Het wilde niet zo erg lukken met de drukte Kostenbeheersing hoofdzaak in gemeentelijke begroting Holtens Commissie onderschrijft uitkomst fusie enquete 3 100 winkels 100 Stunts! WEEK Verhoging lasten voor burger onvermijdelijk 18.25 TER STf DEZE Koekactie Blauw Wit Uontvangteen fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON 12 oktober: bloedafname „DE BIESTER" Receptie touwtrek kampioenen CD HMV wijkt uit naar andere datum Gespreksgroep COC Salland 24 pijpjes Grolsch Scholieren lappen verkeersregels aan hun laars Kijk in de folder! Holtens Nieuwsblad donderdag 24 september 1992 - 44ste jaargang no.39 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Koersbal Het lijkt zo simpel, de bal is rond en de mat recht, maar in de praktijk gaat het bij Koers bal net even anders. Het Hol tens Nieuwsblad speelde een middagje mee in De Bosc hkamp. Cross Wat is er mooier dan met een sloopauto 'oerend' hard er te gen aan te gaan. MAC de Hol- terberg zorgde afgelopen zater dag weer voor het nodige spek takel. Voor Je nieuwste ga je naar Inure FOTO-VIDEO-AUDIO Is Jan ten Velde I service ZW Blauw Wit' 66 houdt vrijdag 25 september haar jaarlijkse tradi tionele koekactie. De actie komt zoals gewoonlijk ten bate van de jeugdafdeling. De jeugdafdeling kost net als bij elke andere vereni ging veel geld en om de contributie zo laag mogelijk te houden is in het verleden o.a. de koekactie opgezet. De prijs per koek is f3,00. Net als in voorgaande jaren zullen de verko pers tussen 18.30 en 20.00 uur aan de deur komen. De medewerkers aan deze actie worden verzocht zich om 18.15 uur te melden in het clubhuis, van waaruit de actie gecoördineerd wordt Het traditionele najaarsconcert van de Holtense Muziekvereniging HMV zal niet zoals aangekondig op zaterdag 14 november worden ge houden. maar op zaterdag 21 no vember. De concertdatum is gewijzigd na overleg met de carnavalsvereni ging de Fienpreuvers die op 14 no vember hun Elfde van de Elfde houden. De werkgroep Raai te van het COC start in oktober met een gespreks groep voor homosexuele mannen uit Salland. De avonden (twee maalper maand gedurende het winterseizoen) worden begeleid door twee homosexuele vrijwilli gers, die zelf ook leden van de groep zullen zijn. Voor aanmelding of informatie kan men bellen naar Leo, tel 05720-56964. Een brieije schrijven mag ook naar het COC, werkgroep Raalte, postbus 250, 8100 AG Raalte. Als je de kinderen een ritje belooft met een brandweerwagen, dan ko men de ouders vanzelf mee, zo had tenminste burgemeester Van Rap- pard in gedachte bij de opening van de Gemeentedag, die behou dens de deelnemende vrijwilli gers slechts werd bijgewoond dooreen handje vol belangstellen den. Maar ondanks die ritjes wil de het maar niet echt lukken met de drukte. De Holtenaren zijn of goed op de hoogte van de rampen bestrijding, of ze zijn niet van hun gebruikelijke zaterdagse gewoon ten van boodschappen doen, auto- wassen en in de tuim rommelen, af te brengen. Wellicht ook was de informatie die de gemeente afge lopen week in de gemeentelijke advertentie had gegeven uitge breid genoeg voor de meeste Hol tenaren. De gemeente Holten deed dit jaar voor het eerst mee aan de Gemeen tedag, die dit keer in het teken stond van de rampenbestrijding. Alle organisaties die betrokken worden bij de bestrijding van een ramp waren met het nodige voor lichtingsmateriaal vertegenwoor digd in de nieuwe brandweergara ge, maar slechts weiningen namen de moeite om de videofilms te be kijken en ook de meeste folders bleven ongelezen liggen. Ook het gemeentelijke rampenplan, dat ter inzage lag, bleef vrijwel ongeo pend. Slechts een enkeling kwam met gerichte vragen, zoals een echtpaar, dat vlak langs de spoor lijn