Floralia levert weer fleurig geheel op Nog veel onzekerheden bij exploitatie seniorwoningen Holtens Nieuwsblad Holten doet mee aan open dag kinderopvang WEEK 18.25 DEZE TER STAL 24 pijpjes Grolsch „DE BIESTER Financiële onderbouwing Ehagplan roept vraagtekens op Alarmering ouderen uitgebreid Opbrengst collecte Aanleg weg op Borkeld u ontvangt een fraaie BON Zaterdag 10 oktober in De Boschkamp ls verplicht Wellicht meer woningen voor opvang vluchtelingen VW krijgt bezoek uit Winterberg Weer beurs tienerkleding Jonge Holtense theologen in forumdiscussie Mens Nieuwsblad donderdag 1 oktober 1992 - 44ste jaargang no.40 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Dieren Vrlak voor dierendag presen teert zich in het Holtens Nieuwsblad de nieuwe werk groep Holten van de Vereni ging tot Bescherming van Die ren afdeling Eijssen e.o., kort weg Dierenbescherming ge noemd. Een drietal Holtenaren, Eric Grootewal, Schoorlemmer en Henk Bilder- beek stelt zich tot doel het werk van de dierenbescherming te promoten, ondermeer door ac tiviteiten te ontwikkelen op de Holtense scholen. Daarnaast verzorgen zij met ingang van volgende week een nieuwe - maandelijkse - rubriek Dieren onder dak in het Holtens Nieuwsblad samenwerking met het dierenasyl in Schalk haar. Traditiegetrouw leverde de Flora lia in dijkerhoek weer een fleurig geheel op. De in het kleuterlokaal van de openbare basisschool ten toon gestelde bloemstukken trok ken dan ook niet alleen Dijkerhoe kers, maar ook veel bezoekers uit de omgeving. Zij konden niet al leen genieten van de altijd weer imponerende bloemenweelde, maar ook van kunstig vervaardig de miniatuurauto's en creatieve ui tingen van de plaatselijke platte landsvrouwen. Voor een deskundige beoordeling van de ingeleverde bloemstukken zorgde Henk Lammers van Bloe menhandel Marjo die in de ver schillende leeftijdsgroepen de eer ste, tweede en derde prijzen ver deelde. Daarbij werd ook rekening gehouden met de mening van de bezoekers. De hoogste eer was voor de familie Paalman die hun samen met de kinderen Dorien en Gerben gemaakte inzending beloond za gen met de hoofdprijs. Uiteraard hadden ook zij zich laten inspire ren door het thema 'kinderliedjes'. Ook veel belangstelling trok de heer Romp met zijn miniatuur au to's, waarvan hij er vele zelf ge maakt had. De Dijkerhoekse plat telandsvrouwen toonden in hun stand door de leden zelfgemaakte broches, kunstig geplooide lampe kapjes en kaartjes van pergamano. Van deze techniek werd ook een demonstratie gegeven. De hand werkgroep oogstte veel bewonde ring met prachtig geborduurde ta felkleden. Hometrainer Uiteraard kon men zich tijdens de Floralia ook vermaken met allerlei spelletjes. Een leuke afsluiting van de avond vormde de hometrainer race waarbij zes ouderraadsleden en vier personeelsleden ieder vijf minuten op en hometrainer fïet- meter naast de afgelegde 29,2 kilo sten. Op de af te leggen afstand meter te gokken. kon vooraf worden ingezet hetgeen door de familie Aaftink het nauw keurigst werd gedaan. Zij won de hoofdprijs door slechts honderd Met de opbrengst van de Floralia zullen verschillende activiteiten binnen en buiten de school worden gefinancierd. IIMIIIIliilllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Aan de gemeenteraad zal een voor stel worden voorgelegd een subsi die van vijfduizend gulden te verle nen aan de Stichting Welzijn Ou deren voor de aankoop van vijf nieuwe alarmeringstoestellen voor ouderen. De Stichting Welzijn Ou deren Holten, die voor de coördina tie zorg draagt, heeft reeds een dertigtal toestellen uitgeleend, maar door de toenemende vraag is er behoefte voor een aanvulling, het voorstel zal maandag in de commissie Welzijn worden bespro ken. De opbrengst van de collectie, die in de week van 13 tot en met 19 september werd gehouden ten bate vanm het Prinses Beatrix Fonds, leverde het mooie bedrag van 6005,95 op. De grote inzet van de collectanten werd gelukkig weer ruimschoots beloond. Dat er woningen voor ouderen gebouwd gaan worden op het terrein van garage Ehag aan de Dorpsstraat, staat nu wel vast, maar hoeveel en hoe de verhouding tussen koop en huurwo ningen wordt, is nog volstrekt onzeker. Eén ding staat echter al wel vast: er moet dik geld bij. Toch ging de gemeenteraad maandagavond, met uitzondering van de VVD, accoord met het beschikbaar stellen van een bedrag van 463.000 gulden voor de aankoop van woonhuis met garagebedrijf, parkeerter