Holten is het feesten nog lang niet moe Holtense Wijnavond 't begin van lang feestelijk weekeinde Holtens Nieuwsblad, Keunefeest 'topper' van 't jaar WEEK 17.30 DEZE Holtens Fonds zet zich in voor jeugd Papua New Guinea TER STAL „DE BIESTER" omvangrijke klus af Eendracht jubileert Horeca protesteert met succes tegen afsluiting Lezing door Belgische bierbrouwer Raad rondt Twee feesten: HHV en Keunefeest slaan handen ineen Dommelsch Uontvangt een fraaie BON Uitgebreid programma met voor elk wat wils Holtens Nieuwsblad donderdag 20 augustus 1992 - 44ste jaargang no.34 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Triathlon Even leek het er zaterdag middag op, na afloop van de offieiele wedstrijd van de Su per prestige atleten, de belang stelling wat wegebde op de Smidsbelt. Maar toen de Hol- tense atleten op weg waren naar de finish op de Smidsbelt, stond Holten weer rijendik om hun 'helden' aan te moedigen. Holbatheo De publieke belangstelling viel een beetje tegen bij de jaar lijkse paardenfokdag van Hol batheo. Desondanks heerste er weer een gezellige sfeer op het terrein van Het Bonte Paard. Holten feestensmoe? Daar leek het beslist niet op dinsdagavond op de laatste van de drie Hoolter Oam'de van het vakantieseizoen '92. Tot in de zeer late uurtjes was het beredruk op de Smidsbelt bij Zum Hoolter Bock. Daarbij opge teld het uitstekende gehalte van het songfestival en het professio nele optreden van Saskia en Serge en organisator Dick Plekkenpol kan terug kijken op een geslaagde avond. Nu nog op tijd beginnen en op tijd eindigen en het feest is compleet. De jury, onder leiding van Gert Jan van 't Holt, had met het bepa len van de prijswinnaars dit keer weinig tijd nodig. Unaniem kwam de jury tot de conclusie dat groep The Strike Six met kop en schou ders boven de overige kandidaten uitstak. De persvertegenwoordi gers waren het daar roerend mee eens, zodat de groep ook de per sprijs in ontvangst mocht nemen. Eveneens unaniem werd de tweede prijs toegekend aan een 'oude be kende' Joke Vruggink uit Espelo, tegenwoordig woonachtig in Mar- kelo. De publieksprijs ging naar Henk Meuleman, die een fraaie, zeer zuiver gezongen parodie lever de op Mieke Telkamp's crematori umhit,, Waarheen, waarvoor. De aanmoedigingsprijs ging naar Rein Hofman uit Holten. De groep The Strike Six betaat uit zes studenten van de Hogere Landbouwschool uit Dronten, die sinds een jaar in de zesmansforma- tie optreden en geheel zonder mu zikale ondersteuning zingen. De jury, waarin naast Van 't Holt ook zitting hadden Albert van de Maat, Jan Oosterkamp, Herman Stuk- ker, Derk Jan Schooien en de di recteur artiestenbureau BVM, was vol lof over de kwaliteit van twaalf kandidaten van het Songfestival. „Duidelijk beter dan vorig jaar". Drievoudig pnjsWinnaares Elly II- brink had dit jaar de pech, dat zij als eerste de rij moest openen. Wel- The Strike Six leverde een uitstekend staaltje a capella zang. licht was ze daardoor wat te ge- klopje was er voor de pas zestienja spannen. Een opsteker om toch rige Ilse de Lange uit Almelo, die vooral door te gaan kreeg Rein toch maar de moed had om voor Hofman, dit keer optredens als de z'n groot publiek op te treden. De Holtense Elvis, had duidelijk ge- showband Alpha uit Enschede on- werkt aan zijn presentatie, evenals dersteunde vakkundig de deelne- Joke Vruggink die qua podiumge- mers, al kon de eigen zanger van de bruik en aankleding hoge ogen band nog wel wat zangles gebrui- gooide bij de jury. Een schouder- ken. De gemeenteraad zal in de eerste vergadering na het zomerreces op maandag 24 augustus een om gangrijk klus afronden. Dan zal het nieuwe bestemmingsplan buiten gebied worden vastgesteld. Een groot aantal belanghebbenden hebben wijziging gevraagd. Een aantal daarvan zijn gehonoreerd, anderen zijn afgewezen. Verder staat op de agenda onder meer de jaarrekening 1991 van de Stichting Openbare Bibliotheek, de aankoop gronden voor het be stemmingsplan Lukensveld, een advies over het bezwaarschrift van J. Veneklaas Slots tegen weigering van de rietsubsidie en een be zwaarschrift van H.F. Oolbekkink tegen weigering van de bouw van een woning aan de Aalpolsweg. De vergadering van de gemeente raad begint om half acht. De jaarlijkse actie voor het Holtens Fonds voor Internatio nale Hulpverlening zal dit jaar gehouden worden van 23 au gustus