Corrie 69 flink in het zonnetje gezet OOG Ml V er der op het fusiepad Holtens Nieuwsblad Licht op groen voor nieuwbouw Rabo Raad houdt vast aan lokatie op de Kol TER STAL André Hoeben verlaat VW Wethouder aan een parachute BON Jaarlijkse rit van de Bergrijders Gewest over indeling van regio Resultaten Bergruiters VERSCHOLEN TUSSEN DE ASPERGES Restaurant Hotel Uontvangt een fraaie ■jSp Deze week op pag. 8 Holtens Nieuwsblad VRIJDAG 29 MEI 1992 - 44ste jaargang no.22 Abonnementsprijs 49.15 Losse nummers ƒ1.- Gedrukte oplage 3075 Nagelhout Nog tot en met Tweede Pink sterdag is in de oude raadszaal aan de Dorpsstraat de exposi tie te zien die de Oudheidkamer HooJt'n heeft ingericht als een hommage aan het echtpaar Na gelhout. Vorige week opende oud-burgemeester Enklaar de tentoonstelling waarop niet al leen een aantal interessante wwerken uit de jaren vijftig en zestig, maar ook de briefwisse ling daarover en informatie over de vroegere Holtense Kunstclub en de verloting van opdrachtschilderijen. Straatvoetbal Hoe warm het was en hoeveel dorst men had. Vorige week za terdag werd weer het jaarlijkse straatvoetbaltoernooi afge werkt waarbij de Schouten straat over de meest hittebe stendige ploeg bleek te be schikken. Corrie 69, de Dijkerhoekse koe van de familie G.H. Bosman, is tijdens een officiële bijeenkomst vorige week uitgebreid in het zonnetje gezet. Of de koe de reeks plechtig heden allemaal heeft kunnen be vatten, is nog onduidelijk geble ven. Er kwamen hoe dan ook acht sprekers aan te pas. Het Dijkerhoekse dier produceer de in zijn 16,5 jarig bestaan maar liefst honderdduizend liter melk en dat is heel wat. Het was zelfs de eerste keer dat in de gemeente Hol ten een dergelijke hoeveelheid melk door één koe werd voortge bracht, aldus verkondigt districts hoofd G. Blaauw van Overijssels Rundvee Syndicaat in Raalte. Corrie 69 werd eerst op het bedrijf van Bosman aan de Beumersteeg uitgebreid toegesproken en voor zien van de nodige decoraties. Daarna volgde een receptie. De koe, een echt Holtens fokprodukt, bleek tijdens de bijeenkomst in Dijkerhoek ook nog te promoveren van twee naar drie sterren. Inspec teur G. Hofmeijer van het MRS stamboek kon de aanwezigen ver tellen, dat Corrie op grond van haar uitstekende exterieur 'goed' was voor 87 punten. Navraag bij de deskundigen leert, dat een koe theoretisch 100 punten kan halen, maar dat 92 of 93 punten in de praktijk wel zo'n beetje het hoogst haalbare is. Corrie 69 zat dus aar dig tegen het maximum aan. Hof- meijers komst naar Dijkerhoek was overigens zijn laatste officiële daad als inspecteur. Sjerp Corrie 69, die in haar lange koeiele- ven twee vaarskalveren en twaalf stiertjes ter wereld bracht, kreeg van wethouder H.J. Westerik een fraaie sjerp omgehangen. Tevens werd een fraai wandbord het deel van de trotse familie Bosman, die op het bedrijf verder een lovend woord kreeg te horen van voorzit ter J. Laarman van het Overijssels Rundvee Syndicaat. B. Schrijver, hoofdbestuurslid van het Overijssels Rundvee Syndi caat en bestuurslid van het Neder lands Rundvee Syndicaat alsmede van de bond MRIJ, sprak tevens De Dijkerhoekse koe Corrie 69 werd vorige week uitgebreid gehuldigd alslidvandeFokdagcomissieOlst derleverancier Hendrix leverde en als goede vriend van de familie een fraai geschilderd wandbord Bosman lovende woorden. Dat de- met daarop de beeltenis van Corrie den ook J. Veneklaas namens Co- 69. Tenslotte sprak Bosman zelf berco, J. Brunningkreef namens de het dankwoord uit aan het adres Fokstudieclub Holten (hij bood van alle sprekers en werd in Het een fraai geschilderd wandbod Bonte Paard een afsluitende re- aan. G. Nije Bijvank van veevoe- ceptie gehouden. Het bestuur van de Holtense VW moet op zoek naar een nieuwe di recteur-kantoorbeheerder. Per 1 .augustus verruilt de huidige be heerder André Hoeben zijn post in .Holten voor een andere functie binnen de toeristische sector. Wel ke dat is kan hij nu nog niet ont hullen. Hoeben kwam in 1988 naar Holten als opvolger