Een wereldreiziger op een veegauto Collegevoorstel Maïsweg lijkt een haalbare kaart OOC lil Holtens Nieuwsblad. Willem doet ook in Splo Normaal WEEK „DE BIESTER" DEZE Tracé Gemeentebelang f 1,4 miljoen duurder Nu ook kratten gekoeld bier verkrijgbaar. Afscheid van ds. Visser Provincie informeert over natuur Opbrengst Astma-fonds Rode Kruis Willem Bosschers 25 jaar bij gemeente Afscheid van zondagsschool VERSCHOLEN TUSSEN DE ASPERGES Restaurant Hotel Deze week op pag. 10. U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Optreden nu op 11 juni Holtens Nieuwsblad donderdag 4 juni 1992 - 44ste jaargang no.23 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers ƒ1.- Gedrukte oplage 3075 Bij de opening van de brand weerkazerne waren de achter buren van het Rode Kruis ei genlijk nog niet helemaal inge richt. In het I25e jubileumjaar grijpt deze organisatie de her kansing met beide handen aan om iedereen in Holten te laten zien wat er in het magazijn aan de Waagweg zoal voorhanden is. Een open huis dus en wel op zaterdag 13 juni. KNVB Eigenlijk vervelend dat het Holtens Nieuwsblad maar eens per week verschijnt want nu Holten I in de nacompetitie voor promotie naar de KNVB als herboren voetbalt, lijkt een stapje hoger op de voetballad der alleszins mogelijk. Op doordeweekse wedstrijden is het prodnktieschema van deze krant echter niet berekend. Desondanks het verslag van de eerste twee ontmoetingen. Eigenlijk, zo rekende burgemees ter Van Rappard tijdens de jubi leumreceptie uit, had Willem Bos schers zijn 25-jarig overheidsjubi- leum twee jaar geleden al moeten vieren. Daarvoor telt immers ook de militaire dienst-periode mee. Maar temidden van een volle kan tine met familie en vroegere en huidige collega's van Gemeente werken werd het nu een echt ge meentejubileum voor de chauf feur van Holtens enige veegauto. Wie kent hem niet in het dorp. Willem Bosschers, altijd goedlachs en opgewekt en voorzien van een onafscheidelijke alpinopet stuurt hij al jarenlang met vaardige hand de gele veegauto door de Holtense straten. In zijn toespraak rekende de burgemeester de jubilaris voor dat hij ondertussen in zijn klop pende, vegende (maar niet zuigen de) vehikel qua kilomters de hele wereld al was rondgeweest. „En dat allemaal met een snelheid waar menig automobilist in de dorpskom een voorbeeld aan kan nemen" aldus Van Rappard. Overigens had Bosschers nog heel wat meer kilometers gemaakt wanneer de gemeente onder dwang van bezuinigingen de fre quentie van de mechanische straatveger niet had terugge bracht naar een tweewekelijks rit me. Waarbij de burgemeester Bos schers wel roemde voor het her kenbare produkt dat hij steeds weer achterlaat: schone straten die mede het gezicht van Holten bepalen. Uiteraard kreeg de jubila ris het gemeentelijke wandbord terwijl mevrouw Bosschers in de bloemen werd gezet. Afgeschreven Ook directeur De Jong van Ge meentewerken refereerde in zijn toespraakje nog even aan de door gevoerde bezuinigingen. Hij schet ste in dat verband een toekomst beeld waarin het werk van Bos schers wel eens geprivatiseerd zou kunnen worden. De veegmachine heeft immers zijn beste jaartjes al gehad en is vijfjaar geleden eigen lijk al afgeschreven. Gezien de fik se investering in nieuwe appara tuur is het de vraag of de medewer ker in algemene dienst ook de VUT-leeftijd in de cabine van zjjn veegmachine zal halen. Als troost overhandigde hij alvast een mini- versie van het alom bekende voer tuig met daarbij de lovende woorden dat Bosschers altijd veel eer behaalde met zijn werk. „Voor al door al die rotzooi die de jeugd op straat gooit, is het een dankbare taak die u verricht." Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-842842 Redactie: Frederique Rentenaar tel.053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-6 38 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf47 Holten tel. 05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 1224 Bij een afscheid hoort een cadeau, zo vindt de wijkkerkeraad van de Nederlands hervormde gemeente. Vandaar dat voor het naderende afscheid van ds. R, Visser een bankrekening is geopend waarop gemeenteleden een gift kunnen storten. Het rekeningnummer is 3285.73.329 van de Rabobank in Holten (o.v.v. 