Live-opname muziek Foolhouse Jazzband Belangrijke impuls voor kinderopvang in Holten ReunsNad, Koopavond en maandag blijven twistpunt HHV DE GLOBE WEEK DEZE Kolschool krijgt ook peuterspeelzaal TER STAI. &sê Bruidsshow Très-Chic Open dag Holtense Scouting Opbrengst collecte Maisweg weggegooid geld Kabelkrant BRANDT 18.50 GRATIS GLAS „DE BIESTER" 1 li U ontvangt een fraaie Parker-iotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Ontmoetingsdag Gereformeerde Vrouwenbond Storing LrteteVLtr CD Holtens Nieuwsblad donderdag 15 oktober 1992 - 44ste jaargang no.42 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Theater Hoewel hij alweer een jaar of acht aan de Holtense Schouten straat woont, zal menig dorps genoot nog wel eens raar opkij ken wanneer Dolf Moed met zijn fraai beschilderde theater auto- of fiets voorbij komt. Vrijdag 23 oktober presenteert hij op uitnodiging van de Rabo- -bank zijn nieuwe kinderpro gramma 'Land in Zicht'. Nieuwsgierig als altijd nam het Holtens Nieuwsblad alvast een kijkje. Theologen Zet acht (al dan niet afgestu deerde) theologen bij elkaar en laat ze praten over hun gods beeld. Een boeiende avond is gegarandeerd. De interkerke lijke commissie Vorming en Toeristing zette dit idee afgelo pen vrijdag in daden om stelde een forum samen «net louter Holtense deelnemers. In dorpshuis De Boschkamp wor den woensdagavond 21 oktober live opnames gemaakt van The Foolhouse Jazzband. De opnames, die over enige tijd op cassetteband of cd worden uitgebracht, begin nen om acht uur. De liefhebbers van dixieland mu ziek kunnen de opnames bijwonen. De toegangsprijs is een rijksdaal der. In verband met het beperkte aantal kaarten dat beschikbaar is, wordt vroegtijdige reservering ge adviseerd. De kaarten zijn ver krijgbaar bij het kantoor van de Stichting voor Sociaal en Cultu reel Werk in het dorpshuis, tel. 62755. Een woordvoerder van de jazzband laat weten, dat het idee voor de opnames verband houdt met de aanzienlijke vraag naar bandjes en cd's onder de trouwe aanhangers van het gezelschap. Het eerste uur van de opnames wordt besteed aan het optimaal inregelen van de op nameapparatuur van de Markelo- se Studio Van den Berg. Na de pauze beginnen de eigenlijke op names. Van diverse kanten, onder meer van regionale omroepen, is reeds belangstelling getoond voor de opnames van de zo succesvolle band. The Foolhouse Jazzband zag zo'n twee jaar geleden het levenslicht. De groep kwam voort uit The Co- lumnburst Jazzband (Colmscha- te). De zesmans dixieland band be staat uit klarinettist Frank Tro- mop (vroeger wel de Charlie Par ker van Deventer genoemd), Alex Voordes (trompet), Gerrit Boschlo (trombone), Martin Ackerman (banjo/gitaar), Anton Stukker (contrabas) en Han de Brie (drums- /zang). Het repertoire van The swingende solo's van verscheidene eigen provincie, maar ook daarbui- Foolhouse Jazzband bevat vooral bandleden ontbreken niet. De ster ten is The Foolhouse Jazzband een oude jazz met ballads en blues, van het muzikale gezelschap is graag geziene gast op feesten en maar ook de snellere nummers met snel stijgende. Niet alleen in de partijen. The Foolhouse Jazzband. Foto: Henk Mulder. dubbel bok verkoop Bq ieder kratje llllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIttllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUMIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllKIIIIIII WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ^ÊÊ/ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊOm E X JL ■HHBHBHBII MÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊmÊBmÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊmÊMMIÊMmmÊBÊBÊn^nËÊÊUÊBmÊÊA Van vrijdag 16 oktober 's nachts om 24.00 uur tot en met zondag 18 oktober wordt er vanuit het club huis van Scoutinggroep De Waar- denborch aan de Liezenweg weer radiocontact gezocht met scouts over de hele wereld. Om iederen een goede indruk te geven van deze Jamboree on the Air (Jota) houdt men zaterdag 17 oktober open huis van 10.00 uur tot 17.00 uur. Ieder jaar in oktober doen scouts van over de hele wereld mee aan de Jota. Dit groots opgezette evene ment wil scouts uit allerlei landen (liefst zo ver mogelijk) middels de radio met elkaar in contact te brengen. Het zenden en ontvangen van de berichten gebeurt met de hulp van plaatselijke zendama teurs, die hiervoor tijd en appara tuur beschikbaar stellen. Op zaterdag 17 oktober is iedereen hartelijk welkom om in het club huis aan de Liezenweg mee te luis teren