Scholieren in één jaar door het VWO oog Holten Zaterdag hoogtepunt van vierde Folklorefestival Holtens Oranjestraat kan er weer een tijdje tegen WEEK BEZE Kermis en braderie in randprogramma u Geslaagd na herexamen Geslaagd U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Marieke Mulder naar EK STUDEREN IS AAN UW TOEKOMST BOUWEN! NIMA-A NIMA-B NIMA-C Dorpsfeest Zwemmen OPDEHOLTERBERG Restaurant Hotel Expositie van kunstenaar uit Winterberg Route van de optocht Vakantieweek zit al vol Deze week op SYMBIOSE REKLAME- EN MARKETING ADVIESBUREAU Folkloristische Holtense kruidenlikeur Vz Itr 12.95 ,;DE BIESTER" Holtens Nieuwsblad donderdag 9 juli 1992 - 44ste jaargang no.28 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers 1 .- Gedrukte oplage 3075 In deze dagen van folklore zou je het bijna vergeten, maar wanneer het Folklorefestival de tenten weer heeft opgebro ken staat Holten alweer een nieuw zomerevenement te wachten. Het jaarlijkse Dorps feest van 21 t/m 25 juli zorgt weer voor een week lang ver tier in de dorpskom. De temperaturen waren er naar vorige week, maar toch viel de deelname aan de zeventiende Zwemvierdaagse met bijna vierhonderd zwemmers en zwemsters enigszins tegen. De oudste was 76, de drie jongsten 5. Met evenveel enthousiasme trokken zij hun baantjes. Erna Reiken en Frederik Donkers, beiden afkomstig uit Bathmen, behaalden onlangs hun VWO-di- ploma aan de Scholengemeen schap Holten. Het bijzondere evenwel was, dat ze dit diploma ontvingen na slechts één jaar les op VWO- niveau. Een speciale cursus aan de Scho lengemeenschap maakte het hen piogelijk, om 5 VWO over te slaan en direkt in 6 VWO plaats te ne men. Frederik zat in 5 Havo toen hij op deze mogelijkheid attent werd gemaakt. „Het leek me zeer de moeite waard om het te probe ren; ik kon er een jaar mee winnen en als ik voor de cursus onverhoopt zou zakken, kon ik gewoon in 5 VWO plaatsnemen". Prima Frederik had zijn diploma nodig omdat hij technische scheikunde gaat studeren. Erna deed twee jaar geleden al haar Havo-examen. Ze verbleef anderhalf jaar op de Kunstacademie in Utrecht, maar dat beviel haar niet. Na een kort verblijf in Engeland kwam ze terug naar ons land. „Ik wist toen niet wat ik verder wilde, en een vrien din haalde me over om deze cursus te gaan doen. Zo had ik een jaar om na te denken. Ik kon er een prima diploma aan overhouden en deze periode zou me goed voorbereiden op een universitaire studie." Tevreden Evenals Ema is Frederik zeer te vreden over het verloop van de cursus, die bestond uit een aantal lessen dat gedurende twee maan den voor de zomervakantie werd afgewerkt. Aan het hoge tempo waarin de cursus werd afgewerkt, moesten de beide scholieren even wennen, maar daardoor viel het tempo in 6 VWO juist weer mee. Ema Reiken en Frederik Donkers haalden in één Jaar hun VWO- diploma. Doordat de docenten de leerstof Een aantal aanbevelingen dat de ruim van tevoren al hadden aange- twee studenten heeft gedaan om geven, konden ze zelf vooruit wer- de cursus beter te laten verlopen, is ken en plannen. De twee Bathme- door de Scholengemeenschap naren zouden andere leerlingen ze- meegenomen en wordt verwerkt in ker aanraden de cursus te volgen, een nieuwe cursus. PURE ONTSPANNING Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel 05483-638 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holten serf 47 Holten tel. 05483-6 19 81 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 Zondag 12 juli wordt in het ge meentehuis een bijzondere exposi tie geopend. Tot en met 31 juli zijn daar schilderijen, tekeningen en sculpturen van de Duitse kunste naar Thomas M. Simon te bezichti gen. Simon woont in Siedlinghau- sen dat valt onder de gemeente Winterberg, de partnerstad van Holten. Vandaar ook dat afgezien van de kunstenaar zelf ook Herr Bürgemeister B. Braun en Stadtdi- rektor H.R. Kick bij de opening aanwezig zijn. Die wordt om 11.30 uur verricht door Holtens burge meester W.L.F.C. ridder van Rap- pard. Aan de Scholengemeenschap Hol ten slaagden alsnog na een herexa men de volgende kandidaten: 4 Mavo: Erwin