tot en met 30 augustus. De gelden komen ten goede aan de hulpverlening door Berend Soer. De oud Holtenaar Berend Soer heeft vanaf 1952 gewerkt in het onderwijs in het voormalig Ne derlands Nieuw Guinea. Na de overname door Indonesië is hij naar het aangrenzende Papua New Guinea (het voormalig Au stralisch Nieuw Guinea) ver trokken. Samen met anderen (o.a. Annie Dommerholt), pro beert hij zich daar in te zetten voor medemensen die zich niet konden voegen onder het Indo- nesich bewind en gevlucht zijn naar Papua New Guinea. Het gaat om omgeveer 10.000 vluch telingen. Berend Soer schrijft Twee evenementen op één en dezelfde dag lijkt zo op het oog een beetje teveel van goede, maar in Holten betekent het alleen maar een verhoging van de feestvreugde. Dat staat tenminste de organisatoren voor ogen van activiteiten op donderdag 10 september. De Commissie Verkoopbevorderende activiteiten van de HHV organiseert op die avond de inmiddels al weer traditie geworden Wijnavond en de Commissie Keunefeesten van de carnavalsvereniging De Fienpreuvers start op die avond in de feesttent op Kalfstermensweide het Keunefeest, dat tot en met zondag 13 september ongetwijfeld heel Holten weer op z'n kop zal zetten. Het begrip Wijnavond mag vol- best wat ruimer genomen worden, gens woordvoerder Albert Rei- „Men moet het meer zien als een naardus van de HHV-commissie preuverië, waarbij niet alleen nieuwe soorten wijn, maar ook lekkere hapjes gepresenteerd worden", zo verklaart hij. Centrum van de wijnavond is de Smidsbelt, waarop onder een over kapping acht tot tien themadeel nemers het publiek zullen uitnodi gen kennis te maken met hun nieuwste producten. Vanzelfspre kend komt er op het plein een ge zellig terras. Voor de live muziek zorgt de in Holten goed bekende band de Vulcano's. Braderie Gelijkertijd wordt er in de voor het verkeer afgesloten Dorpsstraat - tussen Stationsstraat en Kolweg - een braderie gehouden. Naast de Holtense middenstand en enkele non-profitorganisaties zoals bij voorbeeld het Rode Kruis, zullen een twaalf tot zestien beoefenaars van oude ambachten demonstra ties geven. Niet alleen de midden- het volgende: „Er wordt voor het allemodig- ste gezorgd, maar er is geen on derwijs, behalve dat wat geor ganiseerd wordt door een enke le onderwijzer onder de vluchte lingen. We sturen zo nu en dan wat lesmateriaal. Daarom pro beren ze in contact te komen met kennissen en familie die hier al langer wonen, zodat de kinderen tenminste een norma le schoolopleiding kunnen vol gen. Veel pleegouders komen al spoedig in moeilijkheden, voor al als ze veel kinderen in huis nemen. Dit door de hoge school gelden en de hoge prijs van het levensonderhoud hier in Papua New Guinea. Annie Dommer holt en ik hebben gedaan wat we konden, maar veel is het niet. Als Holten voor deze men sen een aktie onderneemt, zou dit een grote zorg van ons afne men". Gratis proeven van allerhande lekkere hapjes vormt een van de attracties van de Holtense Wijnavond. Zie deze week op pagina 8 standers mogen op de braderie hun waren aanprijzen, ook voor andere Holtenaren staat deelname aan de braderie open. Wie een kraam wil huren of nadere inlich tingen wil, kan terecht bij H. Steu- neberg, tel 64122 of bij W. de Maag, tel 63586. Vuurwerk Maar hiermee is het programma nog niet ten einde. In de feesttent op Kalfstermansweide, waarin het Keunefeest zal plaats vinden kun nen de autoliefhebbers donderdag 10 september van vier uur 's mid dags tot twaalf uur 's avonds te recht bij een auto presentatie door zes Holtense Bovag-automobiel- vond wordt weer afgesloten-onder bedrijven, de firma's Baltes, Pots, voorbehoud in verband met even- Schuppert, Paalman, Dries Wil- tuele droogte - met een fraai vuur- lems en Rouwenhorst. De wijna- werk, dat afgestoken wordt op het parkeerterrein van Albert Heijn. Schietvereniging De Eendracht herdenkt dit jaar het veertigjarig bestaan. Ter gelegenheid daarvan wordt op zaterdag 22 augustus 's middags van drie tot vijf uur een receptie gehouden in de nieuwe schietaccommodatie, ingang Kerkhofsweg 7. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 De vorige week in de gemeente lijke advertentie in het Holtens Nieuwsblad aangekondigde weg- en rioleringswerkzaamhe den op het kruispunt van de Deventerweg en de Dorpsstraat en de aanleg van de rotonde, zijn niet maandag 24 augustus begonnen, zoals de weggebrui ker reeds heeft kunnen consta teren. Op drigend verzoek van de horeca ondernemers op de Burg. v.d. Borchstraat en de Holterberg, is het begin van de werkzaamheden verschoven tot na de vakantieperiode. De firma Krekel zal nu op maandag 7 september beginnen. Een en ander betekent, dat de werkzaamheden ook later zul len zijn afgerond. Naar verwach ting zal het kruispunt in de tweede helft van oktober weer voor het verkeer worden open gesteld. Tot die tijd wordt het verkeer van en naar richting De venter door de Dorpsstraat om geleid via de Larenseweg. De wielercaravaan van de Prof ronde van Nederland kon door dit uitstel afgelopen woensdag, zonder problemen gebruik maken van de route door het dorp. Op uitnodiging van het Holtens Biergenootschap zal de Belgische bierbrouwer Van Eecke donder dag 27 augustus een lezing annex diapresentatie verzorgen. Van Eecke is ondermeer brouwer van het Hommelbier en Kapittel bier. Natuurlijk wordt er niet ge luisterd, maar kan het Belgische bier ook geproefd worden. De lezing, die gratis toegankelijk is voor alle belangstellenden, wordt gehouden in eetcafé het Klavier en begint 's avonds om acht uur. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 Het eerste Keunefeest, dat vorig jaar werd gehouden ter gelegen heid van het 22 jarig bestaan van de De Fienpreuvers was zo'n door slaand succes, dat 'heel' Holten er nu nog niet over is uitgepraat. Voor de organisatoren voldoende reden om het Keunefeest tot een vast onderdeel te maken van de activiteiten van de carnavalsver eniging. In vergelijking met het Keunefeest van 1991 heeft men het aangedurfd het programma uit te breiden. Niet alleen duurt het feest een dag langer, ook wordt samengewerkt met andere instan ties voor de invulling van het tota le programma. Gezien het pro gramma, wordt het ongetwijfeld in het toch al met veel activiteiten verwende Holten de 'feesttopper' van het jaar. Zoals wij reeds meldden, wordt op donderdag in de feesttent een auto presentatie gehouden door zes Holtense garagehouders. Vrijdag 11 september maken alle basis scholen gebruik van de feesttent op Kalfstermansweide. In samen werking met de Culturele Raad Overijssel, die het programma ge- deel teijk subsidieert, treedt het muziektheater Smorgasbrod op. Dit theater brengt een non-stop muziekprogramma met liedjes, versjes en gedichten uit de hele wereld. De kinderen worden door de artiesten actief betrokken in het geheel. Er worden twee voorstellin gen gegeven, 's morgens voor de lagere groepen en 's middags voor de hogere groepen. De voorstellin gen zijn alleen toegankelijk voor de basisschooljeugd en hun bege leiders. Het Keunefeest wordt op vrijdag om vier uur voortgezet met het 'bedrijvenborreluurtje'. Holtense bedrijven, zaken en dienstverle nende instellingen met personeel zijn hiervoor aangeschreven door de Commissie Keunefeesten. Imid- dels hebben zich al een flink aantal ondernemers gereageerd. Het ge heel wordt muzikaal ondetrsteund door live-muziek. De kosten voor deelname inclusief buffet bedra gen een tientje. Bedrijven/instell- lingen die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dit alsnog doen via de ontvangen aanmel- dingsstrook. Nadere informatie bij J.H. ten Velde, tel 61850. De (beslo ten) avond duurt tot 18.30 uur. Sallandse avond Regionale artiesten schitteren vrijdagavond op de Sallandse avond. Het programma wordt gepresenteerd door Harm oet Riessen. Verder optredenden zijn Dika van de Wierdense Re vue, Mans en Graads, De Hölle- boer. het Twents Blaasorkest en als klapper van de avond Arne Jansen, bekend van zijn meisje met je rode haren. De toegangs prijs bedraagt een tientje in "de voorverkoop. Kaarten aan de tent vijftien gulden. Gehandhaafd in het Keunefeest is het dweilorkesten Bloasfesti- val om de Koperen Keun dat zaterdagmiddag wordt gehou den. De toegang is gratis, 's Avonds is dan de Nationale Ar tiestenavond met Henk Wijn gaard, Annie Schilder (ex-BZN) en het orkest Superfly. De toe gangsprijs voor deze avond is twaalf en halve gulden in de voorverkoop, aan de tent zeven tien en een halve gulden. Zondagmorgen als afsluiting van het Keunefeest is het früh- schoppen van half twaalf tot drie uur. Optredende orkesten zijn de Lutter Muzikanten en de Enschlander Musikanten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1