Oude tradities weer terug bij Dorpsfeest Touwtrekteam van Okia beste 640 kg ploeg van Nederland Carl Zoetemelk start in wielerronde Holten TER STAL Voor eerst in historie club kampioen van Nederland Deze week op pagina 6 Politie en vakantie Geen kans op verbreding fietspaden Nieuwe impuls samenwerking kerken Holten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ais u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON - - - -- - - 1.49 1.49 „De Biester' Zeskamp op Hoolter Oamd Koe-loterij nog onzeker Zwemmen in maanlicht Hollens Nieuwsblad donderdag 23 juli 1992 - 44ste jaargang no.30 Terugblik Na het geslaagde Folklore- feest gaat het gewone leven in het dorp weer z'n gang. De gas- tenzijn naar huis en de begelei ders van de groepen krijgen weer de tijd om thuis orde op zaken te stellen. In het HN kij ken een aantal van hen terug op de hectische week. Diefstal De vakantietijd is voor velen een tijd om eens niet te denken aan problematische zaken; dat komt later wel weer. Toch wil len wij de enquete, die gehou den is door de Scholengemeen schap Holten over winkeldief stal door de schooljeugd niet in de la laten liggen. Hoewel dit jaar door een misver stand, de bon voor de afwezig heidsmelding van de politie niet in het Holtens Nieuwsblad staat, kan men als vanouds vragen aan de politie, tijdens de vakantie een oogje in het zeil te houden. Een waterdichte garantie dat er echt niets gebeurt, kan ook de Holtense politie niet gever;, maar de wonin gen worden in de route van de patrouille opgenomen. Bij het bu reau aan de Reilinksweg is een handzame folder te verkrijgen over wat men vooral wel en niet moet doen om ongenode gasten op de afwezigheid te attenderen. „Daar hebben ze mij nu nooit voor gevraagd", mokte dinsdagmiddag scheidend VW-man André Hoe ben, toen zijn opvolgster Astrid Dirkzwager samen met burge meester Van Rappard het Holten- se Dorpsfeest open mocht knip pen. En inderdaad, Tineke Wol- ters mocht in het verleden nog wel eens opdraven voor een openings handeling - zij werd zelfs uitver koren tot Dorpskoningin - maar vrouwen doen het bij deze gele genheden kennelijk beter dan mannen. De komst van Astrid naar Holten was een goede gele genheid om weer eens een officieel tintje te geven aan de opening. „Wie weet halen we de meiden ook nog wel weer op het podium, dan komen de ouden tijden weer te rug", grapte Jos Kamphuis van de Dorpsfeestcommissie. De Dorpsfeestcommissie had voor een keurig blauw lintje gezorgd om de feestelijkheden officieel open te knippen. Achteraf was dat eigen lijk helemaal niet nodig geweest, omdat door gemeentewerken al een plastic rood-wit-lint was ge spannen. Voor het 'mooi', werd dit maar even weggehaald. Voorzitter Albert van de Maat van de HHV sprak de schaarse toehoorders als eerste toe en ver klaarde dat de Dorpsfeestcommis sie al 38 jaar zelfstandig bestaan, maar steeds in nauwe samenwer king met de Holtense Handelsver eniging. Belangrijk vond hij ook, dat er steeds een goed overleg is met de omwonenden, die deze week de nodige decibellen te ver werken krijgen. Burgemeester Van Rappard had zijn gehoor inmiddels ontdekt op het terras van Nijkamp, waartoe hij dan ook het woord richtte. Hij prees de Dorpsfeestcommissie elk jaar weer aan de bestaande basis formule van de feestelijkheden iets nieuws toe te voegen, waardoor het telkens weer een aantrekkelijk ge heel wordt, voor toeristen en dorpsbewoners. Samen met Astrid Dirkzwager knipte hij vervolgens Astrid Dirkzwager had het stuur stevig in handen het lintje door om daarna samen had. Een stunt op de kleefwand, met de beide wethouders en be- die naast de kerk stond opgesteld stuursleden van HHV en Dorps- bleef jammer voor het publiek feestcommissie dorpsnotabelen achterwege. Gezien de prijs twee een paar rondjes de rijden in de en een halve minuut'plakken'voor botsautotjes, waarbij zo te zien vijftien gulden misschien niet zo Astrid het stuur stevig in handen verwonderlijk. Burgemeester Van Rappard voelt er alsnog niets voor om de fietspa den op de Holterberg en in het buitengebied met een meter te ver breden. Dit voorstel werd onlangs gelanceerd door VW voorzitter Eddie Vincent. Volgens de VW voorzitter is het in ganzepas achter elkaar fietsen dermate ongezellig, dat de fietstoeristen de paden (en dus Holten) zouden kunnen gaan mijden. Burgemeester Van Rappard ver klaarde tijdens het wekelijkse praatje