Kakelbond(t) doet het niet zo gek in Holten De Boschkamp uitgegroeid tot ontmoetingsplaats van allure WEEK - IQ 95 Pleegzorg op zoek naar tijdelijke opvang jongeren Titel baron voor Van Coeverden DEZE Nieuw seizoen weer boordevol activiteiten TER STAL Brandt Bier „De Biester" Italiaans restaurant weldra open been woning ^an rand van bebouwing U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Ironica beste van Overijssel Eigen-Zinnig expositie in Boschkamp Reünie Flashback verwacht Postzegels Rode Kruis verkrijgbaar Holtens Nieuwsblad donderdag 27 augustus 1992 - 44ste jaargang no.35 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 'Sploder fees' De Holtenaren kennende, wordt de kritiek niet harop ge uit, maar als Espelo een feest organiseert, wordt de journa listen vaak verweten teveel aandacht te besteden aan de activiteiten uit Splo. Terecht of niet, feit is wel, dat men in Espelo elk jaar weer iets nieuws weet te brengen dat het vermelden waard is. Zo'n fraaie optocht bijvoorbeeld, menig dorp van de omvang van Holten zou er jaloers op kunnen worden. Ook de menselijke marmottenrace viel bij het School- en Volksfeest goed in de smaak. gratis glas I vit/V Het kinderdagverblijf met de ver warrende naam Kakelbond of Ka kelbont - beide namen zijn te vin den op het aanplakbijet, waarmee bekendheid werd gegeven aan de fancy-fair - heeft afgelopen zater dag niet te klagen gehad over be langstelling voor de eerste fancy fair annex rommelmarkt die op het pleintje van het kinderdagver blijf aan de Lageweg werd gehou den. Niet alleen het aantal bezoe kers was verheugend te noemen, ook het aantal spulletjes dat ter verkoop werd aangeboden was voor zo'n eerste keer lang niet on aardig. De fancy fair werd gehou den in samenwerking met de kin derdagverblijven die door de Stichting Catalpa worden geëx ploiteerd in de regio Almelo, zoals Holten, Markelo, Tubbergen en Almelo. Sinds een half jaar 'draait' Kakel bont nu in Holten. Na aanvankelij ke aarzeling door de onbekendheid met het fenomeen kinderdagver blijf, heeft deze manier van kinder- opvang, nu een vaste plaats vero verd in Holten. Het aantal kinde ren dat voor één of meer dagdelen onder de hoede van de gediplo meerde leidsters wordt geplaatst neemt steeds toe, al bestaat de indruk, dat het in een aantal geval len niet zozeer gaat om kinderen van werkende ouders, maar om kinderen waarvoor tot nu toe geen plaats is op de peuterspeelzaal. Hoewel de fancyfair in eerste in stantie was opgezet voor ouders en kinderen van het dagverblijf, kwa men er ook een groot aantal geinte- reseerden een kijkje nemen. Er was van alles te doen, zoals een echte marmottenrace, er werden spelle tjes gedaan en de kinderen konden zich laten schminken en panne koeken eten. De koffie en limonade ontbrak niet. Bij de rommelmarkt en de fancy fair werd door middel van stickers aangegeven voor wie de aanbrengers en deelnemers aan De echte marmotten kwamen in actie bij de fancy fair van kakelbont. de spelletjes de opbrengst wilden bestemmen. Na afloop van het feest kon de kas worden opge maakt. Voor Kakelbont was dat een bedrag va nenkele honderden guldens. Dat bedrag vormt de aan zet voor aanschaf van een (buiten) klimhuis. Het ligt in de bedoeling de fancy fair een jaarlijks terugke rend karakter te geven. )e gemeente heeft nu officieel ver suffing verleend voor de verbou- ving van het winkelpand Schup- )ert aan de Dorpsstraat 31 tot res- aurant. Eigenaar Jos Kamphuis ïad de officiële goedkeuring niet ifgewacht en was reeds eerder men ie verbouwihgswerkzaamheden regonnen. Nu het 'echte' papiertje jinnen is, kan de laatste hand wor- len gelegd aan de inrichting van ien Italiaans restaurant. Kamp- iuis denkt binnen een maand de leuren voor het publiek te kunnen ipenen. pas er in de commissie voor Ruim telijke Ordening nog wel enig com- jnentaar te beluisteren of er nu wel bfniet een woning gebouwd mocht porden op het terreintej aan de kalpolsweg tijdens de aanleg van Se Al een (tijdelijk) kantoor van Rijkswaterstaat stond, tijdens de raadsvergadering ging de afwij- png door het college van B en W tonder op of aanmerkingen onder jle hamer van locoburgemeester kenk Westerik door. bat is een streep door de rekening ran H.F. Oolbekkink, die op dit berceel grond een woning wilde bouwen. De raad is echter met Ben p van mening dat de bouw van een poning op die plek het begin kan pjn van sluipende uitbreiding van Ëolten aan de randen van het dorp fn dat wil men beslist voorkomen. Wie een aantal jaren geleden in Holten had verteld, dat dorpshuis De Boschkamp de 'grootste club' van Holten zou worden, zou met de nodige scepsis worden