'Die hoeft nooit meer wat te leren' ■2 Project arbeidsoriëntatie informatief afgesloten Jaaragenda Uit buiten Holten ri ii Ideaal weer bij reisje Rode Kruis HOLTENS NIEUWSBLAD Jan Brands over academici met laaggeschoolde ouders Holten El op zegetocht WAAR IS HET VOORDELIG WINKELEN KIJK IN UW WEEKBLAD Replay om de schaakbeker Veel deelname bij volleybal in Dijkerhoek Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen, ontheffingen e.d. Drankgebruik op de openbare weg op Hemelvaartsdag Wijziging gemeenschappelijke regeling gewest Midden-IJssel Wijziging huisvuilinzameling Voorverkoop seizoenabonnementen rekreatiebad Twenhaarsveld DONDERDAG 21 MEI 1992 'Leren voor doctorandus, godsjon gens nog aan toe.' Met deze vrij naar A.F.Th, van der Heijden (De Gevarendriehoek, 1985) geciteer de uitroep begint oud-Holtenaar Jan Brands zijn proefschrift 'Die hoeft nooit meer wat te leren' waarop hij woensdag 20 mei aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde tot doctor in de on derwijssociologie. Zeven acade mici met laaggeschoolde ouders doen hierin hun levensverhaal. Verhalen doorspekt met herinne ringen aan de wereld van verschil tussen de ervaringen thuis en die op de middelbare school en de universiteit. In de imposante ro mancyclus van Van der Heijden over het Brabantse arbeidersmi lieu in de jaren vijftig en de Nij meegse studentenkringen in de ja ren zestig vond Brands een con crete vond voor zijn zoektocht naar soortgelijke botsingen van culturen. De zeven door Brands geïnterview den zijn allemaal rond 1950 gebo ren en studeerde een sociale we tenschap. Bart Folkerink bijvoor beeld, zoon van een classificeerder in de Rotterdamse haven en een moeder die voor de oorlog als 'Duits dienstmeisje' naar Neder land kwam. Of Mieke van der Loo, oudste van zeven kinderen uit een Noordlimburgse loonwerkersfami lie, Freek Heijmans wiens vader zich opwerkte van jongste bedien de in een kruidenierszaak tot fili aalchef van een supermarkt in de Randstad. En niet te vergeten Ma rian van Dijk die haar jeugd in de Amsterdamse Jordaan doorbracht waar haar vader een fietsenstalling dreef. Henk Kruithof komt uit een dorp in Drente waar zijn vader aan vankelijk in de plaatselijke fabriek werkte en door de 'industrialise ring. van het platteland uiteinde lijk in een nieuwe fabriek een baan op kantoor bemachtigde. Samen met Sarah Jacobs (dochter van een lagere ambtenaar in Am- hem) en Aad Visser (zoon van een metaalbewerker) vormen zij een doorsnede van de naoorlogse gene ratie kinderen met laaggeschoolde ouders die tegen de stroom in door leerden en daarmee een wereld van verschil overbrugden. Zij komen in de loop van hun onderwijscarrière in aanraking met normen en waar den die zij van hüis uit niet gewend zijn. Daarmee stijgen ze weliswaar op de maatschappelijke ladder, maar ontstijgen tegelijkertijd hun ouderlijk milieu. Eigen afkomst Jan Brands: „Mijn belangstelling voor de levensloop van academici afkomstig uit de 'lagere milieus' heeft te maken met mijn eigen af komst en ontwikkeling (Brands is de oudste van acht kinderen uit het gezin van een mijnhoutbewer- ker, red.), maar natuurlijk ook met mijn interesse voor het thema on derwijs, reproduktie en emancipa tie. In mijn zienswijze leidt een grotere en meer succesvolle deel name aan het onderwijs door kin deren uit 'minderheidsgroepen' (arbeiderskinderen, vrouwen en meisjes, kinderen uit etnische min derheden) niet zonder meer tot emancipatie van die groeperingen. Ondanks hun leven met milieuver- schillen, zie ik mijn respondenten niet als voorlopers in het proces van culturele en maatschappelijke vernieuwing en dus ook niet als activisten voor de emancipatie van de groep waaruit ze afkomstig zijn. Men