Achterkamp, Jelle Vos en Karin Welberg; 5 Havo: Loes Balk, Arjan ter Balkt, Jaque- line Bobbink, Jochem Bökkers, Arthur Lentelink, Melanie Samar, Gerdie Siebelink, Martine Valk en Astrid Weustink; 6 VWO: Marlt Boekhold, Martine Broekman, Ju dith Compagner, Arjan ter Haar, Jos Hendriks, Marieke van der Horst, Evelyn Marissink, Ciska Nijland, Ema Reiken, Petra Ro- haan, Froukje Weenink en Amaka I Wessels. Aan de Rijkshogeschool in Maas tricht is onze ex-plaatsgenote Pe tra van Wingerden aan de Rijksho geschool geslaagd voor de oplei ding tolk/vertaler. Ze volgde de vakken Arabisch en Frans. Vanaf vandaag staat Holten in het teken van folklore. Vanmid dag opende burgemeester Van Rappard in de feesttent aan de Liezenweg het vierde Internationaal Folklorefestival Holten en dat evenement drukt de hele komende week haar stempel op het lokale uitgaansleven. Hoogtepunt is ongetwijfeld de zater dag wanneer alle deelnemende groepen uit vier werelddelen in vól ornaat de straten van Holten bevolken tijdens de optocht. Die dag wordt in de dorpskom ook een grote braderie gehouden met daarnaast optredens van straatartiesten, thea tergroepen en musici. Op het terrein aan de Liezenweg is de hele week een grote kermis ingericht. Evenals vier jaar geleden verwacht de organisatie ook zaterdag weer een overweldigende belangstelling .voor de massale optocht door de dorpskern. Dat en het gegeven dat er van 09.00 uur tot 16.00 uur op de Smidsbelt en in de Dorpsstraat de braderie met optredens van straat artiesten wordt gehouden, noopt de gemeente tot een aantal ver keersmaatregelen. Zo is de Smids belt en het gedeelte van de Dorps straat tussen de kruising met de Stationsstraat en de Larenseweg tot aan de kruising met de Kerk straat van 08.00 uur tot 17.00 uur afgesloten. Hoewel de winkels wel bereikbaar blijven, wordt iedereen Anders dan voorgaande keren vertrekt de bonte folkloristische stoet op zaterdag 11 juli om 13.00 uur vanaf het terrein van Udema aan de Slachthuisstraat. Vervol gens gaat het richting Pannebak- kerstraat, Kolweg, Noordenberg straat, Oranjestraat, Dorpsstraat, Sifiidsbelt (waar door het college van B en W en andere genodigden sen défilé wordt afgenomen). Dorpsstraat, Larenseweg, Haar- straat, Gaardenstraat, Keizers- weg, Vrijheidsiaan, Wilhelmina- straat en Larenseweg naar het fes tivalterrein aan de Liezenweg. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Aam. woonplaats Geeft op als abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Dhr /mevr Adres Woonplaats Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 toch geadviseerd zo mogelijk vrij dags al boodschappen te doen. Tijdens de optocht zelf worden van ongeveer 12.30 uur tot 16.00 uur omleidingsroutes ingesteld met dien verstande dat zo gauw de op tocht ergens gepasseerd is, deze weer kunnen worden opgeheven. Verkeer komend vanaf Markelo en Rijssen wordt omgeleid via de Kol weg, Lageweg, Drostenstraat, Waagweg en Stationsstraat en Dorpsstraat richting Deventer en andersom. Vanuit Laren wordt men bij de S-14 richting het kruis punt Deventerweg-S14 verwezen. Bovendien geldt er een tijdelijk parkeerverbod voor het gebied rond het feesterrein aan de Liezen weg, met name het gedeelte van de Larenseweg tussen Aaltinksweg en de Wilhelminastraat. De bewo ners van de straten waar de op tocht doorkomt, is verzocht hun auto's elders te parkeren en zo mo gelijk de vlag uit te steken. Optocht Traditiegetrouw nemen alle groe pen deel aan de optocht door het dorp. De stoet wordt nog aange vuld met diverse muziekverenigin gen en dansgroepn uit de regio. De volgorde is: HMV Holten, De Hol- tense Boerendansers, Ensemble Chindia (Roemenië), Likion Ellini- don Thessalonikis (Griekenland), Boerenkapel De Knollentrekkers (Borculo), Kozaky Podolle (Oek raïne), Conjunto Folclorico Magis terial (Mexico), Boalster Skots- pioeg, muziekvereniging Bikker Jigger, Hkud Osijek 1862 (Kroatië), Les Ballets Maliens (Mali), Boeren kapel Krekkelbloasers, Ensemble Rossichi (Midden-Rusland), Gru- po Folclorico da Cas do Provo de Ceira (Portugal), I Castellani di Ciovi (Italië), Muziekvereniging