Bij Wijnavond hoort gewoon een vuurwerk Meerderheid ouders voor fusie van Kolschool en Dorpsschool «r Hoitens NieuwsbjacL Verkoop kavels Look door advies PPC op losse schroeven WEEK DEZE TER STAL 18.25 Polikliniek ziekenhuis verhuist Grolsch Sluitingstijd copy HN Leren bridgen Trekking verloting Tienersoos Musky Nog dit jaar speelterrein in Dijkerhoek Nieuwe openbare Daltonschool in schoolgebouw op de Kol U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Beugels „DE BIESTER" Ondernemers willen uitstel herinrichting Keizersweg Hoitens Nieuwsblad donderdag 17 september 1992 - 44ste jaargang no.38 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Feest „Nu eerst maar eens een paar weken rust, voordat de Sinter klaas en Kerst weer in aantocht zijn", verzuchtte afgelopen zondag een vermoeide feest ganger in de tent op Kalfster- mansweide. En inderdaad, nie mand in Holten kan beweren dat er nooit wat te doen is. Afgelopen zomerseizoen heb ben we met z'n allen van het ene feest naar het andere ge hold. Van de bekende komkom mertijd hadden we dan ook geen last. Wijnavond en Keune- feesten vormden een waardige afsluiting van een zeer drukke periode. Cross Sportwedstrijden zonder sponsors, het bijna niet meer denkbaar. Bij de ene sport in Holten blijft het bij shet aan bieden van shirtjes of sporttas sen. In de motorsport gaat mee geld om. Reden voor de KNMV om alle circuits eens onder de loep te nemen om te zien of de sponsors wel op 'passende' wij ze ontvangen kunnen worden. MAC de Holterberg doet aan die poespas niet mee. Gevolg is dat in het vervolg alleen maar crosswedstrijden van niet meer dan nationaal niveau ge organiseerd mogen worden, zo als afgelopen zondag het natio nale jeugdcrosswedstrijd. „Eindelijk weer Holtenaren onder elkaar", dat was vorige week donderdagavond een veel gehoor de opmerking tijdens de Wijna- vond'preuverie, waarin voor het eerst de commissie Keunefeesten en de commissie verkoopbevorde- ren activiteiten van de Holtense Handelsvereniging elkaar hadden gevonden. Niet dat Holtenaren een hekel hebben aan 'vrömden' maar op de Hoolter Oamd'n in afgelopen vakantieperiode had men toch vaak het gevoel een vreemde te zijn in eigen dorp. Veel tevreden gezichten. Het spe ciale lijntje dat de HHV kennelijk heeft met de weergoden, zorgden voor een prima wandel weertje en zo kwam het men na afloop van het journaal op de buis. Smidsbelt en omgeving volstroomde. In het stukje Dorpsstraat tussen de La- renseweg en Smidsbelt was er af en toe geen doorkomen aan, zoveel mensen waren er op de been. De stemming bleef plezierig, want nie mand had haast of het moest zijn om toch nog een paar gratis 'nip jes' wijn te kunnen bemachtigen of bij een van de stands van de groot grutters in het dorp een warme hap. Dat liep sneller dan gedacht. De kok van AC restaurant moest om negen uur al nee verkopen. Al de zevenhonderd gehaktballetjes met pikante saus waren schoon op gegaan. De bodem van de buiten- bodel koekenpan met Paella was omstreeks die tijd ook al duidelijk zichtbaar. „Je moet de mensen iets bieden, dan komen ze wel", was het commentaar van Erik Burgers en Albert Reinaardus van de HHV. Volgend jaar wordt zeker verder geborduurd op het thema Wijna- vond/Preuverie, al zal dan vrijwel zeker uitgekeken moeten worden naar aan andere, spektaculaire af sluiting. Nadat vorig jaar het vuur werk moest worden afgelast we gens de droogte, stond nu de wind in de richting van het pubüek, waardoor af en toe stukjes niet geheel uitgebrand vuurwerk op de kleding van de toeschouwers viel. Brandweercommandant