wil daarvoor toch iets te aantonen er 'echt bij te ho- Jan Brands: „De gesprekken thuis gingen hélemaal niet over revolutie. Nee, ze vroegen zich af wat er van de kinderbijslag moest worden gekocht: behang of winterjassen. ren' en leeft vanuit een duurzaam besef dat men iets te verliezen heeft." Herkenbaar Mede aanleiding voor het boek was het verschijnen van de eerste delen van 'De Tandeloze Tijd' van schrij ver A.F.Th, van der Heijden. Voor al hoofdpersoon Albert Egberts, zoon van een lakspuiter bij Philips, sprak Jan Brands erg aan. „Zijn proletarische trots, zijn haat-liefde verhouding met de universiteit en zijn ingewikkelde verhouding met het ouderlijk milieu waren voor mij zeer herkenbaar." Herkenbaar voor studenten met een soortgelijke achtergrond zijn ongetwijfeld de vele citaten uit het boek. Over de gesprekken thuis Jan Brands werd op 25 juni 1942 in Holten geboren en haalde in 1959 het diploma HBS-B aan de RK HBS Pius X in Almelo. Vervolgens studeerde hij so ciologie aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen, waar hij in 1965 afstu deerde. Daarna was hij werkzaam als wetenschappelijk (hoofd)medewerker aan de Katholieke Universiteit in Nij megen, aan de Rijksuniversiteit in Lei den en aan de Universiteit van Amster dam. Momenteel doceert hij aan de Hogeschool Holland. Naast publikaties over zijn vakgebied verschenen meer recent van zijn hand diverse bijdragen over het literaire werk van A.F.Th, van der Heijden. Op een druk bezochte informatie ve bijeenkomst in de aula van de Scholengemeenschap Holten werd maandagavond het project arbeidsoriëntatie afgesloten. Naast de zestig leerlingen uit de derde klassen van de afdelingen Administratie, Verzorging en Agrarisch Onderwijs waren ook de ouders, docenten en vertegen woordigers van het deelnemende bedrijfsleven aanwezig. De avond werd geopend door SGH-rector L. van Minderhout die het project binnen de voorberei ding van leerlingen op hun be roepskeuze plaatste. Conrector J. Koelemaij benadrukte dat ar beidsoriëntatie een substantieel onderdeel is geworden van het voorbereidende beroepsonderwijs. Samen methet bedrijfsleven staat de school voor de taak hier vorm aan te geven. Koelmaij dankte het bedrijfsleven in de regio voor de medewerking. Na een videopresentatie vertelden enkele leerlingen over hun ervarin gen in de stageweek en in de pauze konden de aanwezigen aan de hand van collages een indruk krij gen van de evaluatie die de stagiai res van hun stageweek maakten. In drie speeches gaven de verte genwoordigers uit het bedrijfsle ven hun visie op dit soort initiatie ven. Algemeen het belang van ar beidsoriëntatie in het onderwijs onderschreven. Namens het Ko ninklijk Nederlands Verbond van Ondernemingen (KNOV) belichtte ir. L. Visser-Van Erp de relatie be drijfsleven-arbeidsmarkt-onder- wijs. Zij legde de nadruk op het belang van goed voorbereidend be roepsonderwijs als een werkne mersbron voor het midden- en kleinbedrijf en riep de bedrijven in de regio dan ook op dit soort initia tieven te ondersteunen. Bedrijfs leider H. Wind van Wolters-Kluwer in de fijnmazige verhouding tussen bedrijven en-werknemers 'snuffel stages' steeds belangrijker worden om zo de juizte beroepskeuze te bevorderen. Voorzitter A. van de Deventer Schouwburg Vrijdag 22 mei: Een man alleen is in slecht gezelschap. Vlaams ab surdistische theater; om 19.00 uur een inleiding op de voorstelling door Hans Lemmerman. Vrijdag 29 mei spelen Bob, Frank Zussen Vlaamse middeleeuwse folkmuziek en brengt Mowaisda Westafrikaanse volksmuziek ten gehore. Aangepaste kassatijden in de maand mei: ma fm vrij 11.00-13.00 uur. Kaartverkoop: kassa tel. 05700-83500. Speelgoed- en Blikmu seum Tot en met 21 juni is