Apollo (Goor), Ensemble Marina (Tsjechoslowakije), Folklore Dan ce Ensemble Pemik (Bulgarije), In- Voor de Holtense Marieke Mul der (voorheen lid van PC De Bergruitertjes) zijn de samen gestelde wedstrijden in het Belgische Hasselt erg succes vol verlopen. Met haar pony Romeo dwong ze daar een startbewijs af voor het Euro pees kampioenschap samenge steld (dressuur, springen en cross). Dat wordt van 13 tot en met 17 augustus in Zweden ge houden. De kindervakantieweek van Stich ting Sociaal Cultureel Werk Hol ten zit vol. Opgave is dan ook niet meer mogelijk. De kindervakantie week begint aanstaande maan dag; gedurende de hele week zijn er diverse activiteiten te beleven. So ciaal Cultureel Werk vraagt ouders uitdrukkelijk, hun kinderen een te leurstelling te besparen door hen dan ook niet meer aan te melden. Want dat zou tevergeefs zijn. Zaterdag wordt ongetwijfeld weer een hoogtepunt van het Folklorefestival. In 1988 trok de optocht 25 duizend lezoekers. Samen met o.a. Anita Meijer luistert Corry Konings (inzet) het artiestengala Zum Hoolter Bock op irydagavond op. 10 juli en een afzonderlijke ont vangst van de officiële vertegen woordigers van verschillende am bassades en de belangrijkste spon- kanan (Equador), Wie ere 't olde (Zelhem), Kollasuya (Bolivia), Mu ziekvereniging Soli Deo Gloria, Kunstmin Deventer. Dit jaar is er anderhalf uur meer uitgetrokken voor de optocht, zo dat de deelnemende groepen on derweg ruim de tijd krijgen om op te treden. De optocht is, anders dan bijvoorbeeld bij het folklorfes- tival in Brummen, gratis toegan kelijk. Medewerking gemeente Hoewel van een geldelijke bijdrage geen sprake is, ondersteunt de ge meente Holten wel degelijk dit vierjaarlijkse evenement. De ge meente stelt bijvoorbeeld gratis de sporthal ter beschikking en be taalt ook de bijkomende energie kosten, de piketdienst van de brandweer en de uitgebreide dien sten van gemeentewerken. Boven dien neemt de gemeente de kosten voor haar rekening van de ont- aldus burgmeester W.L.F.C. ridder van Rappard. „Je kunt ons dus eigenlijk ook als een hoofdsponsor beschouwen." In totaal bedragen sors op zaterdag voorafgaande aan de kosten van het festival ongeveer de optocht. „Wanneer je dat alle- een kwart miljoen gulden. Plek- maal bij elkaar optelt, komt je toch kenpol denkt kostendekkend te ook snel op een 15 duizend gulden" kunnen draaien. Afgelopen dinsdagmiddag tegen drie uur was het dan zover. Na wekenlange werkzaamheden door wegenbouwbedrijf Krekel Rijssen, was de definitieve asfaltlaag aan gebracht op de Oranjestraat tus sen restaurant Vosman en de nieu- vangst van de groepen op vrijdag we rotonde op de kruising Marke- marketing avondopleidingen Start: september 1992 te Holten. Bel voor info: 05483-6 32 81 Divisie opleidingen: p/a Keizersweg 30 te Holten loseweg-parallelweg Rijssense- weg. Met twee asfalteermachines tegelijk (om de bovenlaag naad loos op te brengen) werd 's och tends het karwei aangepakt en keurig volgens de planning 's mid dags afgerond. Wat nu de komende week nog rest is het aanbrengen van de belijning en het rood maken van de fietsstrook op de nieuwe rotonde. Overigens wordt dit gedeelte van de Oranjestraat pas maandag opengesteld omdat zaterdag de grote optocht in het kader van het Folklorefestival plaatsvindt en men de weg nog even wil verscho nen van het te verwachten massale autoverkeer die dag. In het kader van de fasegewijze invoering van een verkeersstruc- tuurplan is dit gedeelte van de Oranjestraat aanzienlijk versmald tot zo'n zes meter breedte. Boven dien is er een aantal sprongen in aangebracht, waardoor automobi listen slechts zigzaggend kunnen rijden en dus snelheid moeten min deren. Eenzelfde aanpak is ook in de Burg. van de Borchstraat gehan teerd, waar de werkzaamheden voor de bouwvakvakantie zullen worden afgerond. Om het toeris tisch verkeer in de vakantieperio de niet te belemmeren zal pas na de bouwvakvakantie worden be gonnen met de aanleg van een ro tonde op de kruising Deventerweg- Burg. van de Borchstraat.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1