Heller heeft het bestuur van de Handels vereniging dan ook al laten weten het vuurwerk niet meer midden in het dorp te willen toestaan. Wel op het Vletgoor, maar daar voelt de HHV niet veel voor. „Wij na vond en vuurwerk horen bij elkaar. Nu blijft iedereen wachten tot om tien uur het vuurwerk begint vormt dat een mooie afsluiting. Het Vletgoor is te ver weg", aldus Erik Burgers. Gemengde gevoelens ook bij de zes Holtense autobedrijven die een drachtig in de feesttent op Kalfs- Jan Wansink neemt alvast een voorsproejje op de Wtjnavond. termansweide hun nieuwste mo dellen presenteerden. Volgens de autohandelaren was de bewegwij zering naar de tent niet optimaal en leverde het hobbelige Zwarte- pad gevaar op voor mensen die niet goed ter been waren. In de tent kon nog wel het een en ander ver beterd worden aan de verlichting en aankleding. Ook de openingstij den zijn voor verbetering vatbaar Tussen vier en zeven uur kon er bij wijze van spreke een kogel worden afgeschoten zonder een mens te raken. Een tijdelijke expositie ruimte in het welbekende 'gat van Holten' zou volgens een aantal ga ragisten meer bezoekers trekken. Met ingang van 17 september zijn de polikliniek van de longartsen en het longfunctielaboratorium in het St. Jozefziekenhuis te Deventer ge sloten. Alle activiteiten worden ver plaatst naar het St. Geertruiden- ziekenhuis. De gebruikelijke tijden blijven gehandhaafd. De polikli niek is te bereiken via roüténum- mer 52. Nog dit jaar zal begonnen worden met de aanleg van een speelter- reintje in Dijkerhoek.Dit deelde wethouder H. J. Westerik mee tij dens de coomissie gemeentewrken in antwoord op een vraag van J. Veneklaas. De offerte is inmiddels gevraagd aan de Soweco. Zodra deze binnen is en acoord is bevon den, kan begonnen worden. Zie deze week op pagina 12 Nog dit jaar wordt door de Holtense gemeenteraad de beslissing genomen het wel of niet doorgaan van de fusie tussen de Kolschool en Dorpsschool, nu uit de enque- te, die onder de ouders van de leerlingen van beide scholen is gehouden heeft aangege ven dat zestig procent van hen hun kind naar de nieuwe gefu seerde school zullen sturen. Dit staat te lezen in een ge meenschappelijke verklaring van R. Brouwer, directeur Kol school, J. Diemer, directeur Dorpsschool en W.L.F.C. van Rappard, portefeuillehouder onderwijs, die vandaag in de gemeentelijke rubriek in het Hoitens Nieuwsblad is gepu bliceerd. De scholenfusie wordt ingegeven door het teruglopen van het aantal leerlingen op de basischolen en vanuit 'Zoetermeer' voorgeschre ven schaalvergroting in het basis onderwijs. Daarnaast kampt de Kolschool al jaren met een terug gang van leerlingen, veroorzaakt door de vergrijzing van de bevol king op de Kol. Voor de Dorps school gelden andere reden om tot een fusie te besluiten. Het gemeen tebestuur heeft er nooit een ge heim van gemaakt de plek van de Dorpsschool uitermate geschikt te vinden voor woningbouw. Aanvankelijk bestond er grote weerstand tegen de fusieplannen. Met name de Dorpsschool verzette zich hevig, met protesten in de raadszaal aan toe. Er werden door de ouders zelfs pogingen onderno men om de Dorpsschool om te zet ten in een particuliere school. Re den daarvoor was het behoud van Twee scholen op weg naar een fusie, de Kolschool (l), die vorig jaar de kwart eeuw volmaakte en de Dorpsschool (r) die zich vorig jaar officieel Daltonschool mocht noemen. Als lezer van het Hoitens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! 