woont. Zij wilden wel eens pre cies weten hoe het met de veilig heid staat van de chloortrein die elke dinsdagnacht van Hengelo naar het Botlekgebied rijdt, 's nachts om twee uur passeert die trein Holten. Maar of ze van het (vage) antwoord veel wijzer zijn ge worden, is nog maar de vraag. Voor de meesten was de Ge- De hulpverleningsinstanties lieten tijdens de Gemeentedag zien wat zij in hun mars hebben. meentedag dan ook niet veel meer dan de halfjaarlijkse oefening van brandweer en EHBO. Spannend om te zien hoe gewonden uit een auto worden bevrijd, maar het le verde niet die informatie op. waar op het publiek eigenlijk had gere kend. - ijs. n V_>^ De Holtense bevolking wordt komend jaar geconfronteerd met hogere lasten. De onroerend-goedbelasting blijft weliswaar ongewijzigd, maar omdat uitgegaan wordt van de hernieuwde waarden (het huizenbestand in Holten is dit jaar opnieuw getaxeerd) zal men per saldo wel meer kwijt zijn. Daarnaast gaan de gemeentelijke tarieven flink omhoog. Doordat huis vuilophaaldienst met ingang van volgend jaar in gewest verband wordt opgehaald, worden de kosten voor de gemeen te hoger, die op haar beurt dit doorberekend aan de burger. Eenpersoonshuishoudens gaan 267 gulden per jaar betalen tegenover 246 gulden nu. Voor meerpersoonshuishoudens gaat het tarief omhoog van 318 gulden nu naar 339 gulden in 1993. Door de fors gestegen kosten worden de tarieven voor het ophalen van bedrijfsaval verhoogd met tien procent. Het rioollrecht wordt ingaande 1993 verhoogd naar 276 gulden, een verhoging van dertig gulden per jaar. Het begrafenisrecht wordt bijna verdubbeld en komt op 750 gulden per begraving. Kon voor 1992 nog een sluitende begroting worden aangeboden, voor 1993 wordt uitgegaan van een tekort van 106.000 gulden. Reden voor het college van B en W alle uitgaven tegen het licht te houden en waar nodig nieuwe manieren van financieren in te voeren om zodoende de kosten beheersbaar te houden. Zo zal door een nieuwe wijze van budgetfinanciering het welzijnswerk (Socuwe en biblio theek) geconfronteerd worden met een andere wijze van geldtoewij- zing, die veel kennis zal vragen van de betrokken besturen. Vergelijk baar als bij de financiering van het muziekonderwijs in Holten, waar men de laatste jaren al een goede ervaring heeft opgedaan, zullen beide stichtingen niet meer per evenement worden gesubsidieerd, maar krijgt men een vooraf gesteld vast budget, zodat men vooraf weet waar men aan toe is en de gemeente niet meer geconfron teerd wordt men onvoorziene te korten, die een grote aanslag bete- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Adres: I Woonplaats: Gebruik deze bon voor Geeft op als abonnee voor het het opgeven van een Holtens Nieuwsblad nieuwe abonnee. Dhr./mevr.: Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 kenen op de beschikbare midde len. Voorts wordt voorgesteld het peuterwerk van Socuwe en 't Kntterheuske in Dijkerhoek te fu seren. Ook de toeristenbelasting was door de toenemende 'gehele jaar door overnachtingen' aan herzie ning toe. De recreatiebedrijven zijn inmiddels al op de hoogte ge bracht van de wijziging van het huidige fortfaitaire systeem in een tarief dat uitgaat van een bedrag per overnachting. Nu komt er elk jaar z'n 65000 gulden binnen. Bij het nieuwe systeem denkt het col lege een ton meer te kunnen van gen. De verkeersreconstructie krijgt komend jaar verder gestalte. Aan gekondigd wordt, dat komend jaar prioriteit aan de reconstructie van de Dorpsstraat west en Oranje straat west wordt aangepakt. Op korte termijn zal het college de raad een plan voorleggen vooor een langgzaam verkeer-zfietsrou te- plan. Eén dezer dagen zal de inmiddels bekende enveloppe weer in de brie