Bruidsstoet opent rotonde Deventerweg Raadfrakties willen schoner en aantrekkelijker Holten Holtens Nieuwsblad, Gemeente wil de relatie met burgers verstevigen WEEK DEZE „DE BIESTER" TER STAL Soriin 14.25 Kleurloos dorpscentrum mist toerist-vriendelijke aankleding Citroen brandewijn Treintje Bello over Holterberg Raad over begroting Uontvangteenfraaie BON - Collecte van Brandwonden Stichting Jeugddienst Bestuurder en ambtenaar zoeken burger op Dikkerspad toch verlegd Holtens Nieuwsblad donderdag 22 oktober 1992 - 44ste jaargang no.43 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Scouting Wie meende dat de padvinderij (scouting: moeten we tegen woordig zeggen) haar beste ja ren gehad heeft, kwam afgelo pen weekeinde in het clubhuis van de Waardenborchgroep aan de Liezenweg bedrogen uit. De Holtense scoutinggroep is springlevend en bewees dat met een spectaculaire Jambo ree on the Air. Toneel Elk jaar weer oefent de Christe lijke Ontspannings Club (COC) een nieuw toneelstuk in. Ook nu het aantal amateurspelers de afgelopen tijd gedaald is, slaagde men er weer in twee avonden lang een volle zaal in de Kandelaar te trekken. Met 'Gasten in eigen huis' kwamen vooral de lachers weer aan hun trekken. Uniek Nu herfst definitief de zomer heeft verdreven, staan ze er niet meer, maar volgend jaar trekken ze op zondagavond de deur achter zich dicht om hun vaste plaats voor het pand van Van Geenhuizen wegr in te ne men: de Noordenbergers, een uniek stel Holtenenaren. Vorige week vrijdag was het dan zo ver. Met de openstelling van de mini-rotonde op de kruising De- venterweg-Burg. v/d Borchstraat is het niet meer mogelijk de Hol tense dorpskom onbelemmerd binnen te 'jakkeren'. Symbolisch voor de opzet om het langzame verkeer in het dorp voorrang te geven, mocht de bruidsstoet van het echtpaar Henk Slijkhuis en Tinie Baltus het eerst passeren. Half twaalf was de afspraak die directeur De Jong van Gemeente werken met de mensen van Krekel had gemaakt, want om twaalf uur immers vond op het gemeentehuis de huwelijksvoltrekking plaats. Het kostte in. een gure najaars storm nog even wat zweetdruppel tjes, maar om half twaalf konden de hekken toch weg en zette de stoet zich in beweging vanaf het ouderlijk huis van de bruid aan de Deventerweg. Voorop bruid en bruidegom en daarachter een uit bundige groep Splose kameraden in een huifkar. Uiteraard moest de rotonde nog wel even worden nat gemaakt, waarvoor de bruidegom een kratje bier liet aanrukken. Voorlopig ligt het werk aan de doorgaande wegen in de dorpskom nu stil, maar volgend jaar maart staat de vólgende fase alweer op het programma. Dan zullen met name het gedeelte van de Deven terweg vanaf de S-14 tot aan de mini-rotonde en het westelijk deel van de Dorpsstraat onder handen worden genomen. Voor de plaatselijke afdeling van D'66 was het deze week nog wat te vroeg om de aangekondigde ver keerstelling na openstelling van de mini-rotonde te houden. „Eerst het verkeer een weekje of zo laten wen nen" verklaart woordvoerder D. van der Torre. D'66 verwacht van de nu getroffen (en nog te nemen) verkeersmaatregelen in het dorp een zodanig afzwakkende ver keersstroom dat de geplande zui delijke rondweg (Maïsweg) niet ge realiseerd hoeft te worden. „Met name vrachtwagens ondervinden Natuurlijk moest er eerst even geneut worden alvorens de medewerkers van Krekel Wegenbouw de bruidsstoet vrije doortocht gaven. Henk Slijkhuis en Tinie Baltus waren daarop voorbereid en boden een krat bier aan. hinder van zo'n rotonde, die zullen nen." Om de resultaten te kunnen zich dus wel bedenken voor ze de vergelijken met de vroegere situa- route door het dorp nemen. Met tie hield D'66 eerder al verkeerstel- onze telling willen we dat aanto- lingen op 8 juli en 22 september. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollmgserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 AKTIES Foto van dia 0*89 Vergroting 30x45 cm 7.95 Inure FOTOVIDEO-AUDIO S Jan ten Velde service iijn normaal gesproken Nijverdal Hoe verschillend de oppositiepartijen en de coalitiepartners ook denken over bijvoorbeeld de oplossing van het-verkeers probleem in Holten, eensgezind zijn ze in hun roep om een 'schoner' Holten. Niet alleen de rommel die her en der het openbaar groen ontsiert ergert de raadsfrakties, ook mag Holten wel eens met bloemen- en plantenbakken wat aardiger en toeristvriendelijker aangekleed worden. Met uitzondering van het CDA doen alle frakties in