'afscheidscadeau ds. Visser). Het afscheid van de ge meente vindt plaats op woensdag 10 juni vanaf 19.30 uur in gebouw Irene, terwijl de afscheidsdienst op zondag 14 juni om 10.00 uur in de NH kerk gepland is. Op maandag 8 juni (Tweede Pink sterdag) is er om 09.30 uur een Pinksterviering in gebouw Irene waarbij de kinderen van groep 8 afscheid nemen van de zondags school. Voorganger is ds. Visser. Er wordt een 'vriendenmaal' gehou den en er is een oppasdienst voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De toekomstige wegenstructuur van Holten lijkt langzaam maar zeker vorm te krijgen. Afgelopen week stond de collegevariant van een zuidelijke oost-west verbinding over de Lokerenk op de agenda van de raadscommissies Gemeentewerken en Financiën en alle acties van de bevolking ten spijt lijkt dat zeker een haalbare kaart. Temeer daar het college met financieringsvoorstellen komt die geen lastenverzwaringen voor de burgers inhouden. De f 5,5 miljoen die voor aanleg van de Maïsweg en bijkomende voorzieningen in het dorp zelf nodig is, kan gedekt worden uit een in te stellen 'reserve verkeersstructuurplan' gevoed door in de loop der jaren gespaarde reserves uit andere potjes en een opslag op de grondkosten in het bestemmingsplan Lukensveld. Met de door de fractie van Gemeente belang geopperde variant van een zuidelijker gelegen Maïsweg maakt het college korte metten: verkeerskundig en planologisc h/landschappelijk minder goed en bovendien f 1,4 miljoen duurder. Hoewel de raad van april zich in principe al heeft uitgesproken over de noodzaak van een zuidelijke rondweg, wilde men zich op ver zoek van Gemeentebelang nog niet op het exacte tracé vastleg gen. De variant van deze fractie wijst het college nu echter resoluut af. Verkeerskundig bezwaar is dat met name de Pastoriestraat in de Gemeentebelang-variant maar üefst 2600 voertuigen per etmaal krijgt te verwerken tegenover 300 in de versie van B en W. Planolo gisch/landschappelijk geeft het college de voorkeur aan de eigen Maïsweg omdat deze de enk min der aantast (ligt verdiept aan de noordkant van de enk) terwijl Ge meentebelang de weg dwars over de Lokerenk situeert en daarmee 'een visuele en landschappelijke inbreuk' op die enk maakt. Een vergelijking van de kosten levert een college-Maïsweg van f 2,1 mil joen op die 6600 voertuigen per etmaal kan verwerken tegenover een Gemeentebelang-Maïsweg van f 3,5 miljoen die 3700 voertui gen per etmaal verwerkt. Tegen die redenering was er in de commissies weinig in te brengen. In de commissie Gemeentewerken was er überhaupt weinig discussie aangezien de collegepartijen CDA en PvdA met het voorstel 'wel uit de voeten konden' (temeer daar de burgers financieel ontzien worden) en Gemeentebelang pas na intern beraad met fractiegenoten uit de andere commissies een standpunt wilde innemen. WD-er L.H. Ren- sen lichtte wel een tipje van de sluier op te reppen van 'de minst slechte oplossing' en 'een lichte voorkeur voor de B en W-variant', maar koppelde daaraan wel met een de eis dat het voorstel zou worden bijgeschaafd. '/4ü, Meer dan van de raadsfracties ondervindt het college van Burgemeester en Wethouders momenteel tegen stand van actiegroepen bij de beoogde aanleg van een Maïsweg als zuidelijke oost-westverbinding. De leden van Stap voor Stap maakten afgelopen maandag hun ongenoegen kenbaar middels het plaatsen van bedrieglijk echt aandoende richtingborden met de ironische tekst: Maïsweg, kortste weg winkelcentrum Rijssen. Aangekondigd werd dat de bordenactie een vervolg zal krijgen. met het oog op de toekomst. Bo vendien vond hij de voorstelling van zaken wel wat erg rooskleurig aangezien eerder gemaakte kosten voor adviesbureaus als Oranje woud en Witpaard niet zijn meege nomen, evenals de eerder onder zoeken van het tegenwoordige bu reau BVA. ven achter de hand te houden'. In verkoop van de resterende perce len in de Look heeft hfj het volste vertrouwen. Forthaarsweg 7 7451 JS HOLTEN (<wj Tel: 05483-61306. Fax: 63075 Donderdagavond 11 juni houdt de provincie Overijssel in gebouw Ire ne een informatiebijeenkomst over het ontwer-beleidsprogramma Na tuur en Landschap Overijssel. Op de bijeenkomst, die om 20.00 uur begint zal de Overijsselse gedepu teerde voor milieu, natuur en land bouw Kemperman dit ontwerp plan toelichten en kunnen er vra gen over gesteld worden. Belang rijkste doelstelling van het provinciale plan is karakteristieke natuur- en landschapswaarden te behouden, te herstellen en te on- wikkelen. In dat kader worden er een aantal natuurontwikkelings- en relatienotagebieden aangewe zen, alsmede verbindingszones tussen de natuurgebieden. Overi gens kan