Saskia en Serge in Zum Hoolter Bock Holten in startblokken voor sportmanifestatie van het jaar Marmottenrace Splo hoogtepunt volksfeest Profronde mijdt nieuwe obstakels in route Holten Honderden vrijwilligers in touw Triathlon Holten 18.49 „De Biester' Veel animo voor MAC motortocht Fietspuzzel- ocht CJV kantoor HN Zwennie succesvol in Barchem Verkoop van veulens bij Holbatheo Grondruil Mengunie gemeente Dinsdag 18 augustus op Smidsbelt: /i lecreatiewerk Onderscheiding n goud voor ttud-Holtenaar Grolsch 24 pijpjes Holtens Nieuwsblad donderdag 13 augustus 1992 - 44ste jaargang no.33 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Boeren Domme vragen, Intelligente vragen, het maakte de Holtense boeren tijdens Dagje De Boer Op niets uit. Uitgebreid werd ingegaan op de milieu-aspec ten, melkquota's, ruilverkave ling, scharrelkippen en andere zaken die door de geïntereseer- de bezoekers aan de landbouw bedrijven aan de orde werden gesteld. Feesten Wordt Holten zo langzamer hand niet feestmoe, vragen wij ons af. Deze week aankondigin gen van tal van evenementen. Volgende week volgen er nog ee aantal zoals Wijnavond en Keu- nefeest. Het duo Saskia en Serge is de publiekstrekker Zum Hoolter Bock, die dinsdag 18 augustus wordt gehouden in het kader van de Hoolter Oam'de. Nauwelijks bekomen van de druk te rond het Internationaal folklore- festival, tekenen de mensen van de Holtense Boerendansers weer voor een gezellige avond op de Smids belt met als hoogtepunten natuur lijk het jaarlijkse Hoolter songfes tival, dat voor de vijfde keer wordt gehouden en een optreden van de artiesten Sakia en Serge Er hebben zich dertien kandidaten aangemeld voor het songefestvial, waaronder vier nieuwelingen die voor het eerst op het podium zullen komen. Het belooft dit keer erg spannend te worden en de winna res van het vorig jaar Ely Ilbrink zal het dan ook heel erg moeilijk krijgen om dit jaar de titel weer mee naar Gelselaar te nemen. De zangers en zangeressen kunnen ook dit jaar weer rekenen op een muzikale ondersteuning van live muziek, die dit keer verzorgd wordt door de Alpha-showband uit Enschede. De deelnemers zullen niet zomaar zondermeer 'in het diepe' worden gegooid, maar krij gen de gelegenheid om een keer van te voren met de band te oefe nen. Omstreeks half elf zal de (on afhankelijke) jury, waarin zitting hebben een aantal bekende Holte naren, zich terugtrekken voor be raad en zal het duo Saskia en Serge een ongetwijfeld spetterend optre den verzorgen. Naast de oude suc cessen uit vroeger jaren hebben zij zich tegenwoordig gespecialiseerd in country and westernmuziek. Met zo'n 600 zitplaatsen is er vol doende ruimte, om het programma goed te volgen. De leden van De Holtense Boerendanes zorgen dat er die avond een drankje gedron ken kan worden. Zoals gewoonlijk is de entree voor Zum Hoolter Bock gratis. Het feest begint om zeven uur. Het bekende duo Saskia en Serge is tegenwoordig helemaal country en westerntoer. Óndanks de tropische hitte, trok fte Holterbergrit voor motoren van MAC De Holterberg zondag (och nog zo'n 178 deelnemers. vanaf negen uur kon gestart wor pen vanaf 't Stuurhuus aan de Beu- sebergerweg voor twee afstanden, 80 en 200 kilometer. De tocht ging iia binnenwegen naar Rijssen, Al- foelo, Denekamp, Enschede en puurse. De grootste ploegafvaar- jliging was van de motorclub de fintrappers uit het Drentse De Wijk. Zij wonnen daarmee de be ier. Tevens waren er bekers voor 8e jongste en oudste deelnemer. De jongste was F.N. Barendregt uit pe Wijk, de oudste deeelnemer was pe 82 jarige heer L. van de Starre lit Den Haag die met zijn echtge note als duopassagiere deel naam lan de tocht. Verder waren er mo- brrijders uit het gehele land en uit België. :JV de Vriendenschaar start zon- ag 23 augustus het nieuwe sei- oen met de jaarlijkse puzzel tocht oor donateurs, leden en andere elangstellenden. )e inschrijving is tussen 13.00 en 3.30 uur bij gebouw Irene aan de loschkampstraat. De kosten be- ragen 2,50 per persoon. 