hun algemene beschouwin gen op de gemeentebegroting een oproep aan het college maatregelen te nemen om Holten een schoner en aantrekkelij ker aanzien te geven. Gebeurt dat niet, dan mist Holten de toeristische boot, zo is de mening. De Kiesvereniging Gemeentebe lang is in haar Algemene Beschou- in Hellendoorn moeilijk te berei- wing het stelligst. „Tot nu toe wordt er door dit college veel. te weinig gedaan om de toeristen een ;en met het openbaar vervoer, leze week en de volgende week is at anders. Dan immers rijdt op linsdag en donderdag het treintje tello over de Holterberg. Op initia- ief van de Stichting Reuzeheuvel- irachter wordt het ritje meerdere ;eren per dag gemaakt. Dinsdags :an men om 12.00 uur en om 16.00 lur uit Holten vertrekken en don- Icrdags om 10.00 uur, 14.00 uur en >m 17.15 uur. Overigens moet er vel rekening mee worden gehou- len dat de laatste trein niet meer laar Holten terugkeert. Passa giers tot 1 jaar mogen gratis mee, ot twaalf jaar betaalt men f 2,50 en joven de twaalf jaar f 5,00. Wie insdag 27 of donderdag 29 okto- ler nog mee wil, kan de dienstrege- ing opvragen bij de VW. Zie deze week op pagina 10 Nadat de afgelopen weken druk in allerlei voorvergadering de be grotingsvoorstellen van het colle ge zijn besproken, buigt zich maandagavond de voltallige raad daarover. Dan komt o.a. het kre diet aan de orde dat nodig is om een bestemmingsplan op te star ten voor realisering van de veel besproken zuidelijke rondweg (Maisweg). Voor aanpassingen aan het dorpshuis (extra vouw wand, tweede keuken en extra bergruimte) is een bedrag van 120 duizend gulden nodig. Ook de vloer van het gymnastieklokaal in de Tuinstraat moet worden ver nieuwd en in de sporthal wordt f 43 duizend besteed aan een nieu we werkruimte en verbetering van de ventilatie in de fitness ruimte. Verder moeten de in de begroting verdisconteerde ver goedingen van door de gemeente verrichte diensten nog door de raad. De vergadering begint om 14.00 uur. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 aangenaam verblijf in het dorp aan te bieden. Alleen de Holterberg is niet genoeg. Als wij naar de ons omringende gemeente kijken, waar ook veel toeristen komen, zo als Diepenheim, Hellendoorn en Rijssen, valt ons op dat er veel aandacht besteed wordt aan het aanzien van deze dorpen. Holten is veel te kleurloos. Wij kunnen ons niet meer zoals vroeger op de top pen van de golven mee laten drij ven. Doe toeristisch wat! Verder mag verwacht worden dat de komende begrotingsverga dering weinig vuurwerk op zal le veren, als we tenminste de PvdA mogën geloven, die in haar Alge mene Beschouwing uitspreekt dat er op grond van de gepresenteerde gemeentelijke begroting weinig roerige discussies te verwachten zijn. GB en WD zullen het daar niet mee eens zijn. Met name de WD trekt flink van leer tegen het beleid van het college. Zij verwijt B W meer geld uit te geven voordat er een reele dekking is. Als voor beeld noemt ze het te pas en te onpas aanleggen van mini-roton des, de aankoop van panden voor senior-woningen zonder dat men de raad kan informeren wat de consequenties zijn en de uitbrei ding van het dorpshuis, terwijl er reeds tekorten op de exploitatie zijn. „Wij krijgen eigenlijk het idee dat dit college wil proberen zoveel mogelijk, wat zij beschouwen als leuke dingen voor de mensen te doen, zonder zich af te vragen of de burgerij er ook zo over denkt. De financiële consequenties worden dan met kunst en vliegwerk gedekt en wat er uiteindelijk achterna komt wordt gewoon doorgescho ven naar de toekomst". Het is dan ook geen verrassing dat WD en Gemeentebelang opnieuw mordi cus tegen aanleg van de Maisweg Lege blikjes en snoepzakjes 'sieren' Holten. Dat moe, toeristsich dorp aantrekkelijk blijven. veranderen, vinden de raadsfrakties, wil Holten als zijn. Het CDA heeft als enige geen nauwelijks kritiek op het college- beleid. ai deelt men de zorg over de toestand van de wegen in het bui tengebied. Wel wil de CDAfraktie vanaf 1994 de inwoners niet langer laten betalen voor de tekorten van SG Holten. Dat betekent dat ver dergaande bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. De PvdA maakt zich vooral zor gen over de hoogte van de gemeen telijke belastingen, die het hoogste zijn in Oost Nederland. De socialis tische fraktie wil daaroom de ver hoging van de rioolrechten niet op 2,50, maar op 2,- per aansluiting brengen. 'Stel, het is je eigen vel'. Dat is het motto voor de jaarlijkse collecte van de Brandwonden Stichting die in de week van 25 tot en met 31 oktober wordt gehouden. Per jaar komen in Nederland 40 duizend slachtoffers van verbrandingen bij de huisarts. Twaalfduizend daar van moeten poliklinisch worden behandeld, terwijl van vierhon derd slachtoffers de verwondingen zo ernstig zijn dat behandeling in een van de drie brandwondencen tra nodig is. Met de opbrengst van de collecte wordt de behandeling van patiënten verbeterd, weten schappelijk onderzoek verricht, voorlichting gegeven over het voorkomen van brandwonden en de Nationale Huidbank beheerd. In Holten kunnen nieuwe collec tanten zich nog opgeven bij mw. W. van Wingerden-Knoester, tel. 63089. Het thema van de jeugddienst die zondag in de gereformeerde kerk wordt gehouden, is 'De daad bij het woord voegen'. Voorganger is ds. Heule uit Beekbergen. Muzikale medewerking verleent het koor New Life uit Westerhaar. De dienst begint om 19.15 uur. Het Dikkerspad wordt toch ver legd. Na een jaren slepende kwes tie heeft de gemeente Holten met de aanwonenden een compromis bereikt om de loop van het pad iets te wijzigen zodat deze niet meer over de grond van de bewoners aan de Ericaweg loopt. Van de gelegen heid wordt meteen gebruik ge maakt om het pad beter begaan baar te maken. Overigens moet de gemeenteraad de afsluiting van een gedeelte van de grond nog goedkeuren. Met een variant op de in omroep land gebezigde 'Veronica komt naar u toe'-tactiek, wil de gemeen te Holten de relatie met haar bur gers verstevigen. Voorgestelde middelen daarvoor zijn een perio diek huis-aan-huis verspreid ge meentelijk informatiebulletin, openbare collectieve spreekuren en een free-lance voorlichter die de schriftelijke en mondelinge communicatie met de burger op elkaar moet afstemmen. Doel is de burger sneller en gerichter te in formeren zodat deze beter kan participeren in het gevoerde be leid of daar in ieder geval beter inzicht in krijgt. De relatie tussen gemeentebe stuur en de inwoners van Holten staat al langer ter discussie. Reden voor het college om het nu gevoer de gemeentelijke informatiebeleid in een nota te inventariseren en daarin aanbevelingen te doen hoe de relatie kan worden verbeterd. Bovendien stelt de Wet Openbaar heid van Bestuur zo haar eisen aan gemeentelijke informatieverstrek king. Het college waarschuwt ervoor dat men door het krappe voorlich tingsbudget (in 1991 en 1992 is daarvoor tienduizend gulden op de begroting gezet) en de aanwezig heid van twee kranten (het Holtens Nieuwsblad wordt gemakshalve vergeten!) niet in de verleiding mag komen de pers als informatie verstrekker te gebruiken. Terecht wordt opgemerkt dat gemeente en pers verschillende belangen heb ben. Aan eigen voorlichtingsmiddelen heeft de gemeente momenteel de wekelijkse advertentie in het Hol tens Nieuwsblad, specifieke publi- katies (al dan niet als advertentie in de pers), openbare en niet-open- bare hoorzittingen/informatieve bijeenkomsten en het (niet onbe langrijke) informele overleg tussen politiek en burger en ambtenaren en burgers. Burger opzoeken Kern van de nota 'Relatie Bestuur der-Bestuurden' is dat de gemeen te Holten meer dan voorheen de burger moet opzoeken. Dat geldt zowel voor de bestuurders als voor de ambtenaren die in de ogen van het college 'zeer wel in staat zijn te vertellen waarmee zij bezig zijn en waarom dat gebeurt'. En aange zien het nadeel van schriftelijke communicatie is dat het daarbij om éénrichtingsverkeer gaat, moet de communicatie met de bur ger zoveel mogelijk mondeling ge beuren. Een mogelijkheid daar voor is een regelmatig te houden openbaar collectief spreekuur in een laagdrempelige gelegenheid (het dorpshuis bijv.). In een for meel gedeelte zou het college daar bij vragen van burgers kunnen be antwoorden waarna in een infor meel gedeelte daarover nader kan worden gediscussieerd. Voor wat betreft de gerichte schrif telijke communicatie stelt het col lege voor om op free-lance basis een voorlichter in te huren die de gemeentelijke publikaties toetst op 'helderheid' en ze makkelijker toegankelijk maakt voor de be langstellende en/of belanghebben de burger. Daarnaast kan een nieuw medium als de kabelkrant haar nut in deze bewijzen. Over het algemeen wil men alle gemeentelijke communicatiemid delen gerichter gaan gebruiken en ze vooraf structureren met als cen trale vragen Wanneer informeren wij? en Hoe informeren wij?

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1