in het mu seum de tentoonstelling De stille wereld van Peter Koning te zien, naar aanleiding van het boek 'De stille wereld van Peter Koning. An ders omgaan met doofheid'. De moeder van Peter, beeldend kun stenares Mini Peters wendde al haar artistieke en creatieve vermo gens aan om Peter de taal te leren (lip)lezen. Daarvoor maakte zijn ondermeer talloze tekeningen om nieuwe begrippen duidelijk te maken. De openingstijden zijn dinsdag Üm zaterdag 10.00-17.00 uur; zon en feestdagen 14.00-17.00 uur; le pinksterdag gesloten. Museum De Waag De venter Historische museum De Waag toont tot en met 8 juni in de ten toonstelling Curiosa een collectie voorwerpen, die cultuurhistorisch niet belangwekkend zijn, maar hun waarde meer ontlenen aan het feit dat ze curieus zijn. In de ten toonstelling is gekozen voor een grote variatie aan materialen. De meeste Curiosa zijn persoonlijke gebruiksattributen, zoals pijpen, horloges en haarkammen. Andere Curiosa zijn vooral als decoratie bedoeld, zoals vaandels, schilderij en, haardpoppen en uithangbor den. De openingstijden zijn: di t'm za 10.00-17.00 uur. Zon- en feestdagen 14.00-1--7.00 uur. Eerste Pinkster dag gesloten. Rijssens Museum Jaap Kooiman, de 'schrijfmonnik' uit Hattem zal tot en met 11 juni in de tentoonstellingsruimte van het Rijssens Museum een beeld geven van zijn kunnen op het gebied van historische schriftkunst. Kooiman beheerst feilloos 250 verschillende lettervariaties. Op de zaterdag middagen van 16, 23, 30 mei en 6 juni is Kooiman aanwezig in het museum vor het geven van instruc ties en demonstraties. Het Rijs sens Museum is gevestigd in Have zate De Oosterhof en is geopend ma t/m vrij 10.12 en 14-17 uur; za 14- 17 uur; zondags gesloten. MEI: 23 mei: Straatvoetbal; opening zwembad. 24 mei: Allard van Bruggentoer- nooi 25 mei: Raadsvergadering 28 mei: aankomst Pieterpad-loop; concours Hippique Bergruiter- tjes.. 29 mei: vertrek Pieterpad-loop. 31 mei: Klassieker motortoer tocht; touwtrektoemooi op Vlet- goor. JUNI: 14 juni: Koetsenrit Bergrijders 16/18/22/24/26 juni: Fietsvierdaag se. 22 juni: Raadsvergadering 26/27 juni: School- en volksfeest Dijkerhoek 29 juni t/m 4 juli: Zwemvierdaagse JULI: 4 juli: Koningsschieten 5 juli: CH Holten Bergruiters. 7 juli: Hoolter Oamde 9/tm 16 juli: Internationaal Folklo ristisch Festival. 13 t/m 16 juli: Kindervakantie week SoCuWe 17 juli: Orgelbespeling NH kerk. 21/22/23/24 juli: Dorpsfeest. 25 juli: Schuredag 28 juli: Hoolter Oamde. AUGUSTUS: 4 augustus: Hoolter Oamde. 6 augustus: Dag de Boer op. 9 augustus: Motortoertocht, Hol- terbergrit. 11 augustus: Hoolter Oamde. 15 augustus: Triathlon Holten. 18 augustus: Hoolter Oamde. 21/22 augustus: School-en volks feest Espelo 24 augustus: Raadsvergadering 29/30 augustus: Sportuitwisseling Winterberg SEPTEMBER: 4 september: Open huis De Bosc hkamp 5 september: Vrije markt. 6 september: sluiting zwembad. 10 september: Wijnmarkt 11 september: Keunefeest. 12 september: Keunefeest. 13 september: Keunefeest; Finale- cross jeugd op Zuurberg 19 september: Erwin-autocross 20 september: Trekkersiep. 26 september: Holterbergherfst- toer. 28 september: Raadsvergadering OKTOBER: 3/4 oktober: Nacht om Holten. 8/9 oktober: Zaagmoltentrofee. 12 oktober: Bloedafname avond Rode Kruis. 15/16 oktober: Zaagmolentrofee. 22/23 oktober: zaagmolentrofee. 16 oktober: COC speelt 'Gasten in eigen huis.' 17 oktober: COC speelt 'Gasten in eigen huis'. 24 oktober: Speelgoedbeurs peu terspeelzaal. 31 oktober: Diepe Hel/Holterber- gloop. 26 oktober: Raadsvergadering (be groting) NOVEMBER: 14 november: Najaarsconcert HMV. 21 november: Intocht Sinterklaas. 23 november: Raadsvergadering. DECEMBER 21 december: Raadsvergadering. 