Meer buien dan kopers op vrije markt Holten Keunefeesten, een echt feest voor de Holtense bevolking Holtens Nieuwsblad Commissies oneens over fietsstroken op industrieterrein WEEK m Kinderopvang zoekt nieuwe gastouders 16.49 DEZE Welslagen valt of staat met publieke belangstelling TER STAL Collecte Beatrix Fonds Colombiaan exposeert in gemeentehuis Geslaagd Opening winterwerk In boerderij geen plaats voor theater Financieel tekort bij dorpshuis Postzegels Rode Kruis Uontvangteen fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Amstei Bier „DE BIESTER" Mens Nieuwsblad donderdag 10 september 1992 - 44ste jaargang no.37 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers ƒ1.- Gedrukte oplage 3075 Boschkamp Als men naar het aantal voor aanmeldingen kijkt, staat 'heel' Holten te trappelen om deze winter in dorpshuis de Boschkamp deel te nemen aan een van de vele activiteiten die er ook dit seizoen weer georga niseerd worden. Zo'n animo had men in 1989, toen het dorps huis werd geopend, beslist niet verwacht. Wie snel is vindt nog een plaatsje op een van de cur sussen. Motocross MAC de Holterberg heeft zondag de vererende taak op zich genomen om een van de vier kampioenswedstrijden van de KNMV te organiseren. Aan de start komt het jeugdige Nederlands motortalent. Berry Pol verdedigt de Holtense kleu- Het was zaterdag op de vrije markt als met het weer. Scheen het zonnetje, dan was het een ge zellige drukte op en rond de Smidsbelt, maar nauwelijks vie len de eerste regendruppels, of het plein stroomde leeg en probeer den de handelaar zo goed en zo kwaad als het ging hun handel droog te houden. Jammer genoeg hadden de buien afgelopen zater dag de overhand en wilde de ver koop niet al te vlot lopen. Veel aangeboden artikelen in de kwali teit zolderopruiming - en dat was de meerderheid van het aanbod - ging dan ook onverrichter zake terug naar de opslag of komt uit eindelijk bij het grof vuil terecht. De vijfde editie van de Vrije Markt, opgezet als persoonlijk initiatief van Gerard Willems en Jos Kamp huis en later overgenomen door de supportersvereniging van HMV, kende een ongekend groot aantal 'handelaren' Niet op de Smids belt, maar rond het gemeentehuis en op de parkeerplaats tot aan de Larenseweg toe, werd handel ge dreven. Er waren 83 kramen ver huurd, maar elf kraamhouders lie ten het door de slechte weersom standigheden op het laatste mo ment afweten, waardoor er ongewild een 'gat' onstond in de rij neringdoenden. De grondplaatsen werden voornamelijk in genomen door de jeugd, die zich niet lieten kisten door de buien, maar heldha- fitg stand hielden bij hun afge dankte spulletjes. Wie op een koopje uit was, moest zaterdagmorgen al vroeg op pad, want alles wat ongewoon of fraai was, zoals bijvoorbeeld een antiek kinderpoppenwagentje of dat ge beeldhouwde bijzettafeltje, ver wisselde al snel van eigenaar. Veel animo bij het slechte weer was er zo te merken ook voor de warme Op een nat en verregende vrije markt viel de kooplust wat tegen. hap, die gebakken werd door de middag was er nog even een kleine HMV supporters. De Mexicaantjes opleving in de publieke tijdens een probeerden met hun muziek de re- van de zeldzame zonnige momen gen een beetje te laten vergeten, ten, maar daarna liet iedereen het maar moesten af en toe ook vluch- voor gezien en was het snel gedaan ten voor het hemelwater. Na de met de Vrije Markt. et Prinses Beatrix Fonds, dat ich inzet voor de bestrijding van Dolio, spasticiteit, multiple sclero se en andere spierziekten, houdt in ie week van dertien tot en met 19 september de jaarlijkse collecte. Wet de opbrengst financiert het fonds medisch -wetenschappelijk Dnderzoek naar de behandeling en lorzaak van deze ziekten. Ook ver eent het Prinses Beatrix Fonds ndividuele hulp aan patiënten roor ondermeer voorzieningen in luis en technische hulpmiddelen, ioals een computer met spraakuit- roer voor patiënten die als gevolg van hun ziekte niet of nauwelijks cunnen spreken. Het fond be schikt voort over negen aangepas- e vakantiewoningen die tegen een age vergoeding worden aangebo- len. de hal van het gemeentehuis is it en met 24 september een ten- lonstelling ingericht van werk ran de Colombiaanse kunstenaar Luis Alfonso Ospina. Zijn werk is roor het eerst in Nederland te be donderen. be veertigjarige Ospina studeerde fan 1974 tot 1980 in zijn geboort- önd aan de school voor moderne unsten aan de universiteit van 'olima en aan het departementale ïstituut voor kunst en cultuur in lali. Zijn werk bestaat uit aquarcl- 'n, olieverfschilderijen, penteke- ingen en werken in