van Gerard Willems. Wat je er als wethouder niet alle maal voor over moet hebben, dacht wethouder Wim Dalhuisen ongetwijfeld toen hem het verzoek van recreatie-ondernemer Jacob van Lindenberg ter ore kwam. Of de voor recreatie en toerisme ver antwoordelijke wethouder bereid was hangend aan een parachute de opening van diens nieuwe kantine op te luisteren? Dalhuisen wilde dat wel eens meemaken en komt dus op zaterdag 27 juni pardoes uit de lucht vallen boven het bunga- lowbedrijf van de Van Linden- bergs. Overigens gebeurt dat wel in de vorm van een zogenoemde tandemsprong waarbij de onver vaarde wethouder veilig zit vastge snoerd op de rug van een meer ervaren parachutespringer. 1' moft47,50 Fofthaarsweg 7 7451 JS HOLTEN (ov) Tel: 05483-61306. Fax. 63075 is de kritiek van het morrende kiezersvolk tegenwoordig vaak gericht op de mate van voorgekooktheid van beslissingen die in de raad genomen worden, afgelopen maandag viel daarvan niets te bespeuren. Het debat over een in te stellen onderzoek naar de gevolgen van de fusie tussen Dorps- en Kolschool leverde verrassend vuurwerk op. Wees de discussie in de voorbereidende commissies nog op onwil van de collegepar tijen en juist welwillendheid van de oppositie, nu bleek opeens het tegendeel. CDA en PvdA gingen alsnog mee in de visie van het college, terwijl de VVD daar bij nader inzien niets voor voelde. Hoe het ook zij, van het ingeslagen fusiepad wordt vooralsnog niet afgeweken. Zoals het er nu uitziet gaan Dorpsschool en Kolschool onder de vlag van het Dalton onderwijs samen door op de Kol. meente als schoolbestuurder kan dan wel eens gaan knellen. Misschien moeten we die dan afzetten." VVD-er Kevelam vond dat met de benodigde f 30.000 nu wel het financiële pla fond bereikt was voor wat be treft het besteden van gemeen- Daar waar CDA (bij monde van A.J. Nijkamp) en PvdA (G.H. Markvoort) juist vreesden dat het college met het voorstel bu reau APS Edukern uit Amster dam een onderzoek in te laten stellen naar de gevolgen van de fusie voor de leerlingenstromen, eventueel van het eerder geko zen fusiepad wilden afdwalen, zag VVD-er A.J. Kevelam daar in eerder een mogelijk t.z.t. toch nog op de gemaakte keuze terug te komen. Een keuze die op basis van het rapport IJsselland neerkwam op samenvoeging van Dorpsschool en Kolschool in de lokalen op de Kol onde de vlag van het Dalton-onderwijs. ,,Een gepasseerd station" vond Nijkamp, die pertinent bestreed dat de lokatiekeuze weer open zou zijn. Ook Markvoort was daar pertinent tegen, waarbij hij als extra argument de toch al schamele voorzieningen in de wijk De Kol aanvoerde. Drs. J. Soepnel van Gemeentebelang had in de commissie al beargu menteerd de in te stellen enque- te een prima zaak te vinden vooral vanwege het beoogde in zicht in toekomstige leerlingen stromen de daarmee gepaard gaande rechtspositie van leer krachten. Daarin vond hij aanvankelijk Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Adres: Woonplaats: Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/zij betaalt abonnementsgeld per jaar ad 49.15 VVD-er Kevelam aan zijn zijde, maar toen die uit de antwoorden van burgemeester W.L.F.C. rid der van Rappard opmaakte dat het voorgestelde stappenplan bedoeld was om daadwerkelijk uitvoering te geven aan de on dertussen ook door de fusiecom missie bepleite fusie, schrok hij toch wel even. Van Rappard legde de status van het voorstel nog eens uit waaruit bleek dat de gemeente nu niet langer vrijblijvend bezig wil zijn, maar daadwerkelijk stappen wenst te ondernemen. ,,Het onderzoek moet ons eer der ingenomen standpunt on derbouwen" aldus Van Rap pard. „Het is een nadere uitwer king van het rapport IJsselland, geen afwijking daarvan. Des noods nemen we aanvullende (verkeers)maatregelen om de beoogde doelstelling (fusie op de lokatie Kolschool) te berei ken. U hoeft echter niet bang te zijn dat we de schoolgrenzen weer instellen. Nu we voor on derwijskundige profilering heb ben gekozen, zou dat ook niet meer kunnen." Doordrongen