landbouwgrond alleen zo'n bestemming krijgen wanneer de grondeigenaar zelf meewerkt. De collectanten voor het Astma fonds hebben dit jaar weer goed werk gedaan. In Holten werd in totaal een bedrag van f 5902,20 opgehaald. A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Geeft op a/s abonnee voor het Holtens Nieuwsblad Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 Spaarpotjes In de commissie Financiën werd een dag later duidelijk op welk punt. Rensen hikte hierin erg aan tegen de tien gulden verhoging van de grondprijzen in het bestem mingsplan Lukensveld, waarmee het college een half miljoen gulden wil binnenhalen. Dat kan niet, was de argumentatie van de liberaal, want die Maïsweg is er voor de hele gemeenschap en mag niet op de exploitatie van het Lukensveld drukken. Bovendien vond Rensen het maar zo zo dat 'alle gemeente lijke spaarblikjes waren losgetrok ken om met een positief verhaal naar de burger te kunnen komen. In dat kader noemde hij ook de eveneens opgevoerde opbrengst van de resterende kavels in plan De Look, goed voor een bedrag van f 1,5 miljoen. Daarin vond hij J. Soepnel (Ge meentebelang) aan zijn zijde. Die vond het wel plezierig dat er aan een oplossing voor het verkeers probleem geen lastenverhogingen voor de burger gekoppeld waren, maar vond het angstbeeld van lege spaarpotten toch wat minder leuk Verdediging In zijn verdediging was wethouder W. Dalhuisen resoluut. „Inderdaad hebben we sommige spaarpotjes aangesproken, maar de reserves daarin zijn dan ook zodanig dat zoiets verantwoord kan. Tenslotte zijn we geen bank en is dit project zo belangrijk voor Holten dat een beslag op die reserves verant woord is. Bovendien trekken we door de aangebrachte fasering van de plannen geen wissel op de toe komst.* De tien golden meerkosten van grond ij» het Lukensveld vond Dal huisen nift onredelijk. Er moet daar sowieso een ontsluitingsweg komen, was zijn redenering en daar moet dan ook in geïnvesteerd worden. Bovendien büjven de grondprijzen vergeleken met het plan Beuseberg vrijwel gelijk (f 135 per vierkante meter). De wethou der benadrukte dat bij de financië le onderbouwing van de plannen de kosten extra ruim zijn inge schat om zo latere tegenvallers te voorkomen. Bovendien heeft het college wel degelijk aanwezige subsidiemogelijk slechts pro me morie opgenomen om zo 'wat troe- Donderdag 11 juni gaat het dan toch gebeuren. Ruim twee maan den na het ongeval van zanger gitarist Bennie Jolink en het toen afgelaste optreden, komt Normaal toch naar Espelo. 'Willem dut Nor maal' heet de toernee waarmee de Achterhoekse formatie, aange vuld met zanger Willem 'Opa' Duijn en gitarist Robert Colen brander, als een razende door het land trekt. Ongetwijfeld zal Big Mouth (van MacNeal) volgende week in Splo al heel wat kilootjes zijn kwijtge raakt van zijn niet onaanzienlijke overgewicht. Vanaf Hemelvaarts dag immers staat Normaal vrijwel dagelijks op het podium om de schade van zes weken niet optre den in te halen. Een slopende veld tocht inderdaad waarin de organi satoren in Espelo voor donderdag 11 juni kozen. Alternatief was de laatste vrijdag in de bouwvak, maar gezien de vakanties en de voorbereidingen op het Sploder Feest koos men voor volgende week donderdag. Dan zal blijken dat het Jolink-loze Normaal weinig aan kracht heeft ingeboet want Willem Duijn (55 jaar alweer) is wel zo professioneel dat hij voor een daverende show zorgt. Overigens speelt de groep het eerste kwartier zonder Duijn want onder leiding van Wimke van Diene worden dan nummers als 'Noar 't café' en 'Pien in de kop' gespeeld. Geen imitatie Met Willem Duijn, die zeker geen imitator van Bennie Jolink wil zijn maar op zijn geheel eigen manier het publiek meekrijgt, volgen daama stampers als 'Deurdonde- ren', 'Alie' en 'Oerend hard'. Maar ook de eigen meezingers van deze Wierdense Joe Cocker gaan er ge heid in. Mochten er desondanks fans zijn die Normaal met Duijn niet zo zien zitten, dan kunnen ze op de dag van het optreden tussen 18.00 uur en 20.00 uur hun kaartjes inleveren en f 15,00 terugontvangen. Zolang de voorraad strekt worden aan de tent nog kaarten verkocht. Het feest begint om 20.00 uur met een vooroptreden van Kabaal uit Bathmen, de groep die de afgelo pen twee maanden eerst een voor programma-act bij Normaal en toen ook nog eens bij De Dijk in rook zagen opgaan vanwege bles sureleed van de desbetreffende zangers.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1