1 Naam: Adres: 1 Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Geeft op als abonnee voor het I Hoitens Nieuwsblad Dhr.1 mevr.: Inzenden aan: Hoitens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: Woonplaats: 1 Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 het Daltononderwijs. Zoals be kend vonden beide scholen, mede zeggenschapsraden en gemeente bestuur elkaar en bleef het dalto nonderwijs voor de Dorpsschool behouden en spraken beide scho len de intentie uit met elkaar sa men te werken op basis van het daltononderwijs. Enquete Om de juiste basis voor een uit eindelijke fusie te hebben, werd begin dit jaar opdracht gegeven aan het bureau APS, Edukern een enquete te houden onder de ouders van leerlingen van beide scholen een een A-selecte steekproef te houden onder tweehonderd ouders van kinderen die binnenkort schoolplichtig worden. Uit het on derzoek blijkt, dat zestig procent van de ouders hun kinderen naar de gefuseerde school willen sturen. Volgens de onderzoekers is dit aan tal voldoende om de fusie verder door te zetten. De ouders zijn gis teravond (woensdag) tijdens een ouderavond door de directeur van de scholen op de hoogte gesteld van het resultaat van het onder zoek. Dinsdag 22 september zal de raadscommissie onderwijscom missie haar advies geven over het voorstel van burgemeester en wet houders om nog voor het eind van het jaar de fusie af te ronden. Het voorstel behelst het samengaan van Kolschool en Dorpsschool tot een nieuwe opebare Daltonschool op de lokatie Kolschool. Voor waarde is wel dat er veilige school- routes worden gecreëerd. Dat hangt wer af van de snelheid waar mee de gemeenterraad een besluit neemt over het verkeerscirculatie plan voor het centrum van Holten. Van de veertig procent ouders die zich tegen een fusie hebben uitgesproken wordt verwacht, dat een merendeel hun kinderen naar de Haarschool zullen sturen. De Haarschool heeft nog ruimte voor zo'n twintig kinderen. Komen er meer, dan moeten er lokalen 'ge leend' worden bij de Dorpsschool of Kolschool, wat weer complica ties met zich mee zal brengen. Het college van burgemeester en wethouders gaat er vooralsnog van uit dat de uitbreidingsplan nen voor villaterrein De Look doorgaan, wellicht na enige aan passingen. Dit deelde burgmees ter mr. W.L.F.C. ridder van Rap pard mee naar aanleiding van het negatieve advies dat de Provinci ale Planologische Commissie (PPC) heeft uitgebracht op het voorstel negen nieuwe villa's te mogen bouwen in het villapark. Tegen dit voornemen is door be woners van het villapark bezwaar aangetekend bij de provincie. Te vens heeft de PPC negatief geadvi seerd over de verkoop van stuk ken bosgrond aan de bewoners. „In het eindeloze vooroverleg met de ambtenaren van de provincie hebben wij nooit signalen opge vangen, dat we op de verkeerde weg zaten. Dan roept zo'n advies van de PPC wel de nodige vraagte kens op. Wij zijn dan ook lichtelijk verbaasd". Aanleiding van de verkoop van de bouwkavels was enerzijds de be hoefte aan grotere bouwkavels, an derszij ds zal de opbrengst, zo'n an derhalf miljoen gulden, worden aangewend voor de verkeersrecon- structie in het dorp. Gaat de ver koop niet door, dan is moeten an dere middelen gevonden worden 'en dan is er een probleem' aldus wethouder financiën Wim Dalhui- Volgens de PPC heeft de gemeente Holten de behoefte aan grotere bouwkavels niet voldoende heeft onderbouwd en is niet gezocht naar alternatieven, zoals bijvoor beeld in Lukensveld. De commis sie geeft de bewoners gelijk in hun bezwaarschrift, dat door de bouw van nog negen villa's het karakter van de wijk wordt aangetast. De verkoop van bosgrond aan de be woners ter