van de werkelijke achtergrond van het voorstel, weigerde de WD-fractie (na in tern beraad) in te stemmen met het stappenplan. Kevelam: „In het stappenplan is voor augustus een principebesluit over wel dan niet fusie opgenomen. Dat is dus een wassen neus. Als uit dit onderzoek blijkt dat de toe stroom naar de nieuwe fusie- school niet groot genoeg is, moet de lokatie weer ter discus sie kunnen komen. Ik wil dan anders kunnen beslissen." Waarin hij, met fractiegenoot L.H. Rensen, dus alleen stond. SGH en TAC Met een extra krediet voor een haalbaarheidsstudie naar verre gaande smanwerking tussen de Scholengemeenschap Holten en het goorse Thomas Ainsworth college had de raad minder moeite. „Natuurlijk moet er zo'n onderzoek komen" vond Gemeentebelanger Soepnel. „Dat is de smeerolie in een fu sieproces." Waarbij CD A-er Nijkamp een kanttekening plaatste in die zin, dat de ge meente Holten maar eens over de bestuursvorm moet naden ken wanneer ook deze fusie doorgaat. „De pet van de ge- Openluchtbad Twenhaarsveld beleeft, dankzij het fraaie zomerweer topdagen. De verkoop van abonnementen ligt ruim twintig procent hoger in vergelijking met vorig jaar, en zo lang het zonnige weertype aanhoudt gaat het zwembadpersoneel soepel om met de sluitingstijd van het bad. Flexibel, veilig en sober, maar wel passend in de omgeving. Ziehier de eisen waaraan de nieuwbouw voor de Rabobank Holten aan de Oranjestraat moest voldoen. Ar- chitectenburo Beeftink Holten is daar in geslaagd. En aangezien de Rabo zich al voor de presentatie van de plannen had verzekerd van èn de goedkeuring en medewer king van de gemeente en wel standscommissie en de resultaten van het uitgevoerde grondonder zoek geen belemmering vormden, kan er in het voorjaar van 1993 met de bouw worden gestart. Wanneer alles naar wens ver loopt, is Holten ruim een jaar later een op alle eisen van de toekomst voorbereide Rabo-bank rijker. Maar liefst 1800 vierkante meter telt de over twee bouwlagen ver spreide ruimte van de Rabo- nieuwbouw. En dat is meer dan er ooit zou kunnen worden gecreèrd aan de Gaardenstraat waar de 35 personeelsleden zich nu moet zo'n 625 vierkante meter moeten 'be helpen'. Weliswaar is even overwo gen de ruimteproblemen aldaar met een uitbreiding bovenop de bestaande bebouwing te verhel pen, maar voor de toekomst achtte directeur J. van Wingerden dat toch geen goed perspectief. „Op de lange termijn zouden we, juist beneden in de ruimtes voor cliënten toch weer in ruimtenood komen. Bovendien wilden we geen 'lappendeken' van ruimtes." Na een bezinningsperiode besloot het bestuur van de coöperatieve bank eind vorig jaar tot nieuw bouw, waarna het oog op de Oran jestraat viel waar in korte tijd voor lopige koopovereenkomsten met de families Vincent, Stokkers en Pluygers werden afgesloten, in to taal goed voor een oppervlak van vierduizend vierkande meter. "Voorlopig" in die zin dat de Rabo bank eerst alle eventuele obsta kels uit de weg wilde ruimen zoals de benodigde bestemmingswijzi gingen, het grondonderzoek en de medewerking van gemeentelijke autoriteiten. Nu van die kant geen problemen meer te verwachten zijn (zelfs de welstandscommissie van 't Oversticht heeft al positief gereageerd), kunnen de contracten op 1 september officieel worden getekend. Architect Aan architect ing. D. J. Beeftink de taak het programma van eisen te vertalen in concrete tekeningen. Beeftink, die vanwege zijn sterke binding met de Holtense gemeen schap werd gevraagd, voldeed met verve aan de opdracht. Hij creëer de een iets van de weg gelegen gebouw van veertig meter breed en dertig meter diep dat in twee lagen 1800 vierkante meter vloeropper vlak biedt (op de etage wordt rond- Holtens Nieuwsblad is een uitgave van Oostelijke Weekbladpers b.v., in samenwerking met de stichting Holtens Nieuwsblad" Stichtingsbestuur: W. H. Beyers, secretaris, Kollingserf 4 7451 XC Holten tel. 05483-6 30 22 Advertenties: Getfertsingel 41 Enschede tel. 053-84 28 42 Redactie: Frederique Rentenaar tel. 053-28 