met de pers, dat naar zijn mening het verbreden van de fiets paden ander verkeer, zoals moto ren en bromfietsen aantrekt, wat niet de bedoeling kan zijn van rus tig recreëren in het buitengebied. Wel wordt een in het kader van het Raamplan fietpaden van het Re creatiegemeenschap Sallend een inventarisatie gemaakt van moge lijke verbindingsstukken tussen reeds bestaande fietspaden. Na jarenlang nèt onder de top te hebben meegedraaid, is het de heren van de touwtrekvereniging Okia afgelopen zondag in een snikheet en zonovergoten recreatiepark 't Goor in Dene kamp gelukt voor het eerst in de historie van de vereniging het kampioenschap van Nederland in de 640 kg klasse in de wacht te slepen. Aangevuurd door een grote schare supporters werden de zes mannen aan het touw in de laatste en allesbe- slissende trekbeurt tegen Boskrekels als het ware over de streep gèschreeuwd, waarna de spelers als supporters even perplex op de gortdroge grasmat bleven liggen, gevloeVd door hitte, maar vooral door de spanning. Het kampioenschap was binnen, maar het was op het nippertje. Harde grond en laffe hitte. Okia had het op de laatste dag in de strijd om het Nederlands Kam pioenschap niet beter kunnen tref- De Gereformeerde Kerk Holten en de Hervormde Gemeente Holten gaan nauwer met elkaar samen werken. De kerkeraad van de Ge reformeerde kerk ging, met uitzon dering van één lid van de raad, accoord met het voorstel om op tweede feestdagen en Hemel vaartsdag gezamenlijke kerkdien sten te houden, waarbij de organi satie in handen is van de erde- dienstcommissies van beide ker ken. Uit praktische overwegingen is voorgesteld het eerste jaar deze diensten in De Kandelaar te hou den. Verder is besloten om in de zomer maanden één gezamenlijk num mer van de kerkbladen uit te bren gen en in de herfst een gezamenlijk ambtsdragersconferentie te orga niseren. A/s lezer van het Ho/tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 fen. Voor het sterk aanvallend Okia is een drassig veld funest. Okia startte deze laatste competi tiedag tegen Eibergen, wat een vlotte 3-0 overwinning werd. Tegen Jagerslust, Heure, Monnicken- dam. Watergang en Vorden wer den ook alle drie punten in de wacht gespeelt, al ging het tegen Monnickendam met de nodige pij en moeite gepaard. Volop gecon centreerd werd aangetreden tegen naaste concurrent Vios Bison, die één puntje mee had bij begin van de wedstrijd. De eerste trekbeurt ging verloren, maar de tweede werd door Okia gewonnen op waarschuwingen. Vios Bison, die aanmerkelijk zwaarder had geloot dan Okia, ging ook in de laatste trekbeurt te vaak naar de grond, waardoor zij opnieuw op waar schuwing verloor. De spanning steeg in het toch al tropisch warme Denekamp ten top. Beide ploegen stonden nu gelijk. Beide ploegen moesten de laatste wedstrijd naast elkaar in het veld afwerken, en terwijl Okia nog stond te wachten, was trok Eibergen de ploeg Vios Bison in twee korte trekbeurten over de streep en was de kampi- oensdroom van de ploeg uit Bel trum voorbij. Okia maakte in de laatste trekbeurt geen fout en kon coach Johan Marsman zijn man nen feliciteren met dit eerste kam pioenschap. Coach Johan Marsman volgt met aandacht de verrichtingen van zijn kampioens team, bestaande uit Wim Marsman, Jos Vaanholt, Marti Jansen, André Wansink, Gerben Sluiter, Teun Stevens en Egbert Jansen. 'Eerste man' Wim Marsman ontbreekt op de foto. De grondslag van dit succes werd gelegd door uitstekende training van Henk Klaasses en de samen stelling van het team, dat nu al een jaar lang in dezelfde samenstelling mei elkaar op wedstrijden uit komt. „Het zijn net de kleine beet jes bij elkaar die het verschil uit maken tussen wel of niet kam pioen worden" verklaarde Marti Jansen, een van de 'oude rotten' in het team. Samen met Wim Mars man en Egbert Jansen brengt hij de internationale ervaring mee, aangevuld met jonge touwtrek kers, die voor het nodige vuur in de ploeg zorgen. Omdat het kampioenschap bij be gin van de laatste dag nog lang niet zeker was, werd er 's avonds inder haast een feestelijke intocht geim- proviseerd. De ploeg werd vanaf de Zadelkamp in een open wagen, on der muzikale begeleiding van de Braandheultjes via de Pranje- straat en Dorpsstraat naar Café Tonny Brands gereden, waar ze door veel leden, oud leden, familie, vrienden en bekenden werden op gewacht. De kampioenen werden toegesproken door voorzitter