1993 MAART 20 maart: SV BATO show. 27 maart: Vooijaarsconcert HMV. Op het toernooi in Olst liet Holten El zien dat er heel wat mogelijkhe den voor dit jeugdteam zijn. ABS en Heino werden onder de voet gelopen en in de finale was het gastheer Overwetering die aan de zegekar werd gebonden met 2-1. bijvoorbeeld waarvan Henk zich de avonden met visite herinnert: „Er werd dan koffie gedronken. Dan was het wel een kwartier stil en dan zei iemand weer eens wat. Na drie uur gingen ze weg en dan zeiden ze: 'Wat was het gezellig hè'. Ja, het was niet zo'n verbale cul tuur. Of Mieke die over het gymna sium vertelt: „Dat was geen leuke school. De kinderen van de plaat selijke fabrikant zaten daar en ook al die chirurgen hadden daar wel een kind in de klas zitten. Ik zat daar net, toen zei iemand tegen mij: 'Wat doe jij hier eigenlijk, dit is geen school voor jullie'." Ook de confrontatie met de univer siteit in de democratische jaren zestig zorgde voor veel verwarring en een verdere verwijdering van thuis. Of zoals Brands het formu leert: „Als de mensen die ik genter- viewd heb, dan thuis kwamen gin gen de gesprekken tussen hun ou ders en mensen uit de buurt hele maal niet over revolutie. Nee, ze vroegen zich af wat er van de kin derbijslag gekocht moest worden: behang of winterjassen of dat de bromfiets ingeruild moest worden voor een Volkswagen." Die hoeft nooit meer wat te leren (uitgeverij SUN, 352 pagina's) is voor f 39,90 te koop in de boekhan del. Maat van de Holtense Handelsver eniging verzekerde de aanwezigen dat de plaatselijke ondernemers graag meewerken aan dit soort projecten en dat hun belangstel ling beslist verder gaat dan puur het werven van toekomstig perso neel. Hij pleitte nadrukkelijk voor goede arbeidsverhoudingen en een redelijke beloning. Aan het eind van de avond ontvin gen de leerlingen een certificaat als tastbaar bewijs van hun deelname aan de stageweek 1992. Dick van der Knaap moest zijn geforceerde poging om vroegtijdig schaakkampioen te worden van Schaakvereniging Holten beko pen met een nederlaag tegen Henk van Beek. In de laatste ronde kan Van der Knaap alsnog de titel voor zich opeisen. In de bekercompetitie viel even eens geen beslissing. Dinant van Beek en Ton van Oyen deelden de punten. De finale kent maandag een replay. Maar liefst twintig volleybalploe- gen waren er op het toernooi van de buurtvereniging Schoolkring Dijkerhoek op het terrein van café restaurant Het Bonte Paard. In tegenstelling tot vorig jaar wer den de wedstrijden onder ideale omstandigheden afgewerkt. Win naar werd de Schietvereniging De Zaagmolen voor de Maneschijnsweg en Holter- broek. 1. Verleende bouwvergunning aan: W. Bekkernens voor verplaatsen tuinkas bij de Visscher 3; 2. Voorts vergunning/ontheffing verleend aan: - commissie verkoopbevorderende activiteiten t.b.v. bloe menmarkt op 16 mei 1992 en wijnfeest op 10 sept. 1992; Voor het inwinnen van informatie over een zaak of over eventuele mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar- of beroepschrift kan men zich wenden tot de afdeling algemene zaken ter gemeentesecretarie. Burgemeester en wethouders van Holten wijzen eenieder erop, dat op grond van het bepaalde in artikel 81a van de Algemene Politieverordening en hun daarop gebaseerd uitvoeringsbe sluit het VERBODEN is op HEMELVAARTSDAG op alle wegen of gedeelten van wegen ten oosten van de provinciale weg S14 (d.w.z. tussen genoemde weg en de grens met de gemeenten Raalte, Hellendoorn, Rijssen en Markelo) alcoholhoudende drank te nuttigen of één of meer kratten, flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben met het kennelijk doel deze op die weg of wegen te nuttigen. Tegen wanordelijk drankgebruik op de weg op genoemde dag en