venbus vallen, met het verzoek een halve liter bloed af te willen staan. Voor het eerst in de reeks afnamen- avonden van het Rode Kfuis afde ling Holten voor de tweede keer in één jaar. De opkomst in april was boven verwachting groot en daarom re kent het Rode Kruis ook maandag 12 oktoeber weer op een grote op komst. Niet alleen de trouwe donors, maar iedereen in de leeftijdsgroep tus sen achttien en zeventig jaar - die gezond is - is van harte welkom op 12 oktober in de sporthal tussen 18.30 en 21.00 uur. Niet alleen het Rode Kruis, maar ook een patiënt zal dankbaar zijn. De commissie Onderwijs kan zich scharen achter de conclusie uit het rapport van APS Edukern dat een fusie tussen Dorpsschool en Kol- school op de lokatie Kolschool haalbaar is als zestig procent van de leerlingen mee gaat naar de nieuwe school. Discussiepunt was alleen of uit de cijfers wel de juiste conclusies getrokken waren. De termen 'haalbaar' en 'realistisch', die beiden in het rapport voorkwa men, zorgden voor enige wooorde- wisseling tussen de onderzoeker van APS/Edukem en voorzitter Van Rappard. Uiteindelijk bleek, dat de term haalbaar, zoals die in het vorige week verschenen pers bericht werd gehanteerd, aangeeft, dat een fusie haalbaar is, mits de nodige inspanning op marketing gebied wordt gepleegd. Kort ge zegd. de nieuwe school moet zich zodanig profileren, dat de nu nog wijfelde ouders hun toch naar de nieuwe school sturen. Onderwijsspecialist Theo Hase, die namens D66 gebruik maakte van het spreekrecht, had daar z'n twijfels over. Bovendien vond D66 de vraagstelling aan de ouders niet altijd even zorgvuldig. Met uitzon dering van de VVD, die reeds in een eerder stadium de lokatie Dorps school niet buiten beschouwing wilde laten, vonden CDA, Ge meentebelang en PvdA dat een ge passeerd station. Jan Kevelam van de WD wees er op. dat bij een keuze voor de lokatie Kolschool het gevaar dreigt dat de Haarschool door een grote toeloop van kinderen dreigt te overstromen. Door het positieve advies van de commissie Onderwijs kan er nu begonnen worden met het opstar ten van de fusieplannen. In week 46 zal het plan worden voorgelegd aan de commissie Onderwijs en in week 52 zal het in de gemeenteraad worden behandeld. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v in samenwerking met de stichting „Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-advseurs. Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De Dorpsstraat west, tussen Larenseweg en viaduct, wordt volgend jaar heringericht in het kader van het verkeersreconstructieplan. Ook de Oranjestraat, tussen Kolweg en Noordenbergstraat, komt in 1993 aan de beurt. Daarnaast zal het gedeelte Deventerweg tot aan de Aaltinksweg zodanig worden heringericht, dat het bebouwde kom-karakter van dit deel meer benadrukt wordt. Fraktievoorzitter Harrie Dul vindt dat de politie vaker moet controle ren bij de minirotonden. Vrijwel elke ochtend wordt hij bij de roton de bij de paralleweg van de Rijs- senseweg geconfronteerd met 'hor den' scholieren, die eenvoudigweg op de rotonde rechtuit rijden, des noods tegen het verkeer in. Dul vroeg tijdens de vergadering van de commissie ABZ aandacht aan burgemeester Van Rappard dit aandachtspunt mee te nemen in het overleg met de politie. Fraktie voorzitter Rustebiel voegde er aan toe, dat het verkeersgedrag van de scholieren op de rotonde halverwe ge de Larenseweg het al niet veel beter is gesteld. De touwtrekvereniging OKIA zal ter gelegenheid van het behalen van het Nederlands kampioen schap 640 kg klasse op vrijdag 2 oktober een receptie houden in de kantine van zvv Blauw Wit, aan vang acht uur. Zie deze week op pagina 10

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1