Mammoetkalf Sally ten doop gehouden Openbare kan gaan bibliotheek uitbreiden 16.49 Mexicaantjes spelen op de Vrije Markt Vuurwerk sluit Wijnavond af SU Ook serieuze noot bij Bloasfestival Gedeelte Rörikstraat wordt opgeheven „DE BIESTER" ?R STAL Rabo kan gaan bouwen Bejaarden sociëteit begint weer Jeugddienst in NH kerk Holten Foutje, bedankt Kratje 24 flesjes Amstel Bier Weer nieuwe gemeentegids U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Zaterdag op Keunefeest listens Nieuwsblad donderdag 3 september 1992 - 44ste jaargang no.36 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1 Gedrukte oplage 3075 Landschap Met gepaste trots presenteerde de gemeente Holten afgelopen week de eerste drie landschap selementen in het buitenge bied, die in het kader van het project klein landschapsonder- houd een grondige opknap beurt kregen van de Soweco. Holten vervult in Overijssel een voorbeeldfunctie, maar dat is geen reden om op de lauwe ren te rusten. Met name de na zorg van eenmaal onder han den genomen percelen baart nog zorgen. Tennis Wat in het voorjaar nog een grootste sportuitwisseling tus sen Holten en Winterberg leek te worden, draaide zaterdag en zondag uit op een bescheiden ontmoeting van alleen tennis sers. Desalniettemin werd het bezoek van de tennisclub uit Winterberg aan de Holtense collega's van de TC Holten een groot succes. Volgens jaar weer, daar was iedereen het over eens. De nieuwste aanwinst van Bos Dierenwereld heeft een naam. Sal ly heet het mammoetkalfje dat sinds kort prominent in het na tuurmuseum op de Holterberg staat opgesteld. Afgelopen vrij dag kreeg Sally bezoek van haar naamgeeefster, mevrouw C.E. Stukker-Van de Ridder. Uit vele inzendingen werd haar suggestie als de meest originele gekozen. Voor de jury gaf vooral de associ atie van Sally met de Sallandse Heuvelrug de doorslag. Temeer daar in de omgeving van Holten inderdaad mammoets hebben ge leefd, getuige ook opgravingen van mammoetbotten bij het Catsmeer. „Ik kwam er eigenlijk meteen op" vertelt de 78-jarige mevrouw Stuk- ker. „En Sally vind ik ook een leu ke troetelnaam voor zo'n mam moetbaby." In een dankwoord sprak ze vervolgens haar bewonde ring uit voor de creatie van Kees Bos. „Het getuigt van liefde voor je vak en voor de dieren." Als blijk van dank voor haar moeite ontving de winnares van het door Bos Die renwereld en het Holtens Nieuws blad uitgeschreven prijsvraagje bloemen en een fraai boek over de plantenwereld terwijl ze tevens gratis een jaar lang het museum mag bezoeken. Van die mogelijk heid maakte zij meteen gebruik, want hoewel mevrouw Stukker in de loop der jaren regelmatig Bos Dierenwereld bezocht, was het er de laatste jaren niet meer van ge komen. Ook de andere suggesties die wij van onze lezers ontvingen, getui gen van de nodige originaliteit. Van Mama's Moetje tot Bospieter, Holberdien, Boschica (naar een oud-bewoner van de Sikken- straat), Mamby, Boho, Marwa, Holtti, Maraoeta, Toeter, Dombo, Holbert, Mirimuk, Mamby en Holt- moet. Reacties De afgelopen weken trok Sally al veel bekijks en oogstte het aan doenlijke mammoetkalfje ook veel bewonderende reacties. Opvallend Kees B°s overhandigt mevrouw Stukker de presentjes van natuurmu seum Bos Dierenwereld en het Holtens Nieuwsblad terwijl Sally vanuü haar vitrine toekijkt. zijn ook de reacties van bezoekers die vanuit hun geloofsovertuiging vraagtekens zetten bij de leeftijd van het kalf dat zo'n veertigdui zend jaar geleden overleed en in een ijsspleet geconserveerd bleef. Met een verwijzing naar de Bijbel waarin de ontstaansgeschiedenis van onze wereld pas zo'n zesdui zendjaar geleden begint, achten ze een leeftijd van veertigduizend jaar onmogelijk. Hoe dan ook, Sal ly is duidelijk een aanwinst voor Bos Dierenwereld. Met de definitieve ondertekening van de koopcontracten voor de panden Stokkers, Pluijgers en Vin cent staat niets meer de nieuw bouw van de Rabo-bank aan de Dorpsstraat in de weg. De provin cie ging onlangs akkoord met de benodigde bestemmingsplanwijzi ging en het college van B en W keurde de bouwplannen goed. Naar verwachting gaat begin vol gendjaar de eerste spade de grond in. De nieuwbouwplannen zullen op de algemene ledenvergadering van maandag 14 september nader worden toegelicht. In het vorige week huis-aan-huis verspreide programmaboekje van dorpshuis De Boschkamp is een foutje geslopen. En wel bij de uren voor ouderengymnastiek die door de SV Bato worden verzorgd. De lessen genoemd onder A worden dinsdag 'smiddags van 15.00 uur tot 16.00 uur gegeven aan de Vrij heidslaan. Afgelopen dinsdag was de eerste les. maar opgave is nog steeds moge^k. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b v in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 J. Spijkerman Poggenbeltweg 17 Haarle tel. 05485-9 52 20 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3. tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De openbare bibliotheek aan de Rörikstraat kan gaan uitbrei den. Naar een ontwerp van Bouwkundig Bureau H. Moezelaar in Heino zal in het plantsoen tussen de Pastoriestraat en de Schoolstraat een aanbouw van zo'n 9x9 meter worden geplaatst die door een glazen hal met het bestaande perceel wordt verbonden. Gevolg daarvan is wel dat het voetpad in het verlengde van de Rörikstraat aan het openbaar verkeer wordt onttrokken. De gemeente Holten wil daaraan meewerken en is ook bereid de benodigde grond te verkopen. In totaal is met de uitbreiding een bedrag van 200 duizend gulden gemoeid dat de Stichting Bibliotheek Holten uit eigen zak kan betalen. roepskrachten op part-time basis (voor in totaal zeventig uur). Bibliothecaresse Marga Schaafs- ma-Meijer, die samen met Karin Pennewaard de leiding over de bi bliotheek heeft, toont zich ver heugd over de nieuwe ruimte. „Vol gens het standaard programma van eisen voor openbare bibliothe ken zouden we nog meer vierkante meters nodig hebben, maar hier mee kunnen we goed uit de voeten. Waarschijnlijk komen in de nieuwe ruimte de romans voor volwasse- De Holtense bibliotheek, die valt orider de Overijsselse Bibliotheek Dienst in Nijverdal, dateert uit 1963 en werd in 1975 al eens uitge breid. De huidige leeszaal met kan toor en toiletgroep beslaat 357 vierkante meter, waar, inclusief doorgang en een kleine serre, dus nog eens 125 vierkante meter bij komt. De collectie telt ongeveer 25.000 banden (boeken, tijdschrif ten en compact discs). In totaal werken in de bibliotheek vijf be- nen te staan, die we dan een stuk overzichtelijker kunnen aanbie den. Nu is het nog zo dat bijvoor beeld de schrijvers met een A veel te hoog in de kasten staan. De uitleenbalie blijft in ieder geval in het bestaande gedeelte omdat Bibliothecaresse Karin Pennewaard en haar collega's beschikken ~ks oJÜTeen extr'a ruimte mor a collectie romans voor volwassenen. poals het er nu uitziet zal de vierde tVijnavond op donderdag 10 sep- ember met een daverend vuur werk worden afgesloten. Vorig jaar (noest dit onderdeel door de grote droogte komen te vervallen, maar fooralsnog lijkt daar weinig kans [p- Dp de Wijnavond laten vele Hol- lense horeca-ondernemers zich fan hun beste kant zien. Er kun nen vanaf 19.00 uur wijnen en an dere dranken worden geproefd cn, al dan niet gratis, van heerlijke hapjes worden gesmuld. Op de Smidsbelt is een groot terras inge richt waar de groep De Vulcano's voor muziek zorgt. In de Dorps straat vindt een braderie plaats met ook oude ambachten en voor de kleintjes draait er de draaimo len. Het afsluitende vuurwerk wordt rond tien uur 's avonds ver wacht. daar de hele bekabeling voor de computers is aangelegd." Holten krijgt in 1993 weer een nieu we gemeentegids. Nu de gemeente in zee is gegaan met het bedrijf Holland Advertising bv (in plaats van uitgeversmaatschappij Suur- land's Vademecum bv) krijgt de informatiegids een jaarlijks karak ter. Binnenkort gaan de aquisi- teurs van Holland Advertising op pad om plaatselijke adverteerders te werven. Tijdens de bouw, die wanneer de procedures over bestemmings planwijzigingen zijn afgerond waarschijnlijk begin volgend jaar kan beginnen, gaat de dienstverle ning van de bibliotheek normaal door. Geschat wordt dat de bouw periode zo'n drie maanden zal