rein erf en tuin van de gebroeders Stukker. Niet dat de VVD bezwaar heeft tegen de bouw van woningen voor ouderen, maar de hoeveelheid open vragen die er nog zijn, waren voor de liberalen voldoende om voorlopig pas op de plaats te maken. Eerst maar eens wat meer informatie, vond Jan Kevelam. Ondanks het dringend beroep van burgemeester Van Rappard om toch bij dit soort gelegenheden gewenste solidariteit te betrachten, hield Kevelam stand. Gemeentebe lang, die aanvankelijk ook hevig sputterde tegen de open end situatie, ging uiteindelijk toch accoord. Zie deze week op pagina 8 Niet alleen de kostprijs van de nieuwe seniorwoningen leverde de nodige vraagtekens op, ook over de samenwerking met bouwbedrijf Voordes en woningbouwvereni ging Onze Woning kon geen duide lijk worden verkregen. Vast staat, dat er een samenwerking komt, maar de overeenkomst is nog niet getekend. Voor PvdA en CDA, en dus later ook voor Gemeentebe lang geen probleem. Volgens de meerderheid van de raad moet eerst de grond gekocht zijn voor dat er een dergelijk samenwer kingsverband gesloten kan wor den. Na enig doorvragen van de WD bleek, dat Onze Woning en Voordes inmiddels de koopcon tracten voor hun aandeel in de transactie inmiddels hebben gete kend. De koopovereenkomst met de familie Stukker zal pas op 15 januari worden getekend, zodat er volgens de WD nog voldoende tijd was om meer gegevens op tafel te krijgen, ondermeer ook over de mogelijke bodemverontreiniging van de garage. Volgens wethouder Henk Westerik valt het met de ver ontreiniging wel mee. In het kader van de hinderwetvergunning zijn in 1991 steekproefsgewijs boringen verricht in de garage, die niets bij zonders hebben opgeleverd. Voor het opruimen van vervuilde grond onder de bezinepompen is een aparte stichting in het leven geroe pen door de benzinemaatschappij, zodat de kosten - die gedragen moeten worden door de verkopers - waarschijnlijk wel zullen meeval len, al kon hij geen exacte gege vens verstrekken. CDA en PvdA schaarden zich zondermeer achter de aankoop. De CDAer J. Nijkamp wees er op dat er in Holten een nijpend tekort is aan senior woningen. „De bevol king van Holten bestaat nu al voor twintig procent uit 55 plussers, dat wordt in de toekomst alleen maar meer. Het gaat hier om een lokatie met een uiterst gunstige ligging, vlak bij alle voorzieningen. De PvdAer Markvoort las voor dat zijn fraktie van harte accoord ging met de schitterende lokatie ..met een welhaast ideale liggingDe PvdA pleit ervoor, dat er betaalba re woningen worden gebouwd voor Holtenaren. „Het zou jammer zijn als we de woningen alleen be woond krijgen door een soepel toe wijzingsbeleid",aldsu Markvoort. Gat Een simpel rekensommetje van burgemeester Van Rappard leerde echter, dat aan de hoogte van de exploitatiekosten nog het een en ander schort. „De stichtingskos- ten voor een woning in de sociale sector mag niet meer van 15.000 gulden bedragen. Reken maar uit: voor vijftig woningen is dat 750.000, maar de grond kost meer dan een miljoen. Dat er een gat zit is dus zo klaar als een klontje". Van Rappard liet dan ook doorscheme ren dat de verdeling tussen koop- en huurwoningen nog niet vast staat. Hoe het uiteindelijke woon complex er uit gaat zien, is ook nog niet zeker. Er zijn wat schetsplan- nen op tafel gekomen, waar het nodige commentaar op was, waar na de architect weer achter de te kentafel is gaan zitten, maar een definitief ontwerp is er nog niet. Als alles voorspoedig verloopt, wordt er begin volgend jaar begon nen met de afbraak en zullen een jaar later de eerste bewoners hun woningen kunnen betrekken. AKTIE'S Foto van dia 0.89 vergroting 30x45 cm 7.95 I POTO-VIDEOAHOIO Jan ten Velde I service Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! j Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 Het Gastouderbureau (GOB), peu terspeelzaal Dribbel en peuter- speelgroep Kruimeltje houden za terdagochtend 10 oktober tussen tien en twaalf open huis in dorps huis De Boschkamp. Daarmee sluit de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk (Socuwe) aan op de landelijke open dag van de Ver eniging van Kinderopvang. Opzet is belangstellenden kennis te la ten maken met de mogelijkheden van kinderopvang. Ons land kent verschillende vor men van kinderopvang: kinder dagverblijven, buitenschoolse op vang, peuterspeelzalen en gastou derbureaus. In Holten biedt de Stichting Socuwe mogelijkheden in de vorm van de