gemengde echnieken. Op de expositie in het emeentehuis worden uitsluitend quarellen geéexposeerd. Ospina lat zich vooral inspireren door de atuur in het departement Valle el Caura in Colombia. >e werken zijn ook te koop, de leesten voor een eenheidsprijs an 250 gulden. Als vanavond de Holtenaren op stap gaan om een kijkje te nemen op de Wijnmarkt/preuverië op de Smidsbelt en het aansluitende vuurwerk, en passant ook in de feesttent de fraaie automobielen van de Holtense Bovag-garagehouders bewon deren, gaan de gedachten van de dertien leden tellende organisatiecommissie van de Keunefeesten al weer naar het feest van volgend jaar. Want over één ding is men het volledig eens: de Keunefeesten zijn een blijvertje en zullen naast het Dorpsfeest en de Hoolter Oa'mde een vaste plaats op de Holtense evenementenkalender gaan innemen. Want, zo wordt benadrukt: de Keunefeesten zijn in de eerste plaats een feest voor de Holtenaren. Dat bewijst onder andere het grote aantal vrijwilligers dat al weken in de weer is om het feest tot een succes te maken. De Keunefeestcommissie reali seert zich terdege, dat met het or ganiseren van een zo omvangrijk programma zij de nek behoorlijk ver uitstrekt. Gedeeltelijk worden de kosten gedragen door de spon sors, die ondermeer er toe hebben bij gedragen dat er huis-aan-huis in Holten en omgeving een speciale krant kon worden bezorgd, waarin het gehele programma uitgebreid wordt vermeld. Maar het welsla gen van het feest valt of staat met de publieke belangstelling. De Zie deze week op pagina 8 Aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen is onze ex-plaatsge noot Enno van der Graaf geslaagd voor het doctoraalexamen (Ir.) van de studierichting Tuinbouw, met de afstudeerrichtingen Tuinbouw- plantenteelt. Agrarische Bedrijfse conomie. Nederlands Agrarisch Recht en Operationele Analyse. voorverkoop van de kaarten heeft tot nu toe redelijk gelopen, maar men verwacht dat vanavond op de Wijnmarkt de meeste mensen een kaartje komen kopen bij de stand. Dat heeft de ervaring van vorig jaar wel geleerd. De organisatoren zijn er bijzon der trots op, dat men de Holtena ren een aan tal gratis activiteiten kan aanbieden. Zo is er voor de schooljeugd een theatervoorstel ling en is het blaasfestival om de Koperen Keun, dat zaterdagmid dag wordt gehouden, gratis toe gankelijk. Doelbewust heeft men niet gekozen voor een streetpara- de, maar treden de deelnemende blaaskapellen vanaf een uur op in de feesttent. De wedstrijd begint omstreeks drie uur. Veel publiek verwacht men ook bij de beide artiestenavonden op vrijdag- en zaterdagavond en na tuurlijk bij het Fruhschoppen zon dagmorgen. Vorig jaar kwamen er zo'n vierhonderd zondagsgangers naar de tent. Dit jaar rekent men op tenminste een gelijk aantal. Om de kerkdiensten niet te hinderen wordt om elf uur begonnen. Veel verwacht men ook van het bedrijvenuurtje, dat op vrijdag aan Vele handen maken licht werk. De hele Keunefeestcommissi was in touw om de feesttent op te zetten. het eind van de werkweek wordt gehouden en waarvoor alle 785 bij de Kamer van Koophandel inge schreven bedrijven zijn uitgeno digd In Markelo en Goor heeft men daar goede ervaringen mee opgedaan. Het verschil met de buurgemeenten is, dat in Holten het bedrijvenuurtje uitsluitend op uitnodiging toegankelijk is. Kortom, de Keunefeesten vrij willigers zijn er klaar voor om de mededorpsgenoten een paar gezel lige feesten te bezorgen, nu de Hol tenaren nog om dit Holtense feest tot een echt succes te maken. Het Gastouder Buro Holten heeft dringend behoefte aan gastouders die bereid zijn tegen vergoeding een kind in de leeftijd van 0 tot 12 jaar op te vangen. Het aantal aanvragen voor kinder- Als lezer van het Hol tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Adres: I Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 Of de Keizersweg bij de opknap beurt wel of niet van asfalt wordt voorzien, is na de vergadering van de gemeentelijke commissies voor gemeentwerken en financiën nog ongewis. De leden van beide comissies hadden daar een andere mening over, zo bleek bij de be raadslaging. In de commissie Gemeentewer ken was het vooral de CDAer J. Veneklaas die z'n verbazing er over uitsprak, dat op een industrieter rein fietsstroken worden aange legd, waardoor de schooljeud, van en naar de scholengemeenschap als het ware 'gedwongen' wordt via deze weg te rijden. „Fietsers horen niet thuis op een industrieterrein". Veneklaas voelde er meer voor om voor de Keizersweg een fietsver- bod in te stellen. Veneklaas kreeg steun van L.H. Rensen (WD) en en Ter