bekeken. Optimis ten, waaronder zeker geschaard moet worden wethouder Wim Dalhuisen, hebben steeds geloofd in het welslagen van het dorpshuis. Met gepaste trots kan de wethouder dan ook in het voorwoord van het nieuwe programmaboekje voor het sei zoen 1992-1993 van De Boschkamp verklaren dat het Holtense dorphuis uitgegroeid is tot een ontmoetingsplaats van allure, waarmee een gemeente met een omvang van Holten met een uitzonderlijk goede positie innneemt, zoals hij met 'gepaste trots' vermeldt. Toch was niet alles rozegeur en' maneschijn. Zo bleek de open ont moetingsruimte op papier een leuk idee, maar in de praktijk ergenden de gebruikers zich mateloos aan het gerammel van de kopjes in de keuken en bleek ook de ingang niet zo'n succes. De ventilatie is, zeker in de zomermaanden, is bepaald problematies. Door de gemeente worden nu enkele verbeteringnen aangebracht. De gevraagde uit breiding blijft evenwel achterwege nadat De Lathmer had besloten het gebruik van de ruimten niet verder uit te breiden. Daardoor ontbrak een financiële onderbou wing voor verdere uitbreiding. Aanpassen Door de relatief beperkte ruimte is de Stichting voor Sociaal en Cul tureel Werk Holten gedwongen bij het aanbod van activiteiten keuzes te maken. „We hebben idee'ën ge noeg. maar de ruimte ontbreekt", aldus Herman Kampman, die er aan toevoegt, dat zelfs op de onren dabele uren de lokalen tegenwoor dig goed bezet zijn. „Desondanks kan Socuwe weer een aantal nieu we cursussen aanbieden, naast de bestaande, die hun waarde in de loop van de tijd hebben al bewe zen. Zo is er, in navolging van de teken en schildercursussen voor ouderen, waar altijd veel belang stelling voor bestaat, er nu een Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Naam: Adres: Woonplaats: Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr./mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 cursus tekenen en schilderen voor tieners. Voor kinderen is er dit jaar ook voor het eerst een cursus bloemschikken. De dansles voor ouderen heeft z'n vaste groep deel nemers. Nieuw is de dansles voor geestelijk gehandicapten. Eens per twee weken zal Ben Vollebrock de jongens en meisjes de eerste beginselen van de Engelse wals en quickstep bijbrengen. Holtenaren houden van hun dorp, dat bleek vorig jaar bij de cursus Leer me Holten, kennen, die op initiatief van de Oudheidkamer Hoolt'n werd georganiseerd. Daar om worden opnieuw zes bijeen komsten belegd, waarin aandacht wordt besteed aan geologie, arche ologie en dialect rond de ontwikke ling van Holten. Daarnaast is er een cursus familiegeschiedenis, waarin mensen die hun familiege schiedenis willen uitzoeken op weg worden geholpen. De magnetron heeft ook in Hol tense huishoudens zijn intrede ge daan. Om er op de juiste mapier mee om te gaan blijkt in de prak tijk nogal eens tegen te vallen. Daarom wordt er in De Bosc hkamp een cursus magnetronko- ken gegeven. In drie lessen leert men de fijne kneepjes. Voor de cul tuurliefhebbers is er de cursus Westeuropese kunstuitingen door de eeuwen heen. Een serie lezingen over beeldende kunst, schilder kunst, literatuur, mode en muziek. Dat het dorpshuis een ontmoe tingsplaats is geworden, blijkt ook wel uit de animo voor het 'noa- Het open huis van dorpshuis De Boschkamp kan ook dit jaar vast weer rekenen op veel belangstel ling van de Holtenaren. bem', waarin op zondagochtend een leuk programma wordt gebo den. zo zal op 8 november bij de eerste Noabem de bekende confe rencier Gait oet 't Klooster zal op treden. Veel verwacht men ook van de creatieve kerstweek, waarover men uitgebreid kan lezen in het programmaboek) e. Open huis Evenals vorig jaar, wordt het sei zoen van De Boschkamp geopend met een open huis, waarin clubs en veremgigingen die onderdak heb ben gevonden inb het dorpshuis acte de precense zullen, zoals het volwassenen onderwijs, de mu ziekschool, Socuwe, de Lathmer, het ouderenwerk, Profoto, tiener werk, peuterspeelzaal em gastou- derburo. Vrijdag 4 september 's avonds tussen zeven en negen uur zijn alle Holtenaren welkom. Te vens bestaat dan de mogelijkheid om zich aan te melden voor de cursussen en actviteiten. De heer W. Otten uit Hilversum, in de tijd dat hij in Holten woonde een regelmatigde medewerker aan het Holtens Nieuwsblad, heeft destijds ondermeer geschreven over het adellijke geslacht Van Coeverden, waarvan thans nog een aantal leden in Holten en naaste omgeving woonachtig is. In De Nederlandsche Leeuw, het maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, van mei-juni 1992, las hij, dat bij Ko ninklijk Besluit van 3 december 1991, nr. 91.006315, voor Jonkheer Frederik Willem