binnen het aangegeven gebied zal streng worden opgetre den. Holten, 14 mei 1992 Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, J. P. Stegeman, de burgemeester, W. L. F. C. van Rappard. Burgemeester en wethouders van Holten maken bekend dat de 1e, 2e 3e en 4e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Gewest Midden-IJssel, respectievelijk betrekking hebbende op aanpassing aan de Wet collectieve preventie volksgezondheid, indicatiecommissie, bijdrage brandweermaterieel en milieu technische samenwerking door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd en krachtens inschrijving in het provinciale regis ter gemeenschappelijke regelingen op 4 februari 1992 van kracht zijn geworden. Holten, 21 mei 1992 In verband met de komende feestdagen (Hemelvaartsdag) zal de regeling van het huisvuil als volgt worden gewijzigd; het huisvuil van de donderdagroute op 28 mei (Hemel vaartsdag) wordt ingezameld op 29 mei (groene container); de gemeentewerf is gesloten op vrijdag 29 mei a.s. Seizoenabonnementen voor Rekreatiebad Twenhaarsveld kunnen nog tot en met 22 mei a.s. worden aangevraagd op het gemeentehuis (op werkdagen van 09.00-12.00 uur). Het verdient aanbeveling om gebruik te maken van het in de gemeente Holten huis-aan-huis verspreide aanvraagformulier. In afwijking van voorgaande jaren behoeven de abonnemen ten nu niet eerst aangevraagd en later afgehaald te worden; u kunt er nu op wachten. De abonnementen behoeven ook niet persoonlijk te worden afgehaald. Schriftelijk aanvragen is óók mogelijk: zend het ingevulde aanvraagformulier met een bankcheque of girobetaalkaart (geen overschrijvingsformulier) naar het gemeentehuis afd. W.O.P., Postbus 13, 7450 AA Holten. Verhoog het verschuldigde bedrag met f 0.80 voor de porto kosten en de abonnementen worden u toegezonden. De tarieven voor 1992 zijn als volgt: GEZINSABONNEMENT a. 1e ouder31.50 b. 2e ouder en kinderen vanaf 6 jaar19.00 INDIVIDUEEL SEIZOENABONNEMENT voor individuele personen vanaf 6 jaar31.50 INDIVIDUEEL MAANDABONNEMENT (30 dagen geldig) voor individuele personen vanaf 6 jaar16.00 (Niet in de voorverkoop verkrijgbaar) EENMALIG BEZOEK voor personen vanaf 6 jaar3.50 voor groepen vanaf 10 personen, per persoon2.75 Kinderen tot en met 5 jaar hebben gratis toegang De openingstijden ingaande 23 mei a.s. zijn maandag t.m. vrijdag in mei en september07.00-18.00 uur maandag t.m. vrijdag van juni t.m. augustus: 07.00-20.00 uur zaterdag 10.00-18.00 uur zondag12.00-18.00 uur (Tot en met 22 mei is het bad dagelijks geopend van 14.00-18.00 uur) ATTENTIE: Seizoenabonnementen zijn alleen in de voorver koop verkrijgbaar! Ruim honderd inwoners van de gemeente Holten, minder-validen en zij die door omstandigheden nooit uit huis komen, maakten vo rige week op uitnodiging van het Rode Kruis afdeling Holten weer hun jaarlijkse boottocht. Dankzij een goede organisatie en prima zo mers weer kijken alle deelnemers op een geslaagde dag terug. Het gezelschap vertrok 's ochtends rond acht uur bij bejaardencen trum Diessenplas in twee bussen, een rolstoelbus en taxi's. In Deven ter ging het gezelschap aan de Wel le aan boord van de boot die hen richting Doesburg zou brengen en terug naar Deventer. Onderweg werden geen stops ge maakt. De deelnemers aan het uit stapje kregen tijdens de tocht on der meer koffie, thee en een warme- en broodmaaltijd. Voor de verzor ging van de honderd Rode Kruis- gasten waren tien welfare-dames en vier EHBO-ers 'aangemon sterd'. Dankzij het goede weer kon den de deelnemers aan dit uitje, voor zover ze dat wensten, de hele dag op het dek zitten. Tegen 17.15 uur keerde het gezelschap in Hol ten terug.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 1992 | | pagina 5