zijn, zodat de uitbreiding nog voor de zomer van 1993 in gebruik kan wor den genomen. De Beatrix-boom in het plantsoen en het bijbehorende bankje kunnen gewoon op hun plek blijven slaan. Op dinsdag 8 september start de Bejaardensociëteit Holten weer met haar activiteiten. De eerste bijeenkomst is in gebouw Irene om 14.30 uur Men komt eens in de drie weken bij elkaar om en om in Irene en in De Kandelaar. Gezelligheid en onderling contact zijn het be langrijkst, maar ook komen er sprekers of worden dia's vertoond. Ook staan er spelmiddagen op het programma. Het jaarlijkse reisje is gepland voor 18 mei 1993. In de Hervormde kerk in Holten wordt op zondagavond 6 septem ber een jeugddienst gehouden met als thema Mag het ietsje meer zijn? Voorganger is ds Bijl uit Markelo, medewerking aan de dienst wordt verleend door Eigen Wijs. Aanvang 19.00 uur. Zondag 6 september vormt ook de startdatum vor de Zondagsschool in Holten. Die dag wordt er gestart met een gezellige morgen voor de kinderen. Deze activiteit vindt plaats in de Dorpsschool en begint om 09.30 uur. Kinderen van vier tot twaalf jaar zijn hier weer van harte welkom. Rond 11.00 uur wordt de morgen afgesloten. Zie deze week op pagina 10 AIs lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Seef dat ook eens aai een ander door! I I Naam: Adres: Woonplaats: Geiruik deze bon voor Geeft op als abonnee voor het hit opgeven van een I Holtens Nieuwsblad 1 nieuwe abonnee. n. Dhr. /mevr Inzenden aan: |ltens Nieuwsblad voordnummer 97 h00 VB Enschede Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 Hoewel het Keunebloas-festival op zaterdag 12 september zowel voor deelnemers als bezoekers in het teken van gezelligheid staat, is er wel degelijk een serieuze onder toon te beluisteren. De acht blaas- orkesten met in totaal zo'n 120 muzikanten zullen hun uiterste best doen om in het bezit te komen van 'de Koperen Keun'. In de feesttent op Kalfstermans- weide gaan de deuren zaterdag 12 september om 13.00 uur open en begint de eigenlijke wedstrijd om 14.30 uur wanneer presentator Prins Coen I het startsein geeft. De uitslag wordt tegen 17.45 uur ver wacht. In de tussentijd zetten De Mexicaantjes en De Braandheul- tjes (beide uit Holten), La Bella Bok (de winnaar van vorig jaar uit Albergen), De Heujschudders uit Lemelerveld, De Toggenburgers uit Oldenzaal, De Hengeler Weend Bloazers uit Hengelo, De Unisson Jongs uit Boekelo en De Ramp'n Bloazers uit Ootmarsum hun beste beentje voor. De jury die bepaalt wie met de Koperen Keun 1992 naar huis gaat, bestaat deze mid dag uit Jan Markvoort, Ben Vol- lenbrock, Hans Paalman en Joke Voordes. Tussen de optredens van de dwei lorkesten door treden Holtense ar tiesten op waaronder de prijswin naars van het laatste Holtense Songfestival Rein Hofinan en Joke Vruggink. De toegang is gratis. De zomer mag dan op zijn einde lopen, met de zomeractiviteiten is het nog niet gedaan. Zaterdag 5 september houdt de supporters vereniging van de Holtense Mu ziek Vereniging weer de jaarlijkse Vrije Markt op de Smidsbelt. Van 09.00 uur tot 16.00 uur kan iedereen er terecht voor nieuwe of tweede hands spullen. De ervaring leert dat lang niet alle verkopers een plekje op de Smids belt vinden. Er wordt wel naar ge streefd daar zoveel mogelijk de kraamhandel te situeren. Rondom de kerk en het gemeentehuis is er dan nog plaats voor de handelaren die hun koopwaar op de grond uit stallen. Voor de muzikale omlijsting zorgt dit keer dweilorkest De Mexicaan tjes, dat er ongetwijfeld weer een gezellige happening van zal maken. De HMV-supporters zelf zorgen ervoor dat niemand honger of dorst hoeft te lijden. De hele dag zijn er in de kraam pal voor het gemeentehuis hapjes en drankjes te koop. Voor elk lüat wils zaterdag op de Vrije Markt van de supportersvereni ging van HMV. De organisatoren doen een beroep op alle Holtenaren die hun auto regelmatig achter het gemeente huis parkeren, om de Kerkstraat en de grote parkeerplaats bij Irene zaterdag autovrij te houden zodat de straatverkoop ongehinderd kan plaatsvinden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1