Henk Schorfhaar en wethouder sportzaken Henk Westerik, die met lege handen kwam (twee keer eerder dit jaar waren voor Holten se ploegen de cadeau's vergeefs meegebracht), maar met veel roem voor de kampioensploeg. Wethou der Westerik onderstreepte nog eens de sportivieit in het touwtrek ken, waarbij na iedere partij de winnaar door de verslagen ploeg wordt gefeliciteerd. Later in het jaar volgt er nog een kampioensre ceptie. Bij de dames viel ook nog een Hol tens succesje te noteren. De dames van Halfweg Lonneker, met aan het touw de Holtense Jeannet Brinks mochten een bronzen plak mee naar huis nemen. Voor de statistiek nog even de pun tenverdeling: 1. en Nederlands kampioen Okia, 80 pnt; 2. Vios Bi sons, 77 pnt.; 3. Eibergen, 71 pnt.; 4. Monnickendam, 65 pnt.; 5. Vorden, 44 pnt.; 6. Heure, 42 pnt.; 7. Water gang, 37 pnt.; 8, Jagerslust, 13 pnt.; 9. Boskrekels. Okia won met 23 punten ook de dagtitel. Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v. in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Liter Spa citroen liter Spa appel Het bestuur van de touwtrekvere niging Okia is al weer druk bezig met de voorbereiding van de Hol- ter Oamd op dinsdag 4 augustus. Er zal weer een geweldig Zeskamp spektakel op touw worden gezet, waaraan iedereen kan deelnemen. Ploegen die zich hiervoor willen aanmelden, dienen uit zes person en plus een coach te bestaan. Op gave voor deelname kan tot en met zaterdag 1 augustus bij de secreta ris van Okia, Gerben Sluiter tel. 05483-63403. De zeskamp begint om zeven uur 's avonds. Het is nog onzeker of de koe-loterij, die voor komende dinsdagavond door de Togaclub op het program ma is gezet voor de Hoolter Oamd - zoals in dit blad te lezen is - daad werkelijk ook doorgang kan vin den. De Togaclub is vergeten offi cieel toestemming te vragen aan de gemeente voor het houden van de loterij. Het houden van een lote rij buiten de eigen vereniging is aan strikte regels gebonden. Als de weersomstandigheden het toelaten, is er komende vrijdag avond, 24 juli 'Moonlight-zwem- men' in recreatiebad Twenhaars- veld. Het evenement, dat al om 19.00 uur begint en duurt 'zolang het gezellig blijft', wordt muzikaal opgeluis terd door discotheek Tiger. Daar naast is er een barbecue (tegen betaling). De entreeprijzen voor het zwembad ondergaan geen wij ziging die avond. Carl Zoetemelk, de zoon van Joop Zoetemelk, zal aanstaande vrij dag, 24 juli samen met zes andere Franse renners aan de start ver schijnen van de Ronde van Hol ten. Begin deze week streken de zeven Franse renners neer in Al- blasserdam, waar zij meereden bij de A-amateurs. Op het laatste mo ment kwam er een telefoontje naar Wim Bouwhuis of er voor de zeven renners nog plaats was in Holten. Vanzelfsprekend werd een plaatsje ingeruimd voor deze Franse coureurs. Samen met de reeds eerder inge- schreve 93 renners zullen zij mor genavond om half acht aan de start verschijnen voor de tiende editie van de Ronde van Holten, als van ouds georganiseerd door IJsclub De Noordpool in samenwerking met wielerclub CC 75 uit Nij verdal. De wielerronde wordt gehouden in het kader van het Holtense dorps feest. Door de komst van de Franse ren ners zijn de kandidaten voor de overwinning nog ongewis. De jon ge Carl Zoetemelk heeft in Frank rijk, waar het gezin Zoetemelk woont, al verschillende prijzen in de wacht gesleept, zodat het nog maar de vraag is of de kampioen van vorig jaar, Allard Engels uit Zwartemeer, zijn titel kan prolon geren. Plaatselijke deelnemers kent de ronde niet, wel een aantal regionale toppers zoals Henk Boe- ve (vorig jaar derde) uit Nijverdal, Freddy Wolsink uit Enschede en Erwin Kistemaker uit Oldenzaal. Verdere kanshebbers op de over winning zijn Rudie Kemna uit Deurningen, Richard Luppers uit Hoogeveen, Erik van der Heide uit Giethoorn en niet te vergeten Ed win Ophof, de snelle sprinter uit Raai te. De start is om half acht 's avonds. Direct na sluitingstijd van de win- VQorde tiende keer maakt de wielerronde onderdeel uit van het Holtense dorpsfeest. kels zal het parcours Dorpsstraat, Rietmolenstraat, Pastoriestraat en Larenseweg, voor al het verkeer worden afgesloten. De aanwonen- den hebben inmiddels een folder in de bus gehad, waarop hen wordt verzocht, geparkeerde auto's die avond elders te stallen en huisdie ren tijdens de koers binnen te hou den.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1