Wolter Hendrik van Coeverden en zijn wettige af stammelingen in mannelijke lijn de titel baron en barones erkend is. De begunstigden behoren tot één van de oudste adellijke fami lies van ons land. De tital baron die door hun voorvaderen voor 1795 in de maatschappij werd gevoerd, is dus nu, bijna twee eeuwen later, in de familie teruggekeerd. Het is voor het eerst sinds 1898, dat een dergelijke adelsgunst is verleend. De secretaris van de Hoge Raad van Adel, de heer mr. O. Schutte, Nassaulan 18, 2514 JT 's-Graven- hage, is volgens de heer Otten on getwijfeld bereid en in staat leden van het genoemde geslacht desge vraagd in te lichten omtrent de consequenties van gemeld Ko ninklijk Besluit. Veel mensen zullen zo direct na de vakantieperiode niet direct de pet naar hebben staan. Toch vraagt de de Centrale voor Pleegzorg nu al om nieuwe pleegadressen. Ze zoekt adressen die een kind of een jongere, die in de knel zit of dreigt te komen, onderdak willen bieden. De aanleiding varieert per pleeg kind; spanningen thuis ten gevol ge van werkloosheid, ziekenhui sopname van een ouder, conflicten tussen ouders en kind. Een tijde lijk ander thuis kan hen door die meestal toch moeilijke periode heenhelpen. Het gaat daarbij nog al eens om kinderen wier leven niet bepaald van een leien dakje is ge gaan. Nare ervaringen, die de taak van de pleegouders er niet eenvou diger op maken, maar zeker wel zo zinvol. Als een goede voorbereiding op het pleegouderschap biedt de Centra le een degenen, die na een eerste algemene voorlichting door willen gaan, een gedegen voorbereiding aan. De onderwerpen die geduren de de bijeenkomsten worden be- halden zijn onder meer: wat bete kent het voor de huisgenoten om het huis met pleegkinderen te de len? Hoe reageren de buren en fa milie op de komst van een pleeg kind? Wat hebben de kinderen, die in de pleegzorg komen meege maakt? Hoe is de samenwerking met de ouders en de begeleidende instelling? Niet alleen gehuwden komen in aanmerking om als pleegezin op te treden, ook samenwonenden, met of zonder kinderen of alleenstaan den zijn welkom. Wie belangstel ling heeft kan een informatiepak ket aanvragen op tel 05700-12248. Het tweejarige tuigpaard Ironica, eigenaar B. Stegeman, Borkelds- weg 10, is afgelopen zaterdag tij dens de Nationale Tuigpaarden- dag in Ermelo tiende geworden in de rubriek tweejarige merries. Door dit resultaat werd zij tevens het best geplaatste tuigpaard van Overijssel. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stich tingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel.05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Zie deze week op pagina 10 In de ontmoetingsruimte van dorpshuis De Boschkamp wordt van vrijdag 28 augustus tot en met vrijdag 25 september onder de ti tel Eigen-Zinnig een tentoonstel ling gehouden van kunstwerken die gemaakt zijn door ruim dertig verstandelijk gehandicapten uit de leefgemeenschappen De Lath mer in Wilp, Groot Schuylenburg uit Apeldoorn en de dagverblij ven voor ouderen het Matenveld, Apeldoorn en 't Los Huus te Epse. De tentoostelling wordt vrijdag middag om half vier geopend door wethouder WJ. Dalhuisen. Het idee voor Eigen-Zinnig met werk van artistiek aangelegde ver standelijk gehandicaptent komt voort uit het Regionaal Overleg Zwakzinffingenzorg Oost-Veluwe. De tentoonstelling heeft inmiddels een permanent karakter gekregen. De opbrengst is bestemd voor de bezigheidscentra binnen de ver schillende instellingen. De tentoonstelling is op werkda gen te bezichtigen tussen negen en vijf uur. De roemruchte popformatie uit de begin jaren '80 Flashback, heeft plannen om medio december een reünie te organisen. De voormalige zanger en drummer kwamen elkaar in Amsterdam te gen, waardoor het balletje ging rol len. De onderhandelingen met Jos Kamphuis van 'dancing De Waag zijn in een vergevorderd stadium. Volgens een woordvoerder van Flashbakc gaat het een groots spektakel wo4den met support act, gast DJ's en een Lasershow. Van 8 tot en met 30 september geeft de PTT drie speciale Rode Kruis-zegels met bijslag uit. Een daarvan symboliseert het werk van het dit jaar 125-jarige Rode Kruis en haar vrijwilligers uit. De andere twee postzegels symbolise ren de moelijke omstandigheden waarin veel van het Rode Kruis werk wordt verricht en de herken baarheid van de Rode Kruis-vlag als symbool voor hulp. De extra paar dubbeltjes per zegel is be stemd voor humanitaire hulp aan noodlijdenden in de wereld. De postzegelactie wordt ondersteund met een tentoonstelling in het PTT-museum in Den Haag. Die loopt tot 22 oktober.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1