vergroting van hun t uin wordt ontraden omdat het bouwen van schuurtjes en dergelijke niet tegen gegaan kan worden en dus het karakter van het bos wordt, aangetast. Gedeputeerde Staten, die meestal Voor het aanleveren van adverten- het advies van de PPC overnemen, ties voor het Hoitens Nieuwsblad zal vermoedelijk eind oktober een gelden andere tijden. Daarvoor is definitief besluit nemen. Mocht de de sluitingstijd dinsdagmiddag verkoop van de bouwkavels wor- twaaf uur. den afgewezen, dan zal de gemeen te Holten zeker bezwaar aan teke nen, zo zegt B en W. Het verenigingsleven in Holten draait na de zomerpauze weer op volle toeren. Dat merkt de redactie van het Hoitens Nieuwsblad aan de hoeveelheid berichtjes die we kelijks bij ons op het redactieadres Dorpsstraat 24b in de bus vallen. Mogen wij er bij deze nogmaals op wijzen dat berichten, bestemd voor de agenda, uitslagen van en aandacht voor evenementen (zo veel mogelijk getypt of op floppy) bij ons binnen moeten zijn vóór dinsdagochtend half negen. Hoitens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpersb.v., in samenwerking met de stichting „Hoitens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Bridgen is plezier voor vier. On der dit motto start er een cursus bridgen voor beginners in Holten. De lessen worden volgens de me thode van de Nederlandse Bridge bond gegeven door mevrouw D.W. Schutte. De cursus wordt gehouden in ge bouw Irene, elke maandagmiddag om 14.00 uur, te beginnen op maan dag 28 september. De cursus om vat 25 lessen. Men hoeft zich niet als paar op te geven, ook individue le bridgeliefhebbers zijn welkom. Inlichtingen en opgave bij me vrouw W. Rinck, van Holtenserf 12a. tel 64314. Voor de verloting van Hoitens Ge mengd Koor, door de Rijkspolitie Holten, zijn de volgende nummers getrokken: le prijs, 995; 2e prijs, 378; 3e prijs, 186. Verdere prijzen vielen op de nummers 1656, 203, 368, 1106, 5, 768, 621, 613, 1589, 254, 790, 291, 1315,1404, 1583, 910, 643, 654,1812, 1203, 1715, 1025, 1051. De prijzen zijn af te halen bij Riek Bril, Churchillstraat 38. In de kelder van het dorpshuis kunnen jongeren vanaf morgen avond weer iedere week tussen 19 - 21 uur terecht bij tienersoos Mu sky. De soos is bedoeld voor jonge ren van 12-16 jaar en kost 2,- per keer. Zoals gebruikelijk biedt Musky ie dere week een spetterende disco. Daarnaast wordt regelmatig een gezellige avond gehouden rondom een bepaald thema. Zo staan voor dit jaar een houseparty, een Texas- avond en een avondje film op grootbeeld geprogrammeerd. Ook komen medewerkers van de Jon gerentelefoon vertellen over hun werk. De leiding van de tienersoos berust bij enkele vaste tienervrij- willigers sters, die beurtelings aan wezig zijn. Wie zin heeft kan zich daarvoor aanmelden bij het kan toor van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk in het dorps huis, tel. 62755. Vragen en opmer kingen zijn daarnaast altijd wel kom. De ondernemers van de Keizers weg hebben er tijdens de bijeen komst vorige week dinsdag in het gemeentehuis met wethouder H. J. Westerik er op aan gedrongen, de herinrichting van de Keizersweg voorlopig uit te stellen. De ondernemers van het indus trieterrein willen dat eerst de uit spraak van de geschillencommis sie van de Raad van State wordt afgewacht over de afsluiting van de Keizersweg voor het vrachtver keer. De ondernemers Meinders en Vlogtman hebben daar bezwaar te gen aangetekend. Meinders en Vlogtman willen in plaats van een afsluiting, een draailus aan het ein de van de Keizersweg.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1