'ot onze spijt hebben wij de agen- a voor het Interkerkelijk recrea- iewerk op de Borkeld deze week iet ontvangen. Belangstellenden unnen zich wellicht informeren ia het aanplakbiljet bij het VVV antoor. >e oud-Holtenaar H. J. Klein Hors- lan, montagecoördinator bij het lmelose bedrijf Rossmark-Van ijk Boerma Waterbehandeling vrijdag 31 juli onderscheiden iet de eremedaille in goud, ver- onden aan de Orde van Oranje assau. De zestigjarige Klein Hor- ïan kreeg de koninklijke onder- iheiding vanwege zijn veertig ja- g dienstverband, e heer Klein Horsman trad in )52 in dienst als chef voorberei- ing bij het Almelose bedrijf. Bo ndien was hij waarnemend chef Dor de mechanische- coating- en unstofafdeling. Sinds 1975 is lein Horsman als montagecoör- inator verantwoordelijk voor eertig werknemers. Tevens is hij istructeur van het Nederlands In- tuut voor Lastechniek aan de Al- imene Technische School te Al- lelo. verband met een persconferen- e buiten Holten is het kantoor in het Holtens Nieuwsblad op aandag 17 augustus van half tien it plm. half twaalf gesloten. Daar- zijn wij weer bereikbaar. De Stichting Triathlon Holten staat letterlijk en figuurlijk in de startblokken voor de omvangrijkste sportmanifestatie van het jaar in Holten. De organisatoren kunnen zaterdag 15 augustus ook dit keer weer rekenen op de medewerking van zo'n vierhonderd vrijwilligers, zonder wiens inbreng de triathlon niet tot stand zou kunnen komen. Reken daarbij nog de medewerking van de Holtense middenstand, die zaterdag hun winkels achter de dranghekken ziet verdwijnen en niet te vergeten het Holtense publiek dat ongetwijfeld weer zich massaal op de been zal zijn en het kan niet anders of de triathlon is op voorhand als geslaagd te noemen. Sportief gezien valt of staat het succes van de triathlon met de deelname van de atleten. De wed strijd in Holten is een van de weini ge in het land waar geen startgeld wordt betaald om bekende triath- leten aan de start te krijgen. Des ondanks komt men graag en kan men weer genieten van uitsteken de sportprestaties. Voor dee eerste groep van de Super Prestige klinkt om twee uur in recreatiebad Twen- haarsveld het startschot. Drie Hol tenaren, Ton Hofhuis (213), Jannie Vasters (264) en Han Muizebelt (327) komen in de wedstrijdklasse aan de start, waarbij Jannie goede kans maakt op een uitstekende klassering. De meeste belangstel ling gaat echter ongetwijfeld naar de Hotlenaren die later op de mid dag aan hun wedstrijd zullen be ginnen in dee recreatieklasse. Vo rig jaar werd voor het eerst de starttijd voor deze deelnemers la ter op middag gesteld, zodat zij meer aandacht konden krijgen. „Dat bleek een gouden greep", zo vertellen eendrachtig Peter Cor- stanje en Wim Brinks van de Stich ting Triathlon Holten, „het was een gok die uitstekend is uitge pakt. Het publiek bleef tot de laat ste loper (Henk Keizer) door de finish ging. Daarom hebben we dit jaar, om de Holtense deelnemers nog herkenbaarder te maken, aparte startnummers in verschil lende kleuren ingevoerd. De Hol tense deelnemers aan de kwart tri athlon, met als grote kanshebbers op de Holtense titel weer Wim Tul- Ier en Jan Metsemakers, starten om half zes. Zij hebben gele hesjes met de nummers 001 tot 045e. De achste triathlon, die om half zeven 's avonds aan hun wedstrijd begin nen, zijn herkenbaar aan hun groe ne hesjes en de nummers 901 tot en met 986". In totaal hebben 115 Holtenaren