speelzaal, speel- groep en het Gastouderbureau (GOB). Tijdens het open huis zijn de GOB-coordinatrices Anneke Beekman en Corrie de Groot aan wezig om vragen te beantwoorden. Om praktische informatie te kun nen verschaffen over deze vorm van kinderopvang, zijn een gastou der en een vraagouder uitgenodigd om een toelichting te geven op hun ervaringen. In de relatief korte tijd van zijn bestaan heeft het GOB een duidelijke plaats verworven in de kinderopvang in Holten, Het aantal aanvragen is aanzienlijk, waardoor zelfs sprake is van een 'overschot' aan vraagouders. Dit moment is er dringend behoefte aan oppas voor drie kinderen (4,6, 8 jaar) op woensdag- en vrijdag middag. Het betreft hier oppas ten huize van de vraagouder. Peuterspeelzaal Enkele leidsters van peuterspeel zaal Dribbel en peuterspeelgroep Kruimeltje zullen desgewenst vra gen beantwoorden van belangstel lende ouders. Vanzelfsprekend mogen de kinderen deze ochtend worden meegenomen, zodat ook zij de sfeer kunnen proeven. De peu ters kunnen zich naar hartelust vermaken in de poppenhoek, op de glijbaan of met een kleurplaat. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3. tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Voordat het Ehagpand afgebroken wordt om plaats te maken voorouderenwoningen, moeten er nog heel wat onzekerheden worden opgelost. Wethouder Wim Dalhuisen zal op korte termijn het verzoek van het ministerie van WVC om meer wo ningen beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen, be spreken met de Stichting Vluchte lingenwerk. Door meer woningen beschikbaar te stellen voor vluch telingen, komen in de opvangcen tra plaatsen vrij, die het ministerie wil bestemmen voor de opvang van Joegoslavische vluchtelingen. In principe is de gemeente Holten bereid ommeer woningen beschik baar te stellen, maar aangezien de Stichting Vluchtelingen Werk Hol ten geheel draait op de medewer king van vrijwilligers, is uitbrei ding maar beperkt mogelijk. De gemeente Hotle onderschrijft het voorstel van de gemeente De venter om de opvang van Joegosla- ven centraal in gewestverband te regelen in grote gebouwen. Holten heeft daartoe geen mogelijkheden. Het bungalowpark De Haspel, dat als mogelijk asielzoekerscentrum in beeld is geweest, komt hiervoor niet in aanmerking, zo laat de wet houder weten. De VW Holten zal op zaterdag 31 oktober bezoek ontvangen uit de partnergemeente Winterberg. Elf medewerkers, waaronder de direc teur, van de VW Winterberg, wor den om kwart over een verwacht bij het VW kantoor in Holten. Enerzijds is het bezoek bedoeld als een ontspannend uitstapje, ander zijds als uitbreiding van de weder zijdse contacten. Na ontvangst en een korte rondlei ding door de Oudheidkamer gaat het gezelschap naar hotel Hoog Holten waar fietsen klaar staan voor een fietstocht. Het bezoek wordt afgesloten met een diner in restaurant de Biester. De animo om in Holten een vakan tieverblijf te kopen, is groot. Zo loopt de verkoop van twaalf va kantiewoningen op het zomerhuis jesterrein op de Borkeld voorspoe diger dan was ingeschat. Daardoor zal de eigenaar van de grond ook zo spoedig mogelijk moeten begin nen met de aanleg van een ontslui- tingsweg. De aanleg van zo'n weg wordt verplicht gesteld uit oog punt van bereikbaarheid van brandweer en ambulance en komt geheel ten kosten van de eigenaar van de grond. Op dinsdag 13 oktober wordt in zaal Vosman weer een kleding- beurs gehouden voor kinderen en tieners. De deuren gaan open om 09.30 uur en de ochtendsessie .duurt tot 11.30 uur. Wie 's morgens geen tijd heeft, kan ook 's avonds nog terecht. Dan is de beurs ge opend van 18.30 uur tot 19.30 uur. Negen jonge (pas afgestudeerde) theologen, allen afkomstig uit Holten, zullen op vrijdag 9 okto ber, op uitnodiging van de inter kerkelijke commissie Vorming Toerusting te Holten tijdens een bijeenkomst in gebouw Irene hun visie geven over het thema God..., wat of wie is dat. Mieke Groen, Eline van Yperen, Joke Kolkman, Wibo Vons, Cissy Hubers. Bas van Dijk, Germa Riet berg, Marianne Boogaard en Bea van de Brink zullen ieder in enkele minuten proberen duidelijk te maken wat hem of haar beweegt of niet bij de begrippen als geloof, christen-zijn, kerk. toekomst enzo voorts. Na de pauze zullen zij een forum vormen, waaraan men vra gen kan stellen en waarmee men in discussie kan gaan. De bijeen komst begint om kwart voor acht.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1