Schure (GB). Zij zagen dan ook weinig in het voorstel van b en w. Alleen het commissielid Mark voort stond zonder voorbehoud achter het voorstel. De tegensputterende commis sieleden hadden ook commentaar op de kosten die het met zich mee brengt, de klinkerstraten te ver vangen door asfalt. Rensen had het zelfs over een 'luxueus' plan. Voorts bevreemdde het hem dat niet eerst met de bedrijven is ge sproken, maar dat de voorlichting achteraf (in een besloten bijeen komst dinsdagmiddag, red.) plaats vond. Wethouder Westerik wees er op dat bij het bedrijvenbezoek vo rig jaar deze zaken aan de orde waren gekomen, en kon de commo tie van de commissieleden niet goed plaatsen. „Wat moeten we nu", riep hij dan ook uit. Aan de hand van de vergadering van de commissie financiën zal hij niet veel wijzer geworden zijn. De commissieleden hielden zich ge heel bij hun financiële leest en stemden in met de extra uitgave van ruim vijftigduizend gulden voor de fietsstroken, al mistte Jan Metsemaker (PvdA) de cijfers over de fietsbeweingen op de keizers weg. Als enige onthield hij zich dan ook van een advies, zodat uiteinde lijk in de raadsvergadering van 28 september het verlossende woord gesproken moet worden. opvang overtreft ruimschoots het aantal beschikbare gastouders. Er is al een wachtlijst en in de nabije toekomst rekent men op nog meer aanvragen. Zo staan er al twee ba by's, die in fabruari pas geboren worden ingeschreven. Coördinatrice mevrouw Anneke Beekman wijst er nogmaals met nadruk op, dat de opvang met per se voor hele dagen is. Veel vaker zoeken ouder oppas voor hun kind voor enkele dagdelen per week of uitsluitend voor één dag in de week. Ook wordt door mevrouw Beekman en haar collega Corrie de Groot vooraf met ouders en gast ouders een gesprek gevoerd om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Wie meer inlichtingen wil kan te recht bij het gastouderburo, dat elke dinsdagochtend van 09.00 tot 10.00 uur en donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur bereikbaar is op telefoonnummer 62755. Langs komen tijdens de openinguren in dorpshuis De Boschkamp kan ook. Ter gelegenheid van de opening van het Winterwerk wordt zondag 13 september om 09.30 uur een oe cumenische dienst gehouden in de hervormde kerk te Holten. Voor gangers zijn pastoor Rademaker van ds A.L. Leerink. De H. Mis in gebouw Irene komt te vervallen, evenals de kerkdienst in gebouw Bethanië in Dijkerhoek. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b. v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 2842 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoom tel. 05486-5 52 54 J Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Het idee is prijzenswaardig, maar de realisatie niet haalbaar, Dat ongeveer zal het antwoord zijn dat Jorgen Voordes zal ontvangen van burgemeester en wethouders in antwoord op zijn verzoek het boerderijtje aan de Aaltinksweg 14 (waar voorheen tuincentrum Mulder gevestigd was) te verbou wen tot theaterzaaltje. Het college heeft afwijzend gerea geerd omdat het pand, eigendom van bouwbedrijf Voordes, gelegen is op het industrieterrein, waar dit soort voorzieningen niet zijn toege staan. Daarnaast is er op gewezen dat er aan een theater zer hoge eisen worden gesteld aan brand veiligheid, wat gezien de staat van het pand hoge kosten met zich mee zal brengen. Ook inzake de par keergelegenheid en de verkeers veiligheid zet men grote vraagte kens over de haalbaarheid. B en W wijzen er voorts op, dat er in Holten twee accomodaties zijn (dorpshuis en De Schure) waarin kleinschali ge voorstellingen gehouden kun nen worden. De gebruikersraad van dorpshuis De Boschkamp zal door wethou der Dalhuisen uitgenodigd worden mee te denken hoe het beste het nadelig exploitatiesaldo van het dorpshuis weggewerkt kan wor den. Voor het eerst sinds de opening in 1989 vertoont het saldo een klein tekort en voor volgend jaar wordt door de aanstaande verbouwings- werkzaam van het gebouw even eens een tekort verwacht. Volgens wethouder Dalhuisen blijft de verhuur van de ruimten aan derden, buiten de vaste ge bruikers om, wat achter bij de ver wachtingen. Toch wil men niet overgaan tot verhuur van het dorpshuis voor bruiloften en par tijen om de kas te spekken en hoopt hij samen met de gebrui kersraad tot een creatieve oplos sing te komen. Kratje 24 flesjes Vanaf 8 september is de Postzege lactie van het Rode Kruis gestart. De verkoop vindt plaats in het postkantoor en de Rabobank. De toeslag is geheel bestemd voor de plaatselijke afdeling.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1