ingeschreven, een deelname als nooit tevoren. Vorig jaar waren het er nog tachtig. „Volgens de organi satoren zijn er onder de deelne mers naast bekende namen als va der, zoon en dochter Klaasses, de famile Van der Spek, Jaap van Doomick, Marinu Baltus en Bert Postma, ook bekende namen aan de start die .hun sporen hebben verdiend in andere sporten. Zo doet met startnummer 035 August Muller mee met de kwart triathlon, en met nummer 044 tenniskam pioene Corine van Iperen. Auto coureur Erwin Docter start met nummer 039. Naast het sportieve gedeelte, zal op en rond de Smidsbelt, waar ook de finish is, het weer ee gezellige boel worden. Twee dweilorkesten, de Braandheultejs en de Mexi- caantjes zorgen 's middags voor een goede stemming. Tegen de avond wordt de muziek overgeno men door The Fullhouse Jazz band, die op het podium, waar 's middags de clown van McDonald de kinderen zal vermaken, het wachten op de 'gladiatoren' zal be korten. De aanwonenden van de fiets- en looproutes zijn inmiddels allemaal schriftelijk op de hoogte gesteld, dat zaterdagmiddag na een uur het parcours wordt afgesloten. Ook de winkels zijn vanaf die tijd per auto nauwelijks meer te bereiken. Daar om nogmaals een oproep om bood schappen zoveel mogelijk vrijdag of zaterdagmorgen vroeg te halen. Dat voorkomt onnodige ergernis. Veel winkels zullen ook zaterdag vroeger sluiten om ook het perso- Jannie Vasters behoort tot een van neel in de gelegenheid te stellen de kanshebbers op een ereplaats deel te nemen aan het triathlon- bij de Super Prestige. feest. Een week eerder dat het traditio- nale laatste weekend in augustus viert Espelo dit keer op 21,22 en 23 augustus het School-en Volks feest. Voor de achttiende keer in successie worden de feestelijkhe den geopend met de revue Splo lot zich wier hóm, die op vrijdag 21 augustus op de planken wordt ge bracht. Het belooft dit keer een bijzonder spektakel te worden. Geen 'ouderwetse' revue, maar dit keer letterlijk en figuurlijk ver maak op hoog niveau. Kaartjes zijn aan de tent verkrijgbaar a vijf gulden per persoon. Na afloop wordt dan nog een gezellig feestje gebouwd met het Madigo Combo. De zaterdag begin als vanouds met de optocht. Vanaf half negen wor den de fietsen, karretjes, lopende groepen én de wagens opgesteld aan de parallelweg tegenover de Bosschool. De kinderspelen beginnen om elf uur, omringd door de draaimolen en het luchtkussen. Beide uiter aard gratis. De volksspelen kennen drie num mers die al jaren meedraaien, te weten om half twaalf het ringste ken, om half drie het gemengd stoelendans en om drie uur een spectaculaire hindemisbaan voor groepen, bestaande uit twee da mes en twee heren. Maar eveneens volgens de onge schreven 'wetten' van Espelo is er weer iets nieuws bedacht. Dit jaar is dat de marmottenrace, die om half twee begint. De menselijke marmottenrace is geënt op de ech te marmottenrace, zoals die tij dens de fancyfair voor de Bos school nog was te zien. Iedere deel nemer moet proberen kruipend en geblinddoekt via allerlei hinder nissen naar een hoog nummer te komen. Opgave voor de spelen is voor iedereen mogelijk tot en met zaterdag 15 augustus bij D. ten Dam (Valeweg), W. Nijenhuis (Vijf- huizenwegO) en W. Tooememan (Okkenbroekseweg). Alles voor twee gulden per persoon, met na tuurlijk prachtige geldprijzen voor de eersten. Zaterdagavond is het dan groot feest met de Spitfires, die ook in Dijkerhoek te bewonde ren waren. Frühshoppen Het feest is daarmee nog niet afge lopen. Tijdens de slotvergadering van 1991 is besloten om het eerst volgende feest uit te breiden met een gezellig samenzijn om zondag ochtend vanaf elf uur een Frühs hoppen te houden, dus een och tendbiertje met koffie en Kreen- tenstoete vooraf, alles gratis, inclu sief de bijbehorende Enschlander Musikantenuit Enschede. Al enke le malen was deze band live op Radio Oost te horen en traden zij op in het Trosprogramma Op goed geluk. De wielerprofronde van Neder land, die verreden wordt in de week van 17 tot en met 22 au gustus, zal ook Holten aandoen. Op woensdag 19 augustus rijdt de wielercaravaan de derde etappe van Hardenberg naar Haaksbergen. Omstreeks 10.34 wordt de wielercaravaan op de Holterberg verwacht, waar een bonificatiesprint voor de ren ners punten zijn te verdienen. In het officele programma van de ronde-organisatie staan nog de bekende route via de Kornn- ginnelaan en Burg. v.d. Borch- straat vermeld, maar deze week werd bekend dat de werkzaam heden aan de rotonde op de kruising van de Deventerweg komende maandag zullen be ginnen. De Rijkspolitie Holten, die zorg moet dragen voor een veilige route, zoekt nu naar een andere oplossing, omdat vanaf de Koninginnelaan rechtsaf het peloton als het ware gelanceerd zou worden op de (te) hoge ver keersdrempels die in de Burg. v.d. Borchstraat zijn aange bracht. Vermoedelijk zullen de renners nu via de Motieweg wor den geleid om dan via de Jeur- linksweg naar de Deventerweg te rijden. Onder het tunneltje door gaat het dan naar de Aal- tinksweg om vervolgens via La- renseweg en Pastoriestraat uit te komen op de Oranjestraat. Bij de rotonde bij de Parallel weg verlaat men dan Holten richting Rijssen. Afhankelijk van de snelheid van het peloton worden de ren ners om 10.41 uur bij de Konin ginnelaan verwacht. De recla- mecaravaan, die dezelfde route neemt als Tie renners, passeert ongeveer een half uur voor de wedstrijdcaravaan. 's Middags is er rond Haaksbergen een 31 kilometer lange individuele tijdrit. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 op de Op het concours, dat afgelopen zondag georganiseerd werd door de Barchruiters in Barchem, be haalde Zwennie Vincent van L en PC de Bergruiters met Everest in het Z springen een tweede prijs. Tevens won Zwennie in het L springen met het paard Etaris de derde prijs. Erik Vincent won met Fugana de achtste prijs in het L springen. Gerrie van Lies met Grafin Jolais werd in de LI dressuur zesde met 127 pnt. IN Enschede behaalde Yvonne Coppoolse met Ammalgaan de tweede prijs in de M2 dressuur met 124 pnt. Liefhebbers van levende have ko men komende zaterdag goed aan hen trekken. In Espelo wordt de jaarlijkse fokveedag gehouden (zie elders in deze krant) en de Paardenfokvereniging Holbatheo houdt op diezelfde dag de jaarlijk se fokdag op het terrein achter café Het Bonte Paard in Dijker- hoek. Vanaf negen uur 's morgens zullen vele fokkers uit de regio hun oude re paarden en veulens weer aan de jury aanbieden, die daar op haar beurt de kampioenen uit kiezen. De trekpaarden ontbreken dit jaar op het programma. Door de con currentie van de trekpaardendag in Den Bosch, was er te weinig aanbod om deze rubriek goed tot z'n recht te laten komen. Daarvoor in de plaats is nu gekomen een verkoop van veulens. Dit is niet bedoeld als veiling, maar als een zaak tussen verkoper en koper. Verschillende veulens van zeer goede afstamming zijn hiervoor reeds aangemeld. Omstreeks half twaalf zullen de veulens aan het publiek worden gepresenteerd. De gemeente Holten en de Mengu nie BV hebben overeenstemming bereikt over een grondruil in het 'At van Holten'. Afgesproken is, dat het oude Travohuisje achter het VW kantoor, dat op gemeen tegrond staat zal worden afgebro ken. De Mengunie zal die grond in het bouwplannen kunnen betrek ken. De woestemij naast het VW kantoor komt in handen van de gemeente en zal worden bestraat

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1