15 00 Redactioneel adres: Dorpsstraat 24b tel. 05483-638 03 Openingstijden redactie: maandagmorgen 9-12 uur Advertentie-adviseurs: Mw. J. Rem Voordamweg 6 Hellendoorn tel. 05486-5 52 54 H. van Zon Van Holtenserf 47 Holten tel. 05483-6 1981 Advertenties en abonnementen kunt u in Holten opgeven bij: G. W. Knapen Larenseweg 3, tel. 6 12 24 tot dinsdag 12 uur in Bathmen H. Voogsgeerd Deventerweg 34, tel. 16 65 tot dinsdag 12 uur Voor klachten bezorging: G. W. Knapen, Larenseweg 3, tel. 6 12 24 schapsgelden aan de SGH. Ook hij suggereerde een (financiële) loskoppeling van school en ge meente. om een dakterras gebouwd). Zijn uitgangspunt was een relatie te leggen met de overige bebou wing ter plekke. Die overeenkomst vond hij in een steeds terugkerend gevelthema en een bouwblok dat niet massaal, maar juist transpa rant aandoet. Het kleinschalige aanzicht van het toch echt wel gro te gebouw wordt versterkt door verticale onderbrekingen in de voorpui in de vorm van gemetselde pilaren. Ook de achterkant van de nieuwe bank, waar zo'n veertig parkeerplaatsen gepland zijn, krijgt (mede op verzoek van de omwonenden) aandacht. 'Open heid' vormt hier de leidraad, dus zeker geen met hekken afgesloten parkeerplaats. Aan de voorzijde hield de architect (in overleg met het gemeentelijk stedebouwkundig bureau) ruimte vrij voor een autovrij pleintje met bomen, waarop eventueel activi teiten kunnen worden ontplooid. Voor wat betreft de kleurstelling houdt Beeftink zich nog even op de vlakte, maar die zal zeker in har monie zijn met de omgeving. Geen prestigebouw met veel glas en staal dus, maar een binnen de Oranjestraat passend sober, maar kwalitatief hoogstaand gebouw. Wanneer dat er in 1994 inderdaad staat, zal de Rabobank het huidige pand aan de Gaardenstraat in de verkoop doen. De Holtense Vereniging voor het aangespannen paard, De Bergrij ders, houdt zondag 14 juni de jaar lijkse bergrit. De stoet, met onder meer fraaie landauers, victoria's, jachtwagens en tilbury's, zal 's morgens vanaf 08.30 uur klaar staan aan de Rijssenseweg bij de familie Aaltink. Daar kunnen de rijtuigen worden bewonerd. Om 10.00 uur vervolgens vertrekt de stoet voor een rit van ongeveer 25 kilometer. De bergrit is ééen van de belangrijkste evenementen die de Bergrijders jaarlijks op touw zetten. Naar verwachting nemen er rond de negentig wagens aan deel, getrokken door 150 paarden. De personen in de rijtuigen zijn in stijl gekleed. De tocht vormt tevens een klassementsrit van de Neder landse Bond van Verenigingen van het Aangespannen Paard. Rond 15.30 uue vormt een défilé door het dorp de afsluiting van het evene ment. Het dagelijks bestuur van het ge west Midden-IJssel, waartoe ook Holten behoort, houdt op 24 juni in het stadhuis van Deventer voor alle raadsleden van de elf gemeen ten in het gewest een informatie bijeenkomst over een nieuwe re gio-indeling. Gedeputeerde Staten van Gelder land hebben een nota uitgebracht waarin staat, dat het gewest Mid den-IJssel en Samenwerkingsver band Oost-Veluwe het beste in één regio ondergebracht zouden kun nen worden. Het dagelijks bestuur van Midden-IJsel onderschrijft die -gedachte, maar laat zich in een /persmededeling niet uit over de gadachte van Gelderland om Hol tens positie in het gewest Midden- IJssel ter discussie te stellen. De betrokken Holtense raadscommis sies en de gemeenteraad hebben al te kennen gegegeven geen behoef te te heben aan deze discussie. Aanvang van de vergadering op 24 juni is 20.00 uur. Op het concours in Hellendoorn was er in de LI-dressuur een twee de plaats voor Ellen-Door Menalda van Schouwenburg met Ferrari (128 pnt.). In de LII-dressuur werd ze vijfde met 129 pnt. In de B- dressuur haalde Ineke Bronsvoort met Debuut 125 pnt. Zwennie Vincent werd bij het springen in de klasse Z tweede met Everest. Voor Marie-Elise Dolle- kamp was er met Batrou een vier de prijs in de Ml-dressuur (125 pnt.) en een tweede plek in de MII- dressuur met 130 pnt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 1