Spatshoppen in teken Europese eenwording De Boer Op wil brug slaan tussen boeren en burgers Rogge maaien op Holterenk Spanning en spektakel op Hoolter Oamd WEEK DEZE TERSTAL Expositie verlengd Dwangsom maatschap Vakantie Socuwe BON Kampioenen Zoetemelk Schuredag "h it: 1» Dorpshuis niet exclusief voor Socuwe Recordpoging biertappen S3 U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Spa citroen 1.49 Spa appel 1.49 „De Biester" Geen hinderwet vergunning voor hobbyboer Dltens Nieuwsblad donderdag 30 juli 1992 - 44ste jaargang no.31 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1.- Gedrukte oplage 3075 Wat zouden de zomerfeesten zijn zonder de deelname van de vertegenwoordigers uit de buurtschappen. Zowel bij het Hollens kampioenschap touw trekken als de nieuw ingevoer de autóped-race, voerden de teams uit Espelo en Dijkerhoek de erelijst aan. Je zal maar het kind zijn van een bekende Nederlander. Dan is zelfs de deelname aan een kermiskoers in Holten goed voor veel bekijks voor jouw persooontje. Dat overkwam Carl Zoetemelk, die met een aantal Franse collega's aan de start verscheen in de Ronde van Holten. Na jaren is de Schuredag weer een aansprekend feest ge worden, dat bezoekers trok uit de gehele regio. Het succes kwam vooral op rekening van de Limburgse groep Rowwen Hèze. Oranjeboombier van een Engelse brouwerij uit Duits ogende pullen van 's lands trots Heineken, sauer kraut und bratwurst van onze oos terburen, een showact van een Belg met een onvervalst Ant werps accent, muziek van de Drentse Hydra's, een groepje ver dwaalde Franse en Engelse toeris ten en travestieten van 'all over the world'. In het jaar van de Eu ropese eenwording leidde de To gaclub de serie Holter Oamde in met een avond die het 'spatshop pen' als centraal thema had. Terwijl de nieuwe Sploder molen zijn rondjes draait en het orkest de Hydra's al vanaf zeven uur de stemming erin brengt, komt de avond traditiegetrouw langzaam op gang. Menig Holtenaar verkiest eerst een kopje koffie in eigen tuin en mist op en avond als deze in de beginfase ook niet al te veel. Al vroeg in de avond schaarden voornamelijk hongerige bezoekers van elders zich aan de lange tafels voor een broodje zuurkool met worst. Uiteraard hoort daar een halve liter bier bij. De pullen waar in dat voch geserveerd werd ver vulden een belangrijke rol bij het alsnog doorgaan van de koeloterij. Inventief als altijd had de Toga club het verbod van de plaatselijke politie voor een verloting zonder vergunning weten te omzeilen. Ge adviseerd door een jurist was een besloten kring gecreëerd door het oprichten van een bierpullenclub met honderd leden, waar iedereen tegen betaling van vijf gulden lid van kon worden. Het lidmaat schapsnummer van de club gold tevens als lotnummer voor de koe loterij die later op de avond werd gehouden. Weliswaar volgde een heftige discussie met groepscom mandant Oberink van de Holtense Rijkspolitie die de organisatoren sommeerde de volgende ochtend voor een proces-verbaal naar het politiebureau te komen, de koe loterij ging gewoon door. Alleen de Oostenrijkse Braunvieh-koe van de familie Hofman had er weinig zin in, want het duurde oneindig lang voor zij een heuse koeievlaai produceerde en de prjs van f 250 kon worden uitgekeerd. Daarna kon de bierpullenclub om twaalf uur meteen officieel weer worden opgeheven. Ondertussen volgde een optreden van allround-artiest Rein Hoffman die zich voor deze gelegenheid in Tiroler-kostuum had gestoken en ondanks zijn gebrekkige kennis van de Duitse taal een klinkende vertolking van Heino voor het voetlicht bracht. Ook de goochelact van Antwer- pense Gambling Joe viel in de smaak hoewel hij tengenover zijn gast uit het publiek Marnix Schip pers wel wat erg zelfzuchtig was wat betreft de alcoholische versna peringen. Aan het eind van de avond genoten de echte Hoolter vakantiegangers nog van de enige echte hit die de Hydra's ooit ge scoord hebben: 'Als het gras twee kontjes hoog is'. Komende dinsdag vervolgt touw trekvereniging Okia de serie Hol ter Oamde met een zeskamp op de Smidsbelt. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris. Kol ling serf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Zie deze week op pagina 8 De Stichting voor Sociaal en Cul tureel Werk mag niet het alleen recht opeisen voor het organiseren van cursussen in dorpshuis De Boschkamp. Wel zal - bij een gelijk soortige cursus - de voorkeur wor den gegeven aan Socuwe, zo deelt het college van burgemeester en wethouders mee, in antwoord op vragen van het bestuur van de Stichting. Volgens het college is Socuwe een van de hoofdhuurders van het ge bouw, maar moet het mogelijk blij ven voor anderen om in de uren die niet bezet worden door Socuwe, cursussen te organiseren, ook al hebben die dezelfde inhoud als die van de Stichting. B W gaat van uit van een zo hoog mogelijk rende ment van het dorpshuis. I Camping De Holterberg is van J voornemens zaterdag 1 augustus een poging te wagen tot het verbe teren van het Nederlands record Vaatje biertappen en leegdrinken. Het record staat reeds op naam van de ploeg van Willy Veneklaas. Men is vast besloten om de tijd van 7 min 17.06 sec te verbeteren. De recordpoging vindt uiteraard plaats in de kantine van de cam ping en begint 's avonds omstreeks negen uur. Diverse boerenbedrijven in Holten zetten op donderdag 6 augustus tussen tien uut 's morgens en vier uur 's middags hun deuren open om het geïnteresseerde publiek een kijkje te gunnen achter de staldeuren. De landbouworganisaties en de Stichting Kijk Op Land- en Tuinbouw Overijssel (KOLT), die deze activiteit op touw zetten, proberen via dat dagje De Boer Op, een brug te slaan tussen boeren en burgers. Bovendien willen de organisatoren het grote publiek laten zien hoe het in de hedendaagse land- en tuinbouw toegaat. De ervaringen in de afgelopen jaren hebben uitgewezen, dat voor het publiek een dagje De Boer Op een hele belevenis is. De gastvrijheid en de uitleg van boer en boerin worden als zeer plezierig ervaren. Een onverwachte ontdekkingsreis op de hedendaagse boerde rij. De route in Holten start bij het WV-kantoor, Dorpsstraat 27. Hier zijn ook de gratis routeboekjes ver krijgbaar, waarin het hele pro gramma staat aangegeven. De lengte van de route bedraagt onge veer achttien kilometer en is dus als fietstocht bijzonder goed te doen. Het eerste bedrijf in de route is het melkveebedrijf van de familie Kolkman, Fliermatenweg 4. Een bedrijf met plm 25 melkkoeien die het gehele jaar op stal staan in een zgn. grupstal, waarbij men stroo gebruikt als strooisel. Als tweede kan men een bezoek brengen aan hetstierenmestbedrijf van de fami lie Markvoort, Beusebergerweg 45, waar zo'n 200 vleesstieren worden gehouden. Daarna staat een be zoek aan het paardensportcen trum op de Borkeld op het pro gramma, waar van alles te zien zal zijn iop het gebied van landbouw machines. Voor de kinderen is hier gelegenheid om pony te rijden en de staat de koffie klaar. Hier is tevens toiletgelegenheid. De route wordt vervolgd naar de maatschap Veldkamp, Borkeld 14, is een mo dern, groot melkveebedrijf met plm 125 melkkoeien en jongvee. Een grote ligboxenstal diel als huisvesting van de veestapel. Tot slot kan men dan nog een kijkje nemen op het pluimveebedrijf van de maatschap Oolbekking, Ge- skesdijk 34, Een modern bedrijf met ongeveer 3500 mestkuiken- moederdieren. Verder kan men op dit bedrijf kennismaken met een zestal Haflingerpaarden, welke men gebruikt voor het maken van huiskartochten. Als het dagelijks werk zouden ze het niet meer willen doen, maar voor eenmaal per jaar halen de vrijwilligers het oude gereedschap graag uit het vet en wordt ook de bijpassende kleding van maaiers en bindsters uit de kast gehaald. De expositie in de hal van het ge meentehuis van de Duitse kunste naar Thomas M. Simon uit Sied- linghausen (Winterberg), is ver lengd tot en met 28 augustus. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Voorafgaande aan de Open Dag van de landbouw wordt op za terdag 1 augustus op ouderwet se wijze rogge gemaaid. Op de Holterenk zal het dan lijken alsof de tijd een halve eeuw heeft stilgestaan. Gewapend met een 'zicht' (een korte zeis) maken een groep enthousiaste maaiers, die het oude hand werk nog uitstekend verstaan, korte metten met de rogge om daarna de al even ervaren bind sters in de gelegenheid te stel len de rogge tot garven te bin den. Als de bindsters hiermee klaar zijn, zullen de garven ge zet worden, het zogenaamde 'gasten'. Ook zal een deel van het roggeperceel gemaaid wor den met een graanmaaier (zelf- binder). Uiteraard zal dit hele gebeuren omlijst worden met verschillen de oude gebruiken, zoals het nuttigen van een 'hart verster- kertje' op zijn tijd en een 'mid dagmaal'. Het ligt in de bedoeling om de geoogste rogge op donderdag 6 augustus, tijdens de open dag (De Boer Op) te dorsen met een ouderwetse dorsmachine. Dat zal geschieden op het Paarden sportcentrum op de Borkeld, waar men de hele dag van harte welkom is. Wie op 1 augustus het rogge- maaien wil bijwonen kan hier voor vanaf elf uur terecht aan het begin van het Beukenlaan tje, achter het NS station. Om streeks drie uur denkt men het karwei geklaard te hebben. liter liter De maatschap Veneklaas krijgt nog tot 1 oktober de tijd om maat regelen te nemen in het kader van de BUGM. Zo niet, dan wordt een een dwangsom van honderdvijftig gulden per dag met een maximum van 5000 gulden opgelegd. On danks herhaaldelijk verzoek heeft de maatschap nog geen verbete ring aangebracht in de mestopslag en de bescherming van het grond water. De maatschap is de eerste tegen wie een dwamgsom wordt gevor derd in het kader van de verscherp te maatregelen voor het verkrijgen van een hinderwetvergunning. De heer Schuiterd, die aan de Hei deweg als hobby een paar koeien houdt, krijgt geen toestemming om zijn schuur verder uit te brei den. Sterker nog, hem is gesom meerd het zonder vergunning ge bouwde bouwsel te verwijderen. Ook kan hij niet rekenen op een hinderwetvergunning. Volgens de richtlijnen van de gemeente Hol ten is het verkrijgen van hinder wetvergunning in het buitenge bied uitsluitend mogelijk voorbe houden aan professionele boeren. Hobbyboeren komen daarvoor niet in aanmerking. Het kantoor van de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk Holten is wegens vakantie gesloten van 27 juli tot en met 21 augustus. Dorps huis de Boschkamp is gedurende die periode uitsluitend geopend voor bewoners van De Lathmer en hun begeleiders. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr. /mevr.: Adres: Woonplaats: Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 De tweede Hoolter Oamd, die ko mende dinsdag 4 augustus wordt gehouden staat in het teken van teamgeest, behendigheid en een (klein) beetje kracht. Naar ver wachting zullen acht teams in het strijdperk op de Smidsbelt treden voor het door de touwtrekvereni ging Okia georganiseerde zes kamp. Vijf teams hebben zich in middels al aangemeld, de overige drie kunnen zich nog tot en met zaterdag 1 augustus aanmelden bij Gerben Sluiter, tel 05483-63402. Om welke onderdelen het in de zeskamp gaat, wilden de organisa toren niet meedelen. Dan zou vol gens hun oordeel het verrassingse lement weg zijn. Maar spanning en spektakel het belooft spannend te worden. In elk geval kan het pu bliek rekenen op spanning en spektakel en komt er bij een van de spelletjes een bak met water aan te pas. Om het publiek verder te verma ken, zal er een Kop van Jut aanwe zig zijn en voor de inwendige mens wordt gezorgd door een barbecue. In de tent van Okia staat het pilsje en de frisdrank koel. De zeskamp wordt muzikaal ondersteund door hammandorganist Jan Eindjes, die melodietjes voor jong en oud speelt. De zeskamp begint 's avonds om zeven uur en afhanke lijk van het wedstrijdverloop hoopt men om tien uur de win naars te kunnen huldigen. Wat de organisatoren van touwtrekvereniging Okia als een klein beetje kracht beschouwen, betekent voor de deelnemers aan de zeskamp meestal een behoorlijke aanslag op de spieren.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1