naar de communicatie per radio. Zie deze week op pagina Grote vreugde afgelopen za terdag in het dorpshuis, waar wethouder W. Dalhuisen ver lossende woorden sprak over de nijpende situatie in het peuterzaalwerk. Dalhuisen nam de open dag van de kin deropvang te baat om aan te kondigen dat de gemeente Holten in een leegstaand lo kaal van de Kolschool een tweede peuterspeelzaal wil inrichten. Daarmee kan de aanzienlijke wachtlijst van ou ders met kinderen in de leef tijd van 2 tot 4 jaar per 1 januari behoorlijk worden in gekort. Wanneer ook de ge meenteraad in november ak koord gaat, beschikt Holten, naast de peuterspeelzalen in Dijkerhoek en in het dorps huis en het particuliere Kin derdagverblijf Kakelbont over een vierde lokatie voor kinder opvang. Daarnaast is onder de vleugels van de Stichting Socuwe ook nog het Gastou derbureau (GOB) actief. Met de keuze voor de Kolschool keert het peuterspeelzaalwerk te rug naar de wijk waar het in 1972 ooit allemaal begon. Tot februari 1989 was in het voormalige Kolnus aan de Hoffestraat immers de eer ste Holtense peuterspeelzaal ge vestigd, maar met de bouw van het dorsphuis verhuisde men daar heen. Momenteel kunnen daar 32 kinde ren terecht, maar dat is gezien de wachtlijst van 82 kandidaatjes veel te weinig. Om die wachtlijst te verminderen is ooit al eens de peu- terspeelgroep Kruimeltje voor de zeer jonge peuters in het leven ge roepen, maar ook dat biedt weinig soelaas. „Het is erg vervelend wanneer je -- - m&i x&m. i ^ap'3-1 De peuterleidsters, wachtlijst-ouders en bestuursleden van de Stichting Sociaal Cultureel Werk luisteren met genoegen naar de toespraak van wethouder Dalhuisen. Op de Kol komt er een tweede peuterspeelzaal bij, zo kondigt hij aan. aanvragen moet afwijzen weet peuterleidster Marion van den Hul. „Maar we zitten hier nu een maal maar met één ruimte die al de hele week bezet is. Daarom ben ik erg blij met dit besluit hoewel het voor ons hard werken zal zijn om alles voor 1 januari in gereedheid te brengen. Tenslotte zitten we ook nog met de kinderruilbeurs eind deze maand en met de feestdagen in december. Socuwe-voorzitter P. Bakker is ook verheugd dat de onderhande lingen met de gemeente tot de toe zegging van een tweede peuter speelzaal hebben geleid, maar voegt er meteen aan toe dat een wachtlijst altijd wel zal blijven be staan. Daarvoor is ook de nieuwe ruimte op de Kol (waar nog eens 32 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! I Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 kinderen terecht kunnen) niet toe reikend. Ook al niet omdat de Kol- lokatie vooralsnog niet elke dag geopend zal zijn. Wat een tweede accommodatie de gemeente gaat kosten is nog niet helemaal duidelijk. Weliswaar is het lokaal geschikt voor kleine kin deren (er is bijvoorbeeld al een spe ciale toiletgroep) maar de aankle ding en inrichting zal ook aan de eisen moeten voldoen. Bovendien betekent het besluit dat er extra leidsters moeten worden aange steld via de CAO-welzijn. Kakelbont Dat de behoefte aan kinderopvang in Holten stijgt, merkt ook hoofd leidster Susan Leiwakabessy-Min- nema van Kinderdagverblijf Ka kelbont op de Kol. De sinds half februari in de voormalige kleuter school aan de Lageweg gevestigde opvangmogelijkheid van de lande lijke Stichting Catalpa werkt wel iswaar nog niet met wachtlijsten, maar draait volgens haar toch al veel beter dan ooit gepland voor het eerste jaar. Het (met een ge meentesubsidie van f 25.000 ge steunde) particuliere initiatief kan maximaal 25 kinderen opvangen. Al naargelang hun inkomen beta len Holtense ouders bedragen van zo'n vier tot dertig gulden per dag deel van vijf uur. Catalpa had zaterdag zelfs een vliegtuig afgehuurd om heel Ne derland met een reclamesleep op de hoogte te brengen van de open dag. Susan Leiwakabessy: „Dat was veel mensen wel opgevallen, ja. Hoewel we bij de opening in februari en later op de fancy fair ook al veel bezoekers binnen had den, was er nu weer veel vraag naar informatie. Ook een aanmelding ja. Het gaat goed. We lopen ver vooruit op de planning." De wekelijkse koopavond en het al dan niet open zijn op maanda gen zullen wel een eeuwig twist punt blijven voor de Holtense middenstanders. Weliswaar wa ren de meeste aanwezigen tijdens de najaarsvergadering van me ning dat de service aan de klant niet ver genoeg kan gaan, de on langs gehouden enquête onder de leden, gaf het bestuur van de Hol tense Handelsvereniging toch geen ruimte om iets te veranderen aan de huidige regelingen. Donderdagavond blijft koop avond en op maandag kan ieder een naar eigen goeddunken de zaak al dan niet openen. Hoewel het HHV-bestuur van me ning was dat sommige branches aan andere openingstijden toe wa ren, bewezen de enquête-resulta ten het tegendeel. Ondanks an dersluidende geluiden uit de ver gadering (van met name de recrea tiesector) wenste men niet tegen de mening van de (zwijgende) meerderheid in te gaan. Wat betreft het veelbesproken ver keersplan heerste er veel ongcno- gen in de vergadering. Ook bij het bestuur zelf, dat. in de onderhande lingen met de gemeente heeft ge ëist dat er in de dorpskom in ieder geval iets moet gebeuren, ook wan neer de aanleg van de Maïsweg nog lang op zich laat wachten. „Menig middenstander wordt al drie jaar lang met verkeersmaatregelen ge confronteerd" legde HHV-voorzit- ter J.A. van de Maat uit „en zo kan het niet doorgaan. Nog een slecht jaar en men komt in de proble men." Daarom wil het HHV-be- stuur dat er pas op de plaats wordt gemaakt totdat er duidelijkheid is welke kant het uit gaat met het verkeer in Holten. Als 'wisselgeld' wil de HHV dat er ondertussen iets gedaan wordt aan de 'vieze' bus haltes en dat er bloembakken in het centrum worden geplaatst. „Zo kunnen we niet door blijven mod deren. Beter is het om de zaak over een paar jaar meteen goed aan te pakken." Sinterklaas In tegenstelling tot eerdere berich ten komt Sinterklaas (om muziek- technische redenen) niet op zater dag 21 november in Holten aan, maar een week later. Aansluitend op de binnenkomst is er een pro gramma voor de jeugd in gebouw Irene. Evenals vorig jaar wordt er voor de consumenten zowel een Sinter klaas- als een Kerst-actie gehou den. In totaal is daarvoor een prij- zenpot van f 12.500 beschikbaar. De sfeerverlichting in het dorp wordtin de decembermaand uitge breid tot de Stationsstraat, het westelijk deel van de Dorpsstraat en een groot deel van de Larense- weg. De jaarlijkse collecte van de Ne derlandse kankerbestrijding Ko ningin Wilhelmina Fonds heeft in Holten een bedrag van 9103,40 op gebracht. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoom tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Zie onze advertentie op pag. 10 De Gereformeerde Vrouwenbond Overijssel en Flevoland houdt 27 oktober de provinciale ontmoe tingsdag in De Kandelaar in Hol ten, aanvang 10.30 uur. Spreekster is da. K. van Drimmelen, hervormd emeritus predikant te Harden- berg. Naar aanleiding van het jaar thema: 'Relaties tot en met', zal mevrouw van Drimmelen spreken over: God. ons relatie-geschenk, 's Middags gaan de deelneemsters in gesprek met de spreekster over haar gehouden referaat. De vrou wengespreksgroep Holten zal zor gen voor zang en spel. De sluiting is omstreeks 15.30 uur. Volgens de politieke partij D66 is door de aanleg van de miniroton- des in Holten een verdere verkeer- saanpassing niet meer noodzake lijk. Uit verkeerstellingen die door vrijwilligers van D66 zijn gehouden op 8 juli en 22 september, is het doorgaande gemotoriseerde ver keer zodanig verminderd, dat aan leg van de Maisweg niet noodzake lijk is, aldus verkeersdeskundige D. van der Torre, die gebruik maakte van het spreekrecht tij dens de vergadering van de com missie financien. Het krediet van 11.650 gulden voor het bestem mingsplan voor de aanleg noemde hij dan ook 'weggegooid geld'. Volgens Van der Torre zal D66 na de komende gemeenteraads verkiezingen (1994) in de gemeen teraad vertegenwoordigd zijn. Zij zal dan zeker tegen stemmen. De huidige stemverhouding 6 tegen en zeven voor de Maisweg zal dan niet meer van toepassing zijn. Niet zo verwonderlijk dus dat PvdA en CDA aandrongen op een spoedige aanleg van de Maisweg. Holten zal op maandag 2 novem ber worden aangesloten op de ka belkrant. die door het persbureau Nieuws Service uit Raalte wordt verzorgd. Alleen inwoners met een kabelaansluiting kunnen de krant ontvangen. Op dezelfde datum zal de kabelkrant in in Rijssen in ge bruik worden gesteld. De officiële ingebruikneming vindt plaats maandag 2 november om twee uur in het gebouw van de IJsselmij in Nijverdal. Door een storing in het computer systeem van het Holtens Nieuws blad is een deel van de copy voor deze week verloren gegaan, andere copy kan gedeeltelijk verminkt zijn. Wij bieden daarvoor onze ver ontschuldiging aan. bij besteding van minimaal f 49.50 aan cd's platen-10-daagse t~ FOTO-VOEO-AUOC I Jan ten Velde I service

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1