijke verhoging van de toeristenbelasting is aanleiding voor het bestuur van de Holtense VW om samen met de leden tij dens de Algemene Ledenvergade ring, die plaats zal vinden op maandag 9 november in De Bies- ter, te discussiëren over de stel ling: Verhoging toeristenbelas ting, ten bate van wie? Verder komt Diesje Lievendag de laatste stand van zaken met be trekking tot het Project Reuze Heuvelwachter toelichten en wordt het rapport dat Frank van den Eisen heeft uitgebracht over 'Public relations en promotieplan voor de VW Holten' besproken. De vergadering begint om 20.00 uur. Het college heeft tijdens de maandag gehouden begrotingsbe handeling op de vloer aangeveegd met de oppositiepartijen GVVD en Gemeentebelang. Vooral wethouder Wim Dalhuisen zette vanaf het begin van de vergadering de toon en die was bepaald niet vriendelijk. Klip en klaar stelde de wethouder financiën dat er maar weinig deugde van de onderbouwing van de kritiek die de oppositie in zijn algemene Beschouwingen hadden gespuid op het financële beleid van het college. Vooral de WD kreeg de wind van voren. „Ik vind het ronduit gênant dat ik de VVD er op moet wijzen dat weliswaar de primitieve begro ting een tekort van 106 duizend gulden vertoonde, maar dat we uit eindelijk een sluitende begroting hebben gepresenteerd. Daar is dit college ook voor ingehuurd. Met uw verwijt dat wij een opportunis tisch beleid voeren, slaat u de plank volledig mis. Wij rekenen ons niet rijk en geven geen geld uit voordat het er is. De verkeerspro blematiek is al jaren een probleem dat om spoedige oplossing vraagt. De seniorwoningen zijn de meest gevraagde woningen in Holten en klachten van burgers die 'nooit meer iets horen' zoals hij zei. Als voorbeeld noemde hij de bewaar- makers tegen het plan verzurings- gevoelige gebieden, waar volgens zijn zeggen het nodige mis is mee gegaan. Ook de gebrekkige telefo nische bereikbaarheid van het ge meentehuis is een bron van erger nis voor de burger. „Waarom horen wij daar alleen tijdens de bergo- tingsbehandeling iets van. Waar om meldt u dat niet meteen als u zoiets ter ore komt. Hier heeft de burger toch niets aan", zo beet Van Rappard van zich af. Dat bij de verzuringssgevoelige gebieden een verkeerde kaart was gebruikt, zo de meer]arenraming ziet er positief als Gemeentebelang beweerde, be- Itr. I L uit. Ik heb niets tegen gezond te gengas, maar de opmerkingen van de WD hebben alleen demagogi sche waarde. Op basis van deze opening kan men van mij geen remise verwachten maar ga ik op voor schaakmat.". De WDer Ke- velam kon na enig aandringen niet anders erkennen dan dat de wet houder een pion had gewonnen. Ook op andere punten was de kritiek van het college en de coali tiepartijen niet mals op de opposi tie. Burgemeester Van Rappard verweet Gemeentebelang een te grote broek aan te hebben getrok ken waar het ging over de opstel ling van de begroting die door de kiesvereniging als een haastklus werd bestempeld. Ronduit nijdig werd Van Rappard over de be schuldigingen van fraktievoorzit- ter Hennie Rustebiel van GM. dat de burger niet op tijd antwoord krijgt op z'n brieven. Volgens Rus tebiel krijgt zijn fraktie regelmatig streed Van Rappard. „De bewo ners van het buitengebied zijn met het buitengebied aan de haal ge gaan, daarom klopt er weinig meer van. De gebruikte kaart is wel de juiste". Over de telefonische be reikbaarheid kon Van Rappard meedelen, dat er in het kader van een verandering in de personeels bezetting gewerkt wordt aan een oplossing van de problemen. In vrijwel alle Algemene Be schouwingen werd ruim aandacht besteed aan het groen -en onder houdsbeleid van de gemeente. Vol gens wethouder Henk Westerik valt het allemaal reuze mee. De rommelige indruk van het cen trum werd veroorzaakt door de rio leringswerkzaamheden en de aan leg van de rotondes. Volgend voor jaar, zo beloofde hij ziet het er een stuk fleuriger uit. „De bollen zijn de grond al in". Over het onder houd van de wegen in het buiten gebied was hij minder duidelijk. Geconcludeerd kon worden, dat de knapbeurt van de Espelodijk niet voor het komende jaar gepland staat, maar nog minstens een jaar op zich zal laten wachten. WD en Gemeentebelang vlogen zich nu al in de haren over het wegdek van de Espelodijk. Jan Soepnel vreesde voor aanleg van een 'raceweg' als de dijk geasfalteerd zal worden, terwijl de WDer Rensen, juist wel pleit voor asfalt. In de zeer late uurtjes werden, zo als te verwachten viel, de door het college van B W voorgestelde gemeentelijke tariefsverhogingen vastgesteld. Een voorstel van de PvdA om de dekking van het riool recht op 85 te brengen in plaats van 100% werd niet door de raad overgenomen. Ook het voorstel om de inkomsten van de toeristenbe- van toeristische doelen, zoals Ge- meentelang had voorgesteld, werd door de overige raadsleden afgewe zen. A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. door alle frakties gevraagde op- lasting ten goede te laten komen Geef dat ook eens aan een ander door! Naam: Adres Woonplaats Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr /mevr Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 Woensdag 4 november -dank dag voor gewas en arbeid - zal de Dorkasgroep Holten in sa menwerking met de Hogarije- groep opnieuw een voedsclac- tie houden. Dit jaar zullen de zwaar getroffen volken van het voormalige Joegoslavië gehol pen worden. Met de winter voor de deur een bittere nood zaak voor deze mensen in nood. Met name de volgende levens middelen zijn van belang: kof fie, thee, meelproducten, mar garine in blik, babyvoeding, sui ker, cacao, gedroogde groenten, rijst, soep, melkpoeder, zonne bloemolie, maar ook: tandpas ta. vitamines, waspoeder, zeep, kaarsen en dekens. Deze goederen kunnen op 4 no vember worden gebracht op de volgende adressen: De Kande laar, gebouw Irene, Bethanie in Dijkerhoek, Trefpunt in Espelo en de hervormde kerk in Okken- broek. 's Avonds kan men voor aanvang van de kerkdienst, van half zeven tot zeven uur terecht in de Kandelaar. In elk van de gebouwen zal ook de mogelijkheid geboden wor den een financiële bijdrage te geven voor hen die niet in de gelegenheid waren om inkopen te doen en voor hen die naast de hulp in natura ook financieel willen bijdragen in de leniging van de nood. Voor het geld wor den dan ontbrekende en toch noodzakelijke goederen ge kocht en verstuurd. De oproep in de krant om toch vooral poppen in te leveren voor de speelgoedbeurs van de Peuter speelzaal Dribbel en peuterspeel- groep Kruimeltje, was duidelijk niet tegen dovemansoren gezegd. Een tafel vol poppen in alle soor ten en maten was afgelopen vrij dag bij het dorpshuis ingeleverd en de mooisten waren zaterdag morgen direct na de opening van de speelgoedbeurs dan ook al vlug weg. Wat overbleef waren de poppen met een wat 'tweedehands' uiter lijk. Daar zal ook een goede be stemming worden gezorgd, want al het speelgoed dat niet door de eige naren na afloop van de beurs zater dagmiddag werd opgehaald, gaat naar de wergroep Dorkas, die het speelgoed uitstekend kan gebrui ken voor de kinderen in ex-Joego slavië. De collecte ten bate van de Stich ting Overijsselse Zieken en Bejaar- denomroep heeft in de gemeente Holten 2.580,- opgebracht. De belangstelling, zowel van ko pers als aanbrengers was zodanig groot, dat de speelgoedbeurs in het vervolg een jaarlijkse gebeurtenis zal worden, zo is besloten. Met name in de vroege ochtenduren was het dringen om binnen te ko men. In totaal werden 370 stuks speelgoed, kinderzitjes etc. inge bracht, tegenover zo'n 250 vorig jaar bij de eerste beurs Ook de afdeling Holten van Unicef, die de nieuwste najaarscollectie wens kaarten voor de feestdagen had uitgestald, deed goede zaken. De opbrengst van de speelgoed beurs komt ten goede aan het peu terspeelzaal werk. Vorig jaar werd van de opbrengst een radio casset terecorder met muziekbandjes ge kocht, waar men veel plezier van heeft. Vaak worden er gezellige kinderliedjes gespeeld in de peu terspeelzaal. Ook nu wordt weer gezocht naar een duurzame beste ding, want er valt altijd nog wel wat te wensen. Om Volgend jaar een zo goed moge lijk aanbod te hebben, vraagt de leiding van het peuterspeezaal- werk nu alvast het overtollige Lego en Duplo niet weg te gooien, maar vooral te bewaren voor de beurs van 1993. Ook speelgoedauto'tjes (dinkytoy's) kan men heel goed ge bruiken. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoom tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Zie deze week op pagina 6 De bewoners van Espelo zullen toch nog minstens een jaar moeten wachten voordat hobbelige wegdek van de Espelodijk wordt aangepakt. Zeven leden van één familie expo seren vanaf 3 november tot en met 4 december in de ontmoetings ruimte van het dorpshuis. Docente origami (Japanse papier vouw- kunst) Loura Slont exposeert en kele van haar werkstukken. Haar echtgenoot Henk een enthousiast amateurschilder, exposeert met werken in olieverf en pastelkrijt. Loura's vader Wim Spek, een ge pensioneerd tekenlithograaf expo seert met aquarellen Speks ande re dochter, Henriette Sigo en Lou ra's schoonvaker Jan Willem Slont tonen naast aquarellen ook olie- verschilderijen. Aquarellen zijn er ook van Gerard Slont, de zwager van Loura. Schoonzus Willeke Slont exposeert tenslotte diverse van haar stoffen beesten. De expositie is te bezichtigen op werkdagen tussen negen en vyf uur. Wie permanent, maar illegaal in een van de 400 zomerhuisjes woont op de Borkeld, kan beter aanstal ten maken zijn koffers te pakken. Wethouder Henk Westerik maakte tijdens het wekelijkse praatje met de pers bekend, dat er binnenkort aktie wordt ondernemen tegen het ongeoorloofd permanent woning in de vakantiewoningen. Momen teel wordt een plan van aanpak voorbereid, dat straks volgens zijn zeggen veel stof zal doen opwaaien. „Het wordt het gesprek van het jaar" zo verzekerde hij. Welk jaar hij hiermee bedoelde werd niet na der toegelicht. Verder deelde de wethouder mee. dat de verlichting op de Borkeld niet zal worden aangepast. Zondag 1 november is er om 10.00 uur in de hervormde kerk een ge- zins- en oogstdienst. Voorganger is ds. J A. Leerink en het thema: Wat zie jij erin? In deze dienst is er ook de bediening van de Heilige Doop. Verder verlenen hun medewerking het kinderkoor Mozaiek, neven- dienst en zondagsschool Holten. In de hal van het gemeentehuis is toten met 10 november een exposi tie ingericht van eigentijdse gra fiek uit Overijssel. Grafisch werk van een aantal kunstenaars